منبع پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

خدمات بازرسی،
آزمون یا کالیبراسیون استفاده می شود باید داراي دامنه تعریف شده اي باشد که شامل توانایی انجام
بازرسی ، آزمون یا کالیبراسیون مورد نیاز بوده و
• باید شاهدي مبنی بر این که آزمایشگاه خارجی براي مشتري قابل قبول است وجود داشته باشد و یا
• آزمایشگاه باید مطابق با استاندارد ISO/ IEC 17025 یا مرجع هاي معادل ملی اعتبار یافته باشد.
صلاحیت آزمایشگاه ممکن است با ارزیابی مشتري ،یا توسط مؤسسه (شخص دوم) مورد تأیید
مشتري ارزیابی شود بطوری که نشان دهد این آزمایشگاه نیازمندیهاي استاندارد ISO/IEC 17025 مرجع ملی معادلی را برآورده می کند.ضمناً در صورتیکه براي کالیبراسیون یک قلم از تجهیزات،آزمایشگاه واجد شرایط در دسترس نباشد، این خدمات ممکن است با استفاده از تجهیزات سازنده انجام پذیرد. در چنین مواردي باید اطمینان حاصل گردد که الزامات ذکر شده در بند
7-6-3-1تأمین خواهد شد.
بند 8- اندازه گیري ، تجزیه و تحلیل و بهبود
بند 8-1- کلیات
تعیین و اجراي برنامه هائی جهت فرآیندهاي اندازه گیري و نظارت تحلیل و بهبود به منظور:
• اثبات انطباق محصول با نیازمندیهاي تعیین شده
• اطمینان از اجراي فعالیت ها در انطباق با سیستم کیفیت
• بهبود پی در پی اثربحشی سیستم مدیریت کیفیت
این امر شامل تعیین روش هاي مورد نیاز از جمله فنون آماري مناسب می گردد.
بند 8-1-1- شناسایی ابزارهاي آماري
ابزارهاي آماري مناسب براي هر فرآیند باید درطی انجام APQP شناسایی شده و در طرح کنترل گنجانده شوند.
بند 8-1-2- دانش و آگاهی از مفاهیم پایه آماري
مفاهیم پایه آماري مانند واریانس ، کنترل(پایداري)و قابلیت فرآیند باید در سراسر سازمان درك شده و مورد استفاده قرار گیرد.
بند 8-2- پایش و اندازه گیري
بند 8-2-1- رضایت مشتري
• سازمان باید اطلاعات مربوط به میزان رضایت و یا عدم رضایت مشتریان خود را بعنوان یکی از شاخص هاي عملکرد سیستم مدیریت کیفیت تحت نظارت داشته باشد.
• روش هاي بدست آوردن و بکارگیري چنین اطلاعاتی باید تعیین گردد.
بند 8-2-1-1- رضایت مشتري- متمم
رضایت مشتري در سازمان باید از طریق ارزیابی مداوم عملکرد فرآیند شکل گیري محصول تحت
نظارت قرار گیرد.
شاخص هاي عملکرد باید براساس داده هاي عینی تعیین شده و شامل موارد ذیل گردد،گرچه به آن
محدود نمی شود.
• عملکرد کیفیت قطعات تحویل داده شده
• نارضایتی مشتري شامل برگشتی ها از تحویل
• میزان رعایت برنامه زمان بندي ارسال
• ملاحظات مشتري در ارتباط با موضوعات کیفیت یا تحویل
سازمان باید عملکرد فرآیندهاي ساخت را به منظور اثبات تطابق با نیازمندیهاي مشتري در ارتباط با
کیفیت محصول و کارایی فرآیند تحت نظارت داشته باشد.
بند 8-2-2- ممیزي داخلی
الف) اجراي ممیزي هاي داخلی دوره اي جهت تعیین اینکه سیستم مدیریت کیفیت:
• منطبق با خواسته هاي استاندارد می باشد
• بطور مؤثر اجرا و نگهداري می شود
ب) برنامه ریزي ممیزي باید با توجه به موارد زیر صورت پذیرد:
• وضعیت و اهمیت فعالیت
• نتایج ممیزي هاي قبلی
ج) معیار دامنه ، تناوب و روش هاي ممیزي باید تعیین گردد.
د) انجام ممیزي باید توسط افرادي که درواحد ممیزي شونده اشتغال نداشته باشند صورت پذیرد.
ه) روش اجرایی مدونی شامل موارد زیر باید براي این منظور تهیه گردد:
• مسئولیت ها و نیازمندي هاي لازم جهت برنامه ریزي و اجراي ممیزي
• چگونگی گزارش دهی و ثبت سوابق
و) برنامه ریزي اقدامات اصلاحی:
• مدیریت هاي واحد هاي ممیزي شونده باید اطمینان حاصل نما یند که اقدامات اصلاحی لازم بدون هیچگونه تاخیري جهت حذف موارد عدم تطابق و علل وقوع آن ها صورت می پذیرد.
• پیگیري انجام اقدامات اصلاحی به منظور تصدیق آن ها وگزارش دهی ننایج آن ها باید صورت پذیرد.
بند 8-2-2-1- ممیزي سیستم مدیریت کیفیت
سازمان باید سیستم مدیریت کیفیت خود را به منظور تصدیق انطباق با این استاندارد و هر گونه
نیازمندي اضافی دیگر سیستم مدیریت کیفیت مورد ممیزي قرار دهد.
بند 8-2-2-2- ممیزي فرآیند ساخت
سازمان باید هر یک از فرآیندهاي ساخت را براي تعیین اثربخشی آن ها ممیزي کند
بند 8-2-2-3- ممیزي محصول
سازمان باید محصولات را در مراحل مناسبی از تولید و تحویل جهت تصدیق کلیه نیازمندي هاي
مشخص شده مانند ابعاد، عملکرد، بسته بندي و برچسب گذاري در یک تواتر تعریف شده، ممیزي
نماید.
بند 8-2-2-4- طرح هاي ممیزي داخلی
ممیزي هاي داخلی باید کلیه فرآیندها، فعالیت ها و شیفت هاي مرتبط با مدیریت کیفیت را در برگیرد وهمچنین باید براساس یک برنامه سالانه زمان بندي شود.
در هنگام وقوع عدم تطابق داخلی/ خارجی یا شکایات مشتري ، تواتر ممیزي باید به طور مقتضی
افزایش یابد. براي ممیزي باید از چک لیست هاي مشخصی استفاده شود.
بند 8-2-2-5- شرایط احراز ممیزان داخلی
سازمان باید ممیزان داخلی اي داشته باشد که صلاحیت ممیزي نیازمندیهاي این استاندارد را داشته باشند.
بند 8-2-3- اندازه گیري و نظارت بر فرآیندها
• بکارگیري روش هاي مناسب جهت نظارت و درصورت امکان اندازه گیري فرآیندهاي سیستم مدیریت کیفیت
• این فرآیندها باید توانایی فرآیندها در دستیابی به نتایح برنامه ریزي شده را نشان دهد.
• چنانچه نتایج برنامه ریزي شده تحقق نیافت اقدامات اصلاحی لازم بگونه اي که ازانطباق محصول با مشخصه هاي تعیین شده اطمینان حاصل گردد باید صورت پذیرد.
بند 8-2-3-1- پایش و اندازه گیري فرآیند ساخت
سازمان باید مطالعات فرآیند را برروي کلیه فرآیندهاي جدید تولید ، جهت تصدیق کارایی آن ها و
تأمین ورودیهاي اضافی براي کنترل آن ها انجام دهد. نتایج مطالعات فرآیند باید به همراه مشخصات
مربوطه مستند گردد .
این نتایج در صورت کاربرد می تواند در تولید ، اندازه گیري و آزمون و تهیه دستورالعمل هاي نگهداري و تعمیرات بکار گرفته شود.
این مستندات نظیر معیار پذیرش براي هر فرآیند باید شامل اهداف کارایی ، قابلیت اطمینان ، قابلیت
نگهداري و تعمیرات و قابلیت دسترسی باشد.
سازمان باید قابلیت فرآیند تولید خود را بگونه اي که در نیازمندیهاي فرآیند تأیید قطعه تولیدي (153(PPAP مشتري مشخص شده حفظ کند.
سازمان باید اطمینان حاصل کند که طرح کنترل و نمودار جریان فرآیند اجرا شده و شامل موارد
مشخص شده ذیل می باشد:
• فنون اندازه گیري
• طرح هاي نمونه گیري
• معیارهاي پذیرش
• طرح هاي واکنشی در موارد برآورده نشدن معیار پذیرش
رویدادهاي مهم فرآیند مانند تغییر ابزار و تعمیر ماشین باید ثبت شود.
سازمان باید از روي طرح کنترل طرح هاي واکنش مناسبی را براي مشخصه هایی که ناپایدار بوده و
یا فرآیندهاي آن ها ناکارا هستند ایجاد کند.این طرح ها میتواند در صورت لزوم شامل بازرسی صددرصد باشد .
در این موارد لازم است یک برنامه اقدام اصلاحی با زمانبندي مشخص و مسئولیت هاي معین تهیه
گردد تا اطمینان حاصل گردد که فرآیند از کارایی و ثبات لازم برخوردار شده است.
طرح ها باید در صورت نیاز بوسیله مشتري بازنگري شده و تصویب گردد.
سازمان باید سوابقی از تاریخ هاي اعمال تغییر فرآیند را حفظ نماید.
بند 8-2-4-پایش و اندازه گیري محصول
الف)اندازه گیري و نظارت بر محصول درمراحل مناسب از فرآیند شکل گیري آن به منظور تصدیق
انطباق با مشخصات تعیین شده
ب)نگهداري شواهدي از انطباق محصول با معیارهاي تعیین شده ؛ سوابق باید نشان دهنده فرد مجاز
جهت ترخیص باشند.
ج)از ترخیص و یا تحویل محصول قبل از تکمیل فعالیت هاي فوق الذکر جلوگیري بعمل آید مگر
درشرایط خاص که به تایید شخص مجاز و درصورت قابلیت کاربرد به تایید مشتري رسیده باشد .
در هنگام انتخاب پارامترهاي محصول، به منظور نظارت بر تطابق با نیازمندیهاي مشخص شده داخلی
و یا خارجی که سازمان نوع مشخصه هاي محصول را تعیین می کند ، موارد زیر نیز یابد تعیین گردند:
• نوع اندازه گیری ها
• ابزارهاي اندازه گیري مناسب
• کارایی و مهارت هاي مورد نیاز
بند 8-2-4-1- بازرسی جامع و آزمونهاي عملکردي
یک بازرسی جامع و یک تصدیق عملکردي با استانداردهاي عملکرد و مواد مهندسی قابل استفادة
مشتري، باید براي کلیه محصولات، آنچنآن که در طرح کنترل مشخص شده ، انجام گیرد.نتایج این
بازرسی باید براي بازنگري در دسترس مشتري باشد.
یادآوري:بازرسی جامع یک اندازه گیري کامل از تمام ابعاد نشان داده شده در سوابق طراحی است.
بند 8-2-4-2- اقلام تزئینی
سازمان باید براي قطعات ساخته شده که از طرف مشتري به عنوان اقلام تزئینی مشخص شده، موارد
ذیل را تهیه نماید:
• منابع مناسب براي ارزیابی شامل نورپردازي
• در صورت مناسبت نمونه هاي مرجع براي رنگ،دانه بندي،جلاء،رخشندگی،متالیک،وضوح تصویر
• حفظ،نگهداري و کنترل نمونه هاي تزئینی مرجع و تجهیزات ارزیابی
• تصدیق اینکه کارکنانی که کار ارزیابی هاي ظاهري را انجام می دهند داراي صلاحیت کافی براي انجام این کار هستند.
بند 8-3- کنترل موارد نامنطبق
الف)لازم است یک روش اجرایی مدون به منظور نشان دادن چگونگی کنترل موارد نامنطبق محصول
و جلوگیري از استفاده و یا تحویل غیرعمدي آن تهیه گردد.
ب)روش اجرایی باید شامل چگونگی اعمال کنترلهاي فوق و مسئولیت هاي مرتبط باشد. چگونگی
برخورد با موارد عدم تطابق به یکی از روشهاي زیر صورت می پذیرد:
الف) اصلاح محصولات نامنطبق
ب) ترخیص و استفاده از محصول تحت مجوز ارفاقی که توسط فرد مجاز و در صورت کاربرد توسط مشتري صادر می گردد.
ج) انجام اقداماتی به منظور جلوگیري از بکارگیري محصول نامنطبق درکاربرد اصلی
ج) سوابق نوع موارد نامنطبق مشاهده شده و اقداماتی که دربرخورد با آن ها صورت می پذیرد باید
حفظ شود.
د) محصول غیر منطبق پس از اصلاح باید مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
ه) درصورتیکه محصول نامنطبق بعد از ارسال یا استفاده کشف شود سازمان باید براي اثرات بالفعل یا
بالقوه عدم تطابقات اقدامات مناسبی را بکارگیرد.
بند 8-3-1- کنترل محصول نامنطبق- متمم
محصولات با وضعیت نامشخص و یا معلق باید به عنوان محصولات نامنطبق طبقه بندي شوند.
بند 8-3-2- کنترل محصول دوباره کاري شده
باید دستورالعمل هایی براي انجام دوباره کاري که در بردارندة نیازمندي هاي بازرسی مجدد باشد در
دسترس کارکنان ذي ربط بوده و توسط آنان مورد استفاده قرار گیرد.
بند 8-3-3-اطلاعات مشتري
مشتریان باید در مواردي که محصول نامنطبق براي آن ها ارسال گردیده فوراً مطلع شوند.
بند 8-3-4- ارفاق مشتري
سازمان باید در مواردي که محصول و یا فرآیند ساخت با شرایط مصوب متفاوت است، قبل از انجام
فرآیندهاي بعدي مجوز ارفاقی مشتري را بدست آورد.
سازمان باید سابقه اي از تاریخ انقضاء یا تعداد مجاز تعیین شده بوسیله مجوز ارفاقی را حفظ نماید.
همچنین سازمان باید از تطابق با مشخصات اصلی یا جایگزین در زما نی که مجوز منقضی شده
اطمینان حاصل نماید.
مواد حمل شده براساس مجوز ارفاقی ، باید به شکل مناسبی در هر محموله مشخص شود.
این مورد به طور مشابه در مورد محصولات خریداري شده نیز بکار می رود. سازمان باید با هریک از
درخواست هاي عرضه کننده قبل از تحویل اینگونه اقلام به مشتري موافق باشد.و در صورت موافقت
آن ها را براي مشتري ارسال نماید.
بند 8-4- آنالیز داده ها
الف)شناسایی، جمع آوري و تحلیل داده ها به منظور تعیین میزان مناسب بودن و اثربخشی سیستم
مدیریت کیفیت و ارزیابی مواردي که امکان بهبود پی در پی سیستم مدیریت کیفیت را فراهم
می سازد.
ب)جمع آوري داده ها از طریق اندازه گیري و نظارت ها و سایر منابع مرتبط
ج)تحلیل داده ها باید اطلاعاتی پیرامون موارد زیر را تامین نماید.
• میزان رضایت مشتري
• انطباق محصول با نیازمندي هاي تعیین شده
• مشخصات و روند فرآیندها و محصولات مشتمل بر فرصتها یی براي اقدامات پیشگیرانه
• عملکرد تامین کنندگان
بند 8-4-1-تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها
روند عملکردهاي کیفیتی و عملیاتی باید با روند پیشرفت به سمت اهداف مقایسه شده و منجر به
اقداماتی جهت پشتیبانی از فعالیت هاي زیر گردد:
• توسعه اولویت ها براي شناسایی راه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد دارایی ها، نیازمندی ها، سیستم مدیریت، دسترسی به اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، سیستم مدیریت کیفیت، بهبود مستمر