منبع پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، نیازمندی ها

دانلود پایان نامه ارشد

دهد.(نياوراني،1384)

2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت :ISO/TS 16949:2002 کلیات، هدف، دامنه و کاربرد (فروغی، 1382)
2-5-1-1- کلیات: عبارتست از نشان دادن توانایی سازمان درتامین محصول منطبق با خواسته هاي مشتري وقوانین کاربردي مرتبط؛
2-5-1-2- هدف: عبارتست از دستیابی به رضایتمندي مشتري از طریق بکارگیري مؤثر سیستم شامل بهبود پی درپی فرآیندهاي سیستم و اطمینان از انطباق با نیازمندیهاي مشتري و الزامات قانونی؛ این استاندارد به منظور پرهیز از ممیزی هاي متعدد صدور گواهینامه و ایجاد یک رویکرد مشترك به سیستم مدیریت کیفیت در سازمان هاي تولیدکننده و تامین کننده خدمات مرتبط با قطعات خودرو تدوین شده است.
2-5-1-3- دامنهISO/TS 16949:2001: این استاندارد براي عرضه کنندگانی که در زمینه هاي زیر فعالیت می کنند، مورد استفاده است:
• تولید کنندگان مواد اولیه مورد نیاز براي تولید مانند ورق هاي فولادي،رنگ و مواد شیمیایی و…
• تولید کنندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو
• فعالیت هاي خدماتی مانند عملیات حرارتی، آبکاري و یا فعالیت هاي تکمیلی و پایانی مانند: پولیش کاري
2-5-1-4-کاربرد: کلیه الزامات این استاندارد بین المللی بوده و قابلیت اعمال در کلیه سازمان ها صرف نظر ازنوع، اندازه آن ها و محصولی که ارائه می کنند را دارد.

2-5-2- تعاریف و اصطلاحات خاص صنعت خودرو
براي مقاصد این استاندارد، واژگان و تعاریف بکار رفته در ISO 9000:2000و موارد ذیل کاربرد دارد: (نياوراني،1384)
2-5-2-1- طرح کنترل132: شرحی مستند از سیستم ها و فرآیندهاي مورد نیاز جهت کنترل محصول
2-5-2-2- سازمان داراي مسئولیت طراحی133: سازمانی است که اختیارات لازم براي ایجاد محصول جدید و یا تغییر یک مشخصه محصول را داشته باشد.این مسئولیت شامل آزمون و تصدیق عملکرد طرح با مشخصات کاربردي مشتري نیز می شود.
2-5-2-3- خطا ناپذیر سازي134: طراحی محصول و یا فرآیند ساخت بگونه اي که از تولید محصول غیر منطبق جلوگیري شود.
2-5-2-4- آزمایشگاه135: امکانات بازرسی،آزمون و یا کالیبراسیون نظیر آزمایشات شیمیایی، متالوگرافی،ابعادي،فیزیکی،الکتریکی و دوام
2-5-2-5- ساخت136: فرآیند ساخت و یا تولید شامل موارد زیر است:
مواد مورد استفاده در محصول -تولید یا خدمات قطعات -مونتاژ عملیات حرارتی، جوشکاري،رنگ آمیزي،آبکاري و سایر خدمات تکمیلی
2-5-2-6- نگهداري پیشگیرانه137 : اقدامات برنامه ریزي شده به منظور حذف علل شکست تجهیزات و توقفات غیر برنامه ریزي شده در تولید بعنوان یکی از خروجیهاي طراحی سازنده ماشین آلات
2-5-2-7- نگهداري پیشگویانه138 :فعالیتهاي مبتنی برداده هاي فرآیند با هدف اجتناب از مشکلات نگهداري بوسیله پیشگویی حالات خرابی مشابه
2-5-2-8- هزینه139 : هزینه هاي مازادي که براي رسیدن به برنامه زمان بندي قرارداد تحمل می شود. این هزینه ها ناشی از روش ها،کیفیت،تأخیر در تحویل و … می شود.
2-5-2-9- محل هاي متمركز140 : محل هايي غیر محلهایی که سازمان را پشتیبانی می کنند و در آن ها فعالیت هاي غیر تولیدي بوقوع می پیوندد.
2-5-2-10- محل اصلی141: محلی که در آن فرآیندهاي ساخت ایجادکننده ارزش افزوده بوقوع می- پیوندد.
2-5-2-11-مشخصات ویژه 142: مشخصاتی از محصول یا فرآیند که بر ایمنی، انطباق با الزامات قانونی، مونتاژ پذیري، عملکرد، راندمان و یا توالی فرآیند تولید محصول مؤثر است.

2-5-3- معرفی بندهاي اصلی استاندارد ISO/TS 16949:2002
بندهاي اصلی که محور کلیه فعالیت هاي تحقیق حاضر را شامل می شوند بندهاي 4 تا 8 متن استاندارد ISO/TS 16949:2002می باشند.در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم. (حسيني،1381)
بند 4- سیستم مدیریت کیفیت
بند 4-1- الزامات عمومي
• سازمان باید یک سیستم مدیریت کیفیت را مطابق با این استاندارد بین المللی ایجاد، مستند، مستقر و نگهداري نموده و بطور مستمر اثربخشی آن را بهبود بخشد.
وظایف سازمان در سیستم مدیریت کیفیت عبارتند از:
• شناسایی و بکارگیري فرآیندهاي مورد نیاز در سیستم مدیریت کیفیت
• تعریف توالی و ارتباطات فرآیندهاي تعیین شده
• تعیین معیارها وروشهاي مورد نیاز براي حصول اطمینان از اثر بخشی اجرا و روشهاي کنترل فرآیندها
• حصول اطمینان از دسترسی منابع و اطلاعات مورد نیاز جهت پشتیبانی عملیات
• نظارت بر فرآیندها
• نظارت، اندازه گیري و تحلیل فرآیند ها
• انجام اقدامات لازم جهت دستیابی به نتایج تعیین شده و بهبود پی در پی آن ها مدیریت فرآیند هاي فوق باید در انطباق با نیازمندیهاي استاندارد صورت پذیرد.وقتی از فرآیندهایی در بیرون سازمان استفاده شود که ممکن است بر تطابق محصول با نیازمندی ها اثربگذارد باید از وجودکنترل هاي لازم براین فرآیندها اطمینان حاصل گردد.لازم به ذکر است که فرآیندهاي سیستم مدیریت کیفیت شامل فرآیندهایی براي مدیریت فعالیت ها،تدارك منابع،ایجاد محصول و اندازه گیري آنها می باشد.
بند 4-2- الزامات مستندسازي
بند 4-2-1-کلیات: مستندسازي سیستم مدیریت کیفیت باید شامل موارد زیر باشد:
• خط مشی کیفیت واهداف کیفیت
• نظامنامه کیفیت
• روش هاي اجرایی تعیین شده بوسیله استاندارد
• مستندات لازم به تشخیص سازمان
• سوابق کیفیت تعیین شده بوسیله استاندارد
گستردگی مستندات سیستم مدیریت کیفیت می تواند در هر سازمان متناسب با موارد ذیل متفاوت
باشد:
• براساس اندازه و نوع فعالیت سازمان
• پیچیدگی فرآیندها و ارتباطات بین آن ها
• سطح مهارت کارکنان
بند 4-2-2-نظامنامه کیفیت
• سازمان باید نظام نامه کیفیتی را ایجاد و نگهداري نماید که شامل موارد ذیل باشد:
• دامنه سیستم کیفیت شامل جزئیات و ازجمله تشریح تعدیلات انجام شده
• روش هاي اجرایی و یا ارجاع به آن ها
• بیان ارتباط بین فرآیندهاي سیستم مدیریت کیفیت
بند 4-2-3-کنترل مستندات
کلیه مدارك سیستم کیفیت باید براساس یک روش اجرایی مدون تحت کنترل قرار گیرند.این
کنترل ها باید شامل موارد زیر گردد:
• چگونگی تایید مدارك قبل از صدور به منظور اطمینان از کفایت آن ها
• نحوه بازنگري و به روز آوري مدارك درصورت نیاز و مراحل تایید مجدد آن ها
• چگونگی شناسایی تغییرات و آخرین وضعیت بازنگري مدارك
• اطمینان از دردسترس بودن مدارك قابل استفاده درمکان هایی مشخص
• خوانا،قابل شناسایی و دستیابی
• اطمینان از شناسایی مدارك برون سازمانی و تحت کنترل توزیع آن ها
• خارج ساختن مدارك غیر مع تبر از دسترس به منظور جلوگیري از استفاده غیرعمدي آن ها
لازم به ذکر است که سوابق کیفیت نیز نوعی از مدارك هستند که باید تحت کنترل قرارگیرند .
بند 4-2-3-1- مشخصات مهندسی
سازمان باید فرآیندي براي اطمینان از بازنگري، توزیع و اجرا به موقع کلیه مشخصات استانداردهاي
مهندسی مشتري و تغییراتی که بر مبناي برنامه زمان بندي مشتري هستند داشته باشد.مقاطع زمانی که
هریک از تغییرات در تولید اعمال می شود باید حفظ گردد.این کار باید شامل به روز کردن مدارك
نیز باشد.
بند 4-2-4- کنترل سوابق کیفیت
تدوین یک روش اجرایی مدون به منظور نشان دادن نحوه شناسایی،تهیه ، دستیابی سریع، محافظت،
نگهداري و نیز محل و مدت زمان نگهداري آن ها
بند 4-2-4-1- نگهداري سوابق
سازمان باید به منظور تأمین الزامات قانونی و نیازمندیهاي مشتري، دوره نگهداري مدارك و سوابق
مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت را تعریف نماید.
بند 5 – مسئولیت مدیریت: شامل بندهاي فرعی زیر است که الزامات هر بند در ذیل آن آورده شده
است.
بند 5-1- تعهد مدیریت
مدیریت ارشد باید شواهدي جهت اثبات تعهد خود نسبت به توسعه و اجراي سیستم مدیریت کیفیت
و بهبود مستمر اثربخشی آن ارائه نماید. این شواهد از طرق زیر می تواند ارائه گردد:
الف) تذکر اهمیت تامین نیازمندي هاي مشتري و رعایت قوانین قراردادي به کارکنان
ب) ایجاد خط مشی کیفیت
ج) ایجاد اهداف کیفیت
د) بازنگري مدیریت
ه) اطمینان از دردسترس بودن منابع
بند 5-1-1- کارایی فرآیند
مدیریت ارشد باید به منظور حصول اطمینان از اثربخشی فرآیندهاي شکل گیري محصول و پشتیبانی،اینگونه فرآیندها را مورد نظارت قرار دهد.
بند 5-2- تمرکز بر مشتري
مدیریت باید اطمینان حاصل نماید که نیازمندیهاي مشتري شناسایی و با هدف نیل به رضایت وي،
تامین شده است.
بند 5-3- خط مشی کیفیت
مدیریت ارشد باید خط مشی کیفیتی با لحاظ شرایط زیر ایجاد نماید:
الف) تناسب با اهداف سازمان
ب) تصریح تعهد به بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت
ج) ایجاد چارچوبی به منظور تعیین اهداف کیفیت و بازنگري آن ها
د) حصول اطمینان از درك آن توسط کارکنان
ه) بازنگري به منظور اطمینان از تداوم مناسب بودن
بند 5-4- طرح ریزي
بند 5-4-1- اهداف کیفیت
مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که اهداف کیفیت از جمله آن هایی که براي برآورده کردن
الزامات محصول مورد نیازند در فعالیت ها و سطوح مختلف سازمان تعیین شده اند.اهداف کیفیت باید قابل اندازه گیري و سازگار با خط مشی کیفیت باشد.
بند 5-4-1-1- اهداف کیفیت-متمم
مدیریت ارشد باید اهداف کیفیت و شاخص هاي اندازه گیري آن ها را تعیین کند.این موارد شامل
اهداف تعیین شده در طرح تجارت نیز می شود و به منظور جاري ساختن خط مشی در سطح سازمان نیز بکار می رود.
5-4-2- طرح ریزي سیستم مدیریت کیفیت
مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که:
– طرح ریزي سیستم مدیریت کیفیت با هدف دستیابی به اهداف تعیین شده در بند1-4 و نیز اهداف کیفیت صورت می پذیرد.
– پیوستگی سیستم مدیریت کیفیت در فرآیند تغییر و اجراي آن حفظ می گردد.
بند 5-5- مسئولیت ها، اختیارات و ارتباطات
بند 5-5-1- مسئولیت ها و اختیارات
مسئولیت ها،اختیارات و ارتباطات سازمانی درکلیه سطوح باید تعریف شوند.
بند 5-5-1-1- مسئولیت کیفیت
مدیریتی که داراي مسئولیت واختیارات لازم براي انجام اقدامات اصلاحی می باشد، باید بلافاصله از
فرآیندها و محصولاتی که منطبق با نیازمندی ها نیستند،اطلاع پیدا کند.
کارکنانی که مسئولیت کیفیت را دارا هستند باید به منظور اصلاح مشکلات کیفیتی اختیار توقف تولید
را داشته باشند.
در تمام شیفت ها باید کارکنانی باشند که یا خود مسئول اطمینان از کیفیت محصولات بوده یا اینکه نماینده شخص مسئول باشند.
بند 5-5-2- نماینده مدیریت
فردي از مدیران که داراي مسئولیت ها و اختیارات زیر باشد بایستی جهت تحقق موارد زیر از سوي
مدیریت تعیین گردد:
الف) حصول اطمینان از ایجاد، اجرا و حفظ فرآیند هاي مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت
ب) گزارش دهی به مدیریت درزمینه عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و ضرورت بهبود آن
ج) آگاه نمودن سازمان نسبت به ضرورت تامین نیازهاي مشتریان
باید توجه داشت که برقراري ارتباط با سایر طرف هاي برون سازمانی درمورد سیستم مدیریت کیفیت
از جمله مسئولیت هاي نماینده مدیریت می باشد.
5-5-2-1- نماینده مشتري
مدیریت ارشد باید کارکنانی را با مسئولیت و اختیار لازم جهت اطمینان از این که نیازمندی هاي
مشتري مورد توجه قرار می گیرد، تعیین کند. این کار شامل انتخاب مشخصه هاي ویژه، تعیین اهداف
کیفی و آموزشهاي مرتبط با آن، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و طراحی و توسعه محصول می باشد.
بند 5-5-3- ارتباطات داخلی
اطمینان از وجود ارتباطات لازم درسطوح و فعالیت هاي مختلف سازمان با ملاحظه اثر بخشی
سیستم مدیریت کیفیت.
بند 5-6- بازنگري مدیریت
بند 5-6-1- کلیات
بازنگري سیستم مدیریت کیفیت در دوره هاي زمانی معین به منظور:
الف) حصول اطمینان از تداوم مناسب بودن، کفایت و اثربخشی آن
ب) شناسایی فرصت هاي بهبود و ضرورت تغییر در سیستم مدیریت کیفیت و ازجمله تغییر درخط-
مشی و اهداف کیفیت
ج) سوابق بازنگري هاي مدیریت باید حفظ شوند
بند 5-6-1-1- عملکرد سیستم مدیریت کیفیت
این بازنگري ها باید شامل تمامی نیازمندیهاي سیستم مدیریت کیفیت و روند عملکرد آن بعنوان یک
بخش ضروري از فرآیند بهبود مداوم باشد.بخشی از بازنگري مدیریت باید شامل نظارت بر میزان
تحقق اهداف کیفیت و گزارشات منظم از ارزیابی هزینه هاي ناشی از کیفیت ضعیف باشد.
این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، سیستم مدیریت کیفیت، بهبود مستمر Next Entries منبع پایان نامه درمورد سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، مدیریت کیفیت، نیازمندی ها