منبع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، رهبری دانش مدار، استان گیلان، کتابخانه های عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

کارهای سختمی باشد ، مورد بررسی قرار می گیرد.

‏1-4شکل 1 – 1 مدل مفهومی تحقیق (Sanchez De Pablo and Donate, 2014)
فرضیات تحقیق
باتوجه به چهارچوب نظری فرضیه تحقیق به صورت زیر می باشند:
فرضیه اول : رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان تاثیر دارد.
فرضیه دوم :رهبری دانش مدار بر ایجاد مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان تاثیر دارد.
فرضیه سوم : رهبری دانش مدار بر تسهیم مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان تاثیر دارد.
فرضیه چهارم : رهبری دانش مدار بر ذخیره مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان تاثیر دارد.
فرضیه پنجم :رهبری دانش مدار بر به کار گیری مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان تاثیر دارد.
تعاريف عملياتي و نظری متغيرهاي تحقيق

1-7-1 متغیر وابسته تحقیق

همان‌گونه كه از فرضيات پژوهش مشهود است متغير وابسته در تحقيق حاضرمدیریت دانش مي باشد. مدیریت دانش، مجموعه ای از فرایندها، برای درک و بکارگیری منابع استراتژیک دانش در یک سازمان می باشد. این متغیر از چهار بعد ایجاد دانش و نسهیم دانش ، به کار گیری دانش و دخیره دانش مورد بررسی قرار می گیرد.
ایجاد دانش: سازمانها تلاش آگاهانه ای در داخل و خارج از سازمان برای ارزیابی و تعیین دانش و منابع مناسب صرف می نمایند. به عبارت دیگر، ایجاد دانش جدید از طریق یافتن روشهای جدید انجام کارها، و یا یافتن دانش جدید از منابع بیرونی امکان پذیر استAllameh et.al, 2010)).
این متغیر با مولفه هایی مثل تولید دانش و ایده جدید با ارزش ،فضای مناسب برای به اجرا درآوردن نظریه ها و ایده های جدید و سامانه های مدیریت ایده ها همچون نظام پیشنهادات ، اتاق فکر و شورای مشورتی اندازه گیری می شود.
تسهیم دانش: دانش باید بر اساس نیازهای خاص کاربران، با یک روش مؤثر و مناسب، انتشار یابد. بعلاوه آن با ابزار قابل اجرا جهت قابل فهم ساختن آن برای همۀ کاربران انتشار می یابد Allameh et.al, 2010)).
این متغیر با مولفه های چون ،تسهیم دانش و تجربیات افراد با همکاران ، امکانات لازم جهت تسهیم دانش و رواج کار تیمی اندازه گیری می شود.
به کار گیری دانش : به کار گیری دانش اشاره به این مطلب دارد که ایده ها و دانش به دست آمده ، بدون جهت گیری در مورد اینکه چه کسی آن هت را مطرح کرده است ، در صورت مفید و مناسب بودن مورد استفاده قرار گیرد ( واکمن و همکاران ، 2005) .
این متغیر با مولفه هایی مثل اخذ تصمیم درست و مطمئن با توجه به دانش موجود ، استفاده از دانش افراد در امر تصمیم گیری و شناسایی کارکنان کلیدی جهت ثبت و نگهداری دانش آنها اندازه گیری می شود.
ذخیره دانش : ذخیره دانش عنصری از مدیرینت دانش است که از طریق آن قابلیت ذخیره سازمان یافته ای که امکان جست و جوی سریع اطلاعات ، دسترسی به اطلاعات برای دیگر کارکنان و تسهیم موثر دانش به وحود می آید ( والش و آنگسون ، 1991،ص 69) .
این متغیر با مولفه هایی چون ثبت و نگهداری پژوهش و تجارب ارزنده و ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به مراجعان اندازه گیری می شود.
رهبری دانش: میبی و همکاران (2012) رهبری دانش را اینگونه تعریف نمودهاند: هر نگرش یا عملی (گروهی یا فردی و عینی و ضمنی) که دانش جدید و با اهمیت را در روشهایی که نهایتاً موجب تفکر و پیامدهای جمعی میشود، تهییج میکند تا خلق، تسهیم ومورد استفاده قرار گیرد (Manzoor ,2011).
1-7-2 متغیر مستقل تحقیق
متغير مستقل اين پژوهش رهبری دانش مدار می باشد. دیزلر در سال 2001 رهبری را به عنوان راهی برای الهام بخشیدن به دیگران به کار سخت برای به انجام رساندن کارهای مهم دانسته است. رهبری در نتیجه شامل تعریف یک رویکرد مدیریت روشن نسبت به کارکنان و تشویق آنها را به دنبال رهبر برای رسیدن به اهداف شرکت است ایشان اضافه کردند که رهبری متشکل از چند عنصر مختلف است که عبارتند از سبک رهبری، انگیزش و ارتباطاتRibiere& sitar,2003)).
این متغیر با مولفه هایی چون فراهم آوردن محیط خوب برای کارکنان مسئولیت پذیر و کار تیمی ، قائل شدن نقش قابل توجه برای افراد دانش مداری که ایده پذیرند و اشتباهات خود را اصلاح می کنند ، عمل کردن چون مشاوران، ارتقاء یادگیری از طریق تجربه و قبول و اصلاح اشتباهات ، ارتقاء اکتساب دانش خارجی و استفاده و پاداش کارکنانی که دانششان را به اشتراک میگذارند اندازه گیری می شود.
1-8 قلمرو تحقیق
يك تحقيق علمي بايد داراي حدود و شمول تا حد امكان مشخصي باشد. اين محدوده مشخص مي نمايد كه پژوهشگر از لحاظ موضوعي، مكاني و زماني تحقيق را به چه نحو انجام داده است و تا چه حد توانسته متغيرهاي مربوطه را در كنترل داشته باشد. از طرف ديگر به لحاظ جلوگيري از اتلاف زمان، نيروي انساني و هزينه هاي مرتبط مشخص شدن حدود تحقيق ضروري به نظر مي رسد. بنابر مطالب مذكور قلمرو تحقيق حاضر را مي توان از سه نظر مورد توجه قرار داد:
1-8-1 قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق رابطه ای است که بین مدیریت دانش و رهبری دانش مداروجود دارد.ودرحوزه مدیریت رفتار سازمانی ومدیریت منابع انسانی قراردارد.
1-8-2 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق تمامی کتابخانه های عمومی استان گیلان می باشد.
1-8-3) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی از اسفند 1393 تا مرداد 1394می باشد.

2-1 رهبری دانش مدار
بدون شک رهبری دانش محور شکل جديدی از مديریت سازمانی است که کاملاً در چارتهای مرسوم سازمانی نمی گنجند. اين دسته از مديریت اغلب در نقاط اتصال درون سازمان ها و درست در مرز اشتراک بخش ها و واحدهای سازمانی يافت می شود. پست های فرماندهی و کنترل سازمان نيز معمولاً خالی از اين نوع مديریت نيست.
ارايه تعريفی برای رهبری دانش محور مستلزم پذيرش و داشتن درک واقع بينانه از اين عنوان است. همچنين مستلزم آن است که يک فرد فرهيخته به هنگام شنيدن اين اصطلاح، مسؤوليت های مديريت دانش را متمرکز بر توسعه کارکردها و راه حل های مديريت دانش در نظر آورد. با آگاهی از انواع رهبران دانش محور می توانيم بر اساس نقش آنان تعريف درستی را از هر يک ارايه دهيم و متناسب با نياز سازمان خود از آنان بهره برداری نماييم. (DeTienne et al.,2004)
در عمل رهبری دانش محور طيف گسترده ای از پست های سازمانی را بدون توجه به عنوان پذيرفته شده سازمانی در بر می گيرد و شامل کارکردها و ويژگی های مشابهی است. برجسته ترين ویژگی عبارت است از تجربه ترکيبی تجارت و فناوری اطلاعات، چيزی که حداقل به ده سال تجربه کاری در هر دو حوزه نيازمند است. همچنين برخورداری از تفکر سازمانی و علاقه به سطحی از کار و فعاليت که توسعه يکی از پيامدهای اجتناب ناپذير آن است. اين رهبران بايد ضمن رعايت ارتباطات جاری در سلسله مراتب سازمانی، شبکه های غير رسمی را در جهت ايجاد سازمانهای غير رسمی و پنهان تقويت نمايند. از طريق همه اين کانالهاست که رهبران دانش محور می توانند روش ها و سيستم های جديد را برای ترغيب دانش پژوهان به رقابت با فراهم کنندگان دانش معرفی نمايند.
اين در واقع عصاره مديريت دانش محور است. سازمانها با هر اندازه و هر تخصص به اين باور رسيده اند که تبادل تجربيات و نه فقط کاربرد فناوری، قلب و کانون توانايی مديريت دانش محور در تأمين اهداف تجاری و نياز کاربران و مشتريان است. اين امر به ويژه در يک فرهنگ آزاد با تقويت کانال های ارتباطی صورت می پذيرد. رهبری دانش محور برای تسهيل ايجاد فضای مورد نياز تشريک و تسهيم دانش لازم است.
برای اثبات اين نکته بايد متذکر شد رهبران دانش محور که در اين بررسی به شکل برجسته ای نمايان شدند، ويژگی های خاصی را از خود نشان دادند نظير: مهارتهای گردآوری دانش، سازماندهی، طبقه بندی و ارتباط سازمانی. ضمن آنکه از ساير مهارت های پيشرفته مانند فناوری اطلاعات در دستيابی به موفقيت هايشان بهره می بردند. اگر چه امروزه برای سازمانها غيرممکن است که دانش خود را بدون استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی قابل نفوذ نمايند؛ اما همواره اين انتظار از مديران می رود که پيش از هر چيز ديگری از مهارت های ضروری مديريت برخوردار باشند و مذاکرات و ارتباطات مبتنی بر شبکه را پا به پای ارتباطات چهره به چهره به پيش ببرند.(Donnate Mario,Jesus D.Sanchez do Pablo,2014)

2-1-1 تعاریف رهبری
رهبری مفهومی سهل و ممتنع است؛ از اینرو تعاریف متعددی برای آن وجود دارد. تقریباً به تعداد صاحبنظران رهبری از آن تعریف وجود دارد؛ اما در مجموع عقیده بسیاری از دانشمندان مدیریت براین است که رهبری شامل فرآیند نفوذ است؛ به عبارت دیگر، رهبری توانایی نفوذ دیگران (فرد یا گروه) برای نیل به اهداف است (هرسی، بلانچارد و دِوِی، 1996؛ نقل از زالی، 1383، ص177).
رهبری در سازمانها1 که موضوع این تحقیق است، فرآیندی پیچیده و رمزگونه است که از زمانهای دور مورد توجه افراد عادی، دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است(شورینی 1376، ص15). در حقیقت رهبری مفهومی گسترده است که به راحتی نمیتوان آن را تعریف کرد و شاید بتوان گفت که برای این مفهوم، به اندازة تحقیقاتی که در مورد آن صورت گرفته است، تعاریفی ارائه شده و تعدد و تنوع این تعریفها با تعداد ارائه دهندگان آن برابر است: p 490) Weihrich , Koonts ,1993,P).
رهبری به فرآیند تأثیر بر فعالیتهای یک گروه منظم اطلاق میشود که به منظور تحقق اهداف آن گروه اِعمال میگردد, p 23) (Yukl,1994. بنا به تعریف دیگر، رهبری فرآیند جهتدهی و تأثیر بر افراد یا گروه برای تحقق اهداف آنهاست) Hitt,Miller,1980,p 280 (و بیش از اینکه فردی باشد، ذاتاً پدیدهای گروهی است) هال ،1381،ص65( .بیشتر تعاریف رهبری بر مفهوم آن تأکید دارند؛ مانند اینکه رهبری یک فرآیند است؛ رهبری شامل تأثیر است، رهبری در محیط گروهی معنی پیدا میکند و به معنای تعامل بین رهبر و پیروان است.
این فرآیند پیامدهای متعددی دارد که علاوه بر تحقق اهداف سازمانی، اهداف دیگری مانند بالا بردن سطح تعهد کارکنان نسبت به سازمان و اهداف آن، افزایش انسجام گروهی و تثبیت یا تغییر فرهنگ سازمانی را نیز دربر میگیرد. اما تعریفی که این تحقیق بر آن متمرکز است، فرآیندی است که در آن یک نفر، گروهی از افراد را بهمنظور تحقق هدف یا اهداف عمومی، تحت تأثیر قرار میدهد(Northouse, 2001, p 3) .
2-1-2 نظریه های رهبری

رهبری، هستة واقعی و روح مدیریت را تشکیل می دهدKrass,1998 , p 3 ) ( . نظریههایی که از ابتدا تاکنون دربارة رهبری مطرح بوده است، عبارتند از: مکتب ویژگیهای شخصی رهبر، مکتب رفتار رهبری، مطالعات دانشگاه میشیگان، طبقهبندی روبرت بلیک، مکتب اقتضایی رهبری، نظریة مسیر- هدف، مدل ویکتور وروم و فیلیپ یتون، مکاتب جدید رهبری، رهبری هدفمند یا کاریزماتیک و رهبری تحولگرا و عملگرا.
2-1-2-1 مکتب ویژگیهای شخصی رهبر2
بسیاری معتقدند تاریخ، ساخته دست مردان بزرگ یا ابرمردان است. از لحاظ تاریخی رویکرد صفات رهبری، قدیمترین مدل رهبری محسوب میشود . بر این فرض استوار است که رهبران خوب دارای ویژگیها یا صفات خاصی هستندLevi D ,2001, p 178) (.
بر طبق این نظریه، رهبران به طور مادرزادی رهبر متولد میشوند؛ بنابراین رهبر قالب آموزش نیست. در واقع برخی از رهبران صفات مشخص یا ویژگیهای شخصیتی مشخصی دارند که آنها را از غیر رهبران متمایز میکند. برخی از این صفات مشخص رهبران، هوش و ذکاوت، اعتماد به نفس، تمایل به مسئولیتپذیری، تحمل ابهام، قاطعیت، جذابیت و نظایر اینها میباشد (زالی، 1383،ص178).
تحقیقات تجربی نشان میدهد که رهبری فرآیندی پویاست و از هر موقعیت به موقعیت دیگر همراه با تغییر رهبر و پیرو وضعیت تغییر مییابد؛ به هرحال، اگرچه ویژگیهای شخصیتی معین ممکن است در موقعیتی معین مفید باشد، اما هیچگونه ویژگیهای جهان شمولی نیست که بتواند موفقیت رهبر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، رهبری دانش مدار، استان گیلان، کتابخانه های عمومی Next Entries منبع پایان نامه درمورد سبک رهبری، رفتار سازمانی، رهبری تحولگرا، سیستمهای اطلاعاتی