منبع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، دانش آشکار، مزیت رقابتی، دانش سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

دانش جامعه گرا را نشان می دهد.
اطلاعات

مردم مردم
شکل 2 – 5 تئوری مدیریت دانش جامعه گر منبع (شریف زاده، بودلایی،1387)

تقاطع پیوندها جایی است که خلاقیت و نوآوری بوجود می آید و منجر به خلق مزیت رقابتی می شود. این پیوندها و تکامل آنها را “هویت” تحت عنوان تئوری مدیریت دانش جامعه گرا می نامند. او در توضیح این تئوری می گوید که اکثر سازمان ها از طرف مشتریان، رقبا، سرمایه گذاران تحت فشار هستند و با جهانی شدن تجارت هیچ سازمانی از این شعارها در امان نیست. سازمان های موفق به روشی سیستماتیک قدرت دانش عملی خود را برای خلق مزیت رقابتی پایدار بکار می گیرند. برای این منظور ضروری است که از رویکردی عملی برای خلق راهبرد مدیریت دانش و توسعه سیستم های دانش اثر بخش استفاده کنند. کلید اعمال قدرت دانش سازمانی، اعلام بصیرت های سازمان و وجود رهبر متفکری است که در تولید و کاربرد دانش به آن بصیرت ها متکی باشد. برای این که مدیریت دانش مزیت رقابتی پایدار فراهم کند؛ ضروری است که افراد در تعامل هم باشد، زیرا مدیریت دانش یک مجموعه برنامه ها و پروژه های منفرد و مجزا نیست بلکه یک رویکرد کل نگر و همه جانبه است.بصیرت کل نگرانه شامل تنظیم و تدوین رسالت، راهبرد و ساختارهای لازم برای مدیریت دانش است و ایجاد هنجارهای فرهنگی اعتماد، سهیم سازی، هدف های مشترک و اشتیاق زیاد برای یادگیری که بر تمام جوانب سازمان نفوذ دارد. هم چنین این رویکرد مستلزم توجه به سهامداران است نه فقط به این علت که ارزش سهام خود را در اختیار سازمان در معرض خطر قرار می دهد. با اعمال نفوذ دانش سازمانی، سازمان ها بطور حیرت آوری توانایی های خود را برای رقابت بهبود می بخشند و اصلاح می کنند؛ و تولیدات و خدماتی که منجر به برگشت جداکثر سرمایه شود ارائه می کنند (شریف زاده،بودلایی،1387).
2-2-7 استراتژیهای مدیریت دانش
از نظر گاردنر (1999) دو استراتژی برای مدیریت دانش وجود دارد:
1) استراتژی کدگذاری
به عنوان نگهداری رمزی دانش در پایگاه های دانش است، این راهبرد عموماً در کاربردهایی که با مسائل و مشکلاتی مشابه، مواجه و نیازمند استفاده مجدد از یک راه حل آزموده شده است بکار می رود. نقش نیروی انسانی در این استراتژی، اجرای سیاست ها و برنامه ها و دستیابی به مستندات، برای پیاده سازی این استراتژی است که در آن سعی می شود دانش نهان افراد، آشکار و کد شده و در نهایت در پایگاه های دانش به عنوان مرجعی برای تلاش های مشابه بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

2) استراتژی شخصی سازی
در این استراتژی سعی می شود ب جای پاسخ های همیشگی به مشکلات و سوالات کلیشه ای، بینش عمیق تری نسبت به آنها حاصل شود و به کمک آن مناسب ترین راه حل با خلاقیت و نوآوری به دست آید. به این ترتیب، دانش نه در یک پایگاه اطلاعاتی، که در ذهن های افرادی قرار دارد که در شکل گیری و توسعه آن نقش داشته اند. در این استراتژی برای انتقال و استفاده از دانش و تسهیم اطلاعات و تجربیات ارتباطات چهره به چهره کمک گرفته می شود. از این رو این فرایند گاه بسیار پر هزینه و کند است و نمی توان آن را چندان قاعده مند نمود.
در این راهبرد نقش نیروی انسانی به عنوان نیروی خلاق و صاحب نطر که ارزش کار خویش را در تبادل دانش با دیگران به دست می آوردبسیار کلیدی تر و تعیین کننده تر از حالات قبل است (رفعتی و دیگران،1387).
چوی و لی (2003)، استراتژیهای مدیریت دانش را به چهار دسته: پویا، سیستم– محور، انسان– محور و ایستا تقسیم کرده اند که این تقسیم بندی با توجه به ابعاد مبتنی بر دانش آشکار و دانش پنهان شکل گرفته اند (شکل2-7).
میزان و سطح تمرکز بر دانش آشکار در زمینه کدگذاری و ذخیره دانش سازمانی برای دست یابی و استفاده از آن مشخص می شود، در حالی که میزان و سطح تمرکز بر دانش پنهان با درجه کسب و تسهیم دانش پنهان از طریق تعاملات بین فردی تعیین می شود.

زیاد

توجه و تمرکز بر
دانش پنهان

کم
زیاد توجه و تمرکز بر دانش آشکار کم
شکل 2 – 6 استراتژی های مدیریت دانش با توجه به ابعاد مبتنی بر دانش آشکار و دانش پنهان (Cho & Lee,2003)
استراتژی ایستا
شرکتهایی که از استراتژی ایستا استفاده می کنند، در هماهنگی جریان های متفاوت دانش و استفاده از دانش های جدید در داخل سازمان غیر فعال عمل می کنند. آنها از دانش موجود به خوبی بهر برداری نمی کنند، دانش سازمان را به شکلی سیستماتیک اداره نمی کنند و اهمیت تسهیم دانش در داخل سازمان را تشخیص نمی دهند. سازمان ها با این گونه استراتژی در مدیریت دانش در محیط به سرعت در حال تغییر امروز، رقابتی باقی نمی مانند.
استراتژی سیستم – محور
استراتژی سیستم – محور تلاشی آشکار برای افزایش کارایی سازمانی به وسیله کدگذاری و استفاده مجدد از دانش از طریق ایجاد سیستم های فناوری اطلاعاتیی پیشرفته است. این استراتژی تهدید ترک سرمایه های دانش سازمانی را، وقتی که کارکنان از سازمان بیرون می روند، کاهش می دهد. صرفه به مقیاس و اثربخشی سازمانی قابل دست یابی اند.
استراتژی انسان- محور
استراتژی انسان – محور با رویکرد شخصی سازی در جاهایی که دانش پنهان از طریق تعاملات فرد به فرد قابل دستیابی است، بکار می رود. تاکید این استراتژی بر کسب و تسهیم دانش پنهان و تجربه های درون فردی است. اعضای سازمان از یکدیگر و محیط سازمانی شان می آموزند. اعتماد و وابستگی بین افراد اهمیت زیادی دارد. شرکت هایی که این نوع استراتژی را اجرا می کنند، از روش هایی چون گروه ها و انجمن های استراتژیک، مربی گری و داستان گویی برای افزایش اثر مدیریت دانش سود می برند.
استراتژی پویا
استراتژی پویا بر هماهنگی استراتژی های سازمانی، مشخصات و ویژگیهای دانشی آن تمرکز دارد و نقشی پیشرو در استراتژی های کدگذاری و شخصی سازی با منابع نامحدودی بازی می کند. شرکت ها با انتخاب این نوع استراتژی به پیشتازی در بین رقبا، استفاده پیشروانه از دانش موجود و ایجاد سریع تر دانش از رقبایشان تمایل دارند. استراتژی پویا در سازمان های ارتباط محور که دانش را بهره برداری می کنند، ضمن اینکه مفاهیم جدید را استخراج و کشف می کنند، بکار می رود و مناسب است(اعرابی، موسوی،1388).
2-2-8 مزایای مدیریت دانش
سرمایه های دانشی حاوی ارزش هایی واقعی هستند که در بسیاری از موارد می توان آنها را به کمیت درآورد. به عنوان مثال: ارزش ثبت اختراعات از اینگونه است. در عین حال، دانش دارای اثرات ناملموس دیگری نیز است که به سادگی نمی توان آنها را به کمیت تبدیل نمود. بطور نمونه، مزایای یافتن زود هنگام راه حل یک مشکل خاص در مقایسه با راه حل دیرتر یا ارزش یک ایده خلاق و نوآور از این جمله اند. اما در هر دوی این موارد، دانش را می توان دارای ارزش علمی ملموسی دانست که در رویکردهای مختلف سازمانی تجلی می یابد. دنهام هشت مزیت خاص را برای مدیریت دانش در سازمان ها شناسایی می کند:
– جلوگیری از افت دانش:
سازمان ها را قادر می سازد تا تخصص فنی حیاتی خود را حفظ کرده، از افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچک سازی، اخراج و تغییرات حافظه انسانی اش می شود، جلوگیری کند.
-بهبود تصمیم گیری:
نوع و کیفیت دانش مورد نیاز را برای تصمیم گیری اثربخش شناسایی می کند و دسترسی به آن دانش را تسهیل می بخشد. در نتیجه تصمیمات سریع تر و بهتر می توانند در سطوح پایین تر سازمانی نفوذ نمایند.
– انعطاف و انطباق پذیری:
به کارکنان اجازه می دهد درک بهتری از کار خود به عمل آورده،راه حل های خلاق مطرح کنند و در نتیجه در موقعیت های چند وظیفه ای فعال باشند.
-مزیت رقابتی:
سازمان ها را قادر می سازد تا کاملاً مشتریان، دیدگاه ها و بازار و رقابت را درک کرده و بتوانند شکاف ها و فرصت های رقابتی را شناسایی نمایند.
– توسعه دارایی:
توانایی سازمان را در سرمایه گذاری در حفظ قانونی برای مالکیت معنوی بهبود می بخشد.
– افزایش محصول:
به سازمان اجازه می دهد که دانش را در خدمات و فرآورده ها بکار گیرد. در نتیجه ارزش درک شده محصول با نسبت مستقیم میزان و کیفیت دانش در محصول افزایش پیدا می کند.
-مدیریت مشتری:
سازمان را قادر می سازد تا توجه کانونی و خدمت به مشتری را افزایش دهد. دانش مشتری باعث سرعت پاسخ به سوالات، توصیه ها و شکایت های مشتری می شود.
-به کارگیری سرمایه گذاریها در بخش سرمایه انسانی:
از طریق سهیم شدن در درس های آموخته شده، فرایندهای اسناد، بررسی و حل استثنائات و در اختیار گرفتن و انتقال دانش ضمنی، سازمان ها می توانند به بهترین وجه در استخدام و کارآموزی کارکنان سرمایه گذاری نمایند(رادلینگ،1383).نوتاکا، مزیت مدیریت دانش را در سازمان های دانشی تشکیل چهار نوع سرمایه می داند. سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری(سیستم ها و فرایندهای انجام امور)، سرمایه مشتری(مجموعه ای ارزشمند درباره مشتریان و نیازهای آنان در شرکت) و سرمایه نوآوری (منظومه ای از بازارها، تکنولوژیها و تولیدات بالقوه). به اعتقاد او تشکیل این سرمایه ها در بردن بازی تجارت نقش مهمی ایفا می نمایند.(Malhotra,2000)
در تحقیقی که توسط مدرسه بازرگانی کرنفیلد در سطح صنایع سازمان های مورد بررسی پنج دسته مزیت را موجب گردیده است. این مزایا شامل موارد زیر می باشند:خلاقیت، نوآوری و رشد، افزایش سطح پاسخ گویی سازمانی، تمرکز بیشتر بر مشتری، تاثیر مثبت بر شبکه عرضه و افزایش کیفیت داخلی.(Bahara,2001,p97)
دلایل گرایش به مدیریت دانش در سازمان ها
– افزایش مشاغل مبتنی بر خلق و استفاده دانش؛
– جهانی شدن و اینکه سازمان استفاده کننده از دانش می تواند قیمت را در بازار رهبری کند؛
– خلاقیت و نوآوری موفق؛
– سازمان دهی مجدد و کوچک کردن ساختار؛
– به اشتراک گذاشتن بهترین عملکرد؛
– توسعه تئوریک ( مثل نگرش بر منابع که بر دارایی هایی مثل دانش ضمنی که قابل تقلید نیستند، تاکید می کند)(Shyreme,2003, p47).
2-3 اهمیت کتابخانه در جامعه اطلاعاتی
مسیر جامعه اطلاعاتی به فرایند دانش ، تولید آن و استفاده از نیروی آن منتهی می گردد . امروزه در عصر اطلاعات ، جوامع در رسیدن و حصول امتیازات اطلاعات ناتوانند و در استفاده از استانداردهای صنعتی و حتی جوامع کشاورزی مجبورند . در عصر اطلاعات ، یک کشور در توسعه اطلاعات قادر است که آنرا تولید کند و از جامعه اطلاعاتی دریک دوره و بصورت ارزشی و خوب برای شهروندانش وتوسط کاربرد نیروی اطلاعات استفاده نماید . همچنین از دیدگاههای اطلاعاتیشان و فناوریهای ارتباطیشان در کشور بصورت خط مشی های الکترونیکی و سیاست هایی در سطح ملی استفاده نمایند .
هنگامی که در جوامع کشاورزی و صنعتی از نیروی کارگری و نیروی ماشین استفاده می شود در مقابل در جوامع اطلاعاتی از نیروی فکری استفاده می شود(تونتا ،1999). کتابخانه ها موسسات فرهنگی اجتمایی محسوب می شوند که صاحب تاثیر بسزایی در دگرگونی جوامع اطلاعاتی دارند و به عنوان محلی برای جمع آوری ، نگهداری و ارائه دهنده اطلاعات محسوب می شوند همچنین هدف آنها برخورد با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، ایجاد دانش، اعتبار بخشی، فرایند مدیریت دانش Next Entries پایان نامه درمورد حقوق بشر، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی، اسناد بین الملل