منبع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، ایجاد دانش، اعتبار بخشی، فرایند مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد

تجاری را ارزشمند ساخته است؛
– میزان زمان برای خلق و کسب دانش کاهش یافته است؛
– بازنشستگی های زودتر از موعد مقرر و افزایش فزایندۀ جابجایی نیروی کار به فقدان دانش منجر شده است؛
– تغییرات در برنامه ریزی راهبردی سازمان ممکن است به از دست رفتن دانش در یک حوزۀ خاص منجر شود.
علاوه بر موارد ذکر شده، می توان به عوامل زیر نیز اشاره کرد:
– اغلب کار سازمان ها مبتنی بر اطلاعات و دانش است؛
-محصولات و خدمات بطور چشمگیری پیچیده شده اند و موفقیت در این عرصه ها نیازمند جمع آوری و مدیریت اطلاعات است؛
– نیاز به یادگیری مداوم یک واقعیت گریز ناپذیر در دنیای تجاری امروز است؛
-بنابراین دانش و اطلاعات ابزار اصلی در برخورد با مشکلات سازمانی امروز محسوب می شوند. درنتیجه مدیریت دانش فرصت مناسبی را برای بهسازی در عملکرد کارکنان و مزیت رقابتی در اختیار سازمان قرار می دهد(شفیع زاده،1386).

2-2-5 فرایند مدیریت دانش
زولانسکی43 (1996) دیدگاه بهترین شیوۀ مدیریت دانش در شرکت را معرفی نمود و نشان داد که چهار مرحله در این فرایند وجود دارد که عبارتند از:
– شروع ( جستجو): مرحلۀ اول، با شناخت مشکل و جستجو برای دانش مورد نیاز جهت حل آن آغاز می شود. جستجو برای دانش ممکن است منجر به یافتن یک راه حل اولیه باشد، زمانیکه دانش مورد نیاز برای حل مشکل یافت شد، فرایند از طریق مرحلۀ دوم یعنی بکارگیری دانش یافت شده ادامه می یابد.
– راه اندازی ( یادگیری ): این مرحله جاییست که در آن منابع و دریافت کنندگان برنامه قرار دارند و همۀ فعالیتهای لازم برای انتقال دانش انجام می شود.
-وارد عمل شدن (تمرین): در این مرحله در یافت کنندگان، شروع به استفاده از دانش کسب شده می کنند. مباحث و مشکلات جهت اطمینان از اینکه در یافت کنندگان قادر به دستیابی به عملکرد رضایتبخش هستند، مورد ارزیابی قرار می گیرند. مرحلۀ عمل، روزنۀ کوچکی به سوی فرصتهایی برای برطرف کردن مشکلات غیر منتظره می گشاید.
-ادغام ( درک ): مرحلۀ ادغام، پس از اینکه گیرنده به نتایج رضایت بخش از طریق دانش منتقل شده دست یافت، شروع می شود. آن در تلاش برای رفع موانع بوده و با چالشهایی جهت روزمره کردن فعالیتهای جدید سرو کار دارد .(Chen, et al,. 2009)
مدیریت دانش تلاش و کوشش هوشیارانه سازمانی در جهت کسب و افزایش توان رقابتی، خلاقیت، نوآوری و بهره وری در دنیایی با تغییرات سریع تکنولوژی و بازار آشفته و پردردسر امروزی می باشد. مدیریت دانش را می توان فرایند ایجاد، تأیید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش دانست. این پنج عامل در حوزه مدیریت دانش برای یک سازمان زمینل آموزش، بازخورد، آموزش مجدد و یا حذف آموزش را فراهم می آورد که معمولاً برای ایجاد، نگهداری و احیای قابلیت هایسازمان مورد نیاز است. شکل 2-5 فرایند مدیریت دانش را در قالب پنج مرحله فوق نشان می دهد.(Batt,2001,p68)

ایجاد دانش
اعتبار بخشی به دانش
سازماندهی دانش

توزیع دانش
کاربرد دانش
شکل 2 – 4 فرایند مدیریت دانش منبع( Batt,2001)

1- اعتبار بخشی به دانش
اعتبار بخشی به دانش، به گستره ای اشاره دارد که شرکت ها می توانند بر روی دانش اثر گذاشته و اثرات ان را بر محیط سازمانی ارزیابی نمایند. چرا که با گذشت زمان بخشی از دانش گذشته نیاز به بازنگری و انطباق با واقعیت های کنونی دارد. اغلب تقابل مداوم و چند وجهی بین فناوری، فنون و افراد برای سنجش اعتبار دانش مورد نیاز است برای مثال وقتی سازمان مجموعه جدیدی از فناوری ها، ابزار، رویه ها و فرایند ها را بکار می گیرد، نیازمند بهبود و روزآمد سازی مهارت های کارکنان خود است تا بتواند به خوبی خود را با واقعیت های رقابتی جدید منطبق سازد.اعتبار بخشی به دانش، فرایند سختی از کنترل، آزمون و بهبود مداوم دانش پایه برای رسیدن به واقعیت های موجود و بالقوه است. با تغییر واقعیت ها، نیاز به تبدیل دانش به اطلاعات و داده پیش می آید. به این دلیل که پیشزفت در یک زمینه، اطلاعات، فرضیه ها، قوانین و مقررات جدیدی را ایجاد کرده و بخشی از قواعد و فرضیه های قدیمی را از رده خارج می سازد. بنابراین برای سازمان ها مرور، آزمون و افزایش مداوم اعتبار دانش پایه برای رسیدن به دانش جاری ضروری است . (Batt,2001)
2- ایجاد دانش
ایجاد دانش به توانایی سازمان ها در ایجاد ایده ها و راه حل های نوین و مفید اشاره دارد. سازمان ها با توسعه و تجدید ساختار دانش قبلی و کنونی با روش های مختلف به خلق واقعیت ها و مفاهیم جدید می پردازند.ایجاد دانش فرایند مهمی است که در آن انگیزه، تلفیق، تجربه و شانس، نقش مهمی ایفامی کنند. معیار سنجش دانش نو، نقش موثر آن در حل مسایل جاری و نوآوری در بازار است.با این حال، توصیه نمی شود که سازمان ها بکوشند تحت هر شرایطی، دانش جدید ایجاد نمایند. روش های مختلفی وجود دارد که با ان ها می توان تجربیات را دوباره آزمود. در برخی موارد یک سازمان می تواند با استفاده از استراتژی تقلید، تکرار و جایگزینی بخشی از دانش موجود را دوباره ایفا نماید. در برخی موارد یک سازمان می تواند با تکیه بر توانایی های خود و کاهش کاستی ها قابلیت خود را بهبود بخشد. قابلیت ایجاد دانش مبنایی برای توانایی شرکت ها درایجاد نواوری را نشان می دهد (Chen & Wang ,2012 ).
3- سازماندهی دانش
لازم است که دانش قبل از بهره برداری در سطوح سازمانی در درون سازمان به اشتراک گذارده شود. تعامل بین فناوری های سازمان، فنون و افراد می تواند اثر مستقیم بر توزیع دانش داشته باشد. به عنوان مثال ساختار سازمانی با توجه به شکل کنترل ها و نقش های سنتی فرصتهای توزیع دانش و تعامل بین فناوری ها، فنون و افراد کاهش می دهد. به عبارت دیگر، ساختار افقی سازمانی، تقویت، و سیاست درهای باز، جریان دانش را در میان بخش ها و افراد سرعت می بخشد. استفاده از پست الکترونیکی، شبکه داخلی، بولتن و گروه خبری به توزیع بهتر دانش در درون سازمان کمک کرده و به واسطه آنها افراد می توانند با یکدیگر از جنبه های مختلف تبادل نظر نمایند .(Batt,2001)
4- کاربرد دانش
کاربرد دانش به توانایی شرکت ها دربه کاربردن دانش وعلوم درتوسعه ودستیابی به محصولات وخدمات جدید اطلاق می شود. (Chen & Wang ,2012 ) بطور کلی دانش سازمانی باید در جهت محصولات، خدمات و فرایند سازمان بکار گرفته شود. اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص نماید در عرصه های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد. زمانی که خلاقیت و نوآوری راه پیروزی در جهان امروز است، سازمان باید بتواند دانش مناسب را در جای مناسب بکار گیرد (Chen & Wang ,2012 ) .
5- توزیع دانش
توزیع دانش حاکی از شیوه هایی است که از آن طریق دانش به اعضای سازمان ارائه می شود. به طور کلی سازمان ها می توانند روندهای مختلفی در جهت ایجاد دانش پایه خود اتخاذ نمایند. با این وجود دانش سازمانی در موقعیت های مختلفی توزیع شده، روندهای مختلفی را در بردارد و در رسانه های مختلف چاپی و الکترونیکی ذخیره شده است و هر کدام گونه متفاوتی از ارائه دانش را ایجاب می کند. به دلیل گونه های مختلف، تجدید ساختار و منسجم ساختن این دانش از منابع مجزا برای اعضای سازمان دشوار است. برای مثال ممکن است در یک سازمان هر بخش از داده های خود را به شکلی پردازش نماید که با دیگر بخشها هماهنگی نداشته باشد چرا که استانداردی برای یک فرمت یکسان وجود نداشته است. اگر چه اعضای سازمان امکان دارد اطلاعات مربوط را از طریق ساماندهی داده ها در پایگاه های مختلف بیابند اما باز هم منسجم ساختن و تعبیر اطلاعات از جهات مختلف دشوار است .(Batt,2001)
2-2-6 تئوری های مدیریت دانش
تئوری های مدیریت دانش محدود هستند، با بررسی در این زمینه تئوری های زیر شناسایی شدند:
– تئوری مدیریت دانش جامع
– تئوری مدیریت دانش تیمی
– تئوری مدیریت دانش جامعه گر
2-2-6-1 تئوری مدیریت دانش جامع
تئوری مدیریت دانش جامع به منظور ایجاد کارایی و موفقیت کارآفرینان به روش سیستماتیک، توسط ویگ (1999) ارائه شد. مفروضات این تئوری عبارتند از:
-شناسایی و درک این مسئله سرمایه های هوشی (دانش) برای خلق و حفظ و در دسترس قرار دادن دانش برای پارادایم خدمات و تولیدات رقابتی، ضروری هستند.
– تهیه و تبدیل دانش، فعالیتی ضروری است و در بافت سازمانی باید بطور دائم بازسازی شود.
-تمام دارایی های دانش (سرما یه های هوشمند) بطور مداوم و با پشتکار و جدیت عنداللزوم باید قدرت را اعمال کنند.
– فرایند ها و روابط مدیریت دانش نیاز به حمایت گسترده کارآفرینان و رهبری دارد و زیرساختهای آن باید در سازمان ایجاد شود.
– ویگ بیان می کند که موفقیت تئوری مدیریت دانش جامع در گرو عواملی است که عمدتاض با آماده سازی کارکنان ارتباط دارد. این عوامل شامل:
– دانش و منابع: دانش حرفه ای و فنی، اطلاعات و سایر منابع ضروری باید در دسترس کارکنان برای انجام کار کیفی قرار گیرد. در استخدام کارکنان باید به مهارت ها و نگرش هایی که جزء ویژگی شخصی آنهاست، توجه کرد. آنها باید توانایی تفکر انتقادی و خلاق را دارا باشند.
– فرصت ها: کارکنان باید در وضعیت هایی قرار گیرند که قابلیت استفاده از توانایی ها و ظرفیت های خود را به نمایش بگذارند. جریان کار باید بر اساس اهمیت دادن به تواناییهای افراد و به کار گرفتن ظرفیت توانمندی های نواوری تنوع و کار به سمت دانش، سازماندهی می شود.
– سهولت: منظور از سهولت این است که محیط هایی که کارکنان در آن به انجام وظیفه می پردازند باید امن باشند. محیط امن محیطی است که نواوری را در افراد ترغیب کند تا فراتر از قلمرو وظایف تعیین شده، به ایفای نقش بپردازند.
– انگیزه: کارکنان باید برای عمل هوشمندانه برانگیخته شوند؛ منظور از عمل هوشمندانه انجام دادن کارهای درست است. راه ایجاد انگیزه اینکه به کارکنان باور داشته باشند که فعالیت آنان برای سازمان ارزشمند است (شریف زاده، بودلایی،1387).
2-2-6-2 تئوری مدیریت دانش تیمی
روند غیر قابل پیش بینی دانش، تلاش تکنولوژی اطلاعاتی را برای اعمال قدرت با شکست مواجه کرد و ضرورت کار تیمی را به ارمغان آورد.
تئوری مدیریت دانش تیمی بر این فرض استوار است که کار گروهی می تواند دانش را مهار کند و مکانیزمی برای سازمان دهی و پیش بینی آن فراهم کند.
گاندی و متس (1996) در زمینه کاربرد تئوری مدیریت دانش گروهی بیان می کنند:
– تیم ها مولد کار اثربخش هستند.
– تیم ها مقاوم تر از افراد هستند.
– تیم ها در خلق انبوه دانش توانا هستند.
همجنین تیم ها دیدی فراتر از افراد دارند.
مفروضات مدیریت دانش گروهی عبارتند از:
– برای درک قدرت دریافت واقعیت را تقویت می کند و منجر به نواوری می شود؛ عامل مهم و منحصری که تعیین کننده موفقیت سازمان است.
-اجازه دهید عقاید اصیل و شرافتمندانه از هر جایی به ما برسند.
– یک چرخ به تنهایی ارابه ای را به حرکت در نمی آورد.
به منظور کار بهتر این تئوری در سازمان، هومار (2003) فعالیت های زیر را پیشنهاد می کند:
-حمایت از تیم های فعال که باعث جذب دانش می شود و تلاش های گروه را برای کاربرد دانش همسو می کند.
– تبادل هدف دار دانش میان اعضای گروه که منجر به درخشیدن بصیرت ها و تقویم نوآوری می شود.
– فعالیت های پراکنده را هماهنگ کنید و به اعمال قدرت دانش متخصصان کمک کنید.
– براساس واقعیت ها، راهبردها و دیدگاههای مختلف تصمیم بگیرید.
– تسهیلاتی برای درون نگری، تمرکز و ارائه تصمیم های کیفی تر در هر زمان ارائه دهید(شریف زاده،بودلایی،1387).
2-2-6-3 تئوری مدیریت دانش جامعه گرا
هویت 2004 می گوید که موضوع مدیریت دانش پیوند مردم به مردم و مردم به اطلاعات برای خلق مزیت رقابتی است. شکل 2-6 تئوری مدیریت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، نهاد اجتماعی، دانش آشکار، خلاقیت و نوآوری Next Entries منبع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، دانش آشکار، مزیت رقابتی، دانش سازمانی