منبع پایان نامه درمورد مدل کانو، رضایت مشتری، علوم انسانی، کیفیت خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

این عوامل توجه بیشتری کنند به شدت ایجاد رضایتمندی می کند و باعث وفاداری وانگیزه بیشتری در مصرف کننده می شود .
به طور کلی در این تحقیق 21 عامل در مورد ویژگی های کیفی سیمان و ارتباط آن با رضایت مندی مشتریان مورد بررسی قرار گرفته شد که قیمت , ویژگی های کیفی , تعهد از الزامات اساسی محسوب می شود و بسته بندی وایمنی از الزامات عملکردی و حمل و نقل , توزیع, گونه های خرید از الزامات انگیزشی به شمار می آید در حالیکه آقای طاهری کیا در پژوهش خود 19 عامل را در صنايع شوينده و

پاك كننده ودر سه گروه الزامات اساسي ، عملكردي و انگيزشي موجود درمدل كانو طبقه بندي کرده است که قیمت و ویژگیهای کیفی , تنوع محصول به طور مشترک از الزامات اساسی و توزیع , تحویل , تبلیغات از الزامات عملکردی محسوب می شوند . همچنین آقای Bilgiliaa و همکارانش در سال 2011 در مقاله ی خود باتوجه به نظر سنجی از 102 زن از منطقه ی Erzurum ترکیه به طبقه بندی سطح رضایت مشتریان در جهت انطباق از هنر سنتی سفال سازی برای ساخت انواع جواهرات پرداخته است .با توجه به تحقیقات آنها 23 ویژگی جواهرات مشخص کرده است و 5 محصول الماس , برلیان , طلا , بدل و نقره را بررسی کرده است و با توجه به مدل کانو مقاومت و ایمنی , مشخصات ظاهری جواهرات مانند ابعاد و ویژگیهای کیفی و بررسی نیازهاو علایق متفاوت مشتریان از الزامات اساسی شمرده شدند , تبلیغات , تعهد ,اعتماد از الزامات عملکردی و قیمت , نوع سنگهای قیمتی و تنوع مدل ( محصول) از الزامات انگیزشی محسوب می شوند . در حاشیه این تحقیقات , اغلب پژوهش ها به سن شغل ,درآمد, تحصیلات و درصد و تکرار خرید بستگی دارد که با توجه به این عوامل میتوان بین طبقه بندی انتظارات و سطح رضایتمندی مشتریان همبستگی و ارتباط را مشاهده کرد.
5-3 – نتایج جانبی تحقیق
از این پژوهش می توان به این نتایج رسید که بیشترین تعداد مصرف کنندگان بی واسطه ی سیمان مدرک تحصیلی زیر دیپلم بیشترین فراوانی را دارا می باشد که می توان نتیجه گرفت که چون نیازی به سطح سواد بالایی ندارد قشر زیادی به این کار مشغول اند و تعداد قابل توجهی از افراد برای بهبود و گسترش فعالیت خود به کسب مدارک دانشگاهی پرداخته اند . و قابل ذکر است که تجربه کاری 10 تا 15 سال بیشترین فراوانی این قسمت می باشد که میتوان به این نتیجه رسید که در دهه 70 , استقبال زیادی برای خرید سیمان بوده است و ساخت و سازهای بیشتری انجام شده است .
5-4 – محدودیتهای تحقیق
این پژوهش از سه بعد زمانی , مکانی و موضوعی تحت محدودیت های زیر قرار داشت :
محدودیت زمانی : جمع آوری اطلاعات در این تحقیق در مقطع زمانی 6 ماهه ی اول سال 93 در شرایط ویژه ای با توجه به مصرف کنندگان و خریداران سیمان بررسی شده است .
محددیت مکانی : تصادفی بودن نمونه گیری به دلیل گسترده بودن توزیع سیمان در سطح استان و کشوری و برون کشوری بوده است که باعث محدود کردن دسترسی ما به تمامی خریداران شده است .

محدودیت موضوعی : این تحقیق به حوزه علوم انسانی به ویژه, ویژگی های کیفی و رضایت مشتری تمرکز دارد که می توان یافته های آن را صرفا در حوزه علوم انسانی تعمیم داد , انتظار نمی رود که نتایج به دست آمده از مدل کانو در سایر حوزه ی علوم به کارگرفته شود .
5-5 – پیشنهادات جهت مطالعات آتی
از مدل کانو به خاطر مزایایی که دارد می توان در زمینه های متفاوتی , هم در بخش محصولات و هم در بخش خدمات استفاده کرد . با توجه به اینکه مطالعات و کاربرد مدل کانو در بخشهای مختلف کشور به ندرت انجام پذیرفته است لذا محصولات ذیل در جهت انجام تحقیق بیشتر در در این زمینه پیشنهاد می گردد .
از آنجا که مدل رضایت مشتریان کانو را می توان به طور بهینه ای با مدل توسعه کارکرد کیفیت QFD ادغام نمود , می توان با ادغام این مدل , در جهت توسعه محصولات جدید و نوین به بازار گام برداشت .
الزامات اساسی , عملکردی و انگیزشی کالاها درانتظارات مشترین مختلف , متفاوت می باشند . به این معنا که وجود یک ویژگی در کالا که باعث نارضایتی در یک مشتری شده است می تواند باعث سطح بهینه ای از رضایت مشتریان دیگری می شود و با آگاهی از این عوامل می توان به راحتی با به کار گرفتن مدل کانو به بخش بندی بازار Marketing Segmentation همت گماشت .
می توان مدل کانو را با مدل تجزیه و تحلیل شکست FMEAآن جهت تعیین عیوب بحرانی محصول ادغام کرد .
اعمال فرایند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت گذاری نیازهای مشتریان در مدل کانو نیز موضوع دیگری ست که می تواند نتایجی مطلوب را به همراه داشته باشد .

منابع تحقیق

منابع فارسی

الوانی, سید مهدي ؛ ریاحی , بهروز . ( 1382 الف) . سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی( چاپ اول). تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران .
الوانی , سید مهدي؛ ریاحی, بهروز. (1382ب ) . نظریه نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران . فصلنامه تحول اداري , شماره7 (42 و 41 ) , 84 – 41 .
الوانی, سید مهدی ؛ ریاحی, بهروز . (1382). سنجش کیفیت خدمات و بخش عمومی . تهران : انتشارات مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران.
انصاری , منوچهر . (تابستان 1383 ) . اصول مدیریت کیفیت فراگیر ( چاپ اول) .تهران : انتشارات کتاب نو.
ایران نژاد پاریزي , مهدي ؛ ساسان گهر , پرویز . ( 1375 ) . سازمان و مدیریت: از تئوري تا عمل (چاپ سوم) . تهران: بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران .
باتمان قلیچ ,ایثار . ( 2008 ) . نخستین گام در مسیر دستیابی به تعالی در کیفیت و بهره وری . مجله پایگاه مقالات علمی مدیریت .
بامداد , ناصر ؛ رفیعی مهرآبادی , نگار .( زمستان 1387) . بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانکها . پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت , سال هشتم , شماره 4(31) , 58-39 .
بست , جان . (1379) . روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری . ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی . تهران : انتشارات رشد .
بهروز اسکویی , اکبر . (8013 ) . مدیریت سیستم های خرید و انبارداری وتوزیع.تهران : انتشارات کتاب نو.
بیک زاد , جعفر؛ مولوی ,زهرا ؛ اسکندری ,کریم . ( بهار 1390) . رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بارضایت الکنرونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بناب . فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی . سال اول , شماره 3 , 92- 67.
تيزفهم تكمه داش، مهدي . (1384 ) . شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان از خدمات فروش و تحليل خودروهاي سواري باتكنيك فرایند FAHP تحليل سلسله مراتبي فازي ( مطالعه موردی: شركت سايپا در تهران) . ( پايان نامه كارشناسي ارشد) ، رشته مديريت بازاريابي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه سمنان .
جعفري , مصطفی ؛ فهیمی , امیرحسین . ( 1379) . ابزارهاي استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر . تهران : انتشارات مؤسسه فرهنگی رسا.
حافظ نیا , محمد رضا .( 1382 ) . مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ( چاپ نهم ) . تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی داتشگاهها ( سمت ) .
حجازي , سید مهدي . ( 1384 ) . اندازه گیري رضایت مندي شرکت رامک با رویکرد فازي . ( پایان نامه کارشناسی ارشد ) , دانشگاه شهید بهشتی تهران .
حسنی , علی ؛ منوريان , محمد رضا . ( 1392 ) . طراحی و بهینه سازی دانه بندی غیریکنواخت سیم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ناسازگاری، تحلیل شبکه، حمل و نقل، نیازمندی‌ها Next Entries منابع پایان نامه درمورد علوم طبیعی، تصویرسازی، شگفت انگیز، ادبیات فارسی