منبع پایان نامه درمورد مدل سازی، معادلات ساختاری، معادله ساختاری، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

است. از طریق این روش می توان قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جامعه های خاص با استفاده از داده های همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشي آزمود (سرمد و همکاران، 1387، ص:277).
مدل سازی معادلات ساختاري يك تكنيك تحليل چند متغيري بسيار كلي و نيرومند از خانواده ي رگرسيون چند متغيري است كه به تحقيقگر امكان مي دهد مجموعه اي از معادلات رگرسيون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. اين روش يك رويكرد آماري جامع براي آزمون فرضيه هايي دربارهي روابط بين متغيرهاي مشاهده شده204 و مكنون است (هومن، 1388: 11).
در تحقیقاتی که هدف، آزمودن مدل خاصی از رابطهی بین متغیرها است، از تحلیل مدل معادلات ساختاری یا مدلهای علٌی استفاده میشود. در این مدل دادهها بصورت ماتریسهای کوواریانس یا همبستگی درآمده و یک مجموعهی معادلات رگرسیون بین متغیرها تدوین میشود. تحلیل مدل معادلات ساختاری برآوردهایی از پارامترهای مدل (ضرایب مسیر و جملات خطا) و چند شاخص نیکویی برازش فراهم میآورد. امکان تحلیل مدلهای علّي پس از فراهم آمدن نرمافزارهایی از جمله LISREL205 و 206EQS صورت گرفته است. این نرمافزارها به تدریج کاملتر و پیچیده تر شدهاند (سرمد و همکاران، 1387: 98).
فرضیه مورد بررسی در یک مدل معادلات ساختاری، یک ساختار علٌی خاص بین مجموعهای از سازه-های غیر قابل مشاهده است. این سازهها از طریق مجموعهای از متغیرهای مشاهدهگر (نشانگر یا قابل مشاهده) اندازهگیری می شود. یک مدل معادلات ساختاری کامل از دو مؤلفه تشکیل شده است: الف) ساختاری که ساختار علٌی خاصی را بین متغیرهای مکنون مفروض می دارد، و ب) یک مدل اندازه-گیری که روابطی را بین متغیرهای مکنون و مشاهدهگر تعریف میکند.
هنگامی که داده های بدست آمده از نمونه مورد بررسی بصورت ماتریس همبستگی یا کوواریانس درآید و توسط مجموعه ای از معادلات رگرسیون تعریف شود، مدل را می توان با استفاده از نرم افزارهای مربوط (مانند LISREL وEQS) تحلیل کرد و برازش آن را برای جامعه ای که نمونه از آن استخراج شده، آزمود. این تحلیل برآوردهایی از پارامترهای مدل (ضرایب مسیر و جملات خطا) و همچنین چند شاخص برای نیکویی برازش فراهم می آورد. برآورد پارامترها و اطلاعات مربوط به نیکویی برازش را می توان برای تغییرات احتمالی در مدل و آزمون مجدد مدل نظری مورد آزمون قرار داد (سرمد و همکاران، 1387: 277).
متغیرهای مکنون در مدل معادلات ساختاری به دو دستهی برونزا207 و درونزا208 تقسیم میشود. متغیرهای برونزا متغیرهایی است که علت تغییرات آنها در مدل منظور نشده و خارج از مدل است. متغیرهای درونزا نیز متغیرهایی هستند که تغییرات آنها توسط متغیرهای موجود در مدل پیشبینی شده است (سرمد و همکاران، 1387: 277).
متغیرهای مشاهده شده (سنجش شده یا معرف)، نیز مجموعه متغیرهایی هستند که به منظور تعریف یا استنباط متغیرهای مکنون (پنهان یا سازه) به کار می بریم (شوماخر و لومیکس، 1388: 12).
3-7-2-2- دلایل استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری
شوماخر و لومیکس (1388) چهار دلیل عمده را برای عمومیت مدلسازی معادلات ساختاری مطرح نموده است:
1- دلیل اول اینکه محققان در نیاز به کاربرد متغیرهای مشاهده گر چندگانه برای درک بهتر از حوزه علمی تحقيقی خود آگاه تر شده اند. روش های آماری مقدماتی تعداد معدودی از متغیرهای را بصورت همزمان به حساب می آورند که ناتوان از سر و کار داشتن با نظریه های پیشرفته و پیچیده- ترند.به کار گیری تعداد کمی از متغیرها، برای فهم پدیده های پیچیده موجب محدودیت است.
به عنوان مثال، همبستگی های دو متغیره ساده برای آزمون مدل نظری پیچیده، کارآمد نیست. در مقابل، مدل سازی معادلات ساختاری به تحقيقگر اجازه می دهد تا پدیده های پیچیده را به لحاظ آماری به مدل درآورده و آزمون کند.تکنیک های مدل سازی معادله ساختاری روش هایی برای تأیید یا رد مدل های نظری به روش کمی هستند.
2- دلیل دوم، توجه محققان به اهمیت بالای اعتبار و قابلیت اعتماد نمرات مشاهده شده از ابزارهای اندازه گیری مزبور است.بویژه خطای اندازه گیری تبدیل، به موضوع اساسی در همه رشته های علمی شده است؛ اما در روش های آماری کلاسیک، خطای اندازه گیری و تحلیل آماری داده ها بطور جداگانه انجام می شوند. هنگامی که داده ها به لحاظ آماری تحلیل می شوند، تکنیک های مدلسازی معادله ساختاری، خطاهای اندازه گیری را نیز به حساب می آورند. همانطور که قبلاٌ هم یادآور شدیم، مدلسازی معادله ساختاری، شامل متغیرهای مشاهده شده و مکنون (پنهان) و همینطور خطاهای اندازه گیری در مدل های خاص است.
3- دلیل سوم به توان تحلیل مدل های نظری ساختاری پیشرفته تر مربوط است. به عنوان نمونه، اجزای تعاملی اکنون می توانند در یک مدل سازی وارد شوند به نحوی که اثرات اصلی و اثرات تعاملی آزمون شوند. این مدل ها و تکنیک های پیشرفته، توان محققان را در تحلیل مدل های پیچیده تر برای پدیده های پیچیده افزایش داده و نیاز و وابستگی آنان را به مدل های آماری پایه کاهش داده است.
4- در نهایت، برنامه های نرم افزاری مدل سازی معادله ساختاری با سهولت هر چه بیشتری قابل استفاده اند. به عنوان مثال تا سال 1993 کاربران LISREL (قبل از آمدن ویرایش 8 ام)، باید داده- هایشان را با استفاده از دستورالعمل های متناسب با مدل شان، به وسیله ی نمادگذاری یونانی و نشانه گذاری ماتریسی وارد نمایند. در آن زمان بسیاری از تحقيقگران به دنبال کمک بودند چرا که نیازمند دانش برنامه نویسی پیچیده و دانش مربوط به برنامهنویسی مدل سازی معادله ساختاری بود. امروزه اکثریت برنامه های نرم افزاری، تحت ویندوز و ترسیمی بوده و به طور درون زا، دستورالعمل های برنامه را خود تولید می کنند. بنابراین برنامه های نرم افزاری مدل سازی معادله ساختاری در حال حاضر برای استفاده ساده ترند و دارای ویژگی هایی شبیه سایر بسته های نرم افزاری تحت ویندوز هستند (شوماخر و لومیکس، 1388: 18-19).
3-7-2-3- فرایند مدل سازی معادلات ساختاری
فرآيند تجزيه و تحليل ساختارهاي كوواريانسي (مدل سازی معادلات ساختاري) شامل گام هاي زير است:
1. بيان مدل (1-ساخت يك مدل ساختاري فرضي، 2-ساخت ماتريس واريانس مشاهده شده براي متغيرهاي مكنون209، 3-ارزيابي حالت تعيين210 مدل)؛
2. تخمين مدل (1-جمع آوري داده ها، 2-ساخت ماتريس واريانس-كوواريانس متغيرهاي اندازه گيري شده، 3-ايجاد يك مجموعه از ماتريس ها براي برنامه ليزرل و اجراي آن، 4-ارزيابي تناسب211 يا برازش مدل)؛
3. اصلاح مدل؛
4. آزمون فرضيه؛
5. تفسير مدل؛
6. ابلاغ يا نوشتن گزارش تحقيقاتي (به شكل نمودار مسير) (یزدانی، 1384).
3-7-2-4- شاخص های برازش در مدل سازی معادلات ساختاری
در ارزيابي مدل از پنج آزمون χ2، نسبت كاي دو بر درجه آزادي (χ2/df)، مقدار ميانگين مجذور خطاها (RMSEA)، تناسب برازش212(GFI) و تناسب برازش تعديل يافته آن 213(AGFI)استفاده مي- شود.آزمون χ2 به واقع شاخص بدي برازش است و هرچه ارزش هاي آن كوچكتر باشد نشان مي- دهد مدل تناسب بهتري دارد. از اين شاخص اغلب بعنوان شاخص موفقيت نام برده مي شود. اين شاخص به سادگي نشان مي دهد كه آيا بيان مدل ساختار روابط ميان متغيرها مشاهده شده را توصيف مي كند يا خير. هرچه χ2 كوچكتر باشد بهتر است.
فرضيات آماري:
H0: مدل تبيين شده، ساختار روابط ميان متغيرهاي مدل را توصيف نمي كند
H1: مدل تبيين شده، ساختار روابط ميان متغيرهاي مدل را توصيف مي كند
اين شاخص معمولاً نسبت به اندازه نمونه حساس است، چون ممكن است يك مدل در اندازه كم تناسب داشته باشد، ولي در نمونه زياد برازش نداشته باشد؛ برخي از محققان نسبت كاي دو بر درجه آزادي (χ2/df) را به عنوان شاخصي جايگزين استفاده مي كنند، اما اين شاخص نيز از محدوديت مشابه رنج مي برد و مقدار مجاز آن 3 است. مقدار ميانگين مجذور خطاها (RMSEA)، نيز هرچه كمتر باشد، بهتر است؛ زيرا اين معيار همانطور كه از نامش پيداست، مربوط به ميانگين اختلاف بين «دادههاي مشاهده شده» و «دادههاي مدل» میشود. مقدار مجاز اين شاخص 0.1 مي باشد. همچنين شايان ذكر است كه، شاخص خوبي تناسب برازش (GFI) و تعديل يافته آن214 (AGFI) بوسيله اندازه نمونه تحت تأثير قرار نمي گيرند و در برابر خروج از فرض نرمال بودن بسيار قدرتمند است. اعداد معناداري (مقادیرt محاسبه شده) مدل نيز مي بايست بيشتر از 1.96 (يا كمتر از 1.96) باشد (یزدانی، 1384). در اين تحقيق از نرم افزار LISREL 8.80 براي بررسي رابطه علي ميان متغيرها در روش مدل سازی معادلات ساختاري استفاده شده است.
لازم بذكر است كه قبل از تجزيه و تحليل داده ها،با استفاده از آزمون كولموگروف-اسمرينوف نرمال بودن آن ها مورد برسي قرار گرفته است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقيق

4-1- مقدمه
بيشك خلاصه كردن و طبقهبندي درست اطلاعات اهميت ويژه‏اي دارد، زيرا امكان گسترش و تعميم آنها را فرآهم مي آورد. در اين فصل سعي شده است فرضيههای تحقيق مورد بررسي قرار گيرند.
جامعه آماري شامل تمامی افراد خبره مرتبط با استقرار استاندارد و مدیریت کیفیت در شرکت سایپاپرس است که حداقل دارای 3 سال سابقه کار در شرکت مذکور باشند که تعداد آنها 400 نفر برآورد می شود.
اندازه نمونه آماري بر اساس فرمول نمونه گيري از جامعه محدود، 197 نفر مي باشد. براي اطمينان بيشتر 220 پرسشنامه بصورت تصادفي توزيع گرديد که در نهایت 217 مورد پرسشنامه تكميل شده در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.
سؤالات پرسشنامه شامل دو بخش،سوالات مربوط به جمعيتشناختي و سؤالات مربوط به ابعاد مختلف فرضيه‏ها مي باشد كه به ترتيب توسط روشهاي آمار توصيفي و استنباطي بررسي و تحليل مي‏شوند.تحليل هاي به كار گرفته شامل بررسی نرمال بودن توزيع داده هاي تحقق، روش همبستگی پیرسون، و «تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر» با روش مدلسازي معادلات ساختاري است.
از نر م افزارهاي SPSS 20وLISREL 8.80 جهت تحليل داده ها و آزمون فرضيات استفاده شده است.

4-2- اطلاعات جمعيت شناختي
4-2-1- جنسيت
بررسي ها نشان مي دهد؛ حدوداً 95.9% پاسخگويان مرد بوده اند.

جدول 4-1: توزيع پاسخ گويان بر اساس جنسيت
جنسیت
فراواني
درصد
مرد
208
95.9
زن
9
4.1
كل
217
100.0

نمودار 4-1: توزيع پاسخگويان بر اساس جنسيت

4-2-2- سن
نحوه توزيع پاسخگويان بر اساس سن به شرح ذيل مي باشد و حاكي از آن است كه بيشتر پاسخگويان در رده سني 30-35 سال (حدود 35.5%) قرار دارند.
جدول 4-2: توزيع پاسخ گويان بر اساس سن
سن (سال)
فراواني
درصد
کمتر از 30
47
21.7
30-35
77
35.5
36-40
56
25.8
41-45
31
14.3
بیش از 45
6
2.8
كل
217
100.0

نمودار 4-2: توزيع پاسخگويان بر اساس سن

4-2-3- میزان تحصیلات
توزيع سطح تحصیلات خبرگان شرکت سایپا پرس به شرح زیر است:
جدول 4-3: توزيع پاسخ گويان بر اساس ميزان تحصيلات
تحصیلات
فراواني
درصد
فوق دیپلم
68
45.2
كارشناسي
113
52.1
كارشناسي ارشد و بالاتر
36
2.8
كل
217
100.0

نمودار 4-3: توزيع پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات

4-2-4- سابقه خدمت در شرکت سایپاپرس
نحوه توزيع پاسخگويان بر اساس سابقه خدمت در شرکت به شرح ذيل مي باشد و حاكي از آن است كه بيشتر پاسخگويان دارای سابقه خدمت 6-10 سال (حدود 61.3%) هستند.
جدول 4-4: توزيع پاسخ گويان بر اساس سابقه خدمت در شرکت
سابقه خدمت در شرکت (سال)
فراواني
درصد
کمتر از 5
47
21.7
6-10
133
61.3
بیش از 10
37
17.1
كل
217
100.0

نمودار 4-4: توزيع پاسخگويان بر اساس سابقه خدمت در شرکت

4-2-5- سمت
نحوه توزيع پاسخگويان بر اساس سمت به شرح ذيل مي باشد و حاكي از آن است كه بيشتر پاسخگويان در رده کارشناس و کارشناس مسئول قرار دارند.
جدول 4-5: توزيع پاسخ گويان بر اساس سمت
سمت
فراواني
درصد
کمک کارشناس
44
20.3
کارشناس
46
21.2
کارشناس

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تحلیل عاملی، معادلات ساختاری، تحلیل عامل، مدل سازی Next Entries منبع پایان نامه درمورد رضایت مشتری، شاخص رضایت مشتری، تحلیل عامل، ضریب همبستگی