منبع پایان نامه درمورد محافظه کاری، حافظه کاری، رگرسیون، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

i,t=Ln(Sales i,t)
(جاري بدهيهاي+بلند مدت بدهيهاي)/(ها دارايي كل)

رگرسيون حداقل مربعات
بین نسبت بدهی و محافظه کاری رابطه مثبت و معناداری برقرار است
2008
احمد و دیولمان
درصد سهام اعضای هیات مدیره ، محافظه کاری
رگرسيون حداقل مربعات
رابطه مستقیمی بین د درصد سهام اعضای هیات مدیره و محافظه کاری وجود دارد.
2008
بیتی – وبر – یو
هزینه های نمایندگی
قراردادهای بدهی
روش رگرسيون حداقل مربعات
کاهش هزینه های نمایندگی بدهی نیاز به استفاده از محافظه کاری حسابداری دارد
2008
گواریگلیا
محدودیت های مالی داخلی و خارجی، تصمیمات سرمایه گذاری
روش گشتاور تعمیم یافته (GMM)
حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقدی به درجات مختلف محدودیت های مالی و خارجی وابسته است
2009
بيدل و همكاران
کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری
رگرسيون خطي چند متغيره
همبستگي مثبت يا منفي ميان كيفيت گزارشگري مالي و سرمايه گذاري در شركتهايي كه محيط عملياتي آنها مستعد سرمايه گذاري كمتر از حد يا سرمايه گذاري بيشتر از حد است، بيشتر است
2010
لافوند- واتز
عدم تقارن اطلاعاتی محافظه کاری حسابداری
رگرسيون خطی چند متغیره
عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد داخل و خارج شرکت سبب افزایش درخواست محافظه کاری در تهیه صورتهای مالی میشود.
2010
گرسيا لارا و همكاران(2010
محافظه كاري حسابداري كارايي سرمايه گذاري
رگرسیونی
بین محافظه کاری حسابداری و بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری رابطه منفی وجود دارد
2010
لی
انعطاف پذیری مالی
رویه های محافظه کارانه
تامین مالی
نقدینگی
رگرسیون ترکیبی
شرکتهای با درجه محافظه کاری بالاتر، در مدیریت نقدینگی شرکت، تصمیمات تامین مالی، حساسیت سرمایه گذاری به محدودیت های مالی و سیاستهای پرداخت به سهامداران انعطاف پذیری مالی کمتری داشته است.
2011
گری و همکاران
ریسک ورشکستگی، محافظه کاری مشروط ،محافظه کاری نامشروط
رگرسیونی
رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی معکوس است.
2011
لویئس
ارزش وجه نقد نگهداری شده ، بازده غیر عادی ، محافظه کاری
رگرسيون خطي چند متغيره
محافظه کاری حسابداری جایگزینی برای نظارت خارجی و کاهش هزینه های نمایندگی می شود
2011
تائوما
خالص ارزش فعلی، سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی
اهرم های مالی
رگرسيون حداقل مربعات
ارتباط معکوس بین محافظه کاری با سرمایه گذاری، در شرکتهای با محدودیت های مالی بالا، نسبت به سایر شرکتها، شدیدتر است
2011
ارسلان و همکاران
Lev=(Total Liabilities)/( Total Asets)
ROA=(خالص سود)/(ها دارايي كل )
Invest=افزايش در مانده اموال ،ماشين آلات و تجهيزات

رگرسيون خطي چند متغيره
انعطاف پذیری مالی در تعیین سیاستهای سرمایه گذاری و کارآیی شرکت، نقش مهمی ایفا می کند.

سال تحقیق
محقق
متغیرهای تحقیق و
نحوه اندازه گيري
مدل
خلاصه نتیجه گیری
1379
شهرياري
اندازه، درجه رقابت در صنعت، شدت سرمايه گذاري، ريسك، مالكيت دولتي، نرخ موثر مالياتي و تمركز مالكيت
Size i,t=Ln(Sales i,t)

رگرسيون خطي چند متغيره

1- با افزايش اندازه، محافظه كاري كاهش مي يابد. 2-همچنين بين درجه رقابت در صنعت و مالكيت دولتي با محافظه كاري يك رابطه مستقيم برقرار است.3- بين ريسك و نرخ موثر مالياتي با محافظه كاري هيچ گونه رابطه معني داري مشاهده نشده و 4-بين شدت سرمايه گذاري و تمركز مالكيت با محافظه كاري يك رابطه معني داري مشاهده نشده و بين شدت سرمايه گذاري و تمركز مالكيت با محافظه كاري يك رابطه معكوس برقرار است .
1385
بني مهد
ROA =شاخص سودآوري
ROA=(خالص سود)/(ها دارايي كل )
Size i,t=Ln(Sales i,t)
و محافظه كاري حسابداري
آزمون نرمال بودن متغير وابسته
1-محافظه كاري حسابداري و شاخص سودآوري(بازده دارايي ها) در ايران طي دوره تحقيق بطور همزمان كاهش يافته است. 2-اندازه شركتها و ماليات بر محافظه كاري حسابداري اثري نداشته و محافظه كاري حسابداري نميتواند به عنوان يك مكانيزم قراردادي كارآمد براي كاهش تعارضهاي تقسيم سود بين سهامداران و اعتباردهندگان محسوب شود.
1387
رضازاده و آزاد
SPREADit =عدم تقارن اطلاعاتي
=دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام
SPREADit= ((AP – BP)×100 )/((AP + BP)÷2)
=APميانگين قيمت پيشنهادي فروش
ميانگين قيمت پيشنهادي خريد =BP
رگرسيون خطي چند متغيره

1- نتايج تحقيق بيانگر وجود رابطه مثبت و معني دار ميان عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران و سطح محافظه كاري اعمال شده در صورت هاي مالي است. 2-همچنين، نتايج نشان مي دهد كه تغيير عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران موجب تغيير در سطح محافظه كاري مي گردد.
1387
كردستاني و بيگي
معيار عدم تقارن =مدل باسو+ Size+Lev
Size i,t=Ln(Sales i,t)
MBV=(بازار ارزش)/(دفتري ارزش)

رگرسيون خطي چند متغيره
1-نتايج تحقيق آنها حاكي از وجود يك رابطه منفي معني دار بين اين دو معيار سنجش محافظه كاري بود 2- همچنين آنها دريافتند هر چه دوره برآورد معيار عدم تقارن زماني طولاني تر شود، اين رابطه منفي تر مي شود .

1387
مهرانی، وافی ثانی و حلاج
قراردادهاي بدهي محافظه کاری
Size i,t=Ln(Sales i,t)
فرضيه هزينه هاي سياسي
رگرسيون حداقل مربعات
رابطه ي مثبت معناداري بين بدهي و محافظه كاري در دو معيار مبتني بر اقلام تعهدي و مبتني بر ارزش بازار وجود دارد
1387
مدرس و حصارزاده
كيفيت گزارشگري مالي
ROA=(خالص سود)/(ها دارايي كل )
رگرسیون چند متغیره
بين بيش(يا كم) سرمايه گذاري و كيفيت گزارشگري مالي رابطه اي منفي و معنادار وجود دارد.
1388
کرمی وعمرانی

محافظه كاري ، خالص داراييهاي عملياتي و
چرخه عمر شركت
SGit = [1-(Saleit / Saleit-1) ] ×100
=CE= ( ارزش بازار شركت /اضافه)كاهش( دارايي هاي ثابت طي دوره ارزش بازار شركت)*100
تفاوت سال tو سال تاسيس شركت AGE=
DIVit = (DPSit / EPSit ) ×100

تحليل همبستگي و رگرسيون مقطعي
همچنين نتايج نشان ميدهد كه در مراحل رشد و بلوغ، سرمايه گذاران اهميت بيشتري به خالص داراييهاي عملياتي و سود عملياتي غيرعادي شركتهاي محافظه كار(نسبت به شركتهايي كه از رويه هاي حسابداري متهورانه استفاده ميكنند) ميدهند و در مرحله افول عكس اين موضوع صادق است.
1388
كاشاني پور و نقي نژاد
Size i,t=Ln(Sales i,t)
DIVit = (DPSit / EPSit ) ×100
KZ=محدودیت مالی

رگرسیون چند متغیره
تفاوت معني داري بين حساسيت جريان هاي نقدي-وجه نقد شركت هاي با محدوديت مالي و شركت هاي بدون محدوديت مالي وجود ندارد

1388

تهراني
حصارزاده
جريانات نقدي آزاد
FCF=NOPAT-INVESTMENT
سود خالص عملياتي بعد از عمليات
NOPAT=Sales-Opration.Exp-Tax
سرمايه گذاري
INVESTMENT=∆Working Capital+∆Fixed Assets
رگرسیون خطی

رابطه بين جريان هاي نقدي آزاد و بيش سرمايه گذاري مستقيم و به لحاظ آماري معني دار است.
1389
فروغی و صادقی
محافظه كاري ROA=(خالص سود)/(ها دارايي كل )
Invest=افزايش در مانده اموال ،ماشين آلات و تجهيزات
رگرسيون چند متغيره
1-رابطه معني دار و منفي بين محافظه كاري و سرمايه گذاري بيش از حد در دارايي هاي سرمايه اي و2- از طرف ديگر بيانگر وجود رابطه معني دار و مثبت بين كارايي سرمايه گذاري و محافظه كاري مي باشد.

1389
فروغی و صادقی
محافظه كاري با كارايي سرمايه گذاري دارايي هاي سرمايه اي
ROI= (ماليات از بعد ويژه سود)/(شركت جاري ارزش)
مدل رگرسيون چند متغيره
از يك طرف گوياي وجود رابطه معني دار و منفي بين محافظه كاري و سرمايه گذاري بيش از حد در دارايي هاي سرمايه اي و از طرف ديگر بيانگر وجود رابطه معني دار و مثبت بين كارايي سرمايه گذاري و محافظه كاري مي باشد
1389
هاشمي و همكاران
كيفيت سود بر اساس روشهاي مبتني بر مربوط بودن،محتواي اطلاعاتي و توانايي پيش بيني اندازه گيري مي شود.
ROI= (ماليات از بعد ويژه سود)/(شركت جاري ارزش)
تعداد سهام *بهاي هر سهم =ارزش جاري
رگرسیون چند متغیره
قیمت گذاري بازار اقلام تعهدي اختیاري تحت تأثیر میزان تأمین مالی خارجی قرار ندارد

1390

نهندی و همکاران
حاکمیت شرکتی
= محافظه کاري
مدل باسو+MBV+ Lev+ Size
MBV=(بازار ارزش)/(دفتري ارزش)
Size i,t=Ln(ارزش بازار سرمايه)
Lev=(جاري بدهيهاي+بلندمدت بدهيهاي)/(سرمايه بازار ارزش)
رگرسیون چند متغیره
نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بین مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري در گزارشگري مالی است
1390
ثقفی و عرب مازار يزدي
=نسبت Q توبين= فرصت رشد
(سرمايه بازار ارزش+بدهي بازار ارزش )/(دارايي بازار ارزش)
سرمايه گذاري مورد انتظار، ناكارايي سرمايه گذاري
رگرسیون چند متغیره
در بورس تهران عملا هيچ گونه همبستگي معناداري ميان متغيرهاي مزبور وجود ندارد.
1390
عربصالحي و اشرفي
Cash=(نقد وجه)/(ها دارايي كل)
KZ = محدوديت مالي
حساسيت سرمايه گذاري جريان نقدي
مدل رگرسيون چند متغيره
نتايج نشان دهنده ي نقش مثبت ذخاير نقدي در كاهش حساسيت سرمايه گذاري جريان نقدي شركتهاست

فصل سوم
روش تحقيق

3-1) مقدمه
در فصل دوم به بررسي مباني نظري و ادبيات موضوع تحقیق پرداخته شد. يك محقق پس از انتخاب و تعيين موضوع تحقيق بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. پايه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است كه در آن علم به كار مي رود. انتخاب روش تحقيق بستگي به هدف ها و ماهيت موضوع تحقيق و امكانات اجرايي آن دارد. بنابر اين هنگامي مي توان در مورد بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت، موضوع تحقيق، هدف ها و نيز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه روش و شيوه اي او را دقيق تر، سريع تر و آسان تر در دستيابي به پاسخ پرسش هاي تحقيق مورد نظر ياري مي نمايد. (خورشیدی، 1386).
تحقيق حاضر بدنبال ارزيابي رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، ارتباط بین متغیرهای اساسی تحقیق، هدف اساسی و مبنای تصمیم گیری در خصوص فرضیات می باشد. بنابراين آزمونهاي همبستگي بيشترين نقش را در تجزيه و تحليل اطلاعات اين تحقيق ايفا مي كنند. هدف اصلی فصل حاضر تبیین روش تحقیق و چگونگی محاسبه متغیرها و آزمون فرضیات است. بنابراین در این فصل، در ارتباط با روش تحقيق، فرضيه‌هاي تحقيق، متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها ، جامعه و نمونه آماري، قلمرو زمان و مكاني تحقيق، روش جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها، و روش‌هاي آزمون فرضيه‌ها و معرفي مدل تحقيق بحث مي شود.
3-2) روش تحقيق
در هر تحقيق ابتدا بايد ماهيت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه هاي معتبر به واقعيت ها دست يافت.
فرآيند تحقيق، فرآيندي است كه طي آن محقق مي كوشد با پردازش علمي و منظم درون داده ها، فرضيه هاي خود را به بوته آزمايش بگذارد.
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و به لحاظ روش استنتاج،تحلیلی _ توصيفي می باشد و از نظر تجزيه و تحليل اطلاعات از نوع همبستگی است. تحقيق حاضر به بررسی روابط بين متغیرها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط كنوني براساس داده هاي تاريخي مي باشد. بنابراين ميتوان از لحاظ طرح تحقیق آن را از نوع پس رويدادي طبقه بندي نمود. در اينگونه تحقيقات، محقق به بررسي علت و معلول (متغير وابسته و متغير مستقل) پس از وقوع مي پردازد.در اين تحقيقات بين متغيرها يك رابطه آماري وجود دارد كه هدف بررسي اين رابطه مي باشد. روش مورد نظر برای بررسی همبستگي بین متغیرها، رگرسيون مي باشد. در اين نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها براساس هدف تحقيق تحليل مي گردد. اين تحقيقات داراي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه درمورد جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، معنادار بودن