منبع پایان نامه درمورد محافظه كاری، گزارشگری مالی، مبانی نظری، اندازه شركت

دانلود پایان نامه ارشد

ا پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط كنوني براساس داده هاي تاريخي مي باشد. بنابراين ميتوان آن را از نوع پس رويدادي طبقه بندي نمود. در اينگونه تحقيقات، محقق به بررسي علت و معلول (متغير وابسته و متغير مستقل) پس از وقوع مي پردازد. در اين تحقيقات بين متغيرها يك رابطه آماري وجود دارد كه هدف بررسي اين رابطه مي باشد. براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي تحقيق و آزمون فرضيات، از آزمون هاي همبستگي مبتني بر الگوهاي رگرسيوني استفاده مي شود.

1-9) تعریف عملیاتی واژه ها
محافظه كاري(Conservatism): در بند 18 فصل دوم مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران محافظه کاري حسابداري اینگونه تعریف کرده است :”كاربرد درجه اي از مراقبت كه در اعمال قضاوت براي براوردهاي حسابدار ي در شرايط ابها م مورد نياز است به گونه اي كه درآمدها يا داراييها بيشتر از واقع و هزينه ها يا بدهيها كمتر از واقع ارائه نشود.”
در واقع محافظه كاري را ميتوان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه كاري را به كار ميبرند
محدويت مالي(Financing constraints): شركت ها زماني در محدوده تأمين مالي قرار مي گيرند كه بين هزينه هاي داخلي و هزينه هاي خارجي وجوه تخصيص داده شده با يك شكاف روبه رو هستند. شركتي كه در دسترسي به منابع خارجي بازار سرمايه با مشكلات بيشتري مواجه باشد، بخش بيشتري از منابع مالي مورد نياز خود را از منابع داخل شركت تأمين مي كند و اصطلاحا با محدوديت مالي مواجه مي باشد. (فازاري و همكاران،1998).
سرمايه گذاري(Investment): سرمايه گذاري به معنی خريد دارايي هايي با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید دارايي هاي مالي یا دارائی‌های دیگر، به منظور تحصيل منفعت در قالب بهره، سود سهام یا افزايش ارزش دارايي خريداري شده است. در اين تحقيق، سرمايه گذاري شركتها، عبارت است از منابعی که آنها برای تامین دارایی های ثابت عملیاتی(شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات) صرف کرده اند. (فازاري و همكاران،1998).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري(MTB): اين نسبت نشان دهنده فرصتهاي رشد شركت است. هرچه اندازه اين نسبت بالاتر باشد، شركت وجوه نقد بيشتري را براي انجام سرمايه گذاري در پروژه هاي با ارزش خالص مثبت در اختيار دارد. در اين تحقيق از اين نسبت بعنوان متغير كنترلي استفاده شده است (ويچودهاري و واتس ،2005)
اندازه شركت(Firm Size): براي كنترل ويژگيهاي متفاوت شركتهاي نمونه آماري در تحقيقات مالي، از يك متغير كنترلي اندازه استفاده مي شود. محققان معيارهاي گوناگوني براي اندازه شركتها در نظر گرفته اند. در اين تحقيق جهت وارد نمودن اندازه شركتهاي در الگوي آزمون فرضيات از لگاريتم ارزش دفتري كل داراييها استفاده شده است. (احمد ودیولمان،2008)
سرمايه گذاري بیش از حد(Overinvestment): عبارست از انحراف مثبت از سرمايه گذاري مورد انتظار و در واقع سرمايه گذاري مدير در پروژه هاي ضعيف مي باشد كه از طريق باقيمانده رگرسيون سرمايه گذاري در داراييهاي ثابت بر فرصتهاي رشد محاسبه خواهد شد. چنانچه باقيمانده رگرسيون فوق مثبت باشد حاكي از بيش سرمايه گذاري است(وردی،2006).
سرمايه گذاري کمتر از حد(Underinvestment ): عبارست از انحراف منفي از سرمايه گذاري مورد انتظار و در واقع عدم سرمايه گذاري مدير در پروژه هاي با خالص ارزش فعلي مثبت مي باشد كه از طريق باقيمانده رگرسيون سرمايه گذاري در داراييهاي ثابت بر فرصتهاي رشد محاسبه خواهد شد. چنانچه باقيمانده رگرسيون فوق منفي باشد حاكي ازكم سرمايه گذاري است(وردی،2006).
کارآیی عملیاتی(Efficiency ): موفقيت و بهره وري شركت در بكارگيري منابع در دسترس جهت سودآوري، بعنوان عملكرد مالي مورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيق، جهت اندازه گيري کارآیی عملیاتی از نسبت بازده دارایی ها (ROA)استفاده مي شود. اين نسبت بيانگر سطح بهره وری ناشی از استفاده از منابع شركت است و ميزان سود به ازاي هر ريال از وجوه سرمايه گذاري شده در شركت را نشان مي دهد. (رویچوداری و واتز ، 2005)
اهرم مالي(Financial Leverage): نسبت بدهيها به داراييها بعنوان معياري براي تعيين ساختار سرمايه در شركتها استفاده مي شود. اين معيار كه به آن اهرم مالي گفته مي شود، شاخصي براي ريسك مالي شركت و توانايي پرداخت بدهيها نيز محسوب مي شود. (لياندس و زادنو،2005)

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1)مقدمه
در فصل قبل، کلیات تحقیق، شامل بیان مساله، فرضیات و خلاصه ای از روش انجام تحقیق بررسی و ارائه گردید. در فصل حاضر مبانی نظری و پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع تحقیق ارائه می شود.هدف اصلی تحقیق حاضر، تبيين رفتارهاي سرمايه گذاري مديران در ارتباط با رویه های گزارشگری مالی و فرصتهای سرمایه گذاری می باشد. در این تحقیق، شناسایی بموقع زیان های تحقق نیافته بعنوان یک رویه محافظه کارانه در گزارشگری مالی، مورد توجه قرار گرفته است که یکی از متغیرهای اساسی تحقیق می باشد. از این جهت، مبانی و مفاهیم نظری موجود در خصوص محافظه کاری، بخش مهمی از فصل حاضر را تشکیل می دهد که در آن تاثیر محافظه کاری بر محیط گزارشگری مالی و پیامدهای آن از جنبه های مختلف و مبتنی بر شواهد تجربی موجود، تبیین شده است. در بخش دوم، مبانی نظری مرتبط با نقش تصمیمات مالی مدیران در راهبردهای واحدهای انتفاعی و امکان دسترسی آنها به منابع مالی در جهت تامین پروژه های سرمایه گذاری بررسی شده است. بخش سوم فصل حاضر به پیشینه تحقیق اختصاص دارد که متناسب با تفکیک صورت گرفته در خصوص متغیرهای اساسی تحقیق و براساس تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع تحقیق مرتبط هستند؛ ارائه شده است.
بخش اول: مفاهيم محافظه كاري حسابداري
2-2)دیدگاههای مختلف در تبیین مفهوم محافظه كاری
محافظه كا‌ری یكی از ویژگیهای برجسته گزارشگری مالی است كه در سالهای اخیر به خاطر رسواییهای مالی(در شركتهایی مانندEnron و Worldcom) ، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است و برخی مطالعات اخیر مانند واتز، 2003 ؛ رویچوداری و واتز1، 2005 و لافوند و واتز2، 2006 به طور ویژه بر محافظه كاری تمركز کرده اند.
هرچند بسیاری از حسابداران بر وجود محافظه كاری در تنظیم صورت های مالی توافق دارند، تعریفی جامع و مانع از آن ارائه نشده است. با وجود این، در متون حسابداری دو خصوصیت عمده محافظه كاری مورد بررسی قرار گرفته است: نخست، جانبداری رو به پایین ارزش دفتری سرمایه نسبت به ارزش بازار آن است و دوم گرایش به تسریع در شناسایی هزینه ها و تعویقِ شناخت درآمدها . واتز در تعریف محافظه كاری چنین نقل کرده است:
محافظه كاری به طور سنتی با ضرب المثل” هیچ سودی را پیش بینی نكنید، اما همه زیانها را پیش بینی كنید” تعریف شده است.
در ادبیات حسابداری این ضرب المثل به صورت گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب، یعنی سود نسبت به شناسایی اخبار بد یعنی زیان تفسیر شده است(واتز،2003).
در داخل كشور، كمیته فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه كاری را به عنوان یكی از مولفه های خصوصیت كیفی قابل اتكا بودن درنظر گرفته، اما واژه محافظه كاری را به كار نبرده است، بلكه از واژه احتیاط به جای آن استفاده کرده است. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی پیوست استانداردهای حسابداری ایران درباره احتیاط چنین آمده است.
احتیاط عبارت است از كاربرد درجه ای از مراقبت كه در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه ای كه درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهیها كم تر از واقع ارائه نشود.
تهیه كنندگان صورتهای مالی در عین حال باید با ابهاماتی كه به گونه ای اجتناب ناپذیر بر بسیاری از رویدادها و شرایط سایه افكنده است برخورد كنند. نمونه این ابهامات عبارت است از قابلیت وصول مطالبات، عمر مفید احتمالی دارایی های ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت كالای فروش رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در تهیه صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی می شود.

2-3)اهمیت محافظه کاری در گزارشگری مالی
در حسابداری، محافظه كاری مفهومی است كه سابقه ای طولانی دارد. باسو3(1997)معتقد است كه محافظه كاری طی قرنها تئوری و عملِ حسابداری را تحت تاثیر قرار داده است.
اولین کاربرد صورتهای مالی برای بانکداران و دیگر اعتباردهندگان بوده است. انگیزه آنها از کاربرد محافظه كاری اطمینان ازآن بوده که سرمایه گذاریشان به گونه ای مناسب حفظ خواهد شد. از اینرو،کم نمایی خالص داراییها مطلوب، و حتی شرافتمندانه بود؛ چرا؟
چون باعث ایجاد حاشیه ایمنی برای وامها می شد(هیات استانداردهای حسابداری مالی،1980) استرلینگ(1970) محافظه كاری را موثرترین اصل ارزشیابی در حسابداری می داند. تحقیقات تجربی اخیر در مورد محافظه كاری نشان می دهند كه نه تنها رویه های حسابداری محافظه كارانه است، بلكه در کشورهای انگلیسی زبان طی 30 سال گذشته این رویه ها محافظه كارانه تر شده است. این نتایج شگفت انگیز با مخالفت صریح بسیاری از قانونگذاران بازارهای سرمایه،تدوین كنندگان استاندارد و دانشگاهیان روبه رو شد؛ ولی بقای طولانی مدت محافظه كاری و دوام آوردن آشكار آن در برابر انتقاد، مقتدرانه نشان می دهد كه منتقدان منافع بااهمیت آن را نادیده انگاشته اند.

  2-4)محافظه کاري و قراردادهاي بدهي
اعتبار دهندگان منافعي نابرابر در برابر خالص دارايي هاي شرکت دارند. هنگاميکه در سررسيد بدهي خالص دارايي هاي شرکت بيشتر از ارزش اسمي بدهي باشد، اعتبار دهندگان هيچ مبلغ اضافه تري دريافت نمي کنند. اما هنگاميکه مديران شرکت نتوانند خالص دارايي کافي براي پوشش پرداخت هاي وعده داده شده به اعتبار دهندگان را در سررسيد ايجاد کنند، در آن صورت مبلغ پرداختي به اعتبار دهندگان ممکن است کمتر از مبلغ قرارداد باشد. آنها مي خواهند مطمئن شوند که مبلغ خالص دارايي ها حداقل بيشتر از مبلغ قراردادشان است. به عبارت ديگر، در ارزيابي يک وام، وام دهندگان علاقمند هستند بدانند که آيا شرکت خالص دارايي هاي کافي براي باز پرداخت اصل و سود وام را دارد يا خير؟ ارزش آتي شرکت و ارزش آتي خالص دارايي ها معمولاً قابليت اثبات و تأييد را ندارند.اما وام دهندگان آن معيارها و شاخص ها را بعنوان اطلاعات ورودي در تصميمات اعتبار دهي، در نظر مي گيرند. بعلاوه، آنها معيارهاي مزبور را در طول دوره وام براي نظارت بر توانايي وام گيرنده در پرداخت اقساط وام استفاده مي کنند. قراردادهاي بدهي معيارهايي را درباره خالص دارايي ها بکار مي گـيرند که آن معيار ها موجــب مي شوند در صورت عدم رعايت الزامات، قرارداد وام قبل از سر رسـيد فســـخ شود و بدينوسيله رفتارهاي فرصت طلبانه مدير را براي کاهش ارزش خالص دارايي ها و يا کاهش ارزش وام محدود نمايند. همچنين به اين رفتارها بايد تقسيم سود نقدي سهام و ترکيب هايي که موجب افزايــــش رئيس شرکت مي شوند، اضافه نمود(بال و همکاران4،2006).
2-5)محافظه كاری و راهبری شركتی
محافظه كاری(تاییدپذیری نامتقارن) میتواند به دلایل قرارداد استخدام و راهبری شركتی نیز ایجاد شود. مدیران انگیزه دارند برای اجتناب از اینكه قبل از خاتمه دوره تصدی شان اخراج شوند، زیانها را پنهان کنند. اجازه دادن به ورود زیان به شرکت و اتخاذ پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی توسط مدیران، سهامداران را تشویق به اخراج مدیران می کند.
محافظه كاری شناسایی زیانها را سرعت می بخشد و برای هیات مدیره و سهامداران نشانه هایی فراهم می كند تا دلایل این زیانها را بررسی كنند. چنین بررسی هایی می تواند منجر به عدم تغییر مدیر و حذف پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی شود. در نتیجه، مدیران برای فراهم کردن اطلاعات درباره ی پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت نیز انگیزه هایی دارند.
استدلالهای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد محافظه کاری، حافظه کاری، تحلیل های آماری، محافظه کاری حسابداری Next Entries منبع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، نرخ بهره، محافظه کاری