منبع پایان نامه درمورد مجموعه های فازی، داده های ورودی

دانلود پایان نامه ارشد

) نموداري از نگاشت پيوسته مقادير x به مقادير ‌f(x) را نشان مي‌دهد.

شكل17-3 : نمونه اي از مجموعه هاي فازي

تابع ‌ f(x)‌ در اين نمودار مي‌تواند قانون عضويت در يك مجموعه فازي فرضي را تعريف كند.
مجموعه هاي فازي می تواند شكل هاي مختلفي داشته باشد ولي تعدادي از آنها كه حالت استاندارد داشته م بيشتر در محاسبات مهندسي به كار مي روند عبارتند از مجموعه هاي فازي مثلثي، ذوزنقه اي، گوسي و زنگواره اي.

شكل 18-3 : تعدادي از مجموعه هاي فازي استاندارد

تابع مثلثي: دراينجا تابع عضويت به شكل مثلث است و استفاده از اين تابع در كاربردهاي مهندسي معمول است چون اجراي آن سرعت بالايي دارد.اين تابع از فرمول زير تبعيت مي كند:

تابع ذوزنقه اي: به شكل زير تعريف مي شود:

تابع گوسين: اين تابع از فرمول معروف گوسي تبعيت مي كند و بيشتر در تعريف پديده هاي طبيعي به كار مي رود.

تابع زنگواره اي: اين تابع حالت كلي تابع گوسي است كه در آن تنها يك نقطه درجه عضويت يك ندارد. فرمول آن به شكل زير مي باشد:

شكل19-3 : شكل توابع عضويت استاندارد

بديهي است كه مي توان بنا به كاربرد مسئله تابع فازي مد نظر خود را تعريف نمود به عنوان مثال طبق نظر Hegde (2003) برای فازی سازی داده های ورودی از تابع عضویت مثلثی نمی توان استفاده کرد زیرا تنها یک peak دارد که در آن مقدار عضویت یک است. به همین ترتیب نمی توان از تابع عضویت گوسین هم استفاده کرد زیرا آن هم یک peak دارد. بهترین آن تابع عضویت ذوزنقه ای یا تابعی است که یک بخش ماکسیمم عضویت داشته باشد. طول این بخش می تواند از طریق داده های زمینی تعیین شود و مقادير آماري آن از روي داده هاي آموزشي بدست مي آيند. این توابع می توانند متقارن باشند یا نا متقارن. به اين ترتيب تابع عضويت تعريف شده است (Hegde ,2003. )

شكل 20-3 : تابع عضويت

كه در آن پهناي بخش چپ (left transition width) نمودار و پهناي بخش راست نمودار مي باشد.
تابع عضویت به صورت زیر تعريف مي شود:

Min کمترین مقدار در سری آموزشی می باشد. کاربر می تواند transition width ها را خودش تعیین کند.
در مورد مجموعه های فازی تعاریف زیر به کار می روند:
تکیه گاه: بخشی از مجموعه مرجع است که درجه عضویت آن نسبت به مجموعه مرجع A از صفر بزرگتر باشد و به صورت زیر تعریف می شود:

شكل 21-3 :‌تكيه گاه مجموعه A

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد داده های ورودی، شبکه های عصبی، پرسپترون چند لایه، شبکه های عصبی مصنوعی Next Entries دانلود مقاله با موضوع رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی