منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان

دانلود پایان نامه ارشد

5 تبصره به قانون اجراي اصل 85 و 138
در تاريخ هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي پنج تبصره را به قانون قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي الحاق نمود و قانوني را تحت عنوان ” ‌قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با‌مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي”كه بيان مي‌دارد؛
‌ماده واحده – تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي (۳) الي (۷) به قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 26/10/1368 الحاق مي‌گردد: 
‌تبصره ۳ – مصوبات دولت و كميسيون‌هاي مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸)قانون اساسي بايد ظرف يك هفته‌از تاريخ تصويب ضمن ابلاغ، براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
‌تبصره ۴ – چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود. 
‌تبصره ۵ – رئيس مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي و اعلام نظر مقدماتي نسبت به تصويب نامه‌هاي هيأت وزيران و كميسيون‌هاي مربوط‌مي‌تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته‌هاي مختلف حقوقي، مالي ، اداري و غيره (‌بدون ايجاد رديف سازماني) به عنوان عضو هيأت بررسي و‌تطبيق مصوبات دولت با قوانين استفاده كند. نظرات و آراء هيأت مزبور جنبه مشورتي دارد و اتخاذ تصميم نهائي با رئيس مجلس است.
‌تبصره ۶ – رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند يك نفر از شاغلين در قواي سه‌گانه يا غير آن و يا يك نفر از بازنشستگان را به سمت رئيس هيأت و با‌عنوان مشاور رئيس مجلس انتخاب كند. در صورتي كه رئيس هيأت كارمند دولت باشد براساس مقررات مربوط به مجلس شوراي اسلامي مأمور يا‌منتقل مي‌شود و چنانچه بازنشسته بوده يا كارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتي محسوب نمي‌شود.
‌تبصره ۷ – رئيس مجلس مي‌تواند آيين نامه اجرائي اين قانون را تصويب كند. هزينه اجرائي مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شوراي اسلامي‌پرداخت مي‌شود.
قانون مذکور با به تصویب رساندن پنج تبصره اولا: دولت را مکلف به ارسال کلیه مصوبات به مجلس شورای اسلامی ظرف یک هفته نمود. ثانیا:به مجلس اجازه تاسیس مرجعی را داد که تحت عنوان هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین فعالیت داشته باشد و اینکه آیین نامه اجرایی آن نیز توسط خود مجلس تهیه شود.167
بند دوم: نقش رئيس مجلس در اين هيات
اعضای این هیأت توسط رئیس مجلس به مدت 4 سال انتخاب می شود و عزل و قبول استعفای اعضا نیز بر عهده رئیس مجلس می باشد. جلسات هیأت دو بار در هفته تشکیل می شود. رئیس مجلس هر شش ماه یکبار عملکرد این هیأت را بررسی می کند و نظر خود را در خصوص مصوبات قانونی، پس از ثبت و شماره گذاری در دفتر هیأت جهت آگاهی رئیس جمهور، هیأت دولت یا کمیسیون های موضوع اصل 138 ارسال می نماید.
براساس تبصره 2 ماده 8 آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی ، نظر هیأت در مواردی که رئیس هیأت مقتضی بداند به عنوان رأی مقدماتی جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ به دولت و دستگاه اجرایی ذیربط اعلام می شود و دولت می تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح این گونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیأت ارسال نماید و اصل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، مقررات دولتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، تحت درمان