منبع پایان نامه درمورد متغیر مستقل، آزمون فریدمن، باورهای دینی، استان گلستان

دانلود پایان نامه ارشد

توبیخی بر شما نخواهد بود.»289 یا پیامبر گرامی اسلام(ص) بعد از فتح مکه وقتی که مشرکان و کفاری که به خانه کعبه پناه برده بودند و منتظر بودند که حضرت چه دستوری را می فرمایند،فرمودند:چه گمان می برید ای جمعیت قریش؟آنها در پاسخ گفتند:ما از تو جز خیر و نیکی انتظاری نداریم.پیامبر (ص) فرمود:و من درباره شما همان می گویم که برادرم یوسف درباره برادرانش گفت:که امروز روز سرزنش و ملامت و توبیخ نیست.290 می بینیم که پیامبران با در نظر گرفتن عفو و گذشت علاوه بر اینکه دلهای زنگار گرفته آنها را صیقل می دادند بلکه به آنها فرصتی دوباره می دادند تا بتواند دوباره آینده خود را از نو بسازند.جدای از این موضوع خداوند متعال در اول هر آیه به عنوان یک تأکید موکد آورده است که «بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیم»: یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان.باید دقت کرد که در اول هر سوره، شما قبل از اینکه هر کلامی را که شروع کنی باید بگویی که به نام خداوند بخشنده و مهربان،یعنی قبل و بعد از هر داستانی یادت باشد که خداوند بخشنده و مهربان است.یعنی صفت بخشندگی و مهربانی به عنوان بارزترین نمونه از صفات الهی در قرآن و در ابتدای هر سوره بیش از هر صفت دیگری تکرار شده است.به نظر نگارنده خداوند می توانست خود را با نامهای دیگری بخواند مثلا به نام خداوند جبار و منان یا به نام خداوند قادر و منتقم و بسیاری از صفات قهریه و حسابگر بودن خداوند،اما خداوند مهربان برای بیشتر خواندن نامش این صفات را بیشتر برگزیده تا اولا همگان او را با این نام بشناسند،ثانیا اگر هم که گناهی کردند بدانند که خدایشان همواره بخشنده است و ثالثا اگر کسی می خواهد متخلق به اخلاق الله باشد باید خود را هر چه بیشتر “به این صفت” نزدیک کند.
اعطای عفو در ترمیم خطاها و اشتباههای قضایی بسیار موثر است. چون آیین اعاده دادرسی طولانی است،با عفو محکوم علیه پیش از آنکه رای دادگاه محکومیت را زائل کند نتیجه سریع تر بدست می آید.عفو یا تخفیف مجازات محکومان پاداش حسن رفتار و اخلاق بزهکاران در دوران محکومیت نیز محسوب می شود.پس اثر تربیتی عفو را نیز نباید فراموش کرد.از این جهت عفو دارای فواید اجتماعی است.291 عفو و گذشت اثر اصلاحی و درمانی بر روی خود عفو کننده هم می گذارد و باعث می شود که او آرامش بیشتری داشته باشد و از گذشت خود نتیجه بهتری بگیرد،بدین ترتیب نفس خود را نیز آزمایش کرده است.عفو مجرم اثر کینه توزی ها و حس انتقام و خشونت در دل او را می گیرد و آتش انتقام جویی را در دل انسان ها خاموش می کند.292 عفو و گذشت در هر یک از مراحل دادرسی چه قبل و چه بعد از آن باشد دارای آثار مثبتی است.عفو از آن جهت دارای فایده اجتماعی و جمعی است که امید عفو و گرایش به عواطف انسانی را در جامعه گسترش می دهد.وقتی که روح عفو در جامعه حاکم شود دیگر افراد درصدد انتقام گرفتن از یکدیگر بر نمی آیند و فضای روانی جامعه به سمت آرامش می رود.امید به عفو و بخشش از سوی خداوند متعال برای مجرمی که همه درها را بسوی خود بسته می بیند موجب آرامش و تلاش برای بازگشت به آغوش جامعه می شود و ارتکاب مجدد جرم از سوی او را به حداقل می رساند.درست است که در قرآن مقابله به مثل در عمل برابر ناحق و ظالمانه دیگران به عنوان یک حق پذیرفته شده است ولی عفو و گذشت به عنوان یکی از خصوصیات برجسته موءمنین مورد تاکید قرار گرفته است.عفو همانگونه که گفته شد فواید زیادی دارد به طور مثال باعث می شود که خشم و غضب ناشی از رفتار دیگران را که ممکن است سرمنشاء بسیاری از مشکلات و معضلات و بزهکاری ها باشد را کنترل می کند و به این طریق به استقبال خطری که ممکن است او را تهدید کند نرود.اما مرحله بالاتر از آن این است که انسان در برابر رفتار ناحق دیگران رفتار پسندیده ای از خود بروز دهد و فرد را تحت تاثیر قرار داده و او را متحول کند و ریشه عداوت و دشمنی و انتقام که عامل اصلی بسیاری از جرائم است را بخشکاند.

بخش سوم:
مطالعه میدانی تعدیل گرایش های مجرمانه در زندانیان استان گلستان

فصل نخست :جامعه آماری و نمونه آماری
این فصل بخش میدانی و عملی تحقیق با حضور در زندان امیر آباد شهرستان گرگان و انجام آزمون و سنجش از طریق پرسشنامه بر روی 50 نفر از زندانیان استان گلستان و تجزیه و تحلیل داده ها و نمره دهی و نتیجه گیری از آنان انجام شده است.
مبحث اول:روش تحقیق
معرفی روش شناسی بخش مهمی از هر تحقیق را تشکیل می دهد آنچه یک تحقیق و نتایج حاصل از آن را معتبر می سازد همانا به کارگیری مناسب ترین روش برای انجام آن است.
کلمه تحقیق در لغت به معنی:«به حقیقت امری رسیدن،راست و درست کردن و نیز جستجو کردن،آگاه شدن و حقیقت را یافتن و از این قبیل مصادیق به کار رفته است»پژوهشگر سعی دارد که برای رسیدن به حقیقت و کشف آن از راه و روشی درست تر و نزدیک تر به هدف استفاده کند.روشی که بتواند با توجه به ماهیت پژوهش و
با استفاده از ابزار ها و داده های آن همه زوایا و جنبه های آن را بشناساند و به تبیین آن بپردازد حال می توان پذیرفت که هیچ علمی فاقد روش نیست.دستاوردهای هر تحقیق علمی به همان نسبت حائز اهمیت است که با روش های درست صورت گرفته باشند.هیچ دانشی را نمی توان بدون روش تصور کرد.روش در هر تحقیق با توجه به اهداف آن تعیین می شود.زیرا به علت متفاوت بودن ماهیت وقایع و حقایق،راههای دستیابی به آنها مختلف است.در این فصل به روش اجرای تحقیق،جمعیت و نمونه آماری،روش جمع آوری اطلاعات و سایر مراحل پرداخته می شوند .293

گفتار اول : متغیرها و تعاریف آنها
در تعریفی که از متغیر می کنند این است که:«صفت یا خصیصه ای است که از شخصی به شخص دیگر و از موردی به مورد دیگر متفاوت است.در حقیقت ویژگی های متمایز کننده یک گروه را متغیر می نامند.»که به انواع مختلفی تقسیم می شود.294 در این تحقیق و پژوهش متغیر مستقل ما «باور های دینی و مذهبی و عقاید دینی»و متغیر وابسته ما«تعدیل گرایشات و انگیزه های مجرمانه است.»
همانطور که می دانیم متغیر مستقل،متغیر محرک یا درونداد،است که بوسیله پژوهشگر اندازه گیری یا دست کاری می شود.به عبارت دیگر متغیر مستقل مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن است.متغیر وابسته یا متغیر پاسخ،برونداد یا ملاک است.و به این دلیل وابسته نامیده می شود که وجود آن بستگی به متغیر مستقل دارد و تاثیر متغیر مستقل بر روی آن نمودار یا اندازه گیری می شود.(همان،صفحه 184 و 185)
متغیر مستقل ما در این تحقیق باورهای دینی و اعتقادی افراد زندانی به عنوان جامعه آماری و نمونه تحقیق است.ما با اندازه گیری متغیر مستقل که همانا باورهای دینی افراد زندانی است می خواهیم به میزان این اعتقاد،درجه باورمندی و پایبندی افراد به امور مذهبی و دینی،باور امری ماورائی و میزان و تاثیر آن در جلوگیری و ایجاد مانع در گرایش های مجرمانه و انحراف افراد و همچنین میزان اثرگذاری این باورها در کاهش میل افراد و برهم زدن سود زیان جرم را بررسی کنیم.متغیر وابسته یا نتیجه ما نیز تاثیری است که در گرایشات مجرمانه و میزان تعدیلی که بوسیله باورهای دینی در این گرایشات ایجاد می شود است که به چه میزان منجر به پیشگیری از وقوع جرم و یا بازتولید یک فعل مجرمانه و برهم زدن خلوت مجرمانه و در نهایت میزان بازدارندگی این اعتقادات و باورها در افراد دارد.

گفتار دوم : خلاصه و روش اجرا
بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی که شامل (جداول یک بعدی، دو بعدی، و …) می باشد، پرسشنامه شامل سوالات باز یا بسته با طیف لیکرت و اسمی یا هر دو می باشد.جهت بررسی و توصیف متغیرها،از روش پرسشنامه که با توجه به اینکه،اصلی ترین منبع داده ها برای تحقیق حاضر است که به طور علمی باید گفت از روش پیمایشی،افراد مورد نظر در تحقیق حاضر را مورد سنجش قرار می دهیم تا به نتایج مورد نظر دست یابیم .
در قسمت توصیفی در فصل چهار به بررسی هر متغیر(هر سوال) پرداخته و به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فراوانی و درصد فراوانی میزان جواب نداده ها میانگین و ماکزیموم هر کدام مشخص شده است که با توجه به جداول یک بعدی برای هر متغیر (سوال) است.
مبحث دوم : ابزار سنجش
در این تحقیق از ابزار و مواردی که استفاده شده است نوشته و تحقیقاتی بوده که به صورت کتب ، مقالات ، پایان نامه ها ، اینترنت و موارد دیگر که به صورت سند و نوشته هایی که مورد تایید و حاصل کوشش و بررسی افرادی بوده که به وسیله ی آنها صورت گرفته است تا افراد دیگر بتوانند از آن بهره و سود جویند مورد استفاده قرار گرفته است.درنهایت از تحقیق میدانی با استفاده از روش آزمونی و تهیه پرسشنامه از زندانیان استان گلستان صورت گرفته است.
با توجه به اینکه پدیده های انسانی و اجتماعی پدیده های پیچیده ای هستند و از سوی دیگر روش های تحقیق نیز بسیار متنوع و متعددند،لذا پژوهشگر باید بررسی مناسب را جهت دستیابی به واقعیت به کارگیرد و با روش های مطلوب به نتایج قابل قبول برسد.از آنجایی که روش پژوهش حاضر توصیفی و استنباطی است برای مورد آزمون قرار دادن،از دو روش کتابخانه ای وپیمایشی «توصیفی و استنباطی» برای دستیابی به نتایج مورد نظر استفاده کرده ایم تا به این ترتیب به توصیف متغیرها و روابط بین آنها و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر بپردازیم.
پيمايش به معني تكنيك خاصي در گردآوري اطلاعات نيست هرچند عمدتاً از پرسشنامه استفاده مي شود اما فنون ديگري از قبيل مصاحبه عميق و مصاحبه ساختني مشاهده تحليل محتوایي هم به كار مي رود.295
«تحقيق پيمايش عبارت است از اجراي پرسشنامه ها روي نمونه اي از پاسخگوياني كه از ميان جمعيتي انتخاب مي شوند.»296
تحقيق پيمايش بهترين روش موجود براي آندسته از پژوهندگان اجتماعي است كه علاقه مند به جمع آوري داده هاي اصلي براي توصيف جمعيت هاي بسيار بزرگي هستند كه نمي توان به طور مستقيم آنها را مشاهده كرد با نمونه گيري احتمالي دقيق مي توان گروهي از پاسخگويان را فراهم آورد كه ويژگي هاي آنان منعكس كننده ويژگي هاي جمعيت بزرگتر باشد و پرسشنامه هاي استاندارد شده دقيق داده هايي را بدست مي دهند كه با داده هايي كه از همه پاسخگويان بدست مي آيد شباهت دارند.297
گفتار اول : روش آزمون
در قسمت استنباطی با توجه به این که هر دو متغیر ما (وابسته و مستقل)از طیف لیکرت و رتبه ای می باشند.آزمون فریدمن را برگزیدیم که در جداول یک بعدی در فصل چهار به صورت عددی و توضیح هر فرضیه به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیلی قرار گرفته است.
گفتار دوم : روش نمره گذاری
در این قسمت ما سعی کردیم به رابطه بین متغییر های مستقل با متغیر های وابسته بپردازیم،با بهره گیری از آزمون همبستگی روابط بین متغیرها مورد سنجش قرار می گیرد تا معنی داری یا عدم معنی داری آنها مشخص شود.
بنابراین 5 فرضیۀ تحقیق را در آمار استنباطی بررسی می کنیم .
همۀ فرضیه ها توسط آزمون فریدمن سنجیده می شود زیرا مقیاس های متغییر های ما رتبه ای بودند.
هر متغییر مستقل از چند گویه یا سوال تشکیل می شد،به همین علت آنها را “کامپیوت” کردیم ،وقتی که کامپیوت شدند متغیر های ما اسکال (فاصله ای – نسبی) شدند ، برای ترتیبی کردن آنها از ریکود داده ها استفاده شد به شکل زیر:
بدون جواب : 9
زیر 9/1 : 1
بین 2 – 9/2 : 2
بین 3- 9/3 : 3
بین 4 – 9/4 : 4
بالاتر از 5 : 5
در انتها در ستون ریکورد شده ها هر کجا که خالی بود عدد 9 که نشان دهنده بی جواب بود را گذاشتیم .
سپس هر یک از متغییر های ریکود شده (که به مقیاس ترتیبی تبدیل شدند)را با متغییر وابسته (که ترتیبی است) در آزمون فریدمن سنجیدیم و بر اساس “sig” آنها را تحلیل کردیم.

فصل دوم : تحلیل داده ها و نتیجه گیری
بر اساس روال تحقیق این فصل از دو قسمت تشکیل شده که بر طبق سوالات پرسشنامه و رابطه آن با فرضیات تحقیق در قسمت اوّل به توصیف جداول توضیع فراوانی (یک بعدی) و در قسمت دوم به آمار استنباطی در رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر های وابسته می پردازیم.

1 – 4 آمار توصیفی:
در این قسمت به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مدعی خصوصی، اجرای مجازات، قانون اساسی، آیین دادرسی Next Entries منبع پایان نامه درمورد ، توضیع، تهیۀ،