منبع پایان نامه درمورد قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، عرضه و تقاضا، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

معاملات (سرعت گردش معاملات هم گفته می‫شود) به صورت زیر تعریف می‫گردد:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
TOR= TV/S (2-10)
سرعت گردش سهام؛ این نسبت معیار مناسبی برای نشان دادن قدرت نقدشوندگی بازار سهام است و به شرح زیر محاسبه می‫شود:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
TV=کل ارزش روزانه بازار سهام/ کل ارزش سهام معامله شده در هر روز (2-11)
حجم معاملات به میزان معاملات انجام شده دریک دوره زمانی معین، معمولاً یک روزه گفته می‫شود. هر چه حجم بالاتر باشد سهام فعال‫تر خواهد بود. در این پژوهش از متوسط حجم معاملات ماهانه بورس اوراق بهادار تهران بر حسب میلیون ریال استفاده شده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
میزان حجم معاملات شدت یا فوریت پنهان شده در حرکت قیمت را نشان می‎دهد.حجم معاملات سنگین‫تر نشانگر تمایل یا فشار بیشتر است. با بازنگري حجم معاملات همراه با حرکات قیمت تحلیل‫گران می‫توانند میزان تمایل یا فشار براي خرید یا فروش را درحرکت بازار بهتر بسنجند. پس این اطلاعات می‫تواند براي تأیید حرکت قیمت یا هشدار براي این که حرکت قیمت نامطمئن است به کار رود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-4-3حد نوسان قیمت سهام
حد نوسان قیمت سهام112، حداکثر یا حداقل تغییر مجاز قیمت سهام در یک روز است، به شکلی که انجام معامله در خارج از دامنۀ تعیین شده در هر روز غیر ممکن باشد. به عبارت دیگر، حد نوسان قیمت سهام از افزایش و یا کاهش قیمت سهام در خارج از دامنه‫های تعیین شده در یک روز جلوگیری به عمل ‫آورده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اطلاعات مربوط به میزان و مقاطع تغییر حد نوسان قیمت سهام از اخبار منتشره بورس اوراق بهادار تهران جمع‫آوری می‫گردد.‬‬‬‬ وجود بازار سرمایه قوی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با استفاده از مکانیزم‫های درونی خود به تعیین قیمت عادلانۀ سهام و تخصیص بهینه سرمایه پرداخته است و دو دلیل ذکر شده از جمله دلایل مهم و تأثیرگذار بازار سرمایۀ بر رشد و توسعه اقتصادی کشور است. اما تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیت‫ها شود (پی نوو113 1989). در بورس اوراق بهادار که نمود بارز بازار سرمایه است، سهام شرکت‫ها مورد معامله قرار می‫گیرد. این امر باعث می‫شود که مازاد نقدینگی افراد به جای سرازیر شدن به بازار کالا، به شرکت‫ها سرازیر شده و باعث تأمین مالی شرکت‫ها شده و در نهایت تولید را افزایش دهد. تولید بیشتر، عرضه را متعادل‫تر کرده و می‫تواند به تقاضای فزاینده در بازار کالا و خدمات پاسخ داده و مانع تورم شود. از طرف دیگر، شرکت به یک منبع تأمین مالی ارزان قیمت دسترسی داشته و قیمت تمام شده محصولاتش، افزایش ناگهانی نخواهد داشت ( کاشانی پور و رضایی1390).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
از آنجا که قیمت سهام باید هر لحظه به وسیله عرضه و تقاضا در بازار تعیین گردد، لذا بازار اوراق بهادار باید عاری از هر گونه محدودیت در ساز و کار تقابل عرضه و تقاضا باشد. به طور کلی، در بازارهای مالی طراحان و قانون‫گذاران همواره سعی دارند تا موانع موجود بر سر عدم تقابل عرضه و تقاضا را برطرف نمایند؛ زیرا به این وسیله قیمت دارایی‫های مالی به ارزش ذاتی آنها نزدیک‫تر می‫گردد. اما در بعضی از بازارها قانون‫گذاران به منظور جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهام و محافظت از سرمایه‫گذاران قوانینی را وضع می‫نمایند. یکی از مهمترین قوانینی که به ویژه در بازارهای نوظهور وضع شده، «حد نوسان قیمت» است (بدری و رمضانیان1389). مباحث اولیۀ مطرح شده در مورد متوقف‫کننده‫های خودکار و حد نوسان به این موضوع پرداخته است که فرصت زمانی فراهم آورد تا اطلاعات به صورت کامل منتشر شود و فعالان بازار اطلاعات یکسانی در مورد دارایی مورد معامله کسب نمایند (کیم و پارک114 2010).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در بازارهای مالی از حد نوسان قیمت به عنوان یک عامل کنترلی در برابر نوسانات قیمت سهام استفاده کرده‎اند. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می‫کنند که تعمال این محدودیت‫ها باعث کاهش نوسان‫پذیری قیمت سهام شده‎است، با عکس‫العمل بیش از اندازه سهامداران مقابله می‫نمایند و در انجام معاملات مداخله نمی‫کند. در مقابل، منتقدان ادعا کرده‎اند که حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام در روزهای آتی شده است (فرضیه تسری نوسان‫ها)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلی ممانعت به عمل می‫آورد (فرضیه تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی)، باعث عکس‫العمل بیش از اندازه سرمایه‫گذاران می‫شود ( فرضیه مداخله در معاملات) (اسکندری1390).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نوسانات بیش از اندازه قیمت سهام، عموماً به واسطه عدم تعادل در عرضه و تقاضا یا معاملات سفته‫بازی ایجاد شده‎اند. علاوه بر این موارد، در بازارهایی مانند بورس اوراق بهادار تهران که بازارسازان و متخصصان بازار به منظور جهت‫دهی به قیمت سهام وجود ندارند، نوسانات قیمت‫ها شدیدتر است. بنابراین، مسئولان بورس برای جلوگیری از این مسئله حد نوسان قیمت را وضع و بدین وسیله دامنه نوسانات قیمت سهام در یک روز را محدود نموده‫اند. به شکلی منطقی حد نوسان قیمت سهام دارای دو ویژگی است که باعث کنترل نوسان قیمت سهام می‫گردد. این دو ویژگی عبارتند از:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الف) ایجاد محدودیت قانونی در تغییر قیمت سهام
ب) ایجاد یک فرصت زمانی برای ارزیابی مجدد و منطقی سهام در وضعیت بحرانی (کیم و ری115 1997).
برای اولین بار، حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، از اویل سال 1378 به کار گرفته شد. پس از آن، میزان حد نوسان قیمت سهام تا پایان سال 1388 در شش مرحله تغییر کرده است. در هر صورت، قانون حد نوسان قیمت سهام به این جهت وضع شده تا یک دوره توقف را مهیا کند و از تغییر مفرط و هیجانی قیمت‫ها جلوگیری نماید. دیدگاه غالب قانون‫گذاران بورس اوراق بهادار آن است که حد نوسان قیمت محدود سازنده‫تر (با نرخ پایین‫تر) می‫تواند نوسانات بازار بورس اوراق بهادار را متعادل نماید؛ اما دامنه نوسان همواره از سوی فعالان بازار و منتقدان به عنوان عامل کاهش نقدشوندگی و باز دارنده رشد بازار سرمایه معرفی شده است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
برای آزمون تغییرات نوسان‫پذیری معیار بزرگ‫ترین دامنه تغییرات(HL) مورد بررسی قرار می‫گیرد که عبارت از لگاریتم طبیعی نسبت بیشترین قیمت سهم به کمترین قیمت سهم در هر روز است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
HL=Ln (highest trade price)/(lowest trade price ) (2-12)
2-4-4 حجم مبنا
در دهه 1990 متوقف كننده‫هاي خودكار توجه بسياري از محققان مالي را به خود جلب نمودند و گرايش به ايجاد محدوديت در مقابل تغييرات زياد قيمت و با هدف جلوگيري از بروز بحران‫هاي مالي افزايش يافت. تمامي تحقيقات انجام شده در زمينه متوقف كننده‫هاي خودكار بر اين نكته تأكيد دارند كه نوسانات غيرمنطقي در قيمت سهام موجب ابهام در تخصيص بهينه منابع مي‫شود. اين ابهام مي‫تواند نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‫گذاران در نگهداري سهام را افزايش دهد كه افزايش نرخ بازده مورد انتظار به معني افزايش هزينه سرمايه شركت‫ها و كاهش ميزان وجوه سرمايه‫گذاري شده است. در مقابل اين مشكلات و نگراني‫ها، برخي ديگر از محققان مالي استفاده از متوقف كننده‫هاي خودكار را به عنوان مكانيزم‫هايي در جهت كاهش يا كنترل نوسانات قيمت سهام و نهايتاً حفاظت از سيستم بازار پيشنهاد نموده‫اند. يكي از متوقف كننده‫هاي خودكار كه در بورس اوراق بهادار ايران مورد استفاده قرار مي‫گيرد حجم مبنا است. حجم مبنا اهرمي است كه از سال 1382 به كار گرفته شد و هدف از به كارگيري اين اهرم كنترل معاملات و جلوگيري از نوسان‫هاي كاذب و افت و خيز بي‫مورد قيمت سهام با معامله چند سهم شركت‫ها عنوان شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
براساس اين اهرم كه از فرمول 0008/0 ضربدر تعداد سهام شركت‫ها محاسبه شده هر شركتي با توجه به ميزان سرمايه (در واقع تعداد سهام) حجم مبناي مشخصي دارد و بايد روزانه در آن تعداد سهام (مثلاً 8 هزار يا 16 هزار و يا 2 ميليون و يا 4 ميليون سهم) شركت مورد معامله قرار گيرد تا حداكثر تغيير قيمت روزانه (مثبت يا منفي 2 درصد) براي قيمت آخر وقت سهام شركت ها محاسبه شود. اين اهرم در آن زمان در برابر موافقان از مخالفان عديده‫اي برخوردار بود و فعالان بازار همواره يكي از عوامل اصلي گره‫هاي معاملاتي را حجم مبنا مي‫دانستند. به كارگيري اين اهرم در آن زمان موجب شد كه تعداد زيادي از سهامداران به دليل اينكه نمي توانستند از شركت‫هاي بزرگ بازدهي به دست آوردند به سمت شركت‫هاي كوچك (كه اكثراً در تابلوي فرعي معاملات حاضر بودند) حركت كنند (سايت بورس نگر1386). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در زیر به مهمترین ایرادهای که برحجم مبنا مطرح است اشاره‫ می‫شود:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* حجم مبنا از نوسانات منطقی قیمت سهم که باید تحت تأثیر ساز و کار عرضه و تقاضا باشد و از لحاظ نظری و در یک بازار کارآ؛ بستگی به شفافیت اطلاعاتی دارد، جلوگیری می‫کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* از زمان به کارگیری حجم مبنا، نگرش بازار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد بازده سهام، نقدشوندگی، حجم معاملات سهام، عرضه و تقاضا Next Entries منبع پایان نامه درمورد ارزش بازار، اندازه شرکت، سودآوری، ارزش دفتری