منبع پایان نامه درمورد قاچاق کالا، مواد مخدر، افغانستان، توسعه بازار

دانلود پایان نامه ارشد

اعتبارات
زماني كه حجم پول هاي كثيف در جامعه افزايش يابد، مقادير بيشتري از اعتبارات براي وام دهي در دسترس خواهند بود و لذا نرخ هاي بهره كاهش مي يابند .اين امر موجب افزايش وام هاي با ريسك بالا شده و بازگشت سرمايه را در آينده با مخاطراتي روبه رو مي كند و نيز به علت خروج غير قابل پيش بيني اين وجوه از سيستم بانكي در صورتي كه ميزان قابل توجهي از پس اندازها را تشكيل دهد، بانك ها را با بحران هاي شديد مالي روبه رو مي سازد.

2-4-2 افزايش جريان ورود و خروج سرمایه
پول شویی موجب می شود که منابع مالي به سمت كشورهایی جریان یابد كه در آنها قوانين مالي سهل تر و نيز منافذ پول شويي بيشتر است .اين عمل موجب مي شود كه سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به سمت كشورهاي كمتر توسعه يافته سوق يابد. به دليل كم بودن بازدهي و كارايي در كشورهاي توسعه نيافته نسبت به كشورهاي توسعه يافته، پول شويي موجب ناكارايي و عدم استفاده بهينه از منابع مالي در كل دنيا مي شود.
بيشتر اقتصاد دانان معتقدند كه بازارهاي مالي نقش كليدي در رشد توسعه اقتصادي دارند. به اعتقاد آنها، تفاوت در ارائه خدمات توسط بازارهاي مالي باعث تفاوت رشد اقتصادي بين كشورها مي شود.به طور كلي گسترش خدمات مالي بهتر و كارآتر، رشد اقتصادي بالاتري را ايجاد مي كند و در مقابل،‌ايجاد مانع بر سر راه فعاليت هاي مالي، رشد اقتصادي را با كندي مواجه مي سازد. ثبات بازار مالي به سازگاري و تعامل بين دو عنصر عرضه كننده و تقاضا كننده منابع در آن متكي است. تغيير در رفتار اين عناصر به عواملي بستگي دارد كه سياست گذاران با برنامه ريزي مناسب مي توانند آن عوامل را تحت تاثير قرار داده و از نظر مالي بازار را به سمتي كه تمايل دارند،‌ هدايت كنند.83

3-4-2 تغيير در سرمايه گذاري مستقيم خارجي (خدشه دار شدن حيثيت بين المللي كشور)
تضعيف يكپارچگي بازارهاي مالی در نتيجه پول شويي و نيز افزايش ميزان جرائم سازمان يافته موجب كاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي شود. زماني كه جرائم سازمان يافته گسترش يابد، فساد قضايي و اداري گسترش مي يابد. گسترش فساد باعث افزايش ريسك سرمايه گذاري شده و در نتيجه مانع از ورود سرمايه هاي جديد از خارج از كشور شده و در مواردي موجبات خروج اين سرمايه ها را فراهم مي آورد.
چنانچه پول شويي در هر كشوري ترويج و گسترش يابد،‌ علاوه بر ايجاد مشكلات و معضلات عديده داخلي وجهه بين المللي آن كشور را نيز مخدوش مي نمايد، زيرا در جامعه جهاني كشورهايي كه بهشت پول شويان محسوب مي شوند، از لحاظ اعتبار بين المللي تنزل پيدا مي كنند و مانع از سرمايه گذاري كشورهاي ديگر و مبادلات سالم اقتصادي در سطح بين المللي مي گردند.84

4-4-2 افزايش فساد در بخش مالی
جرائم سازمان یافته مي توانند به آساني در مؤسسات مالي رخنه كرده و از دو طريق مانع از توسعه بخش مالي در كشور مي شوند. نخست اينكه، همبستگي بالايي ميان پول شويي و كلاهبرداري وجود دارد و لذا پول شويي از اين طريق فرسايش مؤسسات مالي را در پي دارد و دوم اينكه اعتماد مشتريان كه بزرگ ترين پشتوانه رشد و توسعه بازارهاي مالي است، نسبت به مؤسسات مالي كاهش مي يابد و اين امر در بلندمدت توسعه اين نهادها را پرهزينه و در مواردي غير ممكن مي كند.
از جمله انواع مفاسد مالي و اقتصادي كه ضربات شديدي بر اقتصاد ملي وارد كرده است ، رشوه مي باشد.
از جمله آثار و پيامدهاي رشوه، عبارتند از: تهديدات امنيتي و كاهش شديد كارايي سيستم اداري.
ممكن است افراد شايسته به دليل اين كه فردي براي به دست آوردن آن منصب اقدام به دادن رشوه كنند، از تصدي آن منصب محروم شوند، كه نتيجه آن نيز بر همگان واضح و مبرهن است.
خدشه دار شدن هنجارها و ارزش هاي مورد اعتماد جامعه از پيامدهاي ديگر اين جرم است، چرا كه سبب بي اعتمادي و كم كاري در سيستم اداري شده و افكار عمومي راه حل را در باند و باندبازي، قدرت و نفوذ در دستگاه مي بينند.
گاه ممكن است افراد براي گرفتن يا تاييد طرحي رشوه دهند، در اين صورت افراد صالح از دريافت طرح يا امتياز مورد نظر محروم شده و در نهايت سود اين عمل به جيب صاحب سرمايه خواهد رفت.85
ماده يك كنوانسيون ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي نيز، ترويج و تقويت اقدامات مربوط به جلوگيري و مبارزه موثرتر با ارتشا را يكي از اهداف سه گانه خود برشمرده است.86

5-2- تاثیرات پول شویی در بخش گمرك:
تاثیرات پول شویی در بخش گمرك دیر زمانی است در همه کشورهاي دنیا نقش عمده اي در درآمد هاي دولت، تنظیم تجارت خارجی و تسهیلات و گسترش بازرگانی، حمل و نقل و .. ایفا می کند . گمرك تاثیر مهمی بر تجارت داخلی و خارجی داشته و هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود . گمرك در دنیاي امروز علاوه بر حفظ نقش اعمال سیاست هاي بازرگانی و تجاري، تسریع کننده روند توسعه و تجارت و سرمایه گذاري بوده و حمایت از منافع نوپاي داخلی را بر عهده داشته و می تواند در توسعه و گسترش سیاست هاي اقتصادي و فرهنگی کشور نقش به سزایی را ایفا کند. این سازمان با رعایت درست قوانین بین المللی و ایجاد سرعت در تجارت باعث همبستگی و تفاهمات مشترك در سطح منطقه و جهان خواهد شد. علاوه بر این حقوق و عوارض گمرکی در بسیاري از کشورهاي دنیا، عاملی بسیار مهم در تامین هزینه هاي کشور بوده و می تواند به تنظیم سیاست هاي داخلی و حمایت از محصولات ساخت هر کشور کمک کند. پول شویی در گمرك از طریق قاچاق کالا انجام می شود.
در اصطلاح گمرك وسایر دستگاه هاي صوري دولت، منظور از قاچاق، گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و به وجوه حاصل از آن پول سیاه اطلاق می شود87.
قاچاق كالا و مواد مخدر ،‌مهم ترين عواملي هستند كه مي توانند در قرار گرفتن ايران در زمره مراكز پول شويي دنيا نقش مهمي را ايفا نمايند. تطهير اموال حاصل از قاچاق كالا و مواد مخدر است. مهم ترين بازار مصرف مواد مخدر را كشورهاي اروپايي تشكيل مي دهند كه در غرب ايران قرار دارند. بنابراين بهترين راه براي ترانزيت اين مواد از شرق (افغانستان و پاكستان) به غرب (كشورهاي اروپايي) است.
اصولا هر گاه معامله يك كالا يا ورود كالايي به كشورممنوع اعلام شود و اين كالا به صورت غير قانوني و پنهان وارد كشور شودگفته مي شود كه قاچاق انجام شده است.88
پس از قاچاق مواد مخدر به عنوان پرسودترين معامله غير قانوني بين المللي، يكي از مهمترين فعاليت هاي مورد توجه سازمان هاي تبهكاري تجارت غير قانوني كالاست. انتقال كالاهاي مسروقه به ديگر كشورها و فروش آن، فروش طلا و سنگ هاي قيمتي ، قاچاق پرندگان و جانوران يا برخي از اعضاي آن مانند عاج فيل، شاخ كرگدن و فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي، از جمله فعاليت هايي است كه گروه هاي سازمان يافته بين المللي به آن توجه خاص دارند89.
در ماده 29 قانون امور گمرکی موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می شود.
➢ وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به طریق غیرمجاز مگر آنکه کالاي مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده شده باشد.
➢ خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
➢ بیرون بردن کالاي تجاري از گمرك بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرك یا بعد از خروج کشف شود.
➢ هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد ، گمرك عین کالا و در صورت نبودن کالا بهاي آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفري تعقیب خواهد شد.
➢ تعویض کالاي ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
➢ اظهار کردن کالاي ممنوع الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالاي مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر
➢ وجود کالاي اظهار نشده ضمن کالاي اظهار شده به استثناء مواردي که کالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق و سود بازرگانی و عوارض مقرر شده نباشد . کالاي اظهار نشده ضمن کالاي ترانزیتی اعم از این که کالاي مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
➢ خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردي که (cabotage) کابوتاژ ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
➢ حمل کردن کالاي مجاز تحت عنوان کالاي مجاز دیگري که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع ، بیرون بردن کالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه یا اسناد خلاف واقع اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالاي صادراتی به نحوي که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور گردد.

1-5-2 تعریف قاچاق کالا :
وارد کردن کالا به کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به صورت غیرمجاز که شامل دو بخش زیر است:
1) قاچاق کالاهاي ممنوع، یعنی کالاهایی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکلی.
2) قاچاق کالاهاي مجاز و مجاز مشروط، منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایت این ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می شوند.

2-5-2 عوامل موثر بر قاچاق کالا:
عوامل موثر بر قاچاق کالا به شرح ذیل می باشند:
الف) پایین بودن ریسک قاچاق کالا
یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می باشد به این معنا که احتمال موفقیت قاچاق چیان بین 90 تا 95 درصد است.
عواملی که منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور می شوند عبارتند از :
1- گستردگی مرزهاي جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی آن و عدم امکان کنترل کامل مرزها
2- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزي : قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزي کشور نبوده بلکه از طریق کلیه نواحی مرزي ، قاچاق کالا صورت می گیرد .
3- عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سال هاي اخیر :در عراق و افغانستان منجر به قاچاق واردات و صادرات از این نواحی شده است . در مرزهاي شمالی کشور ، قاچاق برخی از کالاهاي یارانه اي نظیر آرد و نان و همچینن چوب و فرآورده هاي نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شوند در مرزهاي پاکستان و ترکیه نیز بیشتر در خصوص قاچاق فرآورده هاي نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها نظیر پارچه و ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می شود.
4- عدم امکان نظارت دقیق و موثر بر شناورهاي نواحی خلیج فارس و دریاي عمان و نواحی جنوبی: که براي واردات قاچاق قابل توجه هستند . با توجه به گزارشات دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد 23000 شناور و لنج صیادي با ظرفیت 20 الی 100 تن و بیش ا ز 6800 قایق صیادي – و بیش از 2600 شناور لنج باري با ظرفیت 300 تن در آبهاي نواحی جنوبی کشور فعالیت می کنند . از آنجایی که نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی عمدتاً بر کشتی هاي باري تجاري و مسافربري بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق هاي صیادي صورت نمی گیرد، امکان قاچاق حجم بالاي کالاها توسط شناورهاي مذکور وجود دارد.

ب) گران و پیچیده بودن واردات رسمی:
از جمله عوامل موثر در گسترش قاچاق، هزینه هاي بالاي حقوق ورودي و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرآیند واردات رسمی می باشد . برخی از واردکنندگان براي تسریع در واردات اقدام به واردات می نمایند.
تعرفه هاي ورودي بر کالاهاي وارداتی از دیگر عوامل مهم در قاچاق کالاهاي وارداتی تلقی می شود اخذ تعرفه هاي بالا به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و کسب منابع درآمدي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد اقتصاد باز، اعمال مجرمانه، نوسانات نرخ ارز، تقاضای پول Next Entries منبع پایان نامه درمورد وجوه نقد، قصد استفاده، ارباب رجوع، نقض حقوق