منبع پایان نامه درمورد فرار مالیاتی، قاچاق کالا، نظام مالیاتی، نظام مالی

دانلود پایان نامه ارشد

براي دولت صورت می گیرد ، اما هنگامی که این تعرفه ها از ریسک قاچاق بالاتر باشد، تمایل به واردات قاچاق افزایش می یابد.

ج) سایر عوامل موثر بر قاچاق کالا:
تفاوت قیمت در ایران نسبت به کشورهاي اطراف مشکلات ساختاري بخش تولید که منجر به تولید کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا شده است.90
➢ بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهاي وارداتی به دلیل کیفیت بالاتر.
➢ چرخه بیکاري و فقر در نواحی مرزي.
➢ وضع ممنوعیت هاي مقداري و محدودیتی بر ورود برخی از کالاها.
➢ عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی از سوي برخی
➢ نهادها و سهولت ورود کالاها از برخی مبادي در اختیار آنها.
➢ از بین رفتن کشاورزي به دلیل خشکسالی هاي اخیر و هجوم کشاورزان به تجارت کوله باري.

3-5-2 رابطه قاچاق کالا و فقر:
در صفحه بعد، را بطه قاچاق کالا (در خدمت پول شویی) با شاخص خط فقر مطلق در قالب نمودار نشان داده شده است . چنان که مشاهده می گردد، به هر میزان که ارقام قاچاق سازمان یافته کالا در کشور افزایش یافته و رشد داشته باشد به همان نسبت شاخص خط فقر مطلق در جامعه نیز رو به افزایش گذارده است، به طوري که در سال 1362 که حجم کل قاچاق در حدود 500 میلیون دلار بوده، شاخص خط فقر نیز به حدود 5/8 درصد محدود گردیده و در سال 1372 که قاچاق کالا به حدود 2 میلیارد دلار افزایش یافته، خط فقر مطلق نیز به حدود 3/11 درصد رسیده است؛ اما در سال 1380 که قاچاق کالا به رقم بی سابقه 3/11 میلیارد دلار بالغ گردیده ، خط فقر مطلق از 7/15 درصد عبور کرده است.
طبیعی است در جامعه اي که قاچاق کالا گسترده شود و کالاهاي وارداتی قاچاق با قصد پول شویی از تخفیف هاي ویژه صاحبان پول کثیف برخوردار باشند. (به منظور تبدیل سریع به پول نقد) و همچنین از پرداخت هر گونه عوارض سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که فقط بر تولیدات داخلی تحمیل می گردد و سایر عوارض پنجاه و چهارگانه تجمیع شده معاف باشند، قدرت رقابت را از کالاهاي تولیدي داخل سلب می کند و به تدریج موجب می شوند تا سطح تولیدات داخلی کاهش یابد . در چنین حالتی، فرصت هاي شغلی مولد یا از بین می روند و یا رشد نمی کنند و سرمایه گذاري هاي جدید تولیدي نیز انجام نمی گیرد و سرمایه هاي مردمی (به منظور کسب سود سهل الوصول، بی دردسر و بدون مالیات) به سمت دلالی کالاي قاچاق وارداتی سوق می یابد و فرآیند توزیع درآمد از طریق ایجاد فرصت هاي شغلی کارگري و خدماتی دچار اختلال می شود. به دلیل رکود تولید، درآمدهاي مالیاتی دولت نیز از رشد الزامی متناسب با توان بالقوه مالیاتی تولید ناخالص داخلی، محروم می ماند و در نتیجه، عملکرد محدودیت منابع، توزیع عادلانه امکانات توسط دولت دچار نقصان می گردد . در نتیجه عملکرد نامناسب مجموعه این عوامل زنجیر گونه و مختل کننده، قدرت خرید عمومی کاهش پیدا می کند و تورم ناشی از گردش مالی قاچاق کالا نیز بر درآمدهاي ثابت مردمی تحمیل می گردد و درآمد و هزینه خانوار به سراشیبی عدم تعادل و نارسایی می افتد و هر روز بر تعداد افراد زیر خط فقر افزوده می شود.

4-5-2 آمار پرونده هاي شبکه قاچاق کالا:
در ایران هنوز 160 اسکله دریا و 8 مبادي در فرودگاه ها داریم که خارج از نظارت گمرك انجام وظیفه می کنند . در بین گمرکات استان هاي کشور بیشترین تعداد پرونده هاي متشکله قاچاق مربوط به گمرکات استان سیستان و بلوچستان با 4368 پرونده و سهمی معادل 06/17 درصد بوده است . بعد از سیستان و بلوچستان، گمرکات استان آذربایجان غربی با 18/11 درصد و خراسان رضوی با 06/10 درصد رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.
از نظر بهاي مال پرونده هاي قاچاق، بیشترین سهم مربوط به گمرکات استان کرمان از کل بهاي مال پرونده هاي متشکله قاچاق بوده است . بعد از گمرکات استان کرمان بیشترین بهاي مال پرونده ها مربوط به گمرکات استان خوزستان با سهمی معادل 99/13 درصدئ گمرکات استان هرمزگان با 76/10 درصد درصد از کل بهاي مال پرونده هاي متشکله قاچاق بوده است91.
6-2 پول شویی و نظام مالیاتی (كاهش درآمد دولت):
از جمله آثار و پيامدهاي منفي پول شويي در هر كشور، كاهش درآمدهاي ساليانه دولت مي باشد. چرا كه پول شويي غالبا در بخش غير رسمي اقتصاد و به اصطلاح اقتصاد زيرزميني انجام مي شود.
بديهي است بخش غير رسمي اقتصاد وسيع تر و گسترده تر باشد،‌به همين نسبت درآمد دولت از محل ماليات نيز كاهش مي يابد و اين امر نيز به نوبه خود موجب تضعيف دولت مي گردد.92
با اين توضيح پول شويي درآمد مالياتي را كاهش داده و در نتيجه به طور غير مستقيم به ماليات دهندگان خوش حساب زيان وارد مي كند.
در بیشتر کشورهاي جهان بخش عمده اي از منابع درآمدي دولت، از طریق دریافت مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهاي عمومی در میان کشورها متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادي آنها دارد . در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهاي مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را براي کاهش این دو پدیده به کار گیرند تا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برخیزند .

1-6-2 فرار مالیاتی
فرار مالیاتی که یکی از مصادیق مهم فساد مالی در نظام مالیاتی کشور است در اینجا مورد توجه قرار گرفته است.تلاش صاحبان اين پول ها براي مخفي نگه داشتن (اختفا) و خارج كردن آنها از كنترل و نظارت دولت، معمولا به انگيزه فرار از ماليات انجام مي شود. اغلب شركت هاي فعال غربي كه داراي درآمدهاي هنگفتي هستند، سعي دارند به طرق مختلف از پرداخت ماليات فرار كنند.93
فرار مالیاتی به هرگونه تلاش غیرقانونی براي پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، گفته می شود . فرار مالیاتی منجر به ایجاد وجوهی شده که از نظارت دولت پنهان نگاه داشته می شود و رانت خواري یکی از مصادیق آن است و به وجوه حاصل از فرار مالیاتی، پول خاکستري اطلاق می شود.

2-6-2 زمینه هاي پیدایش فرار مالیاتی
1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی جامعه
2- عدم مبادله کامل اطلاعات و نبود سیستم نظارت و پیگیري در اخذ مالیات
3- ضعیف بودن ضمانت هاي اجرایی
4-تأخیر در وصول مالیات
5-وجود معافیت هاي وسیع و متنوع : دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست هاي حمایتی مالیاتی و معافیت هاي مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند . همچنین با اعطاي معافیت هاي مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهاي مالیاتی دولت منجر می شود . بنابراین، اگر اعطاي معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت براي کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار سنگینی را بر گروه هاي دیگر جامعه وارد می کند.

3-6-2 تمایز بین فرار مالیاتی و گریز از مالیات
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و گریز از مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود.
فرار مالیاتی، یک تخلف از قانون است اما گریز از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است . وقتی که یک مؤدي مالیاتی از ارائه گزارش دولت در مورد درآمد هاي حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیررسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد . اما در گریز از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود به دنبال راههاي گریز می گردد.

فصل سوم:

سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در سطح دنیا

فصل سوم:
سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با
پول شویی در سطح دنیا
پیشینه اقدام های بین المللی برای مبارزه با پدیده پول شویی و تدوین راهكارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سالهای میانی دهه ۱۹۸۰ برمی گردد. در اواخر همین دهه بود كه عزم جهانی برای تدوین پیمان نامه ها، معاهدات و كنوانسیون های بین المللی در این زمینه شكل گرفت كه از آنها مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

1-3- گروه اقدام مالی (FATF)94
گروه اقدام مالي (FATF) در سال 1989 از سوي كشورهاي گروه 7 شكل گرفت و يك سازمان بين‌الدولي است كه هدفش توسعه و پيشرفت واكنش بينالمللي نسبت به مسئله پول شويي است. در اكتبر 2001، گروه اقدام مالي مأموريت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروريسم نيز ساخت.
  گروه اقدام مالي يك مجموعه سياستگذار است كه كارشناسان حقوقي، مالي و ضابطان قانون را در كنار هم قرار مي‌دهد تا در قوانين و مقررات كشورها اصلاحات لازم پديد آيد. در حال حاضر، 33 حوزه قضايي (كشور و سرزمين) و 2 سازمان منطقه‌اي عضو گروه اقدام مالي هستند. اين 35 عضو هسته تلاش هاي جهاني مبارزه با پول شويي و تأمين مالي تروريسم را تشكيل مي‌دهند. همچنين 27 سازمان بين‌المللي و منطقه‌اي به عنوان اعضاي وابسته و ناظر با گروه اقدام مالي همكاري دارند؛ اين سازمانها حق رأي ندارند، اما در جلسات و گروه هاي كاري بطور كامل شركت مي‌كنند.95
سه وظيفه اصلي گروه اقدام مالي در ارتباط با پول شويي به شرح ذيل است:                     
(1)  نظارت بر پيشرفت اعضاء در اجراي تدابير مقابله با پول شويي؛
(2)   تجديد نظر و گزارش روندها، تكنيك‌ها و اقدامات متقابل؛
(3)  توسعه، اتخاذ و اجراي استانداردهاي مبارزه با پول شويي در سطح جهان.
نكاتي در 40 توصيه نخست FATF مطرح شده است. اين توصيه‌ها؛ الزامي براي كليه كشورها از جمله كشورهاي داراي معيارهاي ضعيف براي مقابله با پول شويي همچنين كشورهاي داراي معيارهاي پول شويي قوي است. به طوري كه در توصيه هاي 36 تا40 بر بهبود همكاري هاي متقابل در مورد مسائل پول شويي تاكيد شده است.96
پس از واقعه 11 سپتامبر نهادFATF نه توصيه ديگر را به پيوست 40 توصيه قبلي ارائه كرد كه در آن گزارش دهي نقل وانتقالات مشكوك پولي و مرتبط با فعاليت هاي تروريستي به عنوان چهل و چهارمين توصيه ذكر شده است.در مجموع ساختار كلي توصيه ها بر پايه محدود كردن مجاري مالي براي ورود پول هاي بزهكارانه به بازارهاي مالي است.
توصيه هاي چهل‌گانه «گروه كار اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي» (FATF)
• توصيه هاي 40 گانه:
الف- ساختار كلي توصيه ها
توصيه 1- هر كشور بايد براي تاييد و تحقق كامل موافقت نامه سال 1988 سازمان ملل متحد- در مورد مساله قاچاق يا عبور غيرقانوني مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان، گام‌هاي سريعي بردارد (توافقنامه وين).
توصيه 2- قوانين «حفظ اسرار» موسسات مالي نبايد به گونه‌اي باشند كه از اجراي اين توصيه ها جلوگيري به عمل آورند.
توصيه 3- اجراي موثر يك برنامه مبارزه با پول شويي نيازمند مشاركت چندجانبه و گسترده و همچنين همكاري‌هاي قانوني متقابل بين كشورها در تحقيقات مربوط به روش‌هاي جديد پول شويي و رسيدگي به شكايات و در صورت امكان، درخواست تحويل و استرداد موارد مربوط به پول شويي است.

ب- نقش نظام هاي قانوني ملي و  دولتي در مبارزه با پول شويي
محدوده جرائم كيفري و پول شويي
توصيه 4- هر كشوري حتي‌الامكان بايد قوانين و مقرراتي را به تصويب برساند كه بتواند عمل پول شويي را همان‌گونه كه در موافقت نامه وين قيد شده، جرم كيفري اعلام كند. بنابراين، كشورها بايد آن دسته از جرائم جدي را كه منشا جرم پول شويي محسوب مي‌شوند، تعيين كنند.
توصيه 5- همان‌گونه كه در موافقت نامه وين مقرر شده، جرم پول شويي زماني مصداق پيدا مي‌كند كه مرتكب‌شونده از عمل پول شويي علم و اطلاع داشته باشد و بتوان اين آگاهي را از شرايط عيني استنباط كرد.
توصيه 6-  نه تنها كاركنان شركت‌هايي كه مرتكب عمل پول شويي مي‌شوند، ، بلکه خود این موسسات بايد مشمول پيگرد قانوني قرار گيرند.
توصيه 7- كشورها در صورت لزوم مي‌توانند معيارهايي قانوني، مانند معيارهاي مندرج در موافقت نامه وين، تصويب كنند تا مراجع ذي‌صلاح

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد اقتصاد باز، اعمال مجرمانه، نوسانات نرخ ارز، تقاضای پول Next Entries منبع پایان نامه درمورد وجوه نقد، قصد استفاده، ارباب رجوع، نقض حقوق