منبع پایان نامه درمورد غیر بزهکار، ویژگی های شخصیت، جامعه آماری، ویژگی های شخصیتی

دانلود پایان نامه ارشد

. ……………………………………………………………………………….70
بزهکاری…………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..70
ديدگاهها……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………..70
رويكرد واقع گرايي انتقادي ……….. ……………………………………………………………………………………………………………70
ديدگاه اثبات گرايان ………………………………………………………………………………………………………………………………….71
نظريه هاي يادگيري اجتماعي……….. ………………………………………………………………………………………………………..72
ساترلند و پيوند افتراقي ……………… …………………………………………………………………………………………………………..72
نظريه انتقال فرهنگي كج روي ساترلند………. ………………………………………………………………………………………….73
نظريه هاي كنترل اجتماعي…………. ………………………………………………………………………………………………………….74
شهرنشيني………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..82
ابن خلدون………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….83
اميل دوركيم………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….84
ارزيابي نظريه مرتون……………… ………………………………………………………………………………………………………………….84
خرده فرهنگ جوان بزهكار…………………… …………………………………………………………………………………………………85
مكتب كلاسيك………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
بزهکاران و زندان………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
خودکشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
پیش گیری از اقدام به خودکشی ….. ………………………………………………………………………………………………………88
عدم طبقه بندی و تفکیک صحیح زندانیان (انتقال تجارب به یکدیگر) ……………………………………………….89
عدم خود اشتغالی زندانیان در داخل بندها ……………………………………………………………………………………………..91
خود اشتغالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
زندان و رفتارهای پر خطر(لواط، رابطه جنسی یا همجنس خواهی…) ……………………………………………….92
خشونت و پرخاشگری در زندان ……………………… ………………………………………………………………………………………94
تحقیقات انجام شده…………. ……………………………………………………………………………………………………………………….96
داخل کشور…………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..96
خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
فصل سوم: روش تحقیق
نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………109
جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………109
نمونه آماری و روش نمونه گيري: ………………………………………………………………………………………………………….109
پرسشنامه شخصیتی آیزنگ(EPQ-R)………………………………………………………………………………………………….114
روش نمره گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………………115
روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………………..117
روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….117
فصل چهارم: یافته های تحقیق
يافته‌هاي توصيفي…………………………………………………………………………………………………………………………………..119
یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….125
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….131
تبیین یافتههای مربوط به فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………….132
محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….136
پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………136
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….139
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………147

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………150
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….157

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2- پنج عامل شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………..19
جدول 1-3- جامعه آماری تحقیق بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………110
جدول 2-3- تعداد و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت………………………………………………………………….110
جدول 3-3- جامعه آماری به تفکیک سن……………………………………………………………………………………………..111
جدول 4-3- نمونه آماری به تفکیک سن……………………………………………………………………………………………….111
جدول 5-3- توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات در جامعه آماری………………………………………………112
جدول شماره 6-3:توزیع فراوانی مربوط به سظح تحصیلات در نمونه آماری ……………………………………..113
جدول 1-4: ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش…………………………………………………………………….. 119
جدول 2-4: ميانگين و انحراف معيار آزمودنی های بزهکار بر اساس جنسیت………………………………….. 121
جدول 3-4: ميانگين و انحراف معيار ویژگی های شخصیتی(روان نژندی و جرم جویی)آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن……………………………………………………………………………………………… 122
جدول 4-4: ميانگين و انحراف معيار ویژگی های شخصیتی(روان نژندی و جرم جویی)آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن……………………………………………………………………………………………… 123
جدول 5-4: ميانگين و انحراف معيار مؤلفه اعتیاد آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان
سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 124
جدول6-4: نتايج تحلیل واریانس دو طرفه روی با گروه بزهکار و غیر بزهکار……………………………………. 125
جدول 7-4 : نتايج تحلیل واریانس دو طرفه بزهکاران و غیر بزهکاران با توجه به جنسیت…………….. 126
جدول 8-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه ویژگی های شخصیتی بر اساس سطح تحصیلات در بزهکار و غیر بزهکار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 127
جدول 4-9 : نتایج آزمون تعقیبی دانکن جهت بررسي ویژگی های شخصیتی بزهکاران بر اساس سطح تحصیلات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درمورد افراد بزهکار، غیر بزهکار، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت