منبع پایان نامه درمورد غیر بزهکار، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، پسران نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

مقیاس روان پریش گرایی نسبت به غیر بزهکار می باشد. با توجه به این که مشخصه اصلی، در مقیاس روان نژند گرایی نشان از میانگین بالاتر بزهکاران نسبت به غیر بزهکار می باشد، در مقیاس جرم جویی نشان از اختلاف و بالا بودن میانگین بزهکاران نسبت به غیر بزهکار می باشد. در پایان در مقیاس اعتیاد نشان دهنده کمتر بودن میانگین غیر بزهکاران نسبت به بزهکاران می باشد.به طور کلی در مقیاس درونگرایی و برونگرایی ، غیر بزهکاران درونگرا و بزهکارن برونگرا می باشند که نشان دهنده برونگرا بودن افراد بزهکار می باشد و در سایر مقیاس ها روانپریشی ، اعتیاد،جرم جویی،روان نژند گرایی و روان پریش گرایی بزهکاران نمره بالاتری نسبت به غیر بزهکاران کسب کردند، همچنین ميانگين و انحراف معيار ویژگی های شخصیتی آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس سطح تحصیلات مقایسه شده است که ویژگی های شخصیتی غیربزهکاران دیپلم دارای بیشترین میانگین و غیر بزهکار کمتر از دیپلم دارای بیشترین میانگین و از نظر انحراف معیار بیشترین انحراف مربوط به بزهکاران مقطع دیپلم و کمترین انحراف مربوط به غیر بزهکاران مقطع دیپلم می باشد.
با توجه به نتایج به دست آمده از ویژگی های شخصیتی آزمودنی های بزهکار بر اساس جنسیت ،نتایج نشان داد که به طور کلی مردان از میانگین بالاتری نسبت به زنان بر خوردارند و از بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی، زنان بیشترین میانگین مربوط به روان نژندگرایی و کمترین میانگین مربوط به درونگرایی و برونگرایی است که نشان دهنده درونگرا بودن زنان می باشد و در بین مردان بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب مربوط به روان نژند گرایی و درونگرایی می باشد. همچننین نتایج ميانگين و انحراف معيار ویژگی های شخصیتی آزمودنی های بزهکار وغیر بزهکار بر اساس میزان سن نشان داد که ویژگی های شخصیتی بزهکاران 12تا 15 سال دارای بیشترین میانگین و با میانگن برابر با 82/66 و غیر بزهکار با میانگین برابر با 11/39 و در سنین 15 تا 18سال غیر بزهکار با دارای کمترین میانگین می باشد، از نظر انحراف معیار بیشترین انحراف مربوط به بزهکاران 15تا 18 سال و کمترین انحراف مربوط به بزهکارن سنین 12تا15 سال می باشد.یافته های این تحقیق با تحقیات کلاته جاری و همکاران ( 1389) همسویی دارد. يافته های تحقیقی کلاته جاری و همکاران( 1389)  نشان داد که دامنه سنی نوجوان پسر بزهکار 18-15 سال جزو شايع ترين موارد بزهکاری در گروه مورد می باشند .

تبیین یافتههای مربوط به فرضیه پژوهش:
1)بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد(تأیید شد).
با توجه به نتایج به دست آمده در مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ، جرم جویی و اعتیاد) بین دو گروه بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، بزهکاران و غیر بزهکاران از ویژگی های شخصیتی متفاوتی برخوردارند.
افراد درون گرا از لحاظ روانی دارای سرعت فعالیت مغزی بالاتر از حد طبیعی هستند و این امر سبب می‌‌شود که افراد درون‌گرا به قوای محرکه کمتر از حد طبیعی نیاز پیدا نمایند. افراد درون‌گرا دارای دیدگاه درونی و ذهنی هستند و آمادگی بیشتری را برای خودداری و تسلط بر نفس خویش از خود نشان می‌دهند. این افراد اوقات خود را به مطالعه و بیشتر در تنهایی سپری نموده و کمتر مایل به معاشرت با دیگران هستند. از سوی دیگر افراد برون‌گرا دارای سرعت فعالیت مغزی پایین‌تر از حد طبیعی هستند و از این رو این افراد برای اداره امور زندگی خویش به قوای محرکه بالاتر از حد طبیعی نیاز دارند که با توجه به خصوصیات و ویژگی های بیان شده می توان اذعان کرد که غیر بزهکاران در این پژوهش درونگرا هستند. همچنین در مؤلفه برونگرایی ، افراد برون‌گرا بیشتر دارای دیدگاه عینی و خارجی بوده و دارای فعالیت عملی عالی تری هستند ولی میزان تسلط آنها بر نفس خودشان نسبت به افراد درون گرا کمتر است . بنابراین اگر درونگرایی و برونگرایی در حد کمال در افراد ظاهر شوند ما را در برابر دو شخصیت نابهنجار قرار می‌دهند که اولی به صورت اختلال اسکیزوفرنی و دومی به صورت اختلال هیستری تظاهر خواهد نمود.
در مقیاس روان پریش گرایی نشان دهنده بالا بودن میانگین بزهکاران نسبت به غیر بزهکاران می باشد.
روان پريشي مي تواند موجب تغييرات خلق وخو ،تفكر و بروز عقايد غير طبيعي گردد .مجموعه اين عوامل باعث مي شوند كه نتوان احساسات شخص بيمار را درك كرد. اعتياد يعني وابستگي بيمار گونه به مصرف يك يا چند نوع مواد مخدر است كه فرد در پي نرسيدن آن مواد،رفتار مواد جويانه از خود نشان مي‌دهد. مواد جويانه به معني آن است كه وقتي مواد مورد نظر به شخص نمي رسد، بدن وي شروع به لرزيدن مي‌كند ؛ ادرارش زياد شده؛عرق مي كند ؛ بي قرار و رنگ پريده مي شودو…
در تبیین این فرضیه می توان اذعان کرد که روان پریش گرایان شامل مجرمینی هستند که به واسطه نقص استدلال و منطق، از درک این که اعمال مجرمانه آنها خلاف است، عاجزند . این گروه شامل افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و نقص عقلی و کسانی که دچار آسیب مغزی شده‌اند و همچنین افراد مبتلا به اختلال دوقطبی هستند،می باشند.جرایم این گروه، ظاهرا بی‌معنا و عجیب هستند و شامل ارتکاب به انواع گوناگونی از جرایم ساده، زد و خورد، آتش‌افروزی، عورت‌نمایی و تجاوز جنسی و قتل عمد است که نشان دهنده ویژگی های افراد بزهکار می باشد.با توجه به نتایج به دست آمده بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ، جرم جویی و اعتیاد) در بزهکاران و غیر بزهکاران، با توجه به جنسیت نشان داد که بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی در بزهکاران و غیر بزهکاران تفاوت معناداري وجود دارد.
افراد هم از نظر فیزیولوژی و هم از نظر روانی تفاوت هایی دارند و این تفاوت ها در همه جنبه ها بخصوص ویژگی های شخصیتی مشاهده می شوند؛به طور مثال در صحنه زندگی اجتماعی، زنان بیشتر تساوی طلب هستند و همدردی، همدلی و ملاطفت بیشتری از خود نشان می دهند؛ مردان برتری طلب و مبارزه جو بوده و برای برتری خود بیشتر تلاش می کنند؛ مردان بیشتر از زنان پرخاشگر و تهاجمی هستند و رفتار خطرناک و غیراخلاقی بیشتری از خود نشان می دهند. نتایج این پژوهش با تحقیقات ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺮﺟﻌﻠﯽ(1387) و گیلبرت(1988) هم سویی دارد.
یافته های پژوهش گیلبرت(1988) نشان داد که زنان سیگاری نسبت به زنان غیر سیگاری ،نمره بالاتری در مقیاس های روان نژند پریشی گرایی به دست آوردند ،در حالی که در مردان سیگاری مقیاس روان پریش گرایی ،تنها مقیاس شخصیتی بود که به طور معناداری سیگاری ها را از غیر سیگاری متمایز می‌کرد.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺮﺟﻌﻠﯽ(1387) ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮﯾﯽ ( ﺗﺎزﮔﯽ ﻃﻠﺒﯽ)، آﺳـﯿﺐ ﭘﺮﻫﯿـﺰی، اﺑﻌـﺎد ﻣﻨﺸﯽ ﺧﻮدراﻫﺒﺮی و ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻈﺎم ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻠـﻮﻧﯿﻨﺠﺮ و اﺑﻌـﺎد روان ﻧﮋﻧـﺪﮔﺮاﯾﯽ و روان ﭘـﺮﯾﺶﮔﺮاﯾـﯽ ﻧﻈﺎم ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧک، در ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ: ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﺑﻌﺎد ﻧﻮﺟـﻮﯾﯽ (ﺗـﺎزﮔﯽ ﻃﻠﺒـﯽ )، آﺳـﯿﺐ ﭘﺮﻫﯿـﺰی، روان ﻧﮋﻧـﺪﮔﺮاﯾﯽ و روان ﭘﺮﯾﺶﮔﺮاﯾﯽ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی، ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ و در اﺑﻌـﺎد ﺧـﻮد راﻫﺒـﺮی و ﻫﻤﮑـﺎری، ﻧﻤـﺮات ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ . نتایج تحقیق احمدی(1389) نشان داده که پسران نوجوان بزهکار به طور معناداری، روان رنجورتر و روان پریش تر از پسران نوجوان غیر بزهکار می باشند. به طور کلی و با توجه به نتایج به دست آمده این پژوهش نشان دهنده این مسئله می باشد؛ به عبارت ديگر بزهکاران و غیر بزهکاران از ویژگی های شخصیتی متفاوتی برخوردارند.
نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که سطح تحصیلات یکی از متغیر هایی می باشد که می تواند در زمینه های مختلف تاثیر گذار باشد و نقش آن در بروز جرم و جرائم غیر قابل انکار می باشد ، شاهد این ادعا نتایج تحقیق احمدی(1389) می باشد که نشان داده که میزان و نرخ معدل تحصیلات پسران نوجوان غیر بزهکار و نیز میزان تحصیلات والدین ایشان به طور معناداری، به ترتیب بیش از میزان تحصیلات پسران نوجوان بزهکار و میزان تحصیلات والدین ایشان می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که ارتکاب به جرم در بین تحصیل کرده ها بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ،جرم جویی) تفاوت معناداري وجود دارد و تنها در مؤلفه اعتیاد تفاوتی وجود ندارد. بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار از نظر تحصیلات تفاوت وجود دارد.با توجه به نتایج به دست آمده بین ویژگی های شخصیتی و سطح تحصیلات مقدار آزمون F و سطح معناداری، با توجه به کمتر بودن سطح معناداری از مقدار 05/0 نتیجه میشود که بین دو متغیر ویژگی های شخصیتی با سطح تحصیلات آنها  از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد.نتایج آزمون تعقیبی دانکن جهت بررسي ویژگی های شخصیتی بزهکاران بر اساس سطح تحصیلات آنها نشان دهنده این است که با توجه به نتایج به دست آمده در این میان مقطع کمتر از دیپلم بزهکار از اولویت اول در بین سایر گروهها برخوردار می‌باشد. نتایج این تحقیق با تحقیقات احمدی(1389) هم سویی دارد.
نتایج تحقیق احمدی(1389) نشان داده که میزان و نرخ معدل تحصیلات پسران نوجوان غیر بزهکار و نیز میزان تحصیلات والدین ایشان به طور معناداری، به ترتیب بیش از میزان تحصیلات پسران نوجوان بزهکار و میزان تحصیلات والدین ایشان می باشد.

محدودیت های پژوهش:
در فرایند انجام یک تحقیق علمی مجموعه شرایط و مواردی وجود دارد که خارج از کنترل و اختیار محقق می باشد ولی به طور بالقوه می تواند نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد و تعمیم پذیری نتایج را بطور کلی دچار مشکل سازد. با توجه به این موضوع محدودیت های این تحقیق را می توان چنین بر شمرد:
1. از آنجایی که نمونه پژوهش حاضر شامل بزهکاران و غیر بزهکاران می باشد، لذا تعمیم نتایج به سایر گروه های سنی باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد.
2. از آنجا که یافته های پژوهش حاضر بر اساس مقیاس های خود گزارشی بدست آمده است ،امکان دادن پاسخ و تأثیر گذاری از طریق خلق و خوی آزمودنی وجود دارد.
3.با توجه به این که یافته های پژوهش موجود در مناطق بخصوصی انجام گرفته و بزهکاری با اعتقادات دینی و فرهنگی مناطق مختلف ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و این اعتقادات در مناطق مختلف متفاوت می باشند؛ لذا تعمیم آن به همه افراد این سنین یکسان نمی باشد.

پیشنهادهای پژوهشی:
1.با توجه به نقش والدین در پيش بيني بزهکاری پيشنهاد مي شود در این راستا تحقیقی انجام شود.
2.پیشنهاد می شود که سایر عوامل پیش بینی کننده با بزهکاری شناسایی و کنترل شود.
3. ساير عوامل مرتبط و تأثيرگذار بر بزهکاری شناسایی شوند.
4.پيشنهاد مي شود در ساير شهرستان ها موارد مشابه اين تحقيق صورت گيرد .
5.پیشنهاد می شود مسئولین زیربط با آموزشهای لازم و کاربردی زمینه را برای کاهش بزهکاری در جامعه فراهم آورند.
6.پیشنهاد می شود ویژگی های شخصیت در شناسایی افرادی که رفتار ضد اجتماعی و جنایی دارند مورد توجه قرار گیرد.

منابع

منابع فارسی:
ابراهیمی نسب،کریم .نوری،ابوالقاسم.مولوی،حسین (1381)هدف این پژوهش، بررسی رابطة ویژگی های شخصیتی (برونگرایی2، روان رنجوری3، روان پریشی4) و برخی دیگر از متغیرها با بزهکاری پسران نوجوان ،  پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان ( پاییز و زمتسان 1381 – شماره 14  )علمی-پژوهشی(14) صفحه – از 227 تا 240
آقاجانی ، علی.دانایی،رضا (1381) ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اروﻣﻴﻪ، دوره 6 ، ﺷﻤﺎره 3 ، ﺺ 135-144.
احمدی، حبیب و همکاران، «بررسی تطبيقی رفتار بزهکارانه دانش آموزان دبيرستان های نظام قدیم و جدید شهر شيراز»، مجله ي علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ي شانزدهم، شماره ي 1
احمدي، حبيب.خواجه نوري، بيژن.موسوي، سيدمجيد(1388) ،عوامل مرتبط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد غیر بزهکار، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت، سطح معنادار Next Entries منبع پایان نامه درمورد روان شناسی، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد، ویژگی های شخصیت