منبع پایان نامه درمورد غیر بزهکار، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

گرایی
مرد
72
53/16
69/2

زن
28
42/14
17/2
جرم جویی
مرد
72
23/15
69/2

زن
28
96/12
02/3
اعتیاد
مرد
72
55/11
00/3

زن
28
00/13
24/2

در جدول 2-4 ميانگين و انحراف معيار ویژگی های شخصیتی آزمودنی های بزهکار بر اساس جنسیت ملاحظه می شود .از بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی زنان ،بیشترین میانگین مربوط به روان نژند گرایی (با میانگین برابر با 42/14) و کمترین میانگین مربوط به درونگرایی و برونگرایی (با میانگین برابر با 88/9)می باشد که نشان دهنده درونگرا بودن زنان است. در بین مردان بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب مربوط به روان نژند گرایی(با میانگین برابر با 53/16) و درونگرایی (با میانگین برابر با 72/7) می‌باشد.

جدول 3-4: ميانگين و انحراف معيار ویژگی های شخصیتی(روان نژندی و جرم جویی)آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن

متغیر
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار

برون گرایی درون گرایی
بزهکار12-15
67
35/11
25/3

بزهکار15-18
43
54/9
48/5

غیربزهکار12-15
65
84/8
25/6

غیربزهکار15-18
45
42/9
67/5

روان پریش گرایی
بزهکار12-15
67
31/12
89/7

بزهکار15-18
43
26/10
67/2

غیربزهکار12-15
65
66/8
67/8

غیربزهکار15-18
45
77/7
34/15

همان طوری که در جدول 3-4 ملاحظه می شود در متغیر برون گرایی و درونگرایی بزهکاران دارای سن 12تا 15 با میانگین 35/11 دارای بیشترین نمره و نشان دهنده برونگرا بودن آنها و کمترین میانگین مربوط به 12تا 15 سال غیر بزهکاران با میانگین برابر با 84/8 می باشد.از نظر انحراف معیار بیشترین و کمترین انحراف به ترتیب مربوط به غیر بزهکاران 12-15 سال و بزهکاران 12-15 سال می باشد ، همچنین در مؤلفه روان پریشی بزهکاران دارای سن 12 -15 سال با میانگین 31/12 دارای بیشترین نمره و نشان دهنده روان پریشی آنها و کمترین میانگین مربوط به غیر بزهکاران 15-18 سال با میانگین برابر با 66/8 می باشد.از نظر انحراف معیار بیشترین و کمترین انحراف به ترتیب مربوط به غیر بزهکاران 15-18 سال و بزهکاران15- 18 سال می باشد.
جدول 4-4: ميانگين و انحراف معيار ویژگی های شخصیتی(روان نژندی و جرم جویی)آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن

متغیر
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
روان نژند گرایی

بزهکار12-15
67
81/11
65/7

بزهکار15-18
43
17/11
32/4

غیربزهکار12-15
65
98/8
42/9

غیربزهکار15-18
45
66/7
46/6
جرم جویی
بزهکار15-12
67
03/12
63/5

غیربزهکار15-12
65
66/8
89/5

بزهکار18-15
43
35/11
62/3

غیربزهکار18-15
45
42/8
11/4

همان طوری که در جدول شماره 4-4 ملاحظه می شود ميانگين و انحراف معيار روان نژند گرایی آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن مقایسه شده است که بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه روان نژند گرایی بزهکاران 12-15 سال با میانگن برابر با 81/11 و کمترین میانگین مربوط به غیربزهکاران 15-18 سال با میانگین برابر با 66/7 می باشد و از نظر انحراف معیار بیشترین و کمترین انحراف به ترتیب مربوط به غیر بزهکاران 12-15 سال و بزهکاران 15-18 سال می باشد، همچنین در مؤلفه جرم جویی بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه جرم جویی بزهکاران 18-15 سال با میانگن برابر با 03/12 و کمترین میانگین مربوط به غیر بزهکاران 15-18 سال با میانگین برابر با 42/8 می باشد و از نظر انحراف معیار بیشترین و کمترین انحراف به ترتیب مربوط به غیر بزهکاران12-15 سال و بزهکاران18-15 سال می باشد.

جدول 5-4: ميانگين و انحراف معيار مؤلفه اعتیاد آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن
متغیر
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار

اعتیاد
بزهکار12-15
67
54/10
44/5

بزهکار15-18
43
35/11
61/2

غیربزهکار12-15
65
68/9
94/3

غیربزهکار15-18
45
40/8
87/4

همان طوری که در جدول شماره 5-4 ملاحظه می شود ميانگين و انحراف معيار اعتیاد آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن مقایسه شده است که بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه اعتیاد بزهکاران 15-18 سال با میانگن برابر با 35/11 و کمترین میانگین مربوط به غیر بزهکاران 15-18 سال با میانگین برابر با 40/8 می باشد و از نظر انحراف معیار بیشترین و کمترین انحراف به ترتیب مربوط به بزهکاران 12-15 سال و بزهکاران 15-18 سال می باشد.

ب) يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش :
1)بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول6-4: نتايج تحلیل واریانس دو طرفه روی با گروه بزهکار و غیر بزهکار
متغيرها
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح
معني داري(p )
برونگرایی و درونگرایی
09/284
1
09/284
00/33
000/0
روان پریش گرایی
56/1571
1
56/1571
83/36
000/0
روان نژند گرایی
36/1008
1
36/1008
18/182
000/0
جرم جویی
89/1029
1
89/1029
56/40
000/0
اعتیاد
80/371
1
8/371
01/48
000/0

همان طوري كه در جدول 6-4 ملاحظه مي شود، بين بزهکاران و غیر بزهکاران از نظر ویژگی های شخصیتی در مؤلفه برونگرایی و درونگرایی f برابر با 00/33 و سطح معنی داری برابر با 000/0 ، روان پریش گرایی f برابر با 83/36 و سطح معنی داری برابر با000/0 ، روان نژند گرایی f برابر با 18/182 و سطح معنی داری برابر با 000/0، جرم جویی f برابر با 56/40 و سطح معنی داری برابر با 000/0 و اعتیاد f برابر با 48/01و سطح معنی داری برابر با 000/0 می باشد که با توجه به نتایج به دست آمده بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ، جرم جویی و اعتیاد) بین دو گروه بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، بزهکاران و غیر بزهکاران از ویژگی های شخصیتی متفاوتی برخوردارند.

جدول 7-4 : نتايج تحلیل واریانس دو طرفه بزهکاران و غیر بزهکاران با توجه به جنسیت
متغيرها
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح
معناداري(p )
برونگرایی و درونگرایی
50/110248
2
50/36749
25/10
000/0
روان پریش گرایی
60/39
2
20/13
58/1
001/0
روان نژند گرایی
30/666
2
10/222
37/39
000/0
جرم جویی
76/282
2
58/94
57/15
000/0
اعتیاد
84/187
2
61/32
45/2
006/0

همان طوري كه در جدول 7-4 ملاحظه مي شود، بين بزهکاران و غیر بزهکاران با توجه به جنسیت از نظر ویژگی های شخصیتی در مؤلفه برونگرایی و درونگرایی f برابر با 25/10و سطح معناداری برابر با 000/0 ، روان پریش گرایی f برابر با 58/1 و سطح معناداری برابر با001/0 ، روان نژند گرایی f برابر با 37/39 و سطح معناداری برابر با 000/0، جرم جویی f برابر با 57/15و سطح معناداری برابر با 000/0 و اعتیاد f برابر با 45/2و سطح معناداری برابر با006/0 می باشد که با توجه به نتایج به دست آمده بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ، جرم جویی و اعتیاد) با توجه به جنسیت تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، بزهکاران و غیر بزهکاران از ویژگی های شخصیتی متفاوتی برخوردارند.

جدول 8-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه ویژگی های شخصیتی بر اساس سطح تحصیلات در بزهکار و غیر بزهکار
متغيرها
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح
معناداري(p )
برونگرایی و درونگرایی
97/16582
2
65/5527
25/10
024/0
روان پریش گرایی
89/424362
2
42/4003
58/1
012/0
روان نژند گرایی
86/440945
2
65/5527
37/39
029/0
جرم جویی
98/1085212
2
17/19381
57/15
034/0
اعتیاد
49/1143356
2
02/5268
45/2
022/0

همان طوري كه در جدول8 4- ملاحظه مي شود، بين بزهکاران و غیر بزهکاران با توجه به سطح تحصیلات از نظر ویژگی های شخصیتی در مؤلفه برونگرایی و درونگرایی f برابر با 25/10 سطح معناداری برابر با 024/0 ، روان پریش گرایی f برابر با 58/1 و سطح معناداری برابر با012/0 ، روان نژند گرایی f برابر با 37/39 و سطح معناداری برابر با 029/0، جرم جویی f برابر با 57/15 و سطح معناداری برابر با 034/0 و اعتیاد f برابر با 45/2 و سطح معناداری برابر با022/0می باشد که با توجه به نتایج به دست آمده بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ، جرم جویی و اعتیاد) با توجه به سطح تحصیلات تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، سطح تحصیلات در میان بزهکاران و غیر بزهکاران از ویژگی های شخصیتی متفاوتی تاثیر گذار می باشد.

جدول 4-9 : نتایج آزمون تعقیبی دانکن جهت بررسي ویژگی های شخصیتی بزهکاران بر اساس سطح تحصیلات آنها
سطح تحصیلات
تعداد
Subset for alpha = 0.05

1
2
کمتر از دیپلم غیر بزهکار
27
45/42

کمتر از دیپلم بزهکار
43

86/70
دیپلم غیر بزهکار
83
85/34

دیپلم بزهکار
67

92/64
سطح معنی داری

000/1

براي بررسي اثر سطح تحصیلات بر روی ویژگی های شخصیتی از آمارههاي توصيفي مندرج در جدول 9-4 استفاده ميكنيم. این آمارهها عبارتند از: میانگین و انحراف معیار . بر اساس آمارههاي موجود در اين جدول، میانگین ویژگی های شخصیتی دارای تحصیلات کمتر از دیپلم بزهکار 86/70، کمتر از دیپلم غیر بزهکار 45/42 ، دیپلم غیر بزهکار 85/34 و دیپلم بزهکار 92/64 می باشد که با توجه به نتایج به دست آمده در این میان در سطح تحصیلات کمتر از دیپلم، بزهکار از اولویت اول در بین سایر گروهها برخوردار میباشد.

جدول10-4 : نتايج تحلیل واریانس دو طرفه ویژگی های شخصیتی با میزان سن
متغيرها
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح
معني داري(p )
برونگرایی و درونگرایی
49/62211
3
16/20737
78/5
001/0
روان پریش گرایی
60/48
3
20/16
94/1
025/0
روان نژند گرایی
06/46
3
02/8
42/1
038/0
جرم جویی
93/25
3
64/8
42/1
008/0
اعتیاد
14/140
3
71/46
83/1
143/0

همان طوري كه در جدول 10-4 ملاحظه مي شود، بين بزهکاران و غیر بزهکاران با توجه به میزان سن از نظر ویژگی های شخصیتی برونگرایی و درونگرایی f برابر با 78/5 و سطح معناداری برابر با 001/0 ، روان پریش گرایی f برابر با 94/1و سطح معناداری برابر با 025/0 ، روان نژند گرایی f برابر با 42/1و سطح معناداری برابر با038/0 ، جرم جویی f برابر با 42/1 و سطح معناداری برابر با 008/0 و اعتیاد f برابر با 83/1و سطح معناداری برابر با 143/0 می باشد .با توجه به نتایج به دست آمده بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی(برونگرایی و درونگرایی ، روان پریش گرایی ، روان نژند گرایی ،جرم جویی) با توجه به میزان سن تفاوت معناداري وجود دارد ،اما در مؤلفه اعتیاد تفاوتی وجود ندارد.

فصل پنجم
نتیجه گیری

در این پژوهش یک فرضیه تحقیقاتی مطرح گردید و با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت که یافته های حاصل از این آزمونها در جداول فصل چهارم ارائه گردید. در این فصل به بحث در یافته های حاصل از هر یک از سؤالات تحقیقاتی پرداخته می شود و با نتیجه گیری از یافته های تحقیق، به طرح پیشنهادهایی اقدام می گردد. به این منظور ابتدا هر یک از فرضیه ها مطرح می‌شود و نتایج به دست آمده در رابطه با آن ارائه خواهد شد،سپس با ارائه شواهد پژوهشی مربوط به فرضیه ،دلايل احتمالی تأیید یا رد فرضیه مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

نتیجه گیری:
نتایج کلی این پژوهش در هر دو گروه بزهکار وغیر بزهکار نشان دهنده بالاتر بودن میانگین بزهکار در برون گرایی و پایین بودن غیر بزهکاران در درون گرایی می باشد؛ به عبارت دیگر می توان اذعان کرد که غیر بزهکاران در این پژوهش درونگرا و بزهکاران برونگرا می باشند، در مقیاس روان پریش گرایی نشان دهنده بالا بودن میانگین بزهکاران در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد غیر بزهکار، انحراف معیار، جامعه آماری، پرسش نامه Next Entries منبع پایان نامه درمورد غیر بزهکار، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، پسران نوجوان