منبع پایان نامه درمورد غیر بزهکار، انحراف معیار، جامعه آماری، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

هاي گرد آوری اطلاعات مورد استفاده در تحقیق ، بیان شده است.

نوع تحقیق:
پژوهش به صورت توصیفی علی- مقایسه ای انجام شده است. در این نوع تحقیق روابط بین متغیرها بدون دستکاری مورد مطالعه قرار می گیرد.

جامعه آماری :
جامعه آماری در این پژوهش شامل گروهی از جوانان بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر هستند که در مجموع 420 نفر می باشند.

نمونه آماری56 و روش نمونه گيري57:
نمونه مورد مطالعه گروهی از جوانان بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر می باشند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند؛ به این ترتیب که نمونه آماری نمونه بزهکار در مراکز پلیسی شهرستان ماهشهر و غیر بزهکار در دانش آموزان مدارس شهر ماهشهر مشخص و انتخاب شدند.
برای حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده که نمونه را 210 نفر نشان داده است كه با توجه به احتمال عدم برگشت پذيري برخي پرسشنامه ها 240پرسشنامه توزیع شد، که از این تعداد 10 پرسشنامه به لحاظ اینکه مقیاس L از حد نرمال(میانگین 8) بالاتر بوده و غیر قابل تفسیر و نمره گذاری بوده اند کنار گذاشته شده، که از این تعداد 220پرسشنامه برگشت داده شد.

جدول شماره3-1:جامعه آماري تحقیق برحسب جنسیت

بزهکار
غیر بزهکار

زن
مرد
زن
مرد
تعداد
61
149
52
158
درصد
52/14
47/35
38/12
61/37

جدول شماره2-3:تعداد و در صد نمونه آماری برحسب جنسیت

بزهکار
غیر بزهکار

زن
مرد
زن
مرد
تعداد
31
79
39
71
درصد
09/14
90/35
27/22
27/32

نمودار شماره 1: در صد نمونه آماری برحسب جنسیت
جدول شماره3-3:جامعه آماری به تفکیک سن

سن
تعداد
درصد
غیر بزهکار
12 تا 15 سال
74
61/17

16 تا 18
136
38/32
بزهکار
12 تا 15 سال
141
57/33

16 تا 18
69
42/16

جدول شماره4-3:نمونه آماری به تفکیک سن

سن
تعداد
درصد
غیر بزهکار
12 تا 15 سال
65
54/29

16 تا 18
45
45/21
بزهکار
12 تا 15 سال
67
45/30

16 تا 18
43
54/19

نمودار شماره 2: درصد نمونه آماری به تفکیک سن

جدول شماره 5-3:توزیع فراوانی مربوط به سظح تحصیلات در جامعه آماری
متغیر
سظح تحصیلات
فراوانی
درصد

غیر بزهکار
بیسواد
6
42/1

کمتر از دیپلم
63
23/15

دیپلم
141
57/33

بزهکار
بیسواد
5
19/1

کمتر از دیپلم
147
23/35

دیپلم
58
5/14

جدول شماره 6-3:توزیع فراوانی مربوط به سظح تحصیلات در نمونه آماری
متغیر
سظح تحصیلات
فراوانی
درصد
غیر بزهکار
بیسواد
0
0

کمتر از دیپلم
27
27/12

دیپلم
83
72/37
بزهکار
بیسواد
0
0

کمتر از دیپلم
43
54/19

دیپلم
67
45/30

نمودار شماره 3:درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات در نمونه آماری

ابزار گردآوری اطلاعات :
اطلاعات این پزوهش با استفاده از پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ-R) برای سنجش ویژگی های شخصیتی حاصل شد.

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ-R):
این پرسشنامه به صورت تجدید نظر شده در دسترس قرار داردو در پی ساختن مجموعه ای از پرسشهای شخصیتی جداگانه پدید آمده است.نخستین پرسشنامه در این مجموعه پرسشنامه پزشکی مادزلی(آیزنک،1952) بود.
الف- فرم تجدید نظر شده پرسش نامه شخصیتی برای سنجش ویژگی های شخصیتی (EPQ-R) آیزنک ساخته شده و دارای مقیاس های زیر است:
1- برون گرایی – درون گرایی
2- روان پریشی گرایی
3-روان نژندی گرایی
4- جرم جویی
5- اعتیاد
مقیاس های شخصیتی آیزنک دستاورد پژوهشی به دست آمده از پنجاه سال بررسی بود و با هدف اندازه گیری ابعاد اصلی شخصیت ساخته شد . این مقیاس ها که از درجه بندی های کمی به وسیله خود افراد، دوستان و آشنایان، بررسی های پژوهشی، آزمایش های پسیکوفیزیولوژیک و تحلیل های زیست شیمیایی برآمده اند ( آیزنک 1985،کاویانی 1382)، امکان به کارگیری پرسش نامه در ایران را بر روی جمعیت جوان بررسی EPQ-R نمود. وی پس از ترجمه پرسش نامه ها، انطباق زبان شناختی و فرهنگی آنها به بررسی روایی محتوا روی یک گروه از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه های تهران و شیراز پرداخت و پرسشنامه را در جمعیت جوان ایرانی دارای پایایی EPQ-R گزارش نمود و بر پا یه تحلیل های آماری، عبارت های این دو پرسشنامه را اصلاح کرد. نیاز به آزمون های معتبر شخصیتی برای انجام پروژه های پژوهشی بر روی جمعیت های بالینی مانند: مبتلایان به اختلال های خلقی، اختلال های اضطر ابی و اختلال های افسردگی ، پرداختن به پرسش نامه ها را ضروری می نماید. EPQ-R
EPQ-R می تواند کاربرد پرسشنامه ها ی روان شناسان بالینی و روان پزشکان را در زمینه سنجش شخصیتی یاری نماید . در این بررسی کوشش شده است همراه با روایی صوری و محتوایی و ضریب های پایایی و رو ایی، نمر ه های هنجاری برای گروه های سنی و جنسی زیرمقیاس های گوناگون این پرسشنامه به دست آید و زمینه برای کاربرد این پرسشنامه مهم در ایران فراهم شود.
پرسشنامه تجديد نظر شده شخصيت آيزنک (EPQ-R)؛ يک پرسشنامه خود سنجي 106 سؤالي است که براي سنجش ابعاد نوروزگرايي(N)، برونگرايي(E)، روان پريشگرايي(P)، اعتیاد(A) و جرم جویی به کار ميرود. علاوه بر اين، يک مقياس دروغ سنج (L) را شامل مي شود. EPQ-RS 

روش نمره گذاری:
این پرسشنامه دارای 106 سؤال دو گزینه ای (بلی نمره : 1 و خیرنمره: صفر) می باشد که عبارتند از:
1) مؤلفه درون گرايي(N) برونگرايي(E بین ):(سؤالات: 1 ،2،5،6، 9، 11، 16، 20، 24، 28، 33، 36، 47، 32 ، 55، 58، 64، 72، 78 و 90) می باشد که در این مقیاس حداکثر نمره 21 و حداقل نمره صفر می باشد، آزمودنی هایی که در این مقیاس نمره صفر تا 10 کسب کنند، درونگرا و آزمودنی هایی که در این مقیاس نمره 10 به بالا کسب کنند، نشان دهنده برونگرایی آنان می باشد.
2) مؤلفه روان پريش گرايي(P): (سؤالات: .13،7،14،17، 25،34،39، 38، 49،54، 68، 77، 53، 84 ، 94 ، 95 ، 97 ، 101) می باشند که حداکثر نمره در این مقیاس 18 و حداقل آن صفر می باشد ، میانگین در این مقیاس 9 می باشد و بالاتر از این نمره نشان دهنده روان پریش گرایی می باشد.
3)مؤلفه روان نژندگرایی: (سؤالات: 3 ،8.12 ، 21، 22، 30،35، 41، 43، 46 ، 52،23 ، 74، 82،88، 26، 98 ) می باشند که حداکثر نمره در این مقیاس 17 و حداقل آن صفر می باشد . میانگین در این مقیاس 8 می باشد که بالاتر از این نمره نشان دهنده روان نژند گرایی می باشد.
4)مؤلفه جرم جویی: ( سؤالات:27 ، 29 ،40، 42، 57، 59، 63، 71، 73.67، 79، 80، 81،37، 86، 87، 91، 100، 103 و 106) می باشد که حداکثر نمره در این مقیاس 20 و حداقل آن صفر می باشد ، میانگین در این مقیاس 10 می باشد و بالاتر از این نمره نشان دهنده جرم جو بودن آزمودنی ها می‌باشد.
5)مؤلفه اعتیاد(A): (سؤالات 31 ، 44 ،69، 56،60، 61،62،65،66،70،89،92، 93 ،104 ،105)می‌باشد که حداکثر نمره در این مقیاس 14 و حداقل آن صفر می باشد ، میانگین در این مقیاس 8 می باشد ، نمره بالاتر میانگین نشان دهنده اعتیاد می باشد.
مقياس دروغ سنج(L) : (سؤلات: 4،9،15،18،19،22،26،45،48،50،51،75،95،99،96 ،102) می باشد. آزمودنی هایی که در این مقیاس نمره بالاتر از میانگین( نمره 8) کسب کنند به لحاظ خوب جلوه دادن خود، پرسشنامه آنها غیر قابل اعتبار می باشد و پرسشنامه آنها کنار گذاشته خواهد شد..
آيزنک و همکاران، ضريب پايايي 90/0 در مردان و 80/0 در زنان را براي مقياس E(برونگرايي)، 78/0 در مردان و 76/0 در زنان را براي مقياس P(روان پريشگرايي)، 88/0 در مردان و 85/0 در زنان را براي مقياس N (نوروزگرايي) ،ضریب پایایی برای مردان 78/0 و برای زنان 80/0 در خرده مقیاس اعتیاد(A) و برای هر دو گروه زن و مرد 75/0 و همبستگی آزمون باز آزمون 77/0 برای مردان و 76/0 برای زنان در جرم جویی گزارش کردهاند.

روش اجرا:
پژوهش حاضر بعد از هماهنگی و مراجعه به پلیس ماهشهر با ارائه معرفی نامه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان و مراجعه مستقیم سازمان مربوطه به اجرا در آمد. بدین ترتیب که از میان 250 نفراز بزهکاران شهر ماهشهر تعداد 150 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند که به تعداد این افراد پرسشنامه تکثیر و در اختیار آنها قرار گرفت و 110 پرسشنامه برگشت داده شد ، همچنین افراد غیر بزهکار از میان دانش آموزان مدارس سطح ماهشهر در دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد و 120 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 110 پرسشنامه برگشت داده شد.

روشهای آماری:
در تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی (جداول فراوانی، توزیع فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، میانگین، انحراف معیار، واریانس، خطای استاندارد) استفاده میشود. برای بررسی فرضیات تحقیق از آمار استنباطی شامل آزمونهاي T تست مستقل ، تحلیل واریانس دوطرفه (MANOVA) با کمک نرم افزار SPSS استفاده میشود.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

پاسخ مناسب به پرسشهای تحقیق، با تجزیه و تحلیل دادهها میسر میشود. تجزیه و تحلیل دادهها، فرایندی چند مرحلهای است که طی آن دادههای به دست آمده از طریق ابزارهای گردآوری اطلاعات، خلاصه، کدبندی ،دستهبندی و درنهایت پردازش میشوند تازمینهی برقراری انواع تحلیلها و ارتباط ها بین دادهها فراهم آید. در این فصل سؤال های پژوهش با توجه به پاسخهای داده شده براساس آمارهاي مناسب توصيفي و استنباطي تحليل مي شوند.
تجزيه و تحليل با SPSSبه دو روش انجام می شود:
الف) يافته‌هاي توصيفي پژوهش شامل: ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش
الف) يافته‌هاي توصیفی:
جدول 1-4: ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش
متغیر
گروهها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
درونگرایی و برونگرایی
غیر بزهکار
110
50/7
07/3

بزهکار
110
83/10
82/2
روان پریش گرایی
غیر بزهکار
110
11/7
10/2

بزهکار
110
95/14
43/2
روان نژند گرایی
غیر بزهکار
110
41/7
33/2

بزهکار
110
76/13
44/2
جرم جویی
غیر بزهکار
110
29/7
52/2

بزهکار
110
72/12
96/6
اعتیاد
غیر بزهکار
110
01/8
64/2

بزهکار
110
98/13
98/2

همان طوری که در حدول شماره 1-4 ملاحظه می شود میانگین و انحراف معیار آزمودنی ها در هر دو گروه بزهکار وغیر بزهکار به ترتیب عبارتند از : بالاتر بودن میانگین بزهکاران در برون گرایی و پایین بودن غیر بزهکاران در درون گرایی .به عبارت دیگر می توان اذعان کرد که بزهکاران در این پژوهش برونگرا و غیر بزهکاران درونگرا می باشند، در مقیاس روان پریش گرایی میانگین بزهکاران برابر با 95/14 و غیر بزهکاران برابر با 11/7می باشد که نشان دهنده بالا بودن میانگین بزهکاران در مقیاس روان پریش گرایی نسبت به غیر بزهکاران می باشد ، در مقیاس روان نژند گرایی میانگین بزهکاران برابر با 76/13 و غیر بزهکاران برابر با 41/7 می باشد که در مقیاس روان نژند گرایی نشان از میانگین بالاتر بزهکاران نسبت به غیر بزهکار می باشد، در مقیاس جرم جویی بزهکار با میانگین برابر با 72/12 و غیر بزهکار با میانگین برابر با 29/7 می باشد که نشان از اختلاف و بالا بودن میانگین بزهکاران نسبت به غیر بزهکار می باشد و بالاخره در مقیاس اعتیاد بزهکاران با میانگین برابربا 98/13و غیر بزهکار با میانگین برابر با 01/8 می‌باشد که نشان دهنده کمتر بودن میانگین غیر بزهکاران نسبت به بزهکاران می باشد.به طور کلی در مقیاس درونگرایی و برونگرایی ، غیر بزهکاران درونگرا و بزهکاران برونگرا می باشند که نشان دهنده برونگرا بودن این افراد می باشد .در سایر مقیاس ها(روان پریشی ، اعتیاد،جرم جویی،روان نژند گرایی ،روان پریش گرایی) بزهکاران نمره بالاتری نسبت به غیر بزهکاران کسب کردند.

جدول 2-4: ميانگين و انحراف معيار آزمودنی های بزهکار بر اساس جنسیت
متغیر
جنسیت
تعداد
میانگین
انحراف معیار
درونگرایی و برونگرایی
مرد
72
72/7
90/4

زن
28
88/10
25/4
روان پریش گرایی
مرد
72
94/16
72/2

زن
28
53/15
33/2
روان نژند

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت، افراد بزهکار، غیر بزهکار Next Entries دانلود تحقیق با موضوع تحلیل اطلاعات، دانشگاهها