منبع پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، مزیت رقابتی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

تا یک مکانیسم سببی پاسخگو به خلق مزیت رقابتی پایدار را شناسایی کند. به عبارت دیگر در چارچوب این دیدگاه، ارتباط بین منابع و صلاحیتها از یک طرف و ارتباط مزیت رقابتی و موفقیتها از طرف دیگر، توضیح داده نمیشود.
مسیر منبعپایه، اهمیتی به اثر تصمیمات گذشته بر روی رفتار واقعی بنگاه نمیدهد.
در فرآیندهای تصمیمگیری، مدیران به ابزارهای تخصصیتری نیاز دارند؛ اما مشخص نیست که چگونه تحلیل مزیت رقابتی میتواند برای رفع این نیاز مؤثر باشد (راسخي، 1387).
دیدگاه منبعمدار به این نکته توجه نمیکند که ممکن است بنگاه در برخی ظرفیتهای مرکزی در مقایسه با رقبا بالاتر باشد؛ در حالی که در برخی دیگر نسبت به آنان در سطح پایینتری قرار گرفته باشد. برای مثال ممکن است بنگاه دارای مزیت تکنولوژیکی باشد و در عین حال تجربه بازاریابی کمی داشته باشد (آلمووهاشای، 2004).
به هر حال تئوری منبعپایه نمیتواند به طور کامل مزیت رقابتی و فعالیتهای بنگاه را توضیح دهد. سرانجام اینکه، عمده تحقیقات درباره دیدگاه منبعپایه در سطح مفهومی بوده است. در نتیجه، مطالعات تجربی بر پایه دیدگاه منبعپایه با مشکلاتی در رابطه با اندازهگیری مواجه میشوند (راسخي، 1387).

2-15-3- تئوری شومپترین:
شومپیتر (1934 و 1950) بیان میکند که رقابت، پایدار و قابل پیشبینی نیست. بر اساس تئوری شومپیتر، برنامهریزی باید برای پیشبینی شوکهای وارده بر صنعت صورت گیرد؛ اما به دلیل تغییرپذیری محیط، هیچگاه این شوکها به طور کامل پیشبینی نمیشوند. به عبارت دیگر، این تئوری معمولاً محیط را بی ثبات در نظر میگیرد. در این چارچوب، هر بنگاه باید استراتژیاش را بر اساس منابع، فرصتها و تهدیدهای محیط پایهریزی کند. تئوری شومپترین بیان میکند که تحوّلاتی در محیط وجود دارد که تصادفی هستند و این دگرگونیها، تغییرات غیرقابل پیشبینی را در تهدیدها و فرصتهای بنگاه ایجاد میکنند. این شوکها همچنین میتوانند ارزش منابع را تغییر دهند. به دلیل این شرایط، تئوری مذکور به آسانی قابل تبدیل به یک تفکر استراتژیک نبوده است چون هیچ تصوری از یک سطح پایدار ثابت که به بنگاه اجازه دهد تا تهدیدها و فرصتها را پیشبینی کند و به آنها پاسخ دهد، وجود ندارد (راسخي، 1387).
اصل اساسی تئوری شومپترین، نوآوری است. شومپیتر عنوان میکند که ابتکارات عنصر پویای اساسی در تمامی ابعاد اقتصادی است. نوآوری شومپترینی را میتوان به صورت تغییر در روشهای عرضه کالا مانند معرفی کالاها یا روشهای جدید تولید، ایجاد بازارهای جدید، تسخیر منابع جدید به شکل مواد خام یا کالاهای نیمه صنعتی یا اعمال یک سازمان جدید مثل خلق انحصار یا شکستن آن تعریف كرد (برو، 2000). بر اساس تئوری شومپیتر، نوآوریها با یک وقفه کوتاه زمانی ایجاد میشوند و موجب مزیت هزینهای یا مزیت کیفیت در صنعت میشوند. نوآوری شومپترین به شکلی مختلف مطرح شده است، اما در مجموع، ویژگیهای نوآوری شومپترین عبارتند از: (راسخي، 1387).
مبتنی بر تکنولوژی اساساً متفاوت باشد .
به عنوان تهدید ناشی از جانشینی در کالاها، خدمات و یا فرآیندهای تولید موجود مطرح شود.
موجب ظهور صنعت جدید شود.

عملکرد سازمانی:
امروزه در فضاي رقابتي، كسب و كارها در تلاشند تا با ايجاد مزيت رقابتي پايدار از طريق ارتقاء عملكرد سازماني رونق يابند و خود را با تغييرات نوظهور انطباق دهند (وو، لیو، 2010).
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازههای مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری به حساب میآید. ولی بطور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخصهای عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کلی در بین صاحبنظران وجود ندارد (ابزری و همکاران، 1388).
همواره در اکثر سازمانهای جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمانهای خویش میباشند. عملکرد سازمان ترکیب گستردهای هم از دریافتیهای غیرملموس، همچون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتیهای عینی و ملموس، همچون نتایج اقتصادی و مالی است (علامه، مقدمی، 1388). از جمله شاخصهای عینی عملکرد سازمانی میتوان به شاخصهای سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایهگذاری و سود هر سهم بازده سهام اشاره کرد (ابزری و همکاران، 1388).
مدلهای گوناگونی تلاش کردهاند عملکرد سازمانی را معرفی و ارزیابی کنند. بررسی این الگوها نشان از آن دارد که اولاً تغییرات عملکرد سازمانی باید اندازهگیری و سنجش شود. ثانیاً تغییرات عملکرد سازمان باید در تمامی سطوح سازمان مورد توجه باشد و اهداف فردی، گروهی در سازمان باید در راستای اهداف سازمانی قرار گیرد. ثالثاً در اندازهگیری سطح عملکرد سازمان باید از ابزارهایی که ابعاد گوناگون عملکرد سازمان را مورد توجه قرار میدهند استفاده کرد. برای سنجش عملکرد سازمانی در عین توجه به نتایج مشهود اقتصادی چون نرخ بازگشت سرمایه و افزایش حاشیه سود و از این دست ابزارها باید سطح خلاقیت و نوآوری و نیز افزایش سطح دانش سازمانی را نیز سنجش کرد (علامه، مقدمی، 1388).
اگرچه اهمیت عملکرد سازمانی بطور گستردهای شناخته شده است، اما بحث قابل توجهی در مورد موضوعات فنی و مفهومی اندازهگیری عملکرد وجود دارد. اندازهگیری عملکرد به شکل منفرد و بطوری که از تمامی جهات واضح و روشن باشد، ممکن نیست (ابزری و همکاران، 1388).
بيشتر مطالعات گذشته در زمينه عملكرد سازماني بر مبناي عملكرد مالي بودهاند، اگرچه شاخصهاي مالي چندان با اهداف راهبردي و بلندمدت يك كسب و كار همبستگي ندارند و نميتوانند در شرايط حاد رقابتي مزيت براي سازمانها ايجاد كنند (وو، لیو، 2010). همچنين اندازهگيري عملكرد سازماني بدون در نظر گرفتن اهداف سازماني غيرممكن است (سنجقی، 1390). در سال 1994 اِي.آي.سي.پي.اِی36 پيشنهاد كرد كه شاخص هاي عملكردى، شامل اطلاعات غير مالي نيز باشند، اين اطلاعات ميتوانند منعكس كننده سرمايه فكري و پاسخگويي اجتماعي باشد (وو، لیو، 2010). به منظور شناخت كامل جنبههاي گوناگون اندازهگيري عملكرد سازماني ميبايست به تحليل شيوههاي مختلف عملكرد پرداخت. شاخصهاي سنتي عملكرد شاخصهاى مالي بودهاند – نسبتهايي مانند بازگشت سرمايهگذارى37 و گردش مالي. هارپر38 (1984) هفت بعد براي عملكرد بيان كرده است: 1- بهره وري، 2- هزينه واحد، 3- قيمت، 4- نسبت عوامل، 5- نسبت هزينه، 6- سبد محصول، 7- تخصيص ورودیها (سنجقی، 1390). نورتون و كاپلان39نيز با ارائه كارتهاي امتيازي متوازن براي تبيين راهبرد از پنج شاخص زير استفاده كردند: 1- منظر مالي، 2-منظر مشتري،3- منظر فرآيندهاي داخلي،4- نوآوري و 5- كاركنان (وو، لیو، 2010). اما يوكل عملكرد را با سه بُعد تبيين كرده است كه اين ابعاد عبارتند از: بازدهى، انطباقپذيرى و منابع انسانى (سنجقی، 1390).
نیکلاس40 و سردان41 (2011) بر این باورند که عملکرد سازمان یک مفهوم چندگانه میباشد و موقعیت شرکت را در مقابل رقبا نشان میدهد. یک رویکرد جامع به عملکرد سازمان فقط رویکرد مالی را در نظر نمیگیرد. بلکه سایر رویکردهایی را که منجر به خلق ارزش میشود در نظر میگیرد. خروجیها یا عملکرد غیر مالی به مواردی چون هزینههای تولید، زمان انتظار، تمایز در تولید و توسعه خدمات جدید و بهبود توانایی در جذب، آموزش، توسعه و حفظ کارکنان و بهبود تلاشها در خصوص همکاری بین کارکنان اشاره دارد و عملکرد سازمانی میتواند در قالب مجموعه زیر دستهبندی شود:
عملکرد مالی: که عملکرد بازار در احاطه دارد و سودآوری، رشد و رضایت مشتری از جمله شاخصهای آن میباشد.
عملکرد فرایند: که به کیفیت و کارایی اشاره دارد.
عملکرد داخلی: که مربوط به قابلیتهای افراد است و مواردی چون وضعیت، رضایت و خلاقیت کارکنان را شامل میشود.

كاركرد مديريت زنجيرهْ تأمين و مزيت رقابتي:
از آنجایی که رقابت در دهه 1990 تشدید و بازارها جهانی شدهاند، چالشهای بسیاری در ارتباط با تولید محصول یا خدمت در مکان و زمان صحیح با کمترین هزینه به وجود آمده است. سازمانها متوجه شدهاند که تنها بهبود کارایی در سازمان کافی نمیباشد، بلکه تمام زنجیرۀ تأمين آنها باید به صورت رقابتی فعالیت کنند. درک و کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمين به عنوان یک پیش نیاز ضروری برای رقابتی ماندن در رقابت جهانی و افزایش سودمندی میباشد. شورای مدیریت لجستیک42، مدیریت زنجیرۀ تأمين را به عنوان “یک هماهنگی استراتژیک و سیستماتیک میان فعالیتها و فنون کسب و کار سنتی و فعالیتهای کسب و کار در سازمانهای جداگانه و زنجیرۀ تأمين برای دستیابی به هدف بهبود عملکرد طولانیمدت سازمانهای جداگانه و زنجیرۀ تأمين به عنوان یک مجموعه” تعریف مینماید. مدیریت زنجیرۀ تأمين اینطور تعریف شده است: تشخیص صریح ماهیت استراتژیک هماهنگی میان شرکای تجاری و هدف دو جانبۀ آن، بهبود فعالیت های سازمانها بطور جداگانه و بهبود فعالیت های کل زنجیرۀ تأمين میباشد. هدف مدیریت زنجیرۀ تأمين ادغام جریان اطلاعات و مواد بصورت یکپارچه در طول زنجیرۀ تأمين به عنوان یک مدل رقابتی اثربخش میباشد.
مفهوم مدیریت زنجیرۀ تأمين توجه خاصی از سمت دانشگاهیان، مشاوران و مدیران کسب و کار دریافت کرده است. بسیاری از سازمانها دریافتهاند که مدیریت زنجیرۀ تأمين، عنصری کلیدی برای ساختن پیروزی رقابتی پایدار برای محصولات یا خدماتشان در بازاری میباشد که مرتباً شلوغتر میگردد. مفهوم مدیریت زنجیرۀ تأمين از نقطه نظرات مختلف و در ادبیات مختلف مورد ملاحظه قرار گرفته است. مانند خرید و مدیریت زنجیره، لجستیک و حمل و نقل، مدیریت عملیات، بازاریابی یا تئوری سازمانی و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت. تئوریهای متنوعی بر روی جوانب خاص یا دیدگاههای مدیریت زنجیرۀ تأمين ارائه شده است، مانند دیدگاه سازمان صنعتی و تحلیل هزینه حمل و نقل، دیدگاه مبتنی بر منابع، استراتژی رقابتی و دیدگاه سیاسی-اجتماعی. با این وجود، علیرغم توجه فزاینده به مدیریت زنجیرۀ تأمين، ادبیات آن توانایی ارائه راهنمایی برای کمک به فعالیت های مدیریت زنجیرۀ تأمين را ندارد و این منسوب به ماهیت میان رشتهای مدیریت زنجیرۀ تأمين، سردرگمی مفهومی و ماهیت دگرگونشده مفهوم آن میباشد. هیچ تعریف عمومی پذیرفته شدهای از مدیریت زنجیرۀ تأمين در ادبیات آن وجود ندارد.مفهوم مدیریت زنجیرۀ تأمين دو دیدگاه متفاوت را شامل میشود: مدیریت تأمين و خرید و مدیریت لجستیک و حمل و نقل. بر اساس دیدگاه مدیریت تأمين و خرید، مدیریت زنجیرۀ تأمين مترادف است با ادغام پایه های تأمين که از عملکردهای مواد و خرید نشأت میگیرد. در دیدگاه مدیریت لجستیک و حمل و نقل، مدیریت زنجیرۀ تأمين مترادف است با سیستمهای لجستیک یکپارچه و بنابراین تمرکز بر روی کاهش موجودی در درون سازمانها و همچنین کل زنجیرۀ تأمين. سرانجام این دو دیدگاه یک دیدگاه یکپارچه مدیریت زنجیرۀ تأمين را تشکیل میدهند که تمام فعالیتها را در طول زنجیرۀ تأمين شامل میشود. بسط کامل این دیدگاه قبلاً ذکر شده است.
ماهیت پویا و پیچیدگی مدیریت زنجیرۀ تأمين در تحقیقات آن منعکس میشوند. بسیاری از تحقیقات تئوریک و ضمنی مدیریت زنجیرۀ تأمين تنها بر روی زنجیرۀ تأمين بالادست و پایین دست یا جوانب و دیدگاههای خاصی از آن تمرکز کردهاند. موضوعاتی مثل انتخاب تأمينکننده، فعالیت کارخانجات، تأثیر همراستایی تأمينکننده بر روی سازمان، عوامل موفقیت در همراستایی تأمينکننده استراتژیک، جهتدهی مدیریت تأمينکننده، فعالیت های تأمينکننده/ خریدار، نقش ارتباطات با تأمينکنندگان در بهبود پاسخگویی تأمينکننده و نتایج ارتباطات خریدار / تأمينکننده بر روی جنبه تأمينکنندگان انجام شدهاند. مطالعاتی مانند کلارک و لی43 (2000) و آلوارادو و کوتزاب44 (2001) بر روی ارتباطات پاییندست میان کارخانجات و خردهفروشان تمرکز کردهاند. تعداد کمی از مطالعات اخیر بر روی هر دو جنبۀ بالادست و پاییندست زنجیره تمرکز نمودهاند. تن و همکارانش (2002) ارتباط میان فعالیت های مدیریت تأمينکننده، ارتباطات با مشتری و عملکرد سازمانی را بررسی نموده اند. این مطالعات معرف تلاشهایی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مزیت رقابتی، رهبری هزینه، کسب مزیت رقابتی، سیستمهای مدیریت Next Entries منبع پایان نامه درمورد مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، عملکرد نوآورانه