منبع پایان نامه درمورد علوم پزشکی، هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، میزان رؤیت

دانلود پایان نامه ارشد

پراستناد(Highly cited researchers)
استانداردهای ISI
۳

استانداردهای OIC
۵

B3
نسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک Ph.D به کل اعضای هیأت علمی

۴

B4
فارغ التحصیلانی که جایزه گرفته‌اند

۳

B5
فارغ التحصیلان پر استناد
استانداردهای ISI
۱

استانداردهای OIC
۲

B6
نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو

۳

B7
نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان

۲

B8
دانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین‌المللی

۳

وجهه بین المللی
C1
نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به کل اعضای هیأت علمی

۲

(وزن کل:۶٫۵)
C2
نسبت دانشجویان بین‌المللی به کل دانشجویان

۱

C3
نسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک Ph.D خارجی به کل اعضای هیأت علمی دارای مدرک Ph.D

۱٫۵

C 4
کنفرانس‌های بین المللی

۱٫۵

C 5
همکاری‌های بین المللی

۰٫۵

تسهیلات(امکانات)
D1
سرانه تعداد عناوین کتاب به ازای هر دانشجو

۱

(وزن کل:۲)
D2
تعداد مؤسسات / مراکز تحقیقاتی دانشگاه

۱

فعالیت اجتماعی- اقتصادی
E1
تعداد مؤسسات و شرکت‌های spin-off

۱

(وزن کل:۲٫۵)
E2
تعداد مراکز رشد (به صورت مستقل یا در درون پارک‌های علم و فناوری)

پیشینه پژوهش
مطالعه تحقیقات و بررسی‌های انجام شده را می‌توان به عنوان چراغی جهت راهنمایی و هدایت سایر تحقیقات متأخر قلمداد نمود که باعث غنی‌تر شدن و دقیق‌تر شدن تحقیقات آتی می‌شوند. جستجوهای انجام گرفته نشان داد که تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینه بررسی وب‌سایت‌ها صورت گرفته‌است. بیشتر موضوعات این تحقیقات به ارزیابی صفحات وب عمومی، دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها یا حوزه‌های موضوعی خاص، با به کارگیری معیارهای عمومی، پرداخته‌اند. در موارد دیگر، ارزیابی سایت‌ها از جنبه‌های کاربردپذیری، دسترس‌پذیری و تحلیل محتوا مورد توجه بوده‌است.همچنین در زمینه وب‌سنجی پژوهش‌هایی صورت گرفته‌است.
پیشینه پژوهش در ایران
مواردی از پژوهش‌های انجام شده در زمینه رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها براساس شاخص‌های وب‌سنجی
امین پور (1390) تحقیقی با عنوان “روش‌های ارتقای رتبه وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران” انجام دادند. این مقاله ضمن بررسی و تحلیل پژوهش‌های انجام شده در زمینه وب‌سایت‌های دانشگاهی ایران وجهان و با در نظر گرفتن شاخص‌های مورد نظر در رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های جهان، روش‌هایی را برای ارتقای رتبه وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با تاکیدی بر جنبه‌های ساختاری و محتوایی ارائه می‌کند. مطالعات انجام شده در این مقاله مروری نشان‌دهنده کم بودن میزان تاثیرگذاری وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و پایین بودن رتبه‌های آن‌ها از نظر شاخص‌های وب‌سنجی بوده است. وجود نقایصی نظیر ضعف در طراحی وب‌سایت‌ها، کم بودن تعداد صفحات روزآمد انگلیسی، فقدان نقشه جامع و موتور جستجوی داخلی در اغلب وب‌سایت‌ها، محدودیت امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی از طریق وب، نقص در ثبت و معرفی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در راهنماها و موتورهای جستجو از جمله دلایل ضعف دانشگاه‌های علوم پزشکی در وب و پایین بودن رتبه این وب‌سایت‌هاست. با توجه به بررسی مطالعات انجام شده و با در نظرگرفتن شاخص‌های وبسنجی در رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های جهان، تمهیداتی در جهت رفع نقایص مذکور در نظر گرفته شده‌است.
امین پور و اطرج (1389) پژوهشی تحت عنوان “رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران” انجام دادند. هدف این پژوهش تعیین رتبه وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران بر اساس شاخص‌های وب‌سنجی می‌باشد. روش بررسی آن، طی یک مطالعه توصیفی_ مقطعی، 9 وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور مورد بررسی قرارگرفت. در این بررسی تعداد صفحات وبی، پیوندهای دریافتی و پیوندهای دریافتی خارجی برای هر دانشگاه با استفاده از جستجوگر آلتاویستا تعیین گردید و سپس عامل تأثیرگذار وب کلی و خالص هر دانشگاه محاسبه شد. در نهایت وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور براساس حجم وب‌سایت، تعداد پیوندهای دریافتی، پیوندهای دریافتی خارجی و همچنین عامل تأثیرگذار وب کلی و خالص مقایسه و رتبه‌بندی گردید. ابزار جمع آوری داده‌ها، فرم‌های جمع آوری اطلاعات بود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه حجم وب‌سایت و تعداد پیوندهای دریافتی، رتبه اول را در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور کسب کرد، در حالی که از نظر عامل تأثیرگذار وب خالص در رتبه آخر قرار گرفت. دانشگاه علوم پزشکی اهواز بالاترین رتبه را از نظر عامل تأثیرگذار وب کلی و خالص در میان دانشگاه‌های مورد مطالعه به خود اختصاص داد. در نتیجه دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی کشور هم حضور چندان مؤثری در وب نداشته و در سطح بین‌المللی شناخته شده نمی‌باشند. کم بودن تعداد صفحات وبی انگلیسی و جوان بودن وب‌سایت‌های دانشگاهی ایران از عمده دلایل حضور ضعیف دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در وب به شمار می‌رود.
نیازی و ابونوری (1389) پژوهشی با هدف رتبه‌بندی شاخص‌های مقیاس وبومتریک در دانشگاه‌های منتخب از جمله تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی است. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که براساس نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده، سهمیه‌ای بین 355 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های منتخب یاد شده توزیع گردید و داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شده است.
معیارهای وبومتریک شامل این موارد می‌باشد: 1. ارزیابی آموزش‌های برتر در وب: به میزان اهمیت دادن دانشگاه‌ها به انتشار الکترونیک رتبه داده می‌شود. 2.حجم، قابلیت دید و اثر: در مورد صفحات وب منتشر شده توسط دانشگاه‌ها است. 3. منابع اطلاعات و تفسیر آن‌ها: دستیابی به صفحات وب اصولا به واسطه موتورهای جستجو فراهم می‌شود، که کلیدهای ارزیابی قابلیت دیده شدن و میزان اثر وب‌سایت‌های دانشگاه‌ها به شمار می‌آیند. نتایج تحقیق به شرح زیر است: رتبه‌بندی شاخص‌های مقیاس وبومتریک برای دانشگاه‌های تهران، الزهرا ،مازندران ،گیلان و اصفهان به ترتیب زیر است: 1. ارزیابی آموزش‌های برتر در وب 2. حجم، قابلیت دید و اثر. رتبه‌بندی شاخص‌های مقیاس وبومتریک برای دانشگاه‌های تربیت مدرس، یزد، اراک و رازی به ترتیب زیراست: 1. حجم، قابلیت دید و اثر 2. ارزیابی آموزش‌های برتر در وب. می‌توان گفت موقعیت تمامی دانشگاه‌های منتخب از لحاظ شاخص وبومتریک مناسب نیست.
مسگرپور و همکاران (1388) در تحقیقی با عنوان “مقایسه رتبه‌های کشوری، منطقه‌ای و جهانی وب‌سایت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران” به بررسی و مقایسه روند تغییرات رتبه وب‌سایت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی طی سا ل‌های 2007 تا 2009 میلادی می‌پردازد. طی یک مطالعه توصیفی مقطعی ابتدا تمامی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم و بهداشت که دارای وب‌سایت اختصاصی بودند، از طریق کاوشگر گوگل شناسایی و بررسی گردید. سپس رتبه‌های کشوری، منطقه‌ای و جهانی مؤسسات وابسته به دو وزارتخانه علوم و بهداشت که در پایگاه وب‌سنجی108 وارد شده بودند، در چهار مقطع زمانی جولای2007 ، ژانویه 2008، جولای 2008 و ژانویه 2009 استخراج و مورد مقایسه قرار گرفت. براساس یافته‌های پژوهش، وب‌سایت دانشگاه تهران در بین دانشگاه‌های مورد بررسی، رتبه اول کشوری را در طی هر چهار مقطع زمانی کسب کرد. وب‌سایت این دانشگاه در ارزیابی ژانویه 2009 رتبه سوم منطقه و نهصد و نودم جهان را کسب کرده که بیانگر 383 رتبه ارتقا در طول 18 ماه در سطح جهان است. در این دوره، دانشگاه علوم پزشکی مشهد از میان تمامی دانشگاه‌های مورد مطالعه، بالاترین ارتقای رتبه وب را در سطح جهانی داشته‌است. پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران109 تنها مرکز تحقیقات ایرانی بود که در رتبه‌بندی سوم و چهارم وب‌سنجی در میان 1000 رتبه اول مراکز تحقیق و توسعه جهان قرار گرفته است.
مواردی از پژوهش‌های انجام شده در زمینه رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها براساس میزان رویت با استفاده از تحلیل پیوند
سهیلی و عصاره (1388) پژوهشی تحت عنوان “بررسی میزان رویت و عامل تاثیرگذار وب‌سایت‌های وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران” انجام دادند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل پیوندهای وب‌سایت‌های وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، تا از این طریق بتوان به رتبه‌بندی این وب‌سایت‌ها بر اساس میزان رؤیت و میزان تأثیرگذاری آن‌ها پرداخت. ضمناً خوشه‌های مهم در این وب‌سایت‌ها را شناسایی و با ترسیم نقشه آن‌ها، وب‌سایت‌های مهم را معّرفی نمود. روش پژوهش، تحلیل پیوندهاست. کلیه پیوندهای مختلف وب‌سایت وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران که در مجموع 21 وب‌سایت‌را شامل می‌شود، با استفاده از راهنمای اینترنتی یاهو، بازیابی و استخراج گردید. یافته‌های به دست آمده نشان داد وب‌سایت‌های وزارت تعاون، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت صنایع و معادن به ترتیب بالاترین میزان پیوند دریافتی را داشته و در نتیجه بالاترین میزان رؤیت را به خود اختصاص داده‌اند. وب‌سایت‌های وزارت دادگستری، وزارت کشور و وزارت صنایع دارای بالاترین حجم صفحات وب می‌باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد وب‌سایت‌های وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، میزان رؤیت و عامل تأثیرگذار بسیار پایینی دارند. برخی از دلایل این امر شاید بتوان به این اشاره کرد که این وب‌سایت‌ها فقط برای کاربران فارسی زبان طراحی شده‌اند و فاقد نسخه انگلیسی می‌باشند. از دلایل دیگر می‌توان به عدم اطلاع‌رسانی مناسب و آگاه کردن کاربران از خدمات ارائه شده توسط این وب‌سایت‌ها، اشاره داشت.
اسفندیاری مقدم، دانش و سهیلی (1388) پژوهشی با هدف رتبه‌بندی و تعیین وب‌سایت‌های هسته واحدهای جامع و مراکز استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش وب‌سنجی انجام دادند. جامعه پژوهش را 36 وب‌سایت واحدهای جامع و مراکز استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی شامل می‌شود. روش پژوهش، روش تحلیل پیوند است که یکی از روش‌های وب‌سنجی می‌باشد. بنابراین، با استفاده از شیوه‌های وب‌سنجی، میزان رویت و عامل تاثیرگذار وب، روش دستهبندی و مقیاس چندبعدی به مطالعه خوشه‌های اصلی این وب‌سایت‌ها بر اساس هم‌پیوندی آن‌ها پرداخته شده‌است. به منظور گردآوری داده‌ها و برای شمارش انواع پیوندها از راهنمای اینترنتی یاهو استفاده شد. بررسی وضعیت وب‌سایت‌های دانشگاه‌های آزاد مراکز استان و مراکز جامع آن براساس تعداد پیوندهای دریافتی حاکی از این است که وب‌سایت‌های دانشگاه آزاد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد کرج و دانشگاه آزاد تبریز به ترتیب دارای بالاترین تعداد پیوند دریافتی و در نتیجه بالاترین میزان رؤیت هستند. از نظر ضریب تأثیرگذاری تجدیدنظر شده وب‌سایت دانشگاه آزاد خرم آباد دارای بالاترین رتبه و وب‌سایت دانشگاه آزاد خوراسگان دارای پایین‌ترین رتبه هستند. از بین وب‌سایت‌های دانشگاه‌های مورد بررسی 10 وب‌سایت به عنوان وب‌سایت هسته انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است به طور کلی وب‌سایت‌های اکثر دانشگاه‌های آزاد ایران از وضعیت مناسب برخوردار نیستند و در اکثر موارد تعداد صفحات، پیوندهای دریافتی و کل پیوندهای آنها به جز چند مورد معدود، اندک است. به همین دلیل میزان رؤیت بسیاری از وب‌سایت‌های مورد بررسی بسیار پایین بود. احتمالاً مشکل زبان از عمده‌ترین مسائل مطرح در زمینه تعداد پیوند دریافتی، به ویژه برای دریافت پیوند خارجی می‌باشد.
حیدری و فراشبندی (1386) پژوهشی تحت عنوان “تحلیل پیوندهای وب‌سایت‌های انجمن‌ها و موسسات ملی و بین‌المللی کتابداری و اطلاع‌رسانی” انجام دادند. با استفاده از روش وب‌سنجی کل پیوندها، پیوندهای دریافتی، هم‌پیوندی‌ها، تعداد صفحات هر وب‌سایت و ضریب تأثیرگذاری این وب‌سایت‌ها به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رتبه بندی، ترافیک وب سایت، موتور جستجوی گوگل، دسترسی به اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه درمورد میزان رؤیت، علوم پزشکی، کتابخانه مرکزی، فناوری نانو