منبع پایان نامه درمورد عصاره آبی، آنتی اکسیدانت، مورفومتری

دانلود پایان نامه ارشد

آغشتگی……………………………………………………………………………………………………………………………….51
4-9-2) قالب گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..51
5-9-2) برش بافت و ثابت کردن مقاطع بافتی بر روی لام……………………………………………………………………………….. 52
6-9-2)طرز تهیه چسب آلبومین……………………………………………………………………………………………………………………..52
10-2) رنگ امیزی مقاطع بافتی……………………………………………………………………………………………………………………… 52
11-2) رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین……………………………………………………………………………………………………….53
1-11-2) طرز تهیه اسید الکل…………………………………………………………………………………………………………………………54
2-11-2) طرز تهیه رنگ ائوزین…………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-11-2) طرز تهیه رنگ هماتوکسیلین هاریس…………………………………………………………………………………………………..54
12-2) ارزیابی هیستو مورفومتریک بیضه…………………………………………………………………………………………………………..55
13-2) آماده سازی موش برای IVF ………………………………………………………………………………………………………………55
2-20-2) آماده سازی محیط کشت برای IVF …………………………………………………………………………………………..56
2-13-2) طرز تهیه محیط کشت mR1ECM……………………………………………………………………………………………56
3-13-2) تهیه اسپرم…………………………………………………………………………………………………………………………………57
4-13-2) روش گرفتن تخمک بالغ و لقاح داخل آزمایشگاهی(IVF)…………………………………………………………….57
14-2) ارزیابی رشد جنین ها……………………………………………………………………………………………………………………..58
15-2) ارزیابی اسپرماتوژنز در بافت بیضه…………………………………………………………………………………………………….59
16-2) ارزیابی خصوصیات اسپرم ها……………………………………………………………………………………………………………59
1-16-2) نحوه استحصال اسپرم از اپیدیدم…………………………………………………………………………………………………..59
2-16-2) بررسی تحرک در اسپرماتوزوئیدها……………………………………………………………………………………………….60
3-16-2)شمارش اسپرمها………………………………………………………………………………………………………………………..60
17-2) ارزیابی قابلیت زنده ماندن و مورفولوژی اسپرمها ……………………………………………………………………………..60
۱8-2 ) بررسی وضعیت بلوغ هسته اسپرم: رنگ آمیزی آنیلین بلو (AB)………………………………………………………. 61
19-2) بررسی DNA شکسته و یا تک رشته ای: رنگ آمیزی آکریدین اورانژ (AO)…………………………………… 61
20-2) مطالعات هیستوشیمیایی بیضه………………………………………………………………………………………………………..62
1-20-2) رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف (PAS)……………………………………………………………………………….62
2-20-2)رنگ آمیزی سودان بلک…………………………………………………………………………………………………………….62
3-20-2) بررسی هیستوشیمیایی فعالیت آنزیم الکالین فسفاتاز ……………………………………………………………………62
21-2) آنالیز و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………….63

فصل سوم نتایج ویافته ها
1-3) نتایج حاصل از پارامترهای مختلف اسپرم……………………………………………………………………………………………64
1-1-3) نتایج حاصل از شمارش اسپرم در اپی دیدیم………………………………………………………………………………….64
2-1-3) نتایج حاصل از مطالعه میزان اسپرم زنده………………………………………………………………………………………..65
3-1-3) نتایج حاصل از شمارش اسپرم های نابالغ………………………………………………………………………………………66
4-1-3) نتایج حاصل از مطالعه کروماتین اسپرم………………………………………………………………………………………….67
2-3) نتایج حاصل از مطالعه پارامترهای مختلف لقاح (IVF)………………………………………………………………………70
1-2-3) نتایج حاصل از تعداد اووسیت های لقاح یافته در گروه های مختلف آزمایش…………………………………….70
2-2-3) نتایج حاصل از تعداد جنین های دو سلولی…………………………………………………………………………………….71
3-2-3) نتایج حاصل از تعداد بلاستوسیست……………………………………………………………………………………………….72
4-2-3)نتایج حاصل از تعداد جنین های ارست شده…………………………………………………………………………………….73
5-2-3) نتایج حاصل از تعداد جنین های تیپ 1………………………………………………………………………………………… 74
6-2-3)نتایج حاصل از جنین های تیپ 2……………………………………………………………………………………………………75
6-2-3) تنایج حاصل از تعداد جنین های تیپ 3………………………………………………………………………………………….76
4-3)نتایج بخش هیستوشیمیایی………………………………………………………………………………………………………………….80
1-4-3) نتایج مربوط به رنگ آمیزی PAS ……………………………………………………………………………………………….. 81
2-4-3)نتایج مربوط به رنگ آمیزی Sudan Black …………………………………………………………………………………..82
3-4-3) بررسی آلکالین فسفاتاز بافتی……………………………………………………………………………………………………………83
5-3) نتایج حاصل از هيستومورفومتري بیضه………………………………………………………………………………………………….84
1-5-3)نتایج حاصل از اندازه گیری قطرلوله های سمینیفر و ضخامت اپی تلیوم لوله های ………………………………….84
2-5-3) نتایج حاصل از اندازه گیری تعداد سلول های لیدیگ بیضه………………………………………………………..86
3-5-3) نتایج حاصل از اندازه گیری تعداد سلولهای لنفاوی تک هستهای………………………………………………87
6-3) نتایج حاصل ازاندازه گیری ارزیابیهای اسپرماتوژنز……………………………………………………………………..87
1-6-3) نتایج حاصل ازاندازه گیری ضریب میوزی و ضریب بازسازی ……………………………………………………88
2-6-3) نتایج حاصل از اندازه گیری ضریب تمایز لولهای………………………………………………………………………89
3-6-3) نتایج حاصل از اندازه گیری ضریب سلول سرتولی…………………………………………………………………..90
فصل چهارم : بحث ونتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..92
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….102
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103

چکیده
سیکلوسپورین A از یک مولکول پپید حلقوی خنثی دارای یازده اسید آمینه باوزن مولکولی 1201دالتون با خاصیت هیدروفوبی تشکیل شده است که به عنوان یک عامل سرکوب کننده سیستم ایمنی در پیوند عضو مورد استفاده قرار می گیرد. عصاره آبی زالزالک و هسته انگور از گیاهان دارویی می باشند که به سبب دارا بودن ویژگی های دارویی متعدد از جمله خواص آنتی اکسیدانتی مورد توجه بسیار قرار گرفته اند.این مطالعه به منظور ارزیابی کارایی عصاره آبی زالزالک و هسته انگورکه دارای فعالیت آنتی اکسیدانتی می باشند، به عنوان ترکیبات محافظ در برابر مسمومیت بیضه ناشی از داروی سیکلوسپورین آ بر روی سیستم تولید مثلی رت نر صورت پذیرفت. برای انجام این این مطالعه تعداد 32 رت نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 20± 200 گرم متعاقب یک هفته سازگاری با شرایط محیطی جدید به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند (کنترل، سیکلوسپورینآ، سیکلوسپورین و عصاره آبی زالزالک، سیکلوسپورین و عصاره آبی هسته انگور). سه گروه از موش ها داروی سیکلوسپورین را با دوز mg/kg/day40 به صورت محلول در نیم میلی لیتر روغن کنجد روزانه دریافت مینمود. دو گروه از گروههای فوق عصاره آبی زالزالک و روغن هسته انگور را با دوز mg/kg/day150دریافت کردند. بعد از روزهای 25 و 45 در تمام گروهها رت ها آسانکشی و کالبد گشایی شدند ، بیضه ها واپی دیدیم ها جداسازی شدند. به دنبال ارزیابی خصوصیات اسپرم، میزان باروری آزمایشگاهی(IVF) ، تغییرات مورفولوژیک و مورفومتریک، شاخص اسپرماتوژنز، میزان کربوهیدرات ها و چربی ها و نیز فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز مورد ارزیابی قرار گرفت. گروهی از رت ها که داروی سیکلوسپورینآ را دریافت کرده بودند (بمد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد آنتی اکسیدانت، تستوسترون، استرس اکسیداتیو Next Entries منبع پایان نامه درمورد (P، روز)،