منبع پایان نامه درمورد عرضه کنندگان، عرضه کننده، پرداخت الکترونیکی، سیستمهای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

يکپارچگيهاي درون صنعتي با استفاده از اکسترانت و اينترنت و هماهنگيهاي بين صنعتي نيز از طريق بکارگيري شبکه اينترنت و همچنين ايجاد يک پرتال جامع گردشگري براي مقاصد، ميسر مي شود. برای مثال در سطح کشور شرکتها، آژانسها و شبکه های الکترونیکی متعددی همچون IranTravelMart.com وجود دارند که با استفاده از روشهای مختلفی همچون بروشورهای الکترونیکی، دریافت و پرداخت الکترونیکی، عضویت در گروههای مطرح گردشگری جهان، اطلاع رسانی مستمر و بروز از شرایط موجود و… امکان اطلاع رسانی، تبلیغات و جذب گردشگران الکترونیکی را برای واحدهای مختلف گردشگری فراهم می کنند.

3-17-2-2. بکارگيري سيستمهاي ويدئو کنفرانس، ديتا کنفرانس58 و سيستمهاي ارتباطي نوشتاري59
اين امکان را به بازيگران و برنامه ريزان مي دهد که بتوانند با کمترين هزينه در تصميم گيري ها ، برنامه ريزيها و سياست گذاريها مشارکت داشته باشند. اين سيستمها با حذف موانع فواصل جغرافيايي و نيز موانع مالي امکان هماهنگي را در سطوح سازماني، بين سازماني و منطقه اي و کشوري فراهم و سياست گذاريهاي هر يک از بازيگران را بر طبق استراتژيهاي جامع تدوين شده کنترل مي کند.
3-17-2-3.گسترش همکاريهاي خارجي و استفاده از توانمنديهاي کانالهاي توزيع توانمند جهاني
اين کانالها که بتدريج سهم کانالهاي توزيع سنتي را بخود اختصاص مي دهند، کليه امکانات و تکنولوژيها مورد نياز در يک چرخه سفر، از مراحل پيش از سفر ، حين سفر و بعد از سفر را دارا مي باشند. امکانات گسترده اين سايتها در اطلاع رساني، تبليغات، پرداخت الکترونيکي، اعتبار و امنيت بالا و… در شرايط فعلي که در کشور هنوز زمينه براي استفاده از همه اين امکانات فراهم نمي باشد، بعنوان جايگزين مناسبي براي محدوديتهاي داخلي بشمار ميرود.
عمده ترين اين توزيع کنندگان شامل: Expedia.com, Travelocity.com, Asiatravelmart.com, مي باشند که در حال حاضر متاسفانه از هيچ يک از اين کانالهاي توزيع براي ارائه و توزيع خدمات گردشگري ايران استفاده نمي شود. حتي در مورد سايت اينترنتي www.Asiatravelmart.com نيز که به ارائه خدمات گردشگري در سطح آسيا مي پردازد، نيز نامي از ايران بعنوان مقصد و يا ساير خدمات به چشم نمي خورد.
3-17-2-4. برون سپاري فعاليتهاي غير استراتژيک
برون سپاري برخي از فعاليتهايي که به لحاظ شرايط تکنولوژيکي و ساير موارد ديگر هنوز امکان پياده سازي آن در کشور بصورت مطلوب فراهم نشده است. براي مثال کشور هلند نيز فعاليتهاي مراودات مالي خود را به شرکتهاي متخصص برون سپاري کرده و تمرکز را بر ساير فعاليتهاي استراتژيک در صنعت متمرکز کرده است. برون سپاري فعاليتهايي همچون پرداخت الکترونيکي که همواره يکي از مشکلات اساسي کشور در زمينه فعاليتهاي الکترونيکي محسوب مي شده است مي تواند کمک شاياني به تسهيل روند جذب گردشگران کند. اين خدمات اگر از سوي سازمانهاي معتبر جهاني انجام شود که از مقبوليت بالايي در سراسر نقاط دنيا برخوردار مي باشند، تصوري از امنيت بالا را در تراکنشها براي گردشگراني که از طريق کانال اينترنت قصد خريد را دارند ايجاد مي کنند.
يکي ديگر از زمينه هايي که در حال حاضر در کشور مي توان برونسپاري کرد، استفاده از سيستمهاي رزرواسيون اينترنتي مي باشد. اين سازمانها پس از جمع آوري اطلاعات لازم از گردشگران با استفاده از سيستمهاي انتقال الکترونیکی وجه هزينه هاي لازم را دريافت و سپس آنها را بصورت دوره اي (ماهیانه) براي سازمانهاي طرف قرارداد ارسال مي کنند. اما هماهنگي با سازمانهاي ديگر در زمينه ارائه خدمات جانبي نياز به کانال ارتباطي دارد، قابل اطمينان که با هزينه اندک بتواند خواسته هاي گردشگران را به عرضه کننده انتقال دهد. شبکه هاي اينترنتي و اکسترانتي با دارا بودن شرايط ذکر شده، زمينه را براي ارتباط مدام و اقتصادي شرکتها فراهم مي کند.
استفاده از سيستمهاي مديريت زنجيره ارزش60 به مديران اين سازمانها اجازه کنترل بهتر زنجيره عرضه کنندگان را از لحاظ کيفيت، زمانبندي و کميت مي دهد.
3-17-2-5. استفاده از صرفه جوييهاي حاصل از مقياس:
بسياري از سازمانهاي گردشگري در بسياري از فعاليهاي خود با يکديگر داراي رقابت نمي باشند و اين فعاليتها را مي توانند به موازات ساير همکارانشان و با مشارکت آنان انجام دهند که نهايتاً منجر به کسب صرفه اقتصادي براي آنان مي شود. براي مثال سايت اينترنتي www.biz2bizhospitality.com زمينه اي را براي سازمانهاي گردشگري بوجود آورده که اين سازمانها بتوانند از طريق آن خريد کالاهاي غير استراتژيک خود را، که در تهيه آنها با ساير رقبا و همکاران رقابتي ندارند، انجام دهند. اين بازار مجازي گستره متنوعي از نيازهاي اين سازمانهاي شامل : تختخواب، دکوراسيون اطاقها، وسايل الکترونيکي نظير سيستمهاي تهويه هوا، تلويزيون، يخچال، يونيفرمهاي پرسنل، وسايل پذيرايي، تجهيزات آشپزخانه، فرمها، کالسکه هاي حمل اساسيه و … را گردآوري کرده و با جمع آوري تقاضاي سازمانهاي مختلف در نقاط مختلف دنيا قدرت چانه زني بالاتري را در برابر عرضه کنندگان اين کالاها بدست مي آورد و نهايتاً اين کالاها را با بهاي تمام شده کمتري در اختيار سازمانهاي ارائه کننده خدمات گردشگري قرار مي دهد.
3-17-2-6. گسترش همکاريهاي استراتژيک با کشورهاي همسايه و منطقه
اينکار سبب کاهش هزينه هاي اطلاع رساني و استفاده مشترک طرفين از منابع موجود و بازارهاي هدف مي باشد. با توجه به اينکه در کشور با تعدد شرايط آب و هوايي مواجه هستيم که مورد توجه بسياري از گردشگران مي باشد، پياده سازي اين همکاريهاي استراتژيک سبب استفاده از ظرفيتهاي موجود کشور و از طرف ديگر باعث افزايش رضايت گردشگران مي شود با توجه به اينکه امکان انجام برخي از فعاليتها با توجه به شرايط خاص اجتماعي، ديني و قانوني در کشور ما ميسر نمي باشد، تعريف تورهاي مشترک بين کشوري اين مشکلات را مرتفع خواهد کرد.
3-17-3. استراتژی توسعه سیستمهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی
3-17-3-1. سيستمهاي پشتيباني کننده مديريت
اجراي موفق طرحهاي هماهنگي و همکاري با سازمانهاي فعال در صنعت و يا صنايع مرتبط، نياز به استفاده از سيستمهاي پشتيباني کننده مديريت در انجام پروژه ها را قطعي مي سازد، که از طريق آن بتوان مراحل مختلف پيشرفت کار را نظارت و هماهنگيهاي سريع را انجام داد. بکار گيري سيستمهايي همچون، سیستمهای کنترل عملکرد، سیستمهای بررسی جریان فعالیتها61، سیستمهای مرتبط با فعالیتهای گروهی62 از جمله سيستمهاي مديريتي هستند که انجام فعاليتهاي فوق الذکر بدون کاربرد اين سيستمهاي بسيار سخت و تاحدودي غير ممکن مي شود. کليه فعاليتها در واحدهاي مختلف عرضه کننده خدمات توسط شبکه هاي اينترنت، اينترانت و اکسترانت بصورت مجتمع در اختيار واحدهاي مديريتي قرار مي گيرد و اين واحدها نيز با بکارگيري اين سيستمها به موازنه حجم عرضه و تقاضا براي دوره هاي مختلف زماني مي پردازند.
3-17-3-2. سيستمهاي جمع آوري، طبقه بندي آمارها و اطلاعات موجود
برنامه ريزي، سازماندهي و مديريت مناسب سيستم گردشگري در يک کشور تا حد بسيار زيادي وابسته به ميزان اطلاعات موجود و کشف روندهاي آينده حاکم بر اطلاعات مي باشد. اتخاذ استراتژيها و يا حتي تصميم گيريهاي متداول در محيطي که از لحاظ اطلاعاتي دچار ابهام مي باشد، منجر به عدم به کارايي و نتيجه گيري نا صحيح مي شود. در شرايط فعلي اطلاعات موجود در سيستم گردشگري کشور بسيار ناقص، قديمي ، طبقه بندي نشده و غير قابل تحليل و بررسي مي باشد.
گسترش پايگاه هاي اطلاعاتي مي تواند زمينه را براي بهبود اطلاعات موجود فراهم کند و سبب افزايش اثربخشي تصميمات اتخاذ شده گردد. ارتقاي نيروي انساني در صنعت گردشگري و بويژه ارتقا کيفيت عملکرد و تصميم گيريهاي مديران در سطوح مختلف سازمان و صنعت تاثيرات کاملاً محسوسي را بر نوآور بودن محصولات، کيفيت متمايز خدمات و درک دقيقتر از نيازهاي گردشگران را بهمراه خواهد داشت. استفاده از پايگاه داده ها و سایر روشها و ابزارهای نگهداری اطلاعات63 سازمانها و نهادها را براي نگهداري اطلاعات مختلف کمک مي کنند. پايگاههاي داده ها ، اطلاعات متنوعي از جمله اطلاعات دموگرافيک گردشگران، ميزان صرف هزينه ها، تحصيلات، سن و … را در اختيار عرضه کنندگان خدمات گردشگري و کاربران سيستمها قرار مي دهد.
3-17-3-3. داده کاوي اطلاعات
تحليل اطلاعات جمع آوري شده توسط هر يک از واحدهاي گردشگري اين امکان را به دستندرکاران و مديران صنعت مي دهد که روندها جاري بر اطلاعات را شناسايي کنند و در طراحي خدمات بعدي از آن استفاده کنند. هدف اساسي داده کاوي عبارت است از استخراج دانشهاي نهفته در درون اطلاعات سازماني. سيستمها و نرم افزارهاي داده کاوي اطلاعات گسترده موجود در پايگاه داده ها سازمان را از گذشته مورد بررسي قرار مي هند و به شناسايي روندها، الگوها و روابط و همبستگيهاي موجود ميان داده هاي خام مي پردازند.
حاصل فعاليتهاي اين سيستمها اطلاعاتي است که مديران و کاربران را براي تصميم گيريهاي پشتيباني مي کنند. نتايج اين سيستمها بصورت درختهاي تصميم گيري، رگرسيونها ، شبکه هاي عصبي، کلاستر بندي داده ها و يا تحليل سبد بازار مي باشد. این سيستمها با بررسي اطلاعات از جنبه هاي مختلف زماني، مکاني، دموگرافيک و… داده ها را از حالت انجماد خارج و امکان بهره برداري از اين داده ها را براي ارائه محصولات مطلوبتر و منطبق بر نيازهاي گردشگران فراهم مي کند.
اين سيستمها همچنين، نحوه رفتارهاي هر يک از مخاطبان را درمقابل پيامهاي تبليغاتي مقصد مورد ارزيابي قرار مي دهند که هريک از اين افراد تحت تاثير کداميک از پيامها، مقصد نهايي خود را برگزيده اند. شناسايي کشورهايي که از حيث تعداد گردشگر خروجي در سال داراي آمار بالايي مي باشند در حاليکه اين کشورهاي تعداد وروديهاي اندکي به کشور ما دارند و برنامه ريزي خاص براي معرفي واطلاع رساني بالاتر به اين کشورها از طريق رسانه ها مطلوب، از جمله ديگر کارائييهاي اين سيستمها مي باشد، که لزوم پياده سازي آنرا در صنعت گردشگري کشور نمايان مي سازد. براي مثال استفاده از رسانه هاي الکترونيکي ، تلويزيون و يا بروشورهاي چاپ شده ، بسته به شرايط هر کشور مي تواند اثربخشي خاصي را بهمراه داشته باشد.
3-17-3-4. گسترش پرتال جامع کشور با امکان دسترسي به کليه فعالان در صنعت
ارائه زمانبنديهاي برنامه ها، فستيوالها و مراسم مختلف، شرايط آب و هواي مناطق مختلف، اظهار نظر ساير گردشگران، تغيير واحد پول ساير کشورها ، ارائه مطالب بروز و جذاب، اطلاع رساني در مورد امکانات مختلف اقامتي ، جاذبه ها و … که از اين طريق امکان رزرواسيون و پرداخت براي بازديد کنندگان فراهم شود. اطلاعات مندرج در اين پايگاه مي بايست به چندين زبان رايج و متداول دنيا قرار داده شود. جامعيت اين پرتال بايستي به گونه اي باشد که نهايتاً براي گردشگران يک پايگاه اطلاعاتي گردشگري را ايجاد کند64.
قابليتها ، امکانات و تسهيلات فراهم شده از سوي اين پرتال بايستي به حدي باشد که يک مشتري بالقوه را در نقاط مختلف دنيا براي انتخاب کشور بعنوان مقصد تحريک کند. اين پرتالهاي سيستمهاي جامعي هستند که امکان ارتباطات کليه ذينفعان و علاقمند يک سازمان را بر اساس دسترسيهاي تعريف شده اي امکانپذير مي سازند. اين سيستمها در گونه هاي مختلف شبکه ها قابل پياده سازي هستند و امکان سازگاري آنها با ساير پايگاههاي ورودي اطلاعات به سازمان65 مي باشد. اين سيستمها چون اطلاعات جامعي را از محيط داخلي و خارجي سازمان دارند، پايگاه مناسبي براي مديريت دانش سازمان و بعبارتي گسترش يادگيري سازماني از روندهاي دروني و بيروني سازمان مي باشند. سيستمهاي مديريت دانش اين امکان را به سازمانها مي دهند که بتوانند دانشهاي ضمني افراد را که به مرور زمان و بر اثر تجربه بدست مي آيد ، گردآوري، تدوين و در راه يادگيري سازماني از آن استفاده کنند. از اينرو اين پرتالها بتدريج بعنوان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، زیرساختها، خدمات گردشگری، عرضه کنندگان Next Entries منبع پایان نامه درمورد عرضه کنندگان، رضایت مشتریان، بازاریابی اینترنتی، توسعه منابع انسانی