منبع پایان نامه درمورد عدم اطمینان، روش تحقیق، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

شد. ابتدا از طريق پرسشنامه، اطلاعات جمع آوري سپس با استفاده از روش تحليل عاملي، عوامل شناسايي شدند. در ادامه، عوامل گفته شده در حوزه عوامل سياسي، اقتصادي، رواني بازار و متغير هاي مالي در سطح شركت با انجام تحليل مسير و با استفاده از نرم افزار ليزرل مورد تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش آنان نشان مي دهد، به ترتيب عوامل سياسي، عوامل رواني بازار، عوامل اقتصادي و عوامل مالي در سطح شركت، بالاترين تأثير را بر تصميم گيري سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران دارند.
11. اسلامي بيدگلي و ديگران (1386) به بررسي و آزمون رفتار توده وار سرمايه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده كل بازار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند، این تحقیق متكي بر دو مدل اندازه گيري رفتار توده وار مي باشد ولي نتايج دو مدل نسبتا مشابه بوده است. نتيجه پژوهش حاضر حاكي از آنست كه در بورس اوراق بهادار تهران فقط در زمان هاي افول بازار رفتار توده وار وجود داشته است.
12. يوسفي و شهرآبادي (1385) در این پژوهش رفتار توده وار در ميان صنايع محصولات فلزي و مواد و محصولات دارويي در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده اند، تحقيق آنها بر پايه روش تحقيق مبتني بر محاسبه انحراف معيار مقطعي سهام بوده است. نتيجه تحقيق حاكي از عدم وجود رفتار توده وار در صنايع مورد آزمون بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .
2-4-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور
1. دیوید سی لینگ و پترووا123 (2013) به بررسی هزینه جستجو، تعصبات رفتاری و تاثیرات واسطه گران اطلاعاتی، میزان تاثیرگذاری واسطه گران اطلاعاتی روی حق بیمه مشاهده شده را مورد بررسی قرار داده اند و یافتند که استفاده از یک واسطه باعث افزایش قیمت خرید خریداران و کاهش قیمت تمایلی فروشندگان می شود.
2. کیمانی124 (2011) در تحقیق خود به بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر سرمایه گذاری حقیقی اوراق بهادار در بازار اوراق بهادار نایروبی پرداخت. داده های اولیه از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و بوسیله آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. این مطالعه نشان داد که پنج عامل رفتاری مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاری از سرمایه گذاران حقیقی در بورس نایروبی وجود دارد که عبارتند از: رفتار توده وار، بازار، چشم انداز، اعتماد بیش از حد، مغالطه قماربازها (بورس بازان) و تورش لنگراندازی (یافتن نقطه اتکا). عامل بازار خود شامل سه زیرمؤلفه یعنی تغییرات قیمت، اطلاعات بازار و روند گذشته سهام می باشد؛ و چشم انداز هم شامل سه متغیر: از دست دادن بیزاری، حسرت گریزی و حسابداری ذهنی می باشد که همگی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر می گذارند. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که اعتماد بیش از حد و مغالطه قماربازها تأثیر بیشتری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران دارد.
3. بآتریز فرناندز و همکاران (2010) به بررسی نقش تعامل بین اطلاعات و تعصب رفتاری در توضیح رفتار توده وار پرداخته اند.هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل رابطه بین عدم قطعیت در محیط های مالی و مشخصات شناختی افراد برای توضیح رفتار توده وار سرمایه گذاران می باشد. نویسندگان این مقاله یک آزمایش طراحی و انجام دادند تا رفتار شرکت کنندگان در سه موقعیت، هر کدام با سطح مختلفی از اطلاعات، رابررسی کنند. نتایج نشان داد که رابطه وابستگی بین احساس عدم قطعیت ، تعصبات رفتاری سرمایه گذاران و پدیده توده واری وجود دارد . علاوه بر این، این آزمایش نشان می دهد که عوامل موثر در توده واری – اطلاعات و تعصبات رفتاری- مستقل از یکدیگر نیستند. به ویژه ، بدون در نظر گرفتن تفاوت های بین فردی، میزان بالای عدم قطعیت به نفع رفتار های توده واری می باشد و تنها زمانی که عدم قطعیت پایین است تعصبات در رفتار فردی افراد می تواند رفتار توده وار سرمایه گذاران را توجیه کند.
4. اجیبولاد125 و همکاران (2010) به بررسی تحمیل عدم اطیمنان محیطی بر سازمان پرداخته اند. این پژوهش در پی یافتن شواهد تجربی بود تا نشان دهد که عدم اطمینان های محیطی تحمیل شده بر سازمان، در طراحی سیستم های حسابداری مدیریت آن سازمان ها اثر گذار است یا خیر. نتایج به دست آمده از پژوهش آن ها نشان دهنده ی اثر قوی عدم اطمینان های محیطی بر طراحی و عملکرد سیستم های حسابداری مدیریت است.
5. ويلاتورو126(2009) به بررسي ارتباط ميان بروز رفتار توده وار و ميزان حس شهرت مديران پرداخته است، نتیجه مقاله حاکی از آن است که هر چه مديران حس شهرت بيشتري داشته باشند بيشتر به اطلاعات خصوصي خود تكيه مي كنند و برعكس مديران كمتر شناخته شده بيشتر رفتار همديگر را تقليد مي كنند.
6. دیپانکرقش و لوری السن127 (2009) در رابطه با عدم اطمینان محیطی و اقلام تعهدی تحقیقی را انجام دادند. آن ها در تحقیق خود بررسی نمودند که آیا تحت شرایط عدم اطمینان بالا که سودهای مدیریت نشده تغییرپذیری بیشتری دارند، مدیران از اختیارات خود در شناسایی اقلام تعهدی استفاده می نمایند و از آن ها در کاهش نوسانات استفاده می کنند؟ نتایج تحقیق رابطه مثبتی را بین سودهای مدیریت نشده و عدم اطمینان محیطی نشان داد. نتایج تحقیق نشان داد که تغییرپذیری سودهای مدیریت نشده در شرایط عدم اطمینان بالاتر، بیشتر می باشد و در شرایط عدم اطمینانی بالا، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری بیشتر استفاده می کنند و همچنین اختلاف بین واریانس سودهای مدیریت نشده و سودهای گزارش به طور معناداری در شرایط عدم اطمینان بالاتر است.
7. رومانو128 (2009) در تحقيقي به بررسي رابطه ميان هزينه هاي مبادلاتي سهام و بروز رفتار توده وار توسط مديران سرمايه گذاري مي پردازد. نتايج تحقيق او حاكي از اين است كه هزينه هاي مبادلاتي بالا سبب بروز رفتار توده وار در ميان اين مديران مي شود. در حالي كه هزينه هاي مبادلاتي پايين چنين روندي را به دنبال ندارد و حتي هزينه هاي مبادلاتي بسيار پايين سبب مي شود مديران سرمايه گذاري اقداماتي انجام دهند كه از سرمايه گذاران با سرمايه گذاري هاي كوچك متمايز گردند.
8. دمیرر و همکاران129 (2007) به وجودتوده واری دربورس های بین المللی دربین 6 منطقه پرداخته اند، در این تحقیق بر اساس2 روش کرستی و هوانگ و چانگ و همکاران انجام شده بود بررسی شد که آیا بازده سهام در شرایط نوسانات زیاد بازار، رفتاری متناسب با آنچه CAPM پیش بینی می کند، دارد. در این تحقیق بازده بورس کشورها با قیمت جهانی نفت بررسی شد.
9. هوانگ و سالمون130 (2006) بررسی توده واری در بازار سهام را مورد مطالعه قرارداده اند که در این تحقیق برای فاصله زمانی 2002 – 1993، توده واری با استفاده از انحراف معیار مقطعی فاکتور حساسیت سهام یعنی بتا اندازه گیری و شناسایی شد و به این نتیجه رسیدند که توده واری در بازار منجر به نوسانات زیاد می شود.
10. برن هاردتا و همكارانش131 (2006) در تحقيقي با عنوان چه كساني رفتار توده وار دارند؟ به بررسي رفتار تحليلگران مالي در بازار پرداختند. آن ها پيش بيني هاي تحليل گران مالي را با استفاده از پرسش نامه بررسي كردند. نتايج نشان داد علي رغم تعصبات تحليل گران مالي، آنها رفتار توده وار نداشته اند.
11. هانتون132 (2005) بر اساس تئوري بازارهاي كارا به بررسي ماليه رفتاري سهامداران در بورس سهام شيكاگو در ارتباط با نحوه تصميم گيري آن ها در مورد سهام شركت هاي داراي فناوري بالا133 مي پردازد. بر اساس نتايج اين تحقيق، تصميم گيري سهامداران در مورد اين گروه از سهام با تئوري هاي موجود در مديريت مالي همخواني ندارد.
12. ابراهيم اونور(2004) به بررسي كارايي بازار در سطح ضعيف دربازار بورس عربستان سعودي پرداخت که در اين تحقيق طبيعت سير تصادفي بازار سهام براي تست كارايي در سطح ضعيف مورد آزمون قرار گرفته كه نتايج بدست آمده در اين مقاله از عدم كارآيي در بازار بورس حكايت مي كند.

فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونهگیری
متغیرهای پژوهش
روایی و پایایی
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها (روش آماری)
خلاصه فصل

3-1- مقدمه
انسان گاهی کنجکاوی خود را از طریق پرسش از دیگران و پاسخ های آنان ارضاء نموده و به شناخت رسیده است. این احساس نیاز بر اساس خواست های جامعه در زمان ها و مکان های مختلف در سطوح مختلف بوده و برهمان اساس نیز تلاش هایی صورت گرفته است. پس، به نظر می آید آنچه که باعث پیشرفت، تحول، درجازدگی، و سیر قهقرایی در جامعه های بشری گشته، احساس نیاز آنها و اقدام به برآورده کردن این نیاز بوده است. پس، می توان نتیجه گرفت که نیاز بر انگیزنده حس کنجکاوی، و حس کنجکاوی بر انگیزنده پژوهش شده و بدینسان شناخت حاصل می شود (میرزایی، 1390، ص 37).
تحقیق وقتی می تواند به درستی آغاز شود که مساله تحقیق به صورت یک بیان مساله134 درآمده باشد. زیرا در غیر اینصورت، جز خستگی و هدر رفتن هزینه و زمان حاصلی ندارد. انتخاب مساله تحقیق به طور معمول به ذوق، سلیقه، علاقه، زمینه تخصصی و تجاری شخصی پژوهشگر بستگی دارد. بنابراین نمی توان قواعد فنی خاص و رهنمودهای زیادی برای آن ارائه نمود. در حصول شناخت علمی، از یک سو روش علمی موثر بوده و از سوی دیگر عوامل بر انگیزنده ی انجام پژوهش و رسیدن به شناخت علمی، ارتباط با دنیای علمی، امکانات برای ارائه ی خروجی های علمی، سرمایه گذاری پژوهشی و تعداد پژوهشگران. وقتی شناخت حاصل
می گردد، توسعه به دنبال آن خواهد بود و خود این توسعه نیز پژوهش علمی را بر میانگیزاند (بیدگلی، 1389).
لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری داده ها، تحلیل آنها جهت استفاده از داده های خام در راستای سوالات تحقیق پرداخته می شود. همچنین در این فصل تعریف و تفصیل مفاهیم اساسی همچون جامعه آماری نمونه گیری و چگونگی پاسخگویی به سوالات ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی میگردد.

3-2- روش تحقیق
روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راهی معین و نظامیافته برای بررسی واقعیت کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است. روش تحقیق مؤثرترین شیوه برای یافتن حقایق است و پیشرفت علمی جدید همگن مرهون پیدایش این روش است.
تحقیق را میتوان تجزیه و تحلیل، ثبت عینی و نظاممند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصول، نظریهها و همچنین به پیشبینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر میشود تعریف کرد (خاکی، 1383، ص87).
روش135 به معنای نحوه ی انجام کار و یا رویه انجام کاری است (میرزایی، 1390، ص 55). روش های تحقیق را می توان به انواع زیر تقسیم کرد:
الف)روش تحقیق از نظر هدف:
پژوهش از نظر هدف به سه نوع بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم می شود.
پژوهش بنیادی: به ساخت الگوهای نظری جهت تبیین پدیده ها می پردازد و پژوهشگر عمدتاً به ارضای کنجکاوی خود و اصول و قواعد کلی حاکم بر پدیده ها می پردازد.
پژوهش کاربردی: به بررسی ساخت های نظری در بافت ها و موقعیت های عملی و واقعی
می پردازد.
پژوهش عملی: به بهره برداری عملی از یافته های نظری و کاربردی بر می گردد، این نوع پژوهش در زمینه ی مطالعات مربوط به آموزش زبان، روان شناسی اجتماعی و آموزش و پرورش مورد توجه قرار می گیرد.
ب)روش تحقیق از نظر مسیر:
برای پژوهش از نظر مسیر دو نوع تقسیم بندی وجود دارد. در نوع اول پژوهش به سه مدل: تحقیق کیفی، توصیفی و آزمایشی تقسیم می شود:
پژوهش کیفی: روش های پژوهش کیفی اساساً از جامعه شناسی و مردم شناسی سرچشمه می گیرد. در پژوهش کیفی از طرح پرسش ها یا فرضیه های از پیش تعیین شده یا شناسایی پیشاپیش متغیری خاص برای تمرکز مطالعه اجتناب می شود.
پژوهش توصیفی: پژوهش توصیفی به پدیده هایی می پردازد که به صورت طبیعی رخ می دهند و در آن هیچ دستکاری آزمایشی صورت نمی گیرد (میرزایی،1390).
پژوهش آزمایشی: در پژوهش آزمایشی، پژوهشگر تلاش می کند محرک، رفتار یا شرایط محیطی و به طور کلی متغیرهای مستقل را به صورت دقیق و منظم دستکاری و اثر متغیرهای نامربوط را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شهادت شهود، حل و فصل اختلافات Next Entries منبع پایان نامه درمورد جامعه آماری، جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه، روش پژوهش