منبع پایان نامه درمورد عدم اطمینان، جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

بپردازد. این پژوهش قصد دارد پاسخ سوال زیر را مشخص نماید که:
آیا تبادل اطلاعات بر تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای تاثیر دارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
شواهد تجربی در روانشناسی اجتماعی در خصوص رفتار افراد در گروه ها، بیان داشته اند که افراد از تصمیمات گروه پیروی می نمایند، حتی زمانی که درمیابند گروه اشتباه می کنند. توده واری در بازارهای مالی توسط افرادی که عقاید شخصی خود را سرکوب می نمایند و تصمیمات سرمایه گذاری خود را حتی زمانی که با پیش گویی های گروه موافق نیستند، تنها بر اساس اقدامات جمعی بازار اتخاذ می نمایند، مشخص می شود (چرستی14، 1995).
اکثر نظریه های اقتصادی و مالی بر اساس این فرض قرار دارند که افراد به صورت کاملا عقلایی عمل می کنند و تمامی اطلاعات موجود را در زمان تصمیم گیری اقتصادی ارزیابی می کنند. با این حال مالی رفتاری، با رویکرد بررسی نقش عوامل روانشناسی در محیط های مالی و در رفتار فعالان اقتصادی نشان داده است که افراد در دنیای واقعی از هیجانات و خطاهای شناختی متاثر می گردند و رفتاری کمتر از حد بهینه خواهند داشت که مغایر با فرضیه انسان اقتصادی عقلایی در نظریه های کلاسیک اقتصادی و مالی است. مطالعات رفتاری و آنچه در روانشناسی شناختی بحث می شود، رفتار انسان را بهتر معرفی می کند و می گوید انسان هر قدر هم عقلایی، در برخی موارد دچار تورش های رفتاری می شود. این تورش ها باعث شناخت محدود یا با انحراف از واقعیت می شود و در نتیجه باعث عکس العمل های گاه غیر منطقی یا به دور از عقل می شود (سعیدی و فرهانیان، 1390).
در این پژوهش سعی بر این است که عواملی که منجر به ایجاد رفتار توده وار و تورش های رفتاری بین سهامداران در بازار اوراق بهادار می شود توسط پژوهشگر شناسایی شود تا با کاربردی کردن نتایج این پژوهش از ضررهای متناوب سهامداران بورس اوراق بهادار کاسته شود.
بر این اساس و با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت بیان مسئله و با توجه به اینکه طبق مشاهدات و مطالعات موجود تا کنون چنین تحقیقی در سطح کشور انجام نشده اجرای این پژوهش ضروری بنظر رسید.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- اهداف علمی
بررسی تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
بررسی تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
بررسی تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
بررسی تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.
1-4-2- اهداف کاربردی
با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد استفاده تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این تحقیق بهره مند شود .
1-5- پرسش های پژوهش
پرسش های اصلی:
آیا عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تاثیر دارد؟
آیا مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
آیا تبادل اطلاعات بر تورش های رفتاری تاثیر دارد؟
آیا تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای تاثیر دارد؟
پرسش های فرعی:
آیا تعصب توهم کنترل بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
آیا تعصب اعتماد بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
آیا تعصب اسناد به خود بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
آیا مغالطه سرمایه گذاران بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
1-6- فرضیه های پژوهش
فرضیه های اصلی:
عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تاثیر معناداری دارد.
مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها تاثیر معناداری دارد.
فرضیه های فرعی:
2-1- تعصب توهم کنترل15 بر تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد.
2-2- تعصب اعتماد16 بر تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد.
2-3- تعصب اسناد به خود17 بر تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد.
مغالطه سرمایه گذاران18 بر تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد.
تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری آنها تاثیر معناداری دارد.
تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها تاثیر معناداری دارد.
1-7- روش شناسی
1-7-1- نوع روش پژوهش
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد (بازرگان و سرمد، 1387).
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است (بازرگان و سرمد، 1387). بر این اساس این پژوهش از نظر هدف،کاربردی می باشد بدلیل اینکه سعی دارد به بررسی بین تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای میان سهامداران بپردازد که نتایج آن می تواند منجر به بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران در خرید و فروش اوراق بهادار گردد و همچنین موجب توسعه دانش کاربردی در زمینه مالی رفتاری شود.
تحقیقات علمی را براساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دو دسته ی تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم کرد. تحقیق توصیفی شامل مجوعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (بازرگان و سرمد، 1387). بر این اساس پژوهش حاضر از نظر بیان و چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، یک پژوهش توصیفی است چرا که به توصیف ویژگی های متغیرها و روابط بین آنها به طور طبیعی و بدون دستکاری می پردازد.
در تحقیق توصیفی- همبستگی رابطه میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. از لحاظ نوع ارتباط، دارای همبستگی می باشد؛ از لحاظ روش اجرا، پیمایشی می باشد که در اين نوع تحقيق هدف بررسي توزيع ويژگي هاي يک جامعه است که در آن پارامترهاي جامعه بررسي مي شوند و پژوهشگر سعی دارد با انتخاب نمونه اي که معرف جامعه است به بررسي متغيرهاي پژوهش بپردازد؛ از نظر ماهیت داده ها، کمی می باشد چون داده های حاصل از پرسشنامه را در قالب مدل لیکرت تبدیل به داده های کمی می کند؛ از نظر زمان اجرا نیز پیمایشی می باشد به دلیل اینکه به مرور زمان پژوهش تکمیل خواهد شد.
1-7-2- قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: این پژوهش در حوزه ی مالی رفتاری می باشد.
قلمرو زمانی: نیمه اول سال 1393
قلمرو مکانی: تمامی کارگزاری های بورس اوراق بهادار استان زنجان
1-8- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش است، بخش اول کارگزاران بورس اوراق بهادار استان زنجان هستند که تماما در شهر زنجان مستقر می باشند که تعداد آنها محدود بوده و محقق بر اساس میزان دسترسی به تعدادی از آنان مراجعه خواهد کرد.
بخش دوم سرمایه گذاران و خریداران و فروشندگان سهامی می باشند که به کارگزاران مراجعه می کنند.
به علت بزرگی و نامحدود بودن جامعه آماری جهت جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری استفاده می شود (آذر و مؤمنی، 1387). در نتیجه با توجه به محدود بودن جامعه آماری این پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه این پژوهش 384 نفر تخمین زده شد.

(1-1) n=(Z_(α⁄(2 ))^2 pq)/ε^2 =(〖1.96〗^2*0.5*0.5)/〖0.05〗^2 ≈384

1-9- روش گردآوری اطلاعات
این پژوهش در دو مرحله به شرح ذیل انجام خواهد شد:
مرحله اول مطالعات کتابخانه اي است که برای بررسی ادبیات موضوعی تحقیق به طور عمده از کتب، مجلات و مقالات داخلی و خارجی و منابع فارسی و لاتین موجود در پایگاه هاي اینترنتی و کتابخانه اي استفاده می شود.
مرحله دوم تحقیقات میدانی می باشد که به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده خواهد شد.
1-10- ابزار گردآوری اطلاعات
در کل ابزار گردآوری اطلاعات انتخاب شده در این پژوهش، بررسی اسناد و مدارک موجود، کتابها، پرسشنامه، اینترنت و فیش برداری و اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار ميباشد ولي اصلي ترين ابزار براي گردآوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها پرسشنامه میباشد که حاوی تعدادي سؤال درباره متغيرهاي مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. اين سؤالات با استفاده از تكنيك هاي خاص و نيز مقياس ها به گونه اي ساخته مي شود كه بتوان اطلاعات مورد نظر را از جامعه يا نمونه مورد مطالعه گردآوري كرد.
1-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی جهت تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS استفاده می شود. از آمار توصیفی جهت تعیین ویژگی های جامعه آماری مانند فراوانی های مشخصات پاسخ دهندگان و متغیرهای مستقل و وابسته ی پژوهش استفاده می شود. در قسمت آمار استنباطی از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده می شود. از آنجاییکه هر یک از فرضیه ها دارای یک متغیر مستقل می باشد در نتیجه از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده می شود که این آزمون نیاز به پیش فرض هایی دارد، این پیش فرض ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف (جهت اثبات نرمال بودن یا نبودن داده های پژوهش) و از آزمون دوربین واتسون (برای ازمون استقلال خطاها) اجرا می شود.

1-12- مراحل انجام پژوهش
مراحل انجام پژوهش از ابتدا تا انتهای انجام آن در شکل 1-1 ارائه شده است.

شکل 1-1- مراحل انجام پژوهش
1-13- چهارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش
با مطالعه ادبیات نظری پژوهش، مدل مفهومی به شرح شکل یک ارائه شده است. طبق این مدل متغیر های مستقل عبارتند از: عدم اطمینان محیطی و مشخصات شناختی سهامداران که مشخصات شناختی سهامداران خود شامل: تعصب توهم کنترل، تعصب اعتماد، تعصب اسناد به خود و مغالطه سرمایه گذاری.
متغیر عدم اطمینان محیطی از نظرات بآتریز فرناندز و همکاران(2010)، و همچنین متغیر مشخصات شناختی سهامداران نیز از نظرات بآتریز فرناندز و همکاران (2010)، اقتباس شده است.
متغیر های تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری به عنوان متغیر میانجی و رفتار توده ای به عنوان متغیر وابسته می باشد. این متغیر ها به ترتیب از نظرات رضا کیانی و مریم صفاریان (1389)، راحله یوسفی (1386)، زهرا پور زمانی (1391) اخذ شده است.

شکل 1-2- مدل مفهومی پژوهش

1-14- تعاریف و اصطلاحات
1-14-1- تعریف مفهومی:
به منظور ایجاد انسجام و هماهنگی در گزارش، در این بخش برخی از پرکاربردترین عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این گزارش معرفی میشوند:
عدم اطمینان محیطی: عدم اطمینان نقطه مقابل اطمینان است. به این معناست وقتی که از شرایط یک حادثه معین اطمینان داریم گفته می شود کاملاً قابل پیش بینی است. اما وقتی که یک تصمیمگیرنده، دانش و اطلاعات کامل و یا فهم دقیقی از تصمیم پیشنهادی و یا نتایج احتمالی آن ندارد، عدم اطمینان محیطی اتفاق می افتد و حادثه غیر قابل پیش بینی است (سدیدی و ابراهیمی، 1390).
مشخصات شناختی سهامداران:
تعصب توهم کنترل: تمایل اشخاص به تخمین کنترل بیش از حد که آنها روی نتایج دارند. (محزون، 1389)
تعصب اعتماد: تمایل به اعتماد بیش از حد به توانایی برای پیش‌بینی کردن رفتار بازار به‌طور خاص هنگامی که با انتخاب اوراق بهادار سوداور در ارتباط باشد (همان منبع).
تعصب اسناد به خود: تمایل افراد به این اعتقاد که آنها از سایر افراد بهترند و این اعتقاد که بدشانسی با احتمال بیشتری برای افراد دیگر رخ می‌دهد (همان منبع).
مغالطه سرمایه گذاری: گوش دادن به نظرات افراد در حال اشتباه و راهنمایی گرفتن از آنها. يكي از آسان‌ترين راههاي از دست دادن پول، گوش دادن به راهنمايي‌هاي اقوام و آشنايان ناآگاه است. (بابایی، 1390)
تبادل اطلاعات: مبنای تبادل اطلاعات بین افراد (یا عناصر کارکردی)، انتقال اطلاعات است و این اطلاعات، از مجموعه ای از علامتها تشکیل میشود. به عبارت دیگر، تبادل اطلاعات مکانیسمی است که روابط انسان براساس و به وسیله آن به وجود میآید و همه مظاهر فکری و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مادة، 265، ديگري، امارة