منبع پایان نامه درمورد طراحی محصول، عرضه کننده، سیستم مدیریت، سیستم مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریت نماید تا از ارتباط موثر و تخصیص شفاف مسوولیت ها اطمینان حاصل کند.خروجی طرح ریزي باید متناسب با پیشرفت طراحی و توسعه، به روز آوري شود.
بند 7-3-1-1- رویکرد چند تخصصی
سازمان باید از یک رویکرد چند تخصصی براي فراهم آوردن شکل گیري محصول که شامل موارد
زیر است استفاده نماید:
• توسعه/ نهایی کردن و نظارت بر مشخصه هاي ویژه
• توسعه و بازنگري 145FMEA ها شامل اقداماتی براي کاهش ریسکهاي بالقوه
• توسعه و بازنگري طرحهاي کنترل
ضمناً رویکرد چند تخصصی نوعاً شامل کارکنان واحدهاي طراحی،ساخت، مهندسی،کیفیت،تولید و
سایر افراد ذي ربط می گردد .
بند 7-3-2- ورودي هاي طراحی و توسعه
ورودي هاي مرتبط با الزامات محصول باید تعیین شده و سوابق آن ها نگهداري شود.این ورودي ها
شامل موارد زیر می باشند:
• نیازمندي هاي عملکردي
• نیازمندي هاي مرتبط با قوانین و مقررات
• اطلاعاتی از طراحی هاي مشابه قبلی
• هرگونه نیازمندي خاص دیگر براي طراحی
بازنگري ورودي ها به منظورحصول اطمینان ازکفایت ، رفع ابهامات ، نواقص و تضاد در الزامات
مشخص شده انجام می شود.
بند 7-3-2-1- ورودي هاي طراحی محصول
سازمان باید نیازمندي هاي ورودي طراحی محصول شامل موارد زیر را شناسایی، مستند و بازنگري
نماید:
• نیازمندي هاي مشتری (بازنگري قرارداد ) ، نظیر مشخصه هاي ویژه ، نحوه شناسایی، ردیابی و بسته بندي
• اطلاعات ، سازمان باید فرآیندي براي گسترش اطلاعات کسب شده از پروژه هاي طراحی قبلی، تحلیل رقبا، بازخور از عرضه کنندگان، ورودی هاي داخلی و سایرمنابع مرتبط، براي پروژه هاي مشابه جاري و آینده داشته باشد.
• اهداف محصول از نظر کیفیت، عمر، قابلیت اطمینان، دوام، قابلیت نگهداري و تعمیرات، زمانبندي و هزینه
• بند 7-3-3-2- ورودیهاي طراحی فرآیند ساخت
سازمان باید ورودي هاي طراحی فرآیند ساخت را که شامل موارد زیر است شناسایی، مستند و
بازنگري کند:
• داده هاي خروجی طراحی محصول
• اهداف مربوط به بهره وري،کارایی فرآیند و هزینه
• نیازمندیهاي مشتري در صورت وجود
• تجربیات توسعه هاي قبلی
طراحی فرآیندهاي ساخت شامل بکارگیري روش ها ي خطاناپذیرسازي
بند 7-3-2-3- مشخصه هاي ویژه
• سازمان باید مشخصه هاي ویژه را شناسایی و آن ها را در طرح کنترل درج نماید
• با تعاریف و نمادهاي مشخص شده از سوي مشتري سازگار نماید
• مستندات کنترل فرآیند (از جمله نقشه ها،مستندات ،FMEA طرح هاي کنترل) و دستورالعمل هاي اپراتوري را با نماد مشخصه ویژه مشتري یا نماد معادل درسازمان مشخص نموده تا نشان دهد که آن مراحل از فرآیند بر مشخصه هاي ویژه تأثیر می گذارد.
مشخصه هاي ویژه می تواند شامل مشخصه هاي محصول و پارامترهاي فرآیند باشد .
بند 7-3-3- خروجی هاي طراحی و توسعه
خروجی هاي طراحی و توسعه باید به شکلی تهیه شوند که امکان رسیدگی به آن ها درمقایسه با
ورودی هاي طراحی و توسعه وجود داشته و قبل از توزیع تایید شوند.خروجی هاي طراحی و توسعه
باید:
• تامین کننده نیازمندي ورودي ها باشد
• اطلاعات لازم جهت عملیات خرید،تولید و یا ارائه خدمت را فراهم نماید
• شامل معیارهاي پذیرش محصول باشد و یا به آن ها ارجاع دهد
• مبین ویژگی هاي لازم به منظور استفاده مناسب وایمن باشد
بند 7-3-3-1- خروجی هاي طراحی محصول- متمم
خروجی ها از طراحی محصول باید به شکلی بیان شود که بتواند در مقابل نیازمندیهاي داده ها به
طراحی محصول تصدیق و صحه گذاري شود. خروجی ها از طراحی محصول باید شامل موارد ذیل
باشد:
• FMEA فرآیند و نتایج قابلیت اطمینان
• مشخصات محصول شامل مشخصه هاي ویژه محصول
• در موارد مقتضی، خطا ناپذیرسازي محصول
• تعریف محصول شامل نقشه ها یا داده هاي ریاضی
• نتایج بازنگري هاي طراحی محصول و
• راهنماهاي تشخیص (در صورت کاربرد)
بند 7-3-3-2- خروجی طراحی فرآیند ساخت
خروجی ها از طراحی فرآیند ساخت باید به شکلی بیان شود که بتواند در مقابل نیازمندی هاي داده- ها به طراحی فرآیند ساخت تصدیق و صحه گذاري شود. ستانده ها از طراحی فرآیند ساخت باید شامل موارد ذیل باشد:
• مشخصات و نقشه ها
• نمودار / جانمائی جریان فرآیند ساخت
• FMEA هاي فرآیند ساخت
• طرح کنترل
• دستورالعمل هاي کاري
• معیار پذیرش تایید فرآیند.
• داده هایی براي کیفیت، قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداري و تعمیرات و قابلیت اندازه گیري در صورت کاربرد نتایج فعالیت هاي خطاناپذیرسازي
• روش هایی براي تشخیص سریع و باز خور از عدم تطابقهاي فرآیند ساخت محصول.
بند 7-3-4- بازنگري طراحی و توسعه
لازم است طراحی و توسعه به منظور تحقق اهداف زیر درمقاطع مناسب و به روشی سیستماتیک
مورد بازنگري قرار گیرد:
• حصول اطمینان از توانایی نتایج طراحی در تامین نیازمندیهاي تعیین شده
• شناسایی مشکلات و معین کردن اقدامات مورد نیاز جهت رفع آن ها
• مشارکت نمایندگان کلیه واحدهاي مرتبط
• ثبت و نگهداري نتایج بازنگري و اقدامات پیگیري
این بازنگری ها معمولاً با مرحله طراحی هماهنگ شده و شامل طراحی و توسعه فرآیند ساخت نیز
می شود.

بند 7-3-4-1- پایش
اندازه گیري ها در مراحل مشخص شده در طراحی و توسعه همراه با خلاصه نتایج باید بعنوان یک
داده به بازنگري مدیریت، تعریف، تجزیه و تحلیل و گزارش شود.
در مواقع مقتضی، این اندازه گیریها شامل ریسکهاي کیفیت، زمان تدارکات، مسیرهاي بحرانی و غیره
می شود.
بند 7-3-5- تصدیق طراحی و توسعه
به منظور حصول اطمینان از اینکه خروجی هاي طراحی و توسعه نیازمندي هاي ورودي هاي آن را
تامین می نمایند، تصدیق طراحی و توسعه باید صورت پذیرد.نتایج تصدیق و اقدامات اصلاحی
متعاقب آن باید ثبت و نگهداري شود.
بند 7-3-6- صحه گذاري طراحی و توسعه
به منظور حصول اطمینان از اینکه محصول توانایی تامین نیازمندي هاي تعیین شده براي استفاده و
کاربرد را دارد صحه گذاري طراحی و توسعه باید انجام شود. حتی المقدور صحه گذاري قبل از
تحویل یا تولید باید انجام شود. نتایج صحه گذاري و اقداماتی که بدنبال آن لازم می گردد باید ثبت و نگهداري شود.
فرآیند صحه گذاري معمولاً شامل یک تجزیه و تحلیل برروي گزارشات بازار از محصولات مشابه است. همچنین نیازمندي هاي بند 7-3-5 و 7-3-6 براي طراحی فرآیند ساخت و طراحی محصول به کار می رود.
بند 7-3-6-1- صحه گذاري طراحی و توسعه محصول- متمم
صحه گذاري طراحی و توسعه باید مطابق با نیازمندیهاي مشتري از جمله برنامه زمان بندي ارائه شده
از سوي وي انجام شود .
بند 7-3-6-2- برنامه تولید نمونه اولیه
در صورت نیاز مشتري، سازمان باید یک برنامه تولید و طرح کنترل نمونه اولیه داشته باشد .در
صورت امکان سازمان باید در تولید نمونه اولیه از همان فرآیندهاي ساخت، ابزار و عرضه کنندگان
که در تولید استفاده خواهد شد، استفاده نماید.
کلیه فعالیت هاي مربوط به آزمون هاي عملکردي باید به منظور تکمیل به موقع و تطابق با نیازمندیها،
تحت نظارت قرار گیرند.
در مواردي که خدمات به بیرون از سازمان واگذار می شود، سازمان باید مسئولیت خدمات واگذار
شده شامل هدایت فنی خدمات را بر عهده داشته باشد .
بند 7-3-6-3- فرآیند تأیید محصول
سازمان باید در زمینه تأیید محصول با «فرآیند تأیید قطعه تولیدي» که مشتري معرفی کرده است
تطابق داشته باشد.تأیید محصول بایستی بدنبال تصدیق فرآیند ساخت صورت پذیرد.این روش
اجرایی تأیید فرآیند ساخت و محصول باید همچنین براي عرضه کنندگان بکار رود .
بند 7-3-7- کنترل تغییرات درطراحی و توسعه
تغییرات درطراحی و توسعه باید شناسایی ، ثبت و نگهداري شود. این کنترلها شامل موارد زیر خواهد
بود:
• تصدیق و صحه گذاري مناسب تغییرات
• تایید تغییر قبل از اعمال آن
• ارزیابی تاثیر تغییر برساختار قطعات و محصولات تحویلی تا آن مقطع
• ثبت و نگهداري نتایج وبازنگري تغییرات انجام شده و اقداماتی که بدنبال آن ها لازم می باشد
تغییر در طراحی و توسعه شامل کلیه تغییرات در طول برنامه عمر محصول می گردد.
بند 7-4- خرید
بند 7-4-1- فرآیند خرید
وظایف سازمان درزمینه خرید شامل موارد زیر است:
• حصول اطمینان از انطباق کالاي خریداري شده با نیازمندي هاي تعیین شده
• اعمال کنترلهاي لازم (از نظر نوع و دامنه) بر تأمین کننده و محصول خریداري شده متناسب با تأثیر کالاي خریداري شده بر مراحل شکل گیري محصول و یا محصول نهایی
• ارزیابی تامین کنندگان برمبناي توانایی آنها درتامین محصول منطبق با نیازمندیهاي مورد نظر
• تعریف معیارهایی به منظور انتخاب ، ارزیابی اولیه و مجدد تامین کنندگان
• ثبت نتایج ارزیابی و اقدامات اصلاحی متعاقب آن
محصولات خریداري شده فوق شامل کلیه محصولات و خدماتی مانند انجام مونتاژهاي فرعی،طبقه-
بندي، بازکاري و خدمات کالیبراسیون که بر نیازمندی هاي مشتري تأثیر می گذارد می شود.درصورت ترکیب، ادغام و تحت پوشش قرارگرفتن عرضه کننده،سازمان باید تداوم سیستم مدیریت کیفیت عرضه کننده و اثربخشی آن را تصدیق کند.
بند 7-4-1-1-تطابق با قوانین و مقررات
کلیه محصولات یا مواد خریداري شده که در محصول استفاده می شود باید نیازمندیهاي قانونی قابل
کاربرد را تأمین نمایند .
بند 7-4-1-2-توسعه سیستم مدیریت کیفیت عرضه کننده
سازمان باید توسعه سیستم مدیریت کیفیت عرضه کننده را با هدف تطابق با این استاندارد به انجام
رساند. تطابق با استاندارد.ISO 9001:2000اولین قدم در حصول این هدف الویت بندي توسعه پیمانکاران، به مواردي نظیر عملکرد کیفی عرضه کننده و اهمیت محصول عرضه شده بستگی دارد.
پیمانکاران سازمان باید توسط یک مؤسسه گواهی دهنده شخص سوم معتبر در انطباق با استاندارد
ISO 9001:2000ثبت شوند، مگر آنکه مشتري روش دیگري را تعیین کرده باشد.
بند 7-4-1-3-منابع مورد تأیید مشتري
در صورتیکه در قرارداد مشخص شده باشد، سازمان باید محصولات، مواد اولیه یا خدمات مورد نیاز
را از منابع تأیید شده مشتري خریداري نماید.
استفاده از منابع مشخص شده مشتري شامل عرضه کنندگان ابزار و گیج، سازمان را از مسئولیت خود
در کسب اطمینان از کیفیت محصولات خریداري شده معاف نمی کند.
بند 7-4-2-اطلاعات خرید
درخواست خرید باید شامل اطلاعات کافی جهت تبیین محصول مورد درخواست بوده و در صورت
نیاز شامل موارد زیر باشد:
• الف) نیازمندي هاي لازم جهت تایید محصول، روش هاي اجرایی، تجهیزات و فرایندها
• ب) نیازمندیهاي لازم درزمینه صلاحیت کارکنان
• ج) نیازمندي هاي سیستم مدیریت کیفیت
همچنین حصول اطمینان از صحت و کفایت اطلاعات خرید قبل ازاعلام آن ها به تامین کننده باید
حاصل گردد.
بند 7-4-3- تصدیق محصول خریداري شده
الف)تعیین و اجراي بازرسی و یا هرگونه فعالیت هاي مورد نیاز دیگر جهت حصول اطمینان ازانطباق
محصول خریداري شده با مشخصات.
ب)هرگاه سازمان و یا مشتري وي قصد تصدیق محصول خریداري شده را درمحل تامین کننده را داشته باشد سازمان باید این موارد را همراه با شرایط زیر به عنوان اطلاعات خرید ذکرنماید.
• چگونگی انجام تصدیق
• روش ترخیص محصول
بند 7-4-3-1-کیفیت محصولات ورودي
سازمان باید با بکارگیري یک یا بیشتر از روشهاي زیر فرآیندي به منظور تضمین کیفیت محصول
خریداري شده داشته باشد:
• دریافت و ارزیابی داده هاي آماري
• بازرسی و یا آزمون اقلام ورودي مانند استفاده از روشهاي نمونه گیري بر اساس عملکرد
• ارزیابیها یا ممیزیهاي دوم یا سوم شخص از محل عرضه کننده، (هنگامیکه محصول همراه با سوابق کیفیت تحویل شده قابل قبول ، مورد بررسی قرار می گیرد)
• ارزیابی توسط یک آزمایشگاه مشخص شده
• سایر روشهاي توافق شده با مشتري
بند 7-4-3-2- پایش تامین کننده
عملکرد عرضه کننده باید از طریق شاخص هاي زیر تحت نظارت قرار گیرد:
• کیفیت محصول تحویل شده
• شکست هاي مشتري از جمله برگشتیها
• عملکرد زمان بندي شده برنامه تحویل (از جمله شاخصهاي هزینه هاي اضافی تحویل)
• توجه به وضعیت خاص مشتري در ارتباط با موضوعات کیفیت یا تحویل
ضمناً سازمان باید اعمال نظارت بر قابلیت فرآیندهاي ساخت عرضه کننده را به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، مدیریت کیفیت، نیازمندی ها Next Entries منبع پایان نامه درمورد دارایی ها، نیازمندی ها، سیستم مدیریت، دسترسی به اطلاعات