منبع پایان نامه درمورد طراحی محصول، شاخص رضایت مشتری، تحلیل عامل، رضایت مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

مبناي استانداردISO/TS 16949 »
شاخص هاي تناسب مدل حاكي از آن است كه مدل از نظر شاخص هاي تناسب و برازش در وضعيت خوبي است؛ چون كه نسبت كاي دو بر درجه آزادي(χ2/df) آن برابر 2.9767 است كه كمتر از مقدار مجاز 3 مي باشد و مقدار ميانگين مجذور خطاها (RMSEA) نيز برابر با 0.095 است كه كمتر از مقدار مجاز 0.1 است. لذا نياز به اصلاحات چنداني ندارد.مقدار P-value نيز كمتر از 0.05 است. مقدار GFI در اين مدل 0.93 (بالای 0.9) و مقدار AGFI برابر با 0.84 (بالای 0.8) هستند.
همانطور كه در شكل (4-2) مشاهده مي شود كليه اعداد معناداري مربوط به ابعاد اصلي مدل معنادار شده اند؛ زيرا عدد معناداري آنها بزرگتر از 1.96 است. در نتيجه نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی مدل تأييد ميشود و عوامل ارتباطات(COM) با عدد معناداري (12.23)، یکپارچگی(INT) با عدد معناداري (9.02)، وضعیت سازمان(SO) با عدد معناداري (9.22)، تعهد مدیریت (MA) با عدد معناداري (11.64)، مستندسازی(DOC) با عدد معناداري (10.83)، و کارایی مدیریت(ME) با عدد معناداري (9.94)، بطور مثبت و معناداری متغیر مکنون مرتبه بالاتر «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 را تبیین می کنند.

شكل 4-3: مدل تخمین استاندارد «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949 »
شكل (4-3) نشان مي دهد كه در مدل تخمین استاندارد هر كدام از عوامل به چه ميزان بيانگر تبين كننده «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 » مي باشند كه اولويت اين عامل ها به ترتيب زير است:
1. کارایی مدیریت(ME) با بار عاملی 0.90،
2. تعهد مدیریت (MA) با بار عاملی 0.84،
3. ارتباطات(COM) با بار عاملی 0.81،
4. وضعیت سازمان(SO) با بار عاملی 0.79،
5. مستندسازی(DOC) با بار عاملی 0.79،
6. و یکپارچگی(INT) با بار عاملی 0.71.
همچنين بر اساس شكل (4-3)، اولویت هریک از گویه ها براي هر يك از ابعاد مدل بدست آمد:
• در بُعد ارتباطات(COM)، مهمترين شاخص «میزان اثربخشی ايجاد كانالهاي ارتباطي با ذينفعان، براي سازمان» (با کد COM1) و بار عاملی 0.90 است.
• در بعُد یکپارچگی(INT)، مهمترين شاخص به «میزان جلوگیری از بروز دوباره کاری ها در فعالیت ها و فرایندها با اعمال يك نظام يكپارچه در سازمان» (با کد INT4) و بار عاملی 0.88 بر مي گردد.
• در بُعد وضعیت سازمان(SO)، مهمترين شاخص به «وضعیت سازمان را در ارتقاء عملكرد منابع- انساني» (با کد SO2) و بار عاملی 0.79 بر مي گردد.
• در بُعد تعهد مدیریت (MA)، مهمترين شاخص «اهمیت بازنگري قوانين، الزامات و فرايندهاي اصلي سازمان براي مديريت ارشد» (با کد MA3) و بار عاملی 0.94 است.
• در بُعد مستندسازی(DOC)، مهمترين شاخص «مستندسازي فرايندهاي كاري براي كليه عمليات هاي توليدي و غير توليدي» (با کد DOC2) و بار عاملی 0.89 است.
• در نهايت، مهمترين شاخص در بُعد کارایی مدیریت(ME)، «مسئولیت پذیری مدیران سازمان در ارائه و اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت» (با کد ME2) و بار عاملی 0.81 است.

4-3-3-2- تحلیل عاملی تأییدی مدل «شاخص های کیفی (QI)»
مدل مفهومي «شاخص های کیفی (QI)» شامل فرضيات تحقيق در شكل (4-4) آمده است:

شكل 4-4: مدل مفهومي «شاخص های کیفی»
فرضیه مرتبط با تحلیل عامل تأییدی مدل: در شرکت سایپا پرس، عوامل: «ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد» (STM)،«مدیریت نیروی کار» (MW) «ارتقاءتأمین کنندگان» (IS)، «بهبود شاخص رضایت مشتری»(CS)،«بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول»(CMP)، و«تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصولات/ خدمات»(DPS) متغیر مکنون مرتبه بالاتر «شاخص های کیفی» را تبیین می کنند.

شكل 4-5: مدل اعداد معناداري «شاخص های کیفی»
شاخص هاي تناسب مدل حاكي از آن است كه مدل از نظر شاخص هاي تناسب و برازش در وضعيت خوبي است؛ چون كه نسبت كاي دو بر درجه آزادي(χ2/df) آن برابر 2.5797 است كه كمتر از مقدار مجاز 3 مي باشد و مقدار ميانگين مجذور خطاها (RMSEA) نيز برابر با 0.085 است كه كمتر از مقدار مجاز 0.1 است. لذا نياز به اصلاحات چنداني ندارد.مقدار P-value نيز كمتر از 0.05 است. مقدار GFI در اين مدل 0.94 (بالای 0.9) و مقدار AGFI برابر با 0.87 (بالای 0.8) هستند.
همانطور كه در شكل (4-5) مشاهده مي شود كليه اعداد معناداري مربوط به ابعاد اصلي مدل معنادار شده اند؛ زيرا عدد معناداري آنها بزرگتر از 1.96 است. در نتيجه نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی مدل تأييد ميشود و عوامل «ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد» (STM) با عدد معناداري (3.18)، «مدیریت نیروی کار» (MW) با عدد معناداري (4.02)، «ارتقاءتأمین کنندگان»(IS) با عدد معناداري (9.21)،«بهبود شاخص رضایت مشتری»(CS) با عدد معناداري (11.30)، «بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول»(CMP) با عدد معناداري (10.72)، و«تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصولات/ خدمات»(DPS) با عدد معناداري (7.92)، بطور مثبت و معناداری متغیر مکنون مرتبه بالاتر «شاخص های کیفی» را تبیین می کنند.

شكل 4-6: مدل تخمین استاندارد «شاخص های كيفيت»
شكل (4-6) نشان مي دهد كه در مدل تخمین استاندارد هر كدام از عوامل به چه ميزان بيانگر تبين- كننده «شاخص های كيفيت» مي باشند كه اولويت اين عامل ها به ترتيب زير است:
1. «تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصولات/ خدمات»(DPS) با بار عاملی 0.82.
2. «ارتقاءتأمین کنندگان» (IS) با بار عاملی 0.80،
3. «بهبود شاخص رضایت مشتری» (CS) با بار عاملی 0.79،
4. «بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول»(CMP) با بار عاملی 0.78،
5. «مدیریت نیروی کار» (MW) با بار عاملی 0.32 و
6. «ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد» (STM) با بار عاملی 0.28.
همچنين بر اساس شكل (4-6)، اولویت هریک از گویه ها براي هر يك از ابعاد مدل بدست آمد:
• در بُعد «ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد» (STM)، مهمترين شاخص«افزایش ارائه نوآوری در سازمان پس از اجراي ISO/TS 16949» (با کد STM4) و بار عاملی 0.79 است.
• در بعُد «مدیریت نیروی کار» (MW)، مهمترين شاخص به «افزايش رضايت شغلي در بين پرسنل پس از اجراي ISO/TS 16949 در سازمان» (با کد MW2) و بار عاملی 0.92 بر مي گردد.
• در بُعد «ارتقاء تأمین کنندگان»(IS)، مهمترين شاخص به «ارتقای سطح دانش كيفي تامين -كنندگان پس از اجراي ISO/TS 16949» (با کد IS2) و بار عاملی 0.84 بر مي گردد.
• در بُعد «بهبود شاخص رضایت مشتری»(CS)، مهمترين شاخص «میزان افزايش رضايت مشتريان سازمان پس از اجراي ISO/TS 16949» (با کد CS1) و بار عاملی 0.79 است.
• در بُعد «بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول (CMP)، مهمترين شاخص «ميزان افزايش سودآوري سازمان پس از اجرای ISO/TS 16949» (با کد CMP4) و بار عاملی 0.78 است.
• در نهايت، مهمترين شاخص در بُعد «تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصولات/ خدمات» (DPS)، «افزایش تطابق مشخصات فني محصولات با الزامات مدنظر مشتري پس از اجراي ISO/TS 16949 در سازمان» (با کد DPS2) و بار عاملی 0.84 است.

4-3-3-3- تحلیل مسیر: مدل کلی تحقیق
فرضيه اصلي: در شرکت سایپا پرس،«پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي ISO/TS 16949 بر «شاخص هاي كيفي» تأثير مثبت و معناداری دارد.

شكل 4-7: مدل مفهومي كلي

شكل 4-8: مدل اعداد معناداري كل مدل

شكل 4-9: مدل تخمين استاندارد كل مدل
شاخص هاي تناسب مدل حاكي از آن است كه مدل از نظر شاخص هاي تناسب و برازش در وضعيت خوبي است؛ چون كه نسبت كاي دو بر درجه آزادي آن برابر 1.7537 است كه كمتر از مقدار مجاز 3 مي باشد و مقدار RMSEA نيز برابر با 0.059 است كه كمتر از مقدار مجاز 0.1 است. لذا نياز به اصلاحات چنداني ندارد. مقدار P-value نيز معادل 0.00057 كمتر از 0.05 است و مقدار GFI در اين مدل 0.93 (بیش از 0.9) و مقدار AGFI برابر با 0.90 (بیش از 0.8) شد كه مناسب هستند.
همانطور که در شکل(4-8) كليه اعداد معناداري مربوط به پارامترهاي مدل از 1.96 بزرگتر است و معنادار شده است و عدد معناداری 3.45 بین «پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي ISO/TS 16949 و «شاخص های کیفی» بیانگر وجود رابطه ي علي مثبت و معنادار ميان این دو پارامتر است. نتايج شکل (4-9) نیز نشان مي دهد، كه «پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي:
ISO/TS 16949 » در حدود 82.81% (0.912) از تغييرات «شاخص های کیفی» را پيش بيني
مي كند. بنابراين فرضيه اصلي تأييد مي شود و مي توان بيان كرد كه ارتقاي «پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي ISO/TS 16949در جامعه ي مورد نظر در سطح اطمينان 95% موجب ارتقاي «شاخص های کیفی» مي شود.

فصل پنجم:
نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه
هدف اصلی این تحقیق بررسی نتایج و آثار پیاده سازیISO/TS 16949 بر شاخص های کیفی: ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد،مدیریت نیروی کار،ارتقاء تامین کنندگان،بهبود شاخص رضایت مشتری،بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول و تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصول/خدمات در شرکت سایپاپرس بعنوان یکی از شرکت های قطعه ساز صنایع خودروسازی می باشد.تحقیقات زیادی درخصوص نتایج و آثار پیاده سازی استانداردهای مختلف از جمله ISO در شرکت ها و صنایع مختلف انجام شده است اما تحقیق درخصوص آثار پیاده سازی ISO/TS 16949 در یک شرکت قطعه ساز صنایع خودرو باتوجه به بررسی های نگارنده این تحقیق و نیز شاخص های مورد اشاره در این تحقیق انجام نشده است.تحقیق بر دو جزء اساسی و کلی:
الف- الزامات پیاده سازی ISO/TS 16949 و ب- شاخص های کیفی متاثر از پیاده سازی
ISO/TS 16949 تشکیل شده است.در ادامه نتايج حاصل از تحقيق با توجه به داده هاي جمع- آوري شده و آزمونهاي آماري انجام شده تعیین شده و سپس پيشنهادات لازم ارائه ميگردد.اين فصل شامل بررسي نتايج فرضيات و تفسير آنها، پاسخگويي به سؤالات تحقيق، ارائه پيشنهادات به منظور بهبود آثار حاصل از «پیاده سازیISO/TS 16949» بر «شاخص های کیفی» در شركت سایپاپرس، بيان محدوديتهاي تحقيق و ارائه پيشنهادات براي تحقيقات آتي مي باشد.در پايان بايد گفت بطور كلي نتايج اين تحقيق آگاهي ما را نسبت به آثار پیاده سازی «ISO/TS 16949» بر شاخص های کیفی معین کرده و مدیران ارشد شرکت ها را قادر خواهد ساخت تا درخصوص اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت «ISO/TS 16949» در سازمان مطبوع خود و تحمیل هزینه های ناشی از آن تصمیم صحیح اتخاذ نمایند.

5-2- خلاصه ی نتايج تحقيق
5-2-1- نتايج بررسي فرضيات با استفاده از آزمون هاي آماري
تحليل هاي به كار گرفته شامل بررسی نرمال بودن توزيع داده هاي تحقيق، روش همبستگی پیرسون، و «تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر» با روش مدلسازي معادلات ساختاري(SEM) است.نتایج بررسی هریک از فرضیه ها به شرح زیر می باشد:
5-2-1-1- نتايج بررسي فرضيه اصلي
فرضيه اصلي: بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس و بهبود شاخص هاي كيفي رابطه اي معنی دار وجود دارد.
الف) آزمون همبستگي: مقدار همبستگي 0.781 در سطح اطمينان 99% است.
ب) معادلات ساختاري: نتايج بيانگر وجود رابطه ي علي مثبت و معنی داري ميان «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949» و «بهبود شاخص هاي كيفيت» است. نتايج نشان مي دهد که «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 » در حدود 91% درصد از تغييرات « بهبود شاخص هاي كيفيت » را پيش بيني كند. بنابراين فرضيه اصلي تأييد مي- شود. لذا مي توان بيان كرد كه ارتقای «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد:
ISO/TS 16949» درجامعه مورد نظر در سطح اطمينان 95%، موجب «بهبود شاخص هاي كيفيت» در شرکت سایپا پرس مي شود.
5-2-1-2- نتايج بررسي فرضيه فرعي اول
فرضیه فرعی 1: بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد» معنی دار وجود دارد.
الف) آزمون همبستگي:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رضایت مشتری، شاخص رضایت مشتری، تحلیل عامل، ضریب همبستگی Next Entries منبع پایان نامه درمورد صنعت خودرو، مدیریت دانش، دانشگاه تهران، مدیریت صنعتی