منبع پایان نامه درمورد صنعت خودرو، مدل مفهومی، خودروسازی، مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

خود اقدام نموده و آنرا پياده سازي و اجرا نمايند.
ISO/TS 16949 استانداردي تخصصي1و يا بعبارتي فني2 است كه در صنعت خودروسازي3 و صنايع وابسته قابليت اجرا داشته و ماهيت تدوين آن نيز براساس نوع فعاليت بنگاه ها در زمينه ساخت،توليد و ارائه خدمات مرتبط با خودرو مي باشد.
هر استانداردي فارغ از نوع و ماهيت آن الزاماتي را بر سازمان ذيربط تحميل كرده و منجر مي شود تا مديريت ارشد ملزم به رعايت مفاد استاندارد مربوطه گردد و چه بسا هزينه هايي را نيز مترتب نمايد. لذا تحقيق حاضر بر اين موضوع استوار است كه تاچه حد ISO/TS 16949 مي تواند بر صنعت قطعه سازي خودرو4و در شركت سايپاپرس بعنوان يك شركت قطعه ساز تاثير داشته و منجر به ارتقاء وضعيت شاخص هاي كيفي آن شود.

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق:
باوجود اينكه استانداردهاي سري 9000 بدليل ماهيت مستقل خود، براي بسياري از نهادها به عنوان پايه واساس سيستم مديريت كيفيت قرار گرفته، اما برخي از حوزه هاي اقتصادي خاص مانند صنايع خودرو، كه علاقه بيشتري به برآورده شدن خواسته هاي كيفي خود دارند، اقدام به تدوين الزامات ويژه خود نموده و اجراي اين خواسته ها را براي تأمين كنندگان5 خود الزام نموده اند. (ايرانزاده،55:1389)
از آنجا كه تعداد اين الزامات6 سبب بروز مشكلاتي درخصوص ارزيابي مكرر خواسته هاي متفاوت مشتري براي قطعه سازان7 طرف قرارداد خود شده بود، بررسي ها براي حل اين مشكل منجر به تشكيل گروه كاري بين المللي صنعت خودرو (IATF) 8 گرديد كه اين گروه كاري با همكاري كميته فني9176سازمان بين المللي10ISO اقدام به يكپارچه سازي11الزامات استاندارد خودروسازان جهان نمود.ماحصل اين تلاش انتشار مشخصه فني ISO/TS 16949 در تاريخ 1/3/1999 بود.
(مه پيكر،45:1381)
در تدوين اين مشخصه فني مراجع ذيل به كار گرفته شده است: (فارسيجاني،1386)
1. سري استانداردهاي بين المللي مديريت كيفيت ISO 9000
2. نظامنامه هاي مرجع گروه کاری بین المللی صنایع خودرو(12(IATFدر مورد ISO/TS 16949
3. نظامنامه هاي مرجع خودروسازان آمريكايي(سري QS 9000)
4. نظامنامه هاي مرجع خودروسازان ايتاليايي )سري (AVSQ
5. نظامنامه هاي مرجع خودروسازان فرانسوي (سريEAQF)
6. نظامنامه هاي مرجع خودروسازان آلماني (سري VDA)
هدف این استاندارد، نزدیک کردن خواسته ها و انتظارات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت13 سازندگان قطعات خودرو و ایجاد زبانی مشترک بین آنها و خودروسازان بود. با توجه به استقبال گسترده از این استاندارد و همگام با بازنگری استانداردISO 9001 این استاندارد نیز دوبار مورد بازنگری قرار گرفت و ویرایش دوم آن سال 2002 و ویرایش سوم و آخرین ویرایش آن سال 2009 به صنعت خودروسازی،وارد شد.در هنگام پیاده سازی الزامات این استاندارد،الزامات خاص شرکتهای خودروساز مانند ساپکو و سازه گستر سایپا نیز، در سازمانها، استقرار می یابد تا شرکتهای قطعه ساز، امکان انعقاد قرارداد با شرکتهای خودروساز را نیز برای خود مهیا نمایند.
طي ساليان اخير شركت هاي زيادي به دريافت گواهينامه ISO/TS 16949 روي آورده اند.همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد علت اين امر الزام مشتريان طرف قرارداد و يا تمايل خود شركت ها به استقرار اين استاندارد بوده است.جهت دريافت چنين استانداردهايي سازمان ها بايد بستر لازم را براي تطابق خود با مفاد استاندارد بعمل آورده تا در زمان مميزي بتوانند با ارائه مدارك و مستندات14 لازم آمادگي سازمان مطبوع خود را جهت دريافت گواهينامه15 اثبات نمايند.
بطور كل اين آمادگي در دو حيطه تهيه و تدوين مستندات و مدارك و اجراي عملي آنها مطابق با بندهاي استاندارد مي باشد.
استانداردهاي تخصصي نسبت به استانداردهاي عمومي و غير فني داراي ريزه كاري ها و نكات بيشتري بوده و سازمان با قبول آنها خود را ملزم به رعايت كليه موارد مندرج در استاندارد مي نمايد.
با توضيح مختصري كه در رابطه با نحوه دريافت چنين استانداردي بيان شد از يك طرف و از طرف ديگر عدم همكاري برخي از مشتريان در صورت دريافت نكرن گواهينامه مذكور،اين نكته متبلور
مي شود كه سازمان با تحمل زحمات و هزينه هاي فراوان پس از پياده سازي موفقيت آميز استاندارد ISO/TS 16949 تا چه حد براي خود و مشتريان بالفعل خود ارزش افزوده16 داشته و بطور دقيقتر شاخص هاي كيفي17 در چنين سازماني به سمت بهبود18 و ترقي19 سوق يافته اند يا خير.
اين تحقيق بطور خاص بر مزاياي اجرا و پياده سازي20 استاندارد ISO/TS 16949 و تاثير آن بر شاخص هاي كيفي (مدنظر در اين تحقيق) در صنايع قطعه سازي خودرو متمركز شده است.

1-4- اهداف تحقيق:
1-4-1- اهدف كاربردي (صلي):
هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي تاثير پياده سازي استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص- هاي كيفي در شركت سايپاپرس بعنوان يكي از شركت هاي قطعه ساز خودرو در گروه سایپا مي باشد.اين شاخص ها شامل موارد زير مي باشد:
1-4-1-1- ايجاد تفكر حمايتي در مديريت ارشد
1-4-1-2- مديريت نيروي كار(شاخص رضايت شغلي و بهبود سطح آموزشي نيروي انساني سازمان)
1-4-1-3- ارتقاء تامين كنندگان
1-4-1-4- بهبود شاخص رضايت مشتري
1-4-1-5- بهبود شاخص فرايند مديريت و كنترل توليد محصول21
1-4-1-6- تحت كنترل قرارگرفتن مشخصات طراحي محصول/ خدمات22
لازم بذكر است شاخص هاي مورد بررسي در اين تحقيق متناظر با پياده سازي و اجراي حداقل يكي از بندهاي استاندارد ISO/TS 16949مي باشد.(مشروح كليه بندها در فصل دوم ذكر شده است)
در جدول زير اين ارتباط بدين صورت لحاظ شده است:
جدول 1-1- تناظر شاخص هاي كيفي مورد مطالعه در این تحقیق با بندهاي استاندارد
رديف
عنوان شاخص كيفي
بند اصلي متناظر در استاندارد ISO/TS 16949
1
ايجاد تفكر حمايتي در مديريت ارشد
5-1
2
مديريت نيروي كار (شاخص رضايت شغلي و بهبود سطح آموزشي نيروي انساني سازمان)
6-2-2
3
ارتقاء تامين كنندگان
7-4-1-2
4
بهبود شاخص رضايت مشتري
8-2-1 و 7-2-3
5
بهبود شاخص فرايند مديريت و كنترل توليد محصول
8-1-1 و 8-1-2
6
تحت كنترل قرارگرفتن مشخصات طراحي محصول/ خدمات
7-3
1-5- سوال هاي تحقيق:
1-5-1- سوال اصلی:
آيا رابطه معني دار و مثبتي بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس و بهبود شاخص هاي كيفی وجود دارد؟
1-5-2- سوال هاي فرعی:
1-5-2-1-آيا بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استادندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با ایجاد «تفکر حمایتی در مدیریت ارشد» رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد؟
1-5-2-2-آيا بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استادندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «مدیریت نیروی كار» (شاخص رضايت شغلي و بهبود سطح آموزشي نيروي انساني سازمان) رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد؟
1-5-2-3-آيا بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استادندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «ارتقاء تامين كنندگان» رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد؟
1-5-2-4-آيا بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استادندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «بهبود شاخص رضايت مشتري» رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد؟
1-5-2-5-آيا بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استادندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «بهبود شاخص فرايند مديريت و كنترل توليد محصول» رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد؟
1-5-2-6-آيا بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استادندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «تحت كنترل قرارگرفتن مشخصات طراحي محصول/خدمات» رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد؟

1-6- فرضيه هاي تحقيق:
1-6-1- فرضیه اصلی تحقيق:
بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس و بهبود شاخص هاي كيفي رابطه اي معنی دار وجود دارد.
1-6-2- فرضیه های فرعی تحقيق :
1-6-2-1- بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد» رابطه ای معنی دار وجود دارد.
1-6-2-2- بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «مديريت نيروي كار»(شاخص رضايت شغلي و بهبود سطح آموزشي نيروي انساني سازمان) رابطه اي معنی دار وجود دارد.
1-6-2-3- بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «ارتقای تامين كنندگان» رابطه اي معنی دار وجود دارد.
1-6-2-4- بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «بهبود شاخص رضايت مشتري» رابطه اي معنی دار وجود دارد.
1-6-2-5- بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «بهبود شاخص فرایند مديريت و كنترل توليد محصول» رابطه اي معنی دار وجود دارد.
1-6-2-6- بين پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 در شركت سايپاپرس با «تحت كنترل قرارگرفتن مشخصات طراحي محصول/ خدمات» رابطه اي معنی دار وجود دارد.

1-7- مدل مفهومی تحقیق:
با تدوین یک مدل مفهومی برای تحقیق که به منظور بررسی رابطه بين «پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949» با «شاخص های کیفی» در شركت سايپاپرس، توسعه داده شد، همه اهداف، سؤال ها و فرضیه های تحقیق در قالب این مدل كه در شکل(1-1) بدان اشاره شده،مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل مفهومي پيشنهادي تحقيق از مقاله اي تحت عنوان: «بررسی تاثیر ISO/TS 16949 بر صنایع خودروسازی و قابلیت های سازمانی ایجاد شده ناشی از پیاده سازی آن»(استادی و همکاران،2010) 23 استخراج شده است.مدل مقاله مذکور در فصل دوم، پیشینه تحقیقات گذشته لحاظ شده است.

شکل 1-1 مدل مفهومی پیشنهادی
در مدل مفهومي مورد استفاده در اين تحقيق آثار پياده سازي الزامات سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص هاي كيفي مورد بررسي قرار گرفته است.
تشريح اصطلاحات مرتبط با الزامات و مباني پياده سازي ISO/TS 16949 مدل تحقيق در بند
1-8-11 (تعاريف عملياتي مندرج در مدل تحقيق) همين فصل لحاظ گرديده است.
بندهاي الزامات استاندارد ISO/TS 16949 در بند 2-5-3 فصل دوم ذكر گرديده است.
ذكر اين نكته حائز اهميت است كه اصول مديريت كيفيت بر 8 اصل استوار بوده و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 نيز بر اين اصول مبتني مي باشد.تشريح اين اصول در بند 2-4-4 فصل دوم لحاظ گرديده است.
1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی: (فارسيجاني،1386)
1-8-1- سازمان24: شامل گروهي از افراد و زيرساخت ها بوده كه جهت تحقق به هدفي خاص از طريق مسئوليت ها،اختيارات و روابط به فعاليت مي پردازند.
1-8-2- استاندارد25: وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا را استاندارد می گویند.
1-8-3- کیفیت26: کیفیت یک محصول یا خدمت آن مؤلفه اي است كه مدنظر مشتري مي باشد.
1-8-4- سیستم27: شامل مجموعه عناصري است داراي ارتباط و تعامل دروني با يكديگر باشند.
1-8-5- مدیریت کیفیت28: مدیریت کيفيت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و توليد محصول/خدمات برای ایجاد اطمينان از مطابقت محصول/خدمات با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است.
1-8-6- شاخص هاي كيفي29: شاخص هاي عملكردي قابل اندازه گيري هستند كه سازمان با ارزيابي آنها وضعيت خود را در بازار رقابتي سنجيده و نسبت به بهبود آنها جهت ارتقاء خود تلاش
مي كند.
1-8-7- مدارك30:شامل كليه مستنداتي است كه درسازمان جاري بوده و مورد استناد كاربران مي باشد.
1-8-8- سوابق31: مدركي كه در آن نتايج بدست آمده ذكر مي شود يا شواهدي را دال بر انجام فعاليت ها فراهم مي آورد.
1-8-9-تامین کننده32: به شركت هاي ارائه كننده خدمات و قطعات اطلاق مي شود.
1-8-10- مشتری33: مشتري به سازمان يا فرد گفته مي‌شود كه محصول يا خدمات دريافت مي‌كند و به عبارت ديگر مشتري به خريدار توليد يا خدمات گفته مي‌شود.
1-8-11- تعاريف عملياتي مندرج در مدل تحقيق:
مدل مفهومي پيشنهادي تحقيق از مقاله استادی و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سابقه خدمت، منابع فارسی، مدل مفهومی، مدل سیستمی Next Entries منبع پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، انتقال اطلاعات، معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری