منبع پایان نامه درمورد صنعت خودرو، آموزش کارکنان، مدیریت انرژی، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

توليد پس از استقرار ISO 9000 در سازمان باتوجه به داده هاي موجود اثبات شده است.
• رابطه معني داري بين از استقرار ISO 9000 با رضايت مشتريان، ارتقاء دانش تامين كنندگان و خدمات پس از فروش باتوجه به مقايسه نتايج قبل و بعد از استقرار مشاهده مي شود.
2-7-3- بررسي نتايج استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت در عملكرد شركت هاي قطعه سازي صنعت خودرو تهران (اميدي،1388)
فرضيه هاي تحقيق:
2-7-3-1- فرضيه اصلي: رابطه معني داري بين استقرار ISO 9000 و تحقق نتايج و دستاوردهاي كليدي عملكردي كيفيت وجود دارد.
2-7-3-2- فرضيه هاي فرعي:
• با اتخاذ مديريت كيفيت و با بهره گيري از ISO 9000 سازمان به دستاوردهاي عملكردي كيفيت نائل مي شود.
• با اتخاذ استراتژي مناسب و با بهره گيري از ISO 9000 سازمان به دستاوردهاي عملكردي كيفيت نائل مي شود.
• با طرح ريزي ساختار مناسب مديريتي در سازمان و با بهره گيري از ISO 9000 سازمان به دستاوردهاي عملكردي كيفيت نائل مي شود.
2-7-3-3 – مدل تحقيق:

شكل 2-10 : مدل تحقیق(نمونه تحقیق3)
2-7-3-4- نتايج تحقيق:
• پس از استقرار ISO 9000 در سازمان روابط معني داري بين اركان و الزامات اجراي اين استاندارد با نتايج حاصله در حوزه ها و شاخص هاي كيفيت مشاهده مي شود.
2-7-4- بررسي تاثير عملكرد گواهينامه ISO/TS 16949 بر عملكرد شركت هاي خودرو- سازي (بهاري،1388)
فرضيه هاي تحقيق:
2-7-4-1- فرضيه اصلي:
استقرار ISO/TS 16949 بر عملكرد كيفي و كمي شركت هاي خودروساز تاثير معني داري دارد.
2-7-4-2- فرضيه هاي فرعي:
استقرار ISO/TS 16949 منجر به بهبود رضايت مشتريان مي شود.
استقرار ISO/TS 16949 منجر به كاهش ضايعات توليدي مي شود.
استقرار ISO/TS 16949 منجر به كاهش برگشتي از مشتريان مي شود.
استقرار ISO/TS 16949 منجر به افزايش ميزان توليد مي شود.
2-7-4-3- مدل تحقيق:

شكل 2-11 : مدل تحقیق(نمونه تحقیق4)
2-7-4-4- نتايج تحقيق:
• اجراي سيستم مديريت كيفيت ISO/TS 16949 افزايش هزينه هاي عملياتي را نيز به دنبال داشته است ولي ميزان هزينه هاي صورت گرفته حكايت از بهبود روند توليد و افزايش توليد را نشان مي دهد
• با مقايسه قبل و بعد از اجراي سيستم مديريت كيفيت ISO/TS 16949 شاخص هاي رضايت مشتري،كاهش ضايعات و برگشتي از مشتريان تغيير مثبت و محسوسي را نشان مي دهند.
2-7-5- بررسي تاثيرسيستم كيفيت برشاخص هاي كيفيت ISO/TS 16949درصنايع قطعه- سازي استان آذربايجان شرقي (ایزانزاده و دیگران،1389)
2-7-5-1- نتايج تحقیق:
استقرار سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 شاخص هاي موثر بر كيفيت را در حوزه مورد بررسي تحقيق بهبود بخشيده است، تمامي سازمان هايي كه مورد بررسي قرار گرفتند، بدون استثناء وضعيت آنها نسبت به قبل از اخذ گواهي بهبود يافته است.نتايج آزمون نيز اين موضوع را با درجه اطمينان 95% موردتأييد قرار داد.شاخص های مورد بررسی شامل موارد زیر بوده است:
افزایش رضايت مشتريان-بهبود آموزش کارکنان-افزایش فروش محصولات-کاهش زمان از كارافتادگي ماشين آلات-کاهش میزان دوباره کاری ها-تحویل به موقع محصولات-کاهش ضایعات
2-7-6- بررسي اثرات استقرار استاندارد ISO/TS 16949 بر روي اجزاي تكنولوژي در گروه
ماشين سازي تبريز (خواجه،1386)
2-7-6-1- نتايج تحقيق:
• سيستم كيفيت به صورت مستقيم با فن افزار رابطه اي ندارد.
• بين تمامي بندهاي سيستم كيفيت و انسان افزاز رابطه وجود دارد.وجود رابطه در اين موضوع در واقع به معني تأثير مثبت مي باشد.
• بررسي رابطه سيستم كيفيت و اطلاعات افزار، با شدت بيشتري وجود اين رابطه را تاييد مي كند.
• همچنين بين سيستم كيفيت و سازمان افزار رابطه وجود دارد.
گروه ماشين سازي تبريز قبل از استقرار اين سيستم از وضعيت فني و تجهيزاتي در مرتبه بالايي قرار داشته است.همچنين از نظر فن افزاري گروه ماشين سازي ارتقاء پيدا كرده است كه اين موضوع مي- تواند به علت حركت شركت به سوي جلب رضايت مشتريان باشد.
• از نظر انسان افزار در سطح شركت كاهش ديده مي شود و اين كاهش در عامل ابتكار بالقوه، عامل گرايش به موفقيت در بين گروههاي كارگري، گرايش به همكاري بين همه رده ها بوده است.
تغييرات در اطلاعات افزار به شرح زير است :
• شاخص جامعيت اطلاعات افزايش يافته است.
• شاخص وجود سيستمهاي اطلاعات كاهش يافته است.
• به روز بودن اطلاعات افزايش يافته است.
• نگهداري و دسترسي به اطلاعات افزايش يافته است.
• گردش اطلاعات افزايش يافته است.
• و در مجموع نيز اطلاعات افزارافزايش يافته است.
سازمان افزار در مجموع كاهش يافته و جزئيات شاخص هاي آن به شرح زير مي باشد:
• ميزان مشاركت پرسنل كاهش يافته است.
• شركت نسبت به احتياجات مشتريان آگاهي كامل نداشته است.
• جهت انگيزه كاهش يافته است.
• تدوين برنامه هاي استراتژيك نسبت به قبل كاهش يافته است.
2-7-7- بررسي تأثير استقرار سيستم مديريت كيفيت بر هزينه هاي خدماتي و عملياتي امور خطوط لوله شمال و شمال غرب شركت ملي گاز (مقدم،1385)
2-7-7-1- نتايج تحقيق:
• كاهش در هزينه ها در كوتاه مدت مشكل بوده ولي درميان مدت اثرات خود را نشان خواهد داد.
• دسترسي به اهداف كيفي مورد نظر تا حدودي حاصل شده و در بلند مدت اثرات خود را بيشتر نشان خواهد داد.
• استقرار سيستم مديريت كيفيت منجربه افزايش كيفيت عمليات سازمان و مستند كردن تمامي فعاليت ها شده و دسترسي به اسناد و مدارك به صورت شفاف امكان پذيربوده است.
• اجراي سيستم مديريت كيفيت افزايش هزينه هاي عملياتي را به دنبال داشته است كه با توجه به هزينه هاي استقرار سيستم و صرف وقت صورت گرفته در اين مدت قابل قبول هم مي باشد.
• اجراي سيستم مديريت كيفيت افزايش هزينه هاي عملياتي را نيز به دنبال داشته است ولي ميزان هزينه هاي صورت گرفته حكايت از بهبود روند كارها، افزايش معلومات پرسنل و… دارد.
• اجراي اين سيستم موجب سازماندهي و مديريت متناسب در تمام سطوح امور گرديده است،به طوريكه مسئوليت ها، اختيارات و ارتباط بين كاركنان را مشخص كرده است.
• اجراي سيستم مذكور در ميان مدت،افزايش سطوح كيفي امور و كاهش يا تثبيت هزينه ها را به دنبال خواهد داشت.
2-7-8- بررسي پيامدهاي اجراي استاندارد ISO/TS 16949در آزمايشگاههاي آزمون (مطالعه موردي آزمايشگاه هاي متالوژي مكانيك و شيمي تراكتورسازي ايران ( (امامي،1381)
2-7-8-1- نتايج تحقيق:
• اجراي استاندارد ISO/TS 16949 گامي مهم در جهت افزايش كيفيت عمليات آزمايشگاه آزمون و كاليبراسيون بوده كه نهايتاً منجربه بهبود و ارتقاء كيفيت قطعات و محصولات توليدي شركت تراكتورسازي ايران مي گردد.اين افزايش در روي قطعات توليدي و محصولات در سال 1379 نسبت به سال1377، رقم 46 % را نشان مي دهد.
• اجراي اين استاندارد موجب كسب اعتبار در سطح آزمايشگاه ها، شركت ها، منطقه و سطح ملي شده كه در نهايت منجر به بهبود اساسي در عملكرد شركت تراكتورسازي ايران مي شود كه نتيجه آن به دست آوردن مجوز براي ارائه خدمات آزمون و كاليبراسيون به مشتريان خارج از شركت تراكتورسازي ايران مي باشد.تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده در مورد ارائه خدمات به مشتريان خارج از شركت در سال1379 ، افزايش درآمد به میزان 36/59% را نشان مي دهد.
• اجراي استاندارد ISO/TS 16949 باعث افزايش توانمندي، دقت و مهارت پرسنل مي شود.
• با اجراي اين استاندارد، آزمايشگاه آزمون و كاليبراسيون شركت تراكتورسازي ايران از يك خط مشي كلي كيفي برخوردار شده است، به طوري كه روشهاي اجرايي و دستورالعمل هاي فني مدوني جهت به كارگيري در آزمايشگاه وجود دارند.
• اجراي اين استاندارد موجب نوعي سازماندهي و مديريت متناسب در سطح آزمايشگاه آزمون و كاليبراسيون شده به طوري كه مسئوليت ها، اختيارات و ارتباطات بين كليه كاركنان را كه كارهاي موثر بر كيفيت آزمون و كاليبراسيون را مديريت، اجرا يا تصديق مي كنند، مشخص و مدون مي نمايد.
بخش سوم- معرفي شركت سايپاپرس
2-8- معرفي شركت سايپاپرس
شركت سايپاپرس در تاريخ 28 اسفند ماه سال 76 ابتدا با نام شركت آهنگري قطعات خودرو سايه افكن (سهامي خاص) تاسيس و طي شماره 139065 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران ثبت شده است. به استناد جلسه‌ي مجمع عمومي فوق‌العاده در تاريخ 07/09/77 نام شركت به «شركت آهنگري سايپا» (سهامي خاص) و نهایتاً در جلسه مورخ 9 مرداد ماه سال 78 مجمع عمومی فوق‌العاده به شركت سايپاپرس(سهامي خاص) تغيير يافت. در حال حاضر شركت سايپاپرس زير مجموعه اصلی گروه خودروسازي سايپا و يكي از واحدهای تجاري اصلي آن مي باشد. شركت سايپا پرس در زميني به مساحت 224941 متر مربع در كيلومتر 14 جاده قديم قم واقع شده است.فاز اول شركت در تاريخ 16 اسفند سال 84 به صورت رسمي افتتاح شد كه شامل دو خط پرس‌کاری رباتيک، يك خط پرس‌کاری دستی، يك خط برشكاري و يك خط پرس كاري پروگرسـيو ونيز خطوط توليد پيش مونتاژي، همينگ و فضاي وسيع توليد و انبار قالب است. تجهيزات شركت در سال 2002 از كشورهاي اسپانيا، آلمان و انگلستان خريداري شده است.
موضوع اصلي فعالیت شركت مطابق با مفاد ماده 3 اساس نامه عبارت است از انجام هر گونه عمليات سود آور در ارتباط با توليد قطعات پرسي خودرو، ساخت و امور مربوط به آهنگري قطعات پرسي خودرو و پيمانكاري در زمينه فعاليت‌هاي صنعتي و تجاري مرتبط با طراحي و ساخت تجهيزات. بودجه پروژه سايپاپرس طبق طرح توجيهي اوليه مبلغ 354 ميليارد ريال بوده است كه در مقطعي حسب دستور مديريت عامل گروه با حذف دستگاه برش ليزري (به مبلغ 8 ميليارد ريال) به رقم 346 ميليارد ريال رسيد. اين رقم نهايتاً در كميته سرمايه‌گذاري مورخ 16/10/83 سايپا به رقم 450 میلیارد ريال افزايش يافت. مبلغ سرمايه شركت در تاريخ 30/12/85 مبلغ 1 ميليون ريال بود كه در انتهاي سال 86 به 1000 ميليارد ريال افزايش يافت. 100% سهام سايپا پرس متعلق به شركت سايپا مي‌باشد.
2-8-1- موفقيت‌هاي شركت سايپاپرس:
• دريافت گواهينامه ISO 9001:2008 در سال 84
• دريافت گواهينامه ISO/TS 16949:2009 در زمينه توليد قطعات پرسي و مجموعه‌‌هاي فلزي خودرو در سال 84
• دريافت گواهينامه ISO 14001:2004 مديريت زيست محيطي در سال 84
• دريافت گواهينامه 167OHSAS 18001:2007مديريت ايمني و بهداشت شغلي در سال 84
• کسب مقام نخست 168EFQM-SHRD در بين شركت‌هاي گروه سايپا در سال 84 و كسب تقديرنامه مربوطه در سال 85
• دريافت لوح صنعت سبز در سال 85 در استان تهران
• دريافت گواهينامه تعالي سه ستاره از پنجمين دوره جايزه‌ ملي بهره‌وري وتعالي سازماني در سال 86
• نشان سيمين جايزه تعالي گروه سايپا در سال 87
• دريافت گواهينامه مديريت رضايت مشتري ISO 10002:2004 در سال 88
• دريافت گواهينامه مديريت مستندات ISO 10013:2001 در سال 88
• دريافت گواهينامه مديريت آموزش ISO 10015:1999 در سال 88
• دريافت تقدير‌نامه تعالي چهار ستاره از هشتمين دوره جايزه‌ي ملي بهره‌وري و تعالي سازماني در سال 89
• استقرار نظام نگهداري بهره‌ور جامع (TPM)169 در سال 89
• دريافت گواهينامه مديريت ابزارهاي اندازه‌گيري ISO 10012:2005 به عنوان اولين شركت در زنجيره تامين خودرو‌سازان در سال 89
• دریافت گواهينامه2011 ISO 50001: مدیریت انرژی در سال 91
• دریافت گواهينامه رتبه سیمین از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی در سال 92

برخي شاخص های کیفی ناشی از پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 در شرکت سایپاپرس
(نکته: پیاده سازی ISO/TS 16949 در شرکت سایپاپرس از سال 1383 انجام شده است.)

نمودار 3-1: شاخص هاي كيفي سايپاپرس
*تذكر: شاخص ميزان توليد محصولات بدليل اعمال تحريم هاي بين المللي به صنعت خودرو از سال 1390 روند كاهشي داشته است.

فصل سوم
روش تحقيق

3-1-مقدمه
هدف تمام علوم،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، مدل سیستمی، سیستم مدیریت کیفیت Next Entries منبع پایان نامه درمورد معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری، جامعه آماری، تحلیل عاملی