منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، جامعه آماری، توسعه گردشگری، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه آماری تحقیق، نمونه گیری ،روش و ابزار گردآوری داده ها ، مقیاس مورد استفاده جهت پایایی و روایی و روش تحلیل داده ها است، می پردازد. روش شناسی تحقیق حاضر در زیر بیان شده است.
1-3- روش تحقیق
یکی از مهمترین مراحل تحقیقات علمی انتخاب روش تحقیق مناسب است. منظور از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. تحقیقها از لحاظ هدف آنها به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتست از: تحقیق بنیادی، کاربردی و توسعه ای . تحقیق حاضر از نوع تحقیق توسعه ای محسوب می شود.

همچنین تحقیقات علمی بر مبنای روش و ماهیت به پنج گروه تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم می شوند. پژوهش حاضر نیز از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می شود زیرا با استفاده از دیدگاه صنعتگران و هنرمندان به بررسی اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی پرداخته است.به بیانی دیگر در تحقیقات توصیفی پژوهشگر به ارزیابی شرایط کار، موقعیت پدیده، عقاید موجود و روابط بین متغیرهای مورد مطالعه می پردازد. استراتژی های پژوهش های کمی سه گونه اند: پیمایشی، همبستگی، تجربی. تحقیق حاضر از استراتژی پیمایشی استفاده کرده است که در آن پژوهشگر نوعی پیمایش بر روی یک نمونه یا کلیت جامعه اجرا می کند تا نگرش ها، افکار، رفتار یا خصیصه های جامعه را توصیف کند
2-3- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق جامعه آماری نامحدود است و شامل صنعتگران و هنرمندان فعال در تولید صنایع دستی در شهر تهران می باشد. انتخاب صنعتگران به عنوان جامعه آماری این تحقیق به این دلیل است که در میان زنجیره تولید صنایع دستی که شامل تهیه کنندگان و فروشندگان مواد اولیه ، صنعتگران و هنرمندان و فروشندگان محصولات نهایی هستند این گروه مواد اولیه خام را با هنر خود تبدیل به محصولاتی ارزشمند و قابل عرضه می کنند و هنر بومی و اصیل و بی همتای ایرانی را به نمایش می گذارند و در نتیجه به عنوان مهمترین بخش این زنجیره به شمار می آیند و از سوی دیگر این گروه بیشتر قادر به درک اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر فعالیت خود هستند. همچنین تجربیات سایر کشورها مشخص کرده است که ارتباط صنعتگران با گردشگران از یک سو به پویایی صنایع دستی کمک می کند و از سوی دیگر موجب افزایش آگاهی گردشگران از هنر وصنایع دستی هر کشور می شود.
3-3- روش و تعداد نمونه
بر اساس نظر دکتر دلاور1380 ، در مطالعات پیمایشی انتخاب حجم نمونهای برابر 100 عدد کافی است (دلاور، 1380: 97). در این مطالعه نیز بر اساس نظر فوق و همچنین دشواری دسترسی به جامعهی آماری مورد نظر، همین تعداد حجم نمونه، مبنای جمعآوری دادهها قرار گرفته است؛ اما با این وجود، طبق نظر اساتید ، تعداد 175 عدد پرسشنامه در بین جامعهی آماری توزیع شد که از میان آنها تعداد 156 پرسشنامه قابل استفاده تشخیص داده شد.
4-3- روش نمونهگیری
برای توزیع پرسشنامهی این تحقیق، به دلیل دشواری دسترسی به جامعه آماری از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده است.

5-3- روش گردآوری اطلاعات
به منظور یافتن پاسخ سوالات تحقیق داده های گوناگونی جمع آوری می شود که منابع این داده ها را می توان به چند دسته تقسیم کرد: منابع کتابخانه ای، آمارهای رسمی، آمارهای غیر رسمی، مدارک و اسناد کتابخانه ای . در این پژوهش به منظوری گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش ها و منابع زیر استفاده شده است :
روش کتابخانه ای :
– کتابهای معتبر و تحقیقات داخلی و خارجی
– مجلات و مقالات و وب سایت های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع
– مقالات الکترونیکی موجود در اینترنت
– آمار ها و اطلاعات اخذ شده از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

روش میدانی:
– پرسشنامه ساختاریافته

1-5-3- پرسشنامه پژوهش
پرسشنامه به عنوان رایجترین ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی ، متشکل از مجموعه ای از پرسش های هدفدار است که با استفاده از مقیاس های مختلف، دیدگاه پاسخ دهده را مورد سنجش قرار می دهد. در این پژوهش نیز به منظور یافتن پاسخ سوالات تحقیق از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. محقق با استفاده از پرسشنامه به بررسی تاثیر توسعه گردشگری و شکوفایی بخش صنایع دستی و به تبع آثار اقتصادی که می تواند برای صنعتگران در پی داشته باشد از دیدگاه این افراد ، پرداخته است.
پرسشنامه پژوهش شامل سوالاتی عمومی و جمعیت شناختی و بقیه سوالات به منظور بررسی اثرات توسعه گردشگری به عنوان متغیر مستقل و شکوفایی صنایع دستی و آثار اقتصادی آن به عنوان متغیر وابسته می باشد. پاسخ دهی به سوالات به صورت امتیازدهی با عددی در فاصله 1 تا 10 است که در آن عدد 1 کمترین میزان اثرگذاری و عدد 10 بالاترین میزان اثرگذاری را دارد. علت عدم انتخاب طیف لیکرت برای پاسخگویی از آن جهت بود که در صورت انتخاب این طیف عملیات محدودی قابل انجام بود. به همین دلیل پیوستار امتیازدهی 1 تا 10 انتخاب گردید تا پاسخ دهنده امکان امتیاز دهی به صورت بینابینی را نیز داشته باشد. در این تحقق از میان چهار نوع پرسشنامه حضوری، پستی، تلفنی و اینترنتی (الکترونیکی) از نوع پرسشنامه حضوری و الکترونیکی استفاده شده است. از پرسشنامه الکترونیکی نیز به دو صورت از طریق پست الکترونیکی و به اشتراک گذاشتن در گروه های مربوط به صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی در شبکه اجتماعی فیس بوک82 استفاده شده است. سوالات پرسشنامه شامل چهار بخش است که در زیر به آن اشاره شده است.

جدول1-3- ترتیب سوالات پرسشنامه
سوالات جمعیت شناختی
بخش الف
1 تا 3
سوالات عمومی
بخش ب و د
4 تا 8 و 25
سوالات امتیاز دهی
بخش ج
9 تا 24
سوالات باز
بخش د
26

مراحل انجام این پژوهش به طور خلاصه در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل1-3- خلاصه مراحل انجام تحقیق

6-3- روایی ابزار سنجش
از میان آزمون های متداول جهت بررسی روایی پرسشنامه که شامل روایی محتوا، معیار و سازه می باشد محقق به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه این تحقیق از روایی محتوا استفاده کرده است. اعتبار محتوایی آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. روایی محتوایی و صوری پرسش نامه از نظر استادان و خبرگان تایید شده است.
7-3- پایایی ابزار سنجش
برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌شود که اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل پرسش نامه است. پایایی پرسشنامه ای تحقیق به روش آلفای کرونباخ اندازه گیری شده است که در ادامه به بررسی آن پرداخته می شود.

1-7-3- ضریب آلفای کرونباخ
برآورد آلفای کرونباخ نشان می‌دهد که ارتباط درونی گویه‌ها پرسش نامه تا چه حدی می‌باشد. در واقع زمانی که گردآوری داده‌ها متکی به اجرای یک آزمون واحد است، برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درون سوال‌ها صورت می‌گیرد.کلی ترین صورت تحلیل واریانس سوالات از طریق تحلیل واریانس سوالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست می‌آید؛ به این صورت که واریانس هر مولفه و کو واریانس بین گویه‌ها محاسبه می‌شود. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند به کار می رود.حد قابل قبول آلفای کرونباخ حداقل 7/0 است. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه این پژوهش 941/. است که بالاتر از 7/. و به معنی پایا بودن این پرسشنامه است. همچنین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرهای تحقیق نیز در جدول نشان داده شده است.

جدول2-3- مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه
تعداد نمونه
تعداد سوالات
مقدار آلفای کرونباخ
17
16
941/.

جدول 3-3- مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده متغیرهای تحقیق
متغیر
مقدار آلفای کرونباخ
شکوفایی صنایع دستی
843/0
افزایش درآمد
895/0
افزایش اشتغال
732/0
افزایش کارآفرینی
875/0

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، توسعه گردشگری، روش تحقیق، هویت قومی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره پردازش اطلاعات، برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه