منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، توسعه گردشگری، اثرات اقتصادی، ایجاد اشتغال

دانلود پایان نامه ارشد

ت را بخوبی توجیه میکند ( ضرغام ، 1385). با توجه به اهمیت این بخش باید توجه مسئولان به راه های گسترش این هنر صنعت ، که از جمله آنها توسعه گردشگری است، جلب شود. توسعه گردشگری با ایجاد تقاضا برای تولیدات صنایع دستی بومی ، میتواند پیامدهای گوناگون مثبتی را به وجود آورد .
اثرات مثبت گوناگونی که گردشگری می تواند بر صنایع دستی و صنعتگران جامعه محلی داشته باشد خود توجیهی در زمینه توسعه گردشگری خواهد بود.
تحقیقات صورت گرفته پیرامون صنایع دستی و گردشگری اغلب حول موضوعاتی نظیر اصالت ( اسپلت و کوپر،200؛ چانگ و همکاران،2008؛ دی آزاردو گرونوالد،2006؛ لیترال،1993؛ ماریوما و همکاران،2008؛ رویلا وگود،2003؛ وری،2006) کالایی شدن صنایع دستی (آدامز،2008؛ بویتون،1986؛ گارمسون،1981؛ گرابورن،1984) صنایع دستی، توسعه اقتصادی و جنسیت ( کوهن،2001؛ کانلی و کریچ،1982؛ دیویس،2007؛ نیسون،1984) صنایع دستی،سوغات، معانی و مفاهیم (گوردون،1986؛ لاسوسا،2007؛ لیترال،1990؛ لاو و شلدون،1998؛ مورگان و پریچارد2005) صورت گرفته است (سوانسون و تیموتی،2012). همچنان که مشاهده می شود لزوم توجه به اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی در تحقیقات محسوس می باشد.
گردشگری میتواند موجب رشد تولیدات و افزایش کیفیت صنایع دستی شود. پولهایی که گردشگر در این راه خرج میکند میتواند بر سیستم اقتصادی جامعه میزبان اثرات مثبت داشته باشند (امیرحاجلو وهمکاران،1392). لیکن تجربه موفق برخی از کشورها نظیر هند در زمینه توسعه گردشگری وآثار مثبت اقتصادی واجتماعی آن نظیر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد وکاهش ناداری، سهم بالای مشارکت زنان و کاهش مسائل مربوط به تبعیض جنسیتی و همچنین آشنایی جهانیان با تاریخ وفرهنگ ومیراث هند توسط صنایع دستی نیاز به تحقیقات بیشتر پیرامون اثرات مثبت توسعه گردشگری در این حوزه در کشورمان را آشکار میکند. همچنین وضعیت نامناسب صنایع دستی طی سالهای اخیر با توجه به اینکه ایران به گفته کارشناسان دارای متنوع ترین صنایع دستی در جهان است ، محقق را بر آن داشت تا به بررسی رابطه توسعه گردشگری با شکوفایی و رونق صنایع دستی بپردازد.درک اثرات گوناگون توسعه گردشگری بر صنایع دستی و ابعاد آن بر جوامع میتواند زمینه ای برای استفاده مناسب از گردشگری در جهت بیشینه کردن منافع در این حوزه شود. در این راستا این تحقیق سعی دارد به بررسی اثرات مثبت اقتصادی توسعه گردشگری بر بخش صنایع دستی ایران و بپردازد .

3-1- اهداف و سوالات تحقیق
1-3-1- هدف اصلی تحقیق
هدف اصلی این تحقیق آگاهی از اثرات اقتصادی توسعه گردشگری در بخش صنایع دستی است.
2-3-1- پرسش های اصلی
– اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر رونق و شکوفایی بخش صنایع دستی چیست؟

3-3-1 -پرسش های فرعی
– آیا توسعه گردشگری موجب افزایش اشتغال در بخش صنایع دستی می شود؟
– آیا توسعه گردشگری موجب افزایش کارآفرینی در بخش صنایع دستی می شود؟
– آیا توسعه گردشگری موجب افزایش درآمد در بخش صنایع دستی خواهد شد؟
– آیا توسعه گردشگری موجب شکوفایی صنایع دستی خواهد شد؟

4-1- چارچوب کلان نظری تحقیق
توسعه گردشگری میتواند اثرات اقتصادی گوناگونی در برداشته باشد . ایجاد اشتغال به صورت مستقیم ، غیر مستقیم و القائی از جمله اثرات اقتصادی است که به صورت مکرر به آن اشاره شده است (سازمان جهانی جهانگردی،1379). در مجموع پنج نوع اشتغال نیروی انسانی در در مورد گردشگری قابل تفکیک است که اشتغال در تولید صنایع دستی و تولیدات هنری در گروه اشتغال غیر مستقیم قرار میگیرد(پاپلی یزدی و سقایی،1385). همچنین ایجاد و افزایش درآمد و افزایش فعالیت های کارآفرینی از دیگر مواردی است که به آن اشاره شده است (شارپلی و تلفر،1391). ایرشاد1 معتقد است توسعه گردشگری فرصت های جدیدی را برای کسب و کارهایی که حتی به صورت مستقیم درگیر در گردشگری نیستند مانند تولید صنایع دستی و غذاهای محلی ایجاد می کند که این مساله موجب رونق و شکوفایی این کسب و کارها و صنایع و همچنین اشتغالزایی و افزایش درآمد می شود (ایرشاد،2010).
در زمینه اثرات گردشگری بر صنایع دستی، هال معتقد است حضور گردشگران در بسیاری مناطق موجب افزایش تولیدات محصولات بومی و رونق صنایع دستی محلی شده است (هال و همکاران، 20012). همچنین توسعه گردشگری کمک شایانی در جهت حفظ هنر وصنایع دستی جامعه میزبان و جلوگیری از میان رفتن صنایع دستی کهن کرده است(چاک وای،1385). برای تولیدت محلی مانند صنایع دستی جهت ارائه به گردشگران بازارهای جدیدی ایجاد می شود و علاوه بر آن این مساله در بهبود کیفیت صنایع دستی نیز موثر می باشد (تولایی ،1386). گرابورن (1984) و کوهن (1993) معتقدند که گردشگری نقش بسیار موثری در توسعه هنر و صنایع دستی و قومی در جوامع گردشگر پذیر دارد، هر چند که می تواند اثرات منفی نیز بر این هنرها داشته باشد.(هریسون،2001)3.
خرید به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های گردشگران محسوب می شود که می تواند اثرات اقتصادی مهمی را در جامعه میزبان بر جای گذارد. گردشگران به منظور یادآوری خاطرات سفر و برقراری ارتباط با فرهنگ جامعه میزبان اقدام به خرید صنایع دستی می کنند. اکانر معتقد است که گردشگران از طریق خرید صنایع دستی محلی موجب ایجاد شغل و ارتقای آن در جهت توسعه پایدار اقتصادی ، بهبود زندگی صنعتگران و ارتقاء موقعیت زنان و بخش های محروم جامعه و همچنین افرادی که امکان دستیابی به شغل دیگری را ندارند ،شده است. اقتصاد صنایع دستی که اغلب زندگی صنعتگران به آن وابسته است، علاوه بر اینکه تولید محصولات طبیعی را تشویق می کند موجب همپیوندی جوامع نیز می شود ( اکانر،2006).

به اعتقاد لیترال (1990) آینده بسیاری از صنعتگران و صنایع دستی در جهان وابسته به توسعه گردشگری و بازاری ایست که این صنعت برای محصولات صنایع دستی جوامع میزبان به ارمغان می آورد (لیترال،1990). از جمله مهمترین اثرات گردشگری به عقیده لردکیپانیدز توسعه بازارهای جدید برای صنایع دستی و اشکال هنری جامعه میزبان و شکوفایی ، رونق و تجدید حیات این صنعت است. هر چند که این رونق به نظر وی می تواند اثرات منفی نظیر کالایی شدن محصولات صنایع دستی را نیز در بر داشته باشد ( لرد کیپانیدز،2002).
تجربیات سایر کشورها شواهد کافی مبنی بر لزوم ارتباط مستقیم بین رشد گردشگری و بخش صنایع دستی به دست می دهد. از آنجا که آگاهی بسیاری از دولتها درباره این حقیقت افزایش یافته آنان میراث فرهنگ و تمدن خود را در برنامه ریزی های کلان برای گردشگری و صنایع دستی گنجانده اند. به نظر میرسد که بدون گسترش گردشگری صنایع دستی نیز مهجور خواهد ماند (معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی،1386).
توپس (1993) در این زمینه معتقد است سازگاری و انعطاف پذیری عملکرد صنایع دستی به عنوان عنصر مهمی در موفقیت این صنعت به عنوان نوعی از مکانیسم توسعه از طبقات پایین به شمار می رود. همچنین او تاکید می کند که توسعه گردشگری عامل مهمی در توسعه بازار این محصولات و تاکید دوباره علاقه به صنایع دستی قومی به شمار می رود. توسعه گردشگری از یک سو موجب افزایش تقاضا برای صنایع دستی و تولید محصولات جدید و از سوی دیگر ایجاد غرور و افتخار جامعه میزبان به محصولات فرهنگی خود می شود و بدین ترتیب تجدید حیات صنایع دستی رخ می دهد (توپس،1993)4.
توجه به تمایلات و علائق گردشگران در خرید صنایع دستی از مواردی است که می تواند فواید اقتصادی بیشتری را برای جامعه میزبان به همراه آورد. ایجاد تغییرات در این محصولات و توسعه محصولات موجب احیا بسیاری از این محصولات به واسطه رونق گردشگری شده است. استفاده از مواد بومی در تولید این محصولات همچنان که موجب جذب بیشتر گردشگران شده است، باعث شده تا کل زنجیره ارزش و تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی از تولید این محصولات سود ببرند (هیلی، 2009؛ هیرویوکی،2011 5؛ مارک ویک، 2001 6).
خرید و حمایت گردشگران از صنایع دستی کمک می کند تا روش های قدیمی از طریق فروش این محصولات زنده بماند. بدون وجود بازار بسیاری از مهارت های سنتی به دلیل کمبود تقاضا از بین خواهند رفت. گردشگری فرصتی را برای محافظت از این سنت ها فراهم می آورد. احیای صنایع دستی سنتی موجب ایجاد اشتغال در جامعه محلی می شود. هند از جمله کشورهایی است که صنایع دستی در این کشور به اقتصاد محلی کمک زیادی کرده است. تولید صنایع دستی در این کشور به منظور عرضه به گردشگران نزدیک 20 میلیون هنرمند را به صورت تمام وقت مشغول به کار کرده است (اکانر،2006). شمار زیادی از این افراد را زنان و اقشار کم درآمد جامعه تشکیل می دهند. توسعه گردشگری در هند توانسته است کمک زیادی به رشد بخش صنایع دستی کند. این بخش سالانه به طور متوسط 3 درصد رشد دارد (هشمی،2012)7.
مطالعات چندی پیرامون این موضوع صورت گرفته است از جمله مطالعات روبن (1982) در یکی از روستاهای مقصد گردشگری در برزیل مشخص کرد که توسعه گردشگری در این مقصد توانسته است مزایای اقتصادی زیادی برای فعالان بخش صنایع دستی از جمله ایجاد اشتغال، افزایش درآمد به خصوص برای زنان و جوانان و ایجاد استقلال مالی برای زنان را ایجاد کند (روبن، 1982)8. همچنین در مطالعه صورت گرفته در نپال مشخص شد که توسعه گردشگری منجر به ایجاد اشتغال و علاقه بیشتر جوانان به صنایع دستی بومی و بهبود معیشت آنان شده است. همچنین در این منطقه توجه به علائق گردشگران در تولید صنایع دستی و توسعه محصولات، افزایش 30درصدی درآمد این صنعتگران را در پی داشته است. همچنین جامعه محلی مورد مطالعه از تغییر محصولات خود بر طبق علائق گردشگران تا جایی که موجب از میان نرفتن فرهنگ شود ، اعلام رضایت کرده اند زیرا منافع مالی را افزایش می دهد و موجب افزایش اشتغال آنان می شود (هیرویوکی،2011).
با افزایش خرید صنایع دستی توسط گردشگران کارگاه های تولید این محصولات نیز افزایش خواهد یافت که این امر خود نشان دهنده فعالیت های کارآفرینی و یا اثرات نشیب توسعه گردشگری خواهد بود. به عقیده اکانر خرید سوغات وصنایع دستی توسط گردشگران موجب ایجاد اشتغال در جهت توسعه پایدار اقتصادی می شود. اکانر در این زمینه معتقد است، توسعه گردشگری میتواند در کشورهای در حال توسعه و مناطق دورافتاده و محروم موجب کاهش فقر شود. (اکانر،2006) همچنین تحقیقات توپس مشخص کرد که توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی از طریق فروش صنایع دستی می شود (توپس،1993). در این زمینه پوپلکا و لیترل معتقدند فروش سوغاتی های محلی باعث ایجاد ارتباط با اقتصاد محلی می شود و تولید چنین محصولاتی موجب اشتغالزایی بارزی در مناطق مختلف خواهد شد (پوپلکا و لیترال،1991).
بر اساس آنچه در زمینه تجربیات کشورها و همچنین تحقیقات صورت گرفته بیان شد، به نظر می رسد میان توسعه گردشگری و افزایش حضور گردشگران در جوامع محلی و شکوفایی صنایع دستی در جوامع ارتباط قوی وجود دارد و توسعه گردشگری در بسیاری از مناطق موجب حفاظت از صنایع دستی جامعه میزبان و جلوگیری از نابودی بسیاری از آنها شده است (گرابورن،1984؛ کوهن،1995؛ لیترال،1990؛ توپس،1993؛ برونر،1996؛ هال و همکاران،2001؛ لردکیپانیدز،2002؛ زاپینو،2005؛ اکانر،2006؛چاک وای،1385). توسعه گردشگری توانسته است فرصت های جدید اشتغال و افزایش میزان درآمد و فرصت های کارآفرینی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم با خود به ارمغان آورد. (اپرمان،1996؛شارپلی و تلفر،1391) بخش صنایع دستی نیز به اعتقاد بسیاری از محققان و به استناد تحقیقات گوناگون درکشورهای مختلف با توسعه گردشگری اثراتی نظیر اشتغالزایی در این بخش، ایجاد درآمد برای صنعتگران و هنرمندان (روبن،1982؛ پوپلکا و لیترال،1991؛ اشلی و همکاران،2001؛ مارک ویک،2001؛ هیلی،2009؛ اکانر،2006؛ ؛ سرجیو،2008؛ هیروریوکی،2011) و افزایش گرایش به ایجاد کارآفرینی های کوچک مقیاس را تجربه خواهد کرد (توپس،1993؛ لردکیپانیدز،2002؛ سرجیو،2008؛ زاپینو،2005؛ جایاواردهانا،2009؛ هیلی،2009). همچنین با توسعه گردشگری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، توسعه گردشگری، سازمان ملل، اثرات اقتصادی Next Entries منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، توسعه گردشگری، جامعه آماری، جمعیت شناختی