منبع پایان نامه درمورد شرکتهای بیمه، علامه طباطبایی، رفتار سازمانی، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

ﮐـﻮرش اﺳـﻌﺪي ﺑﯿﮕﯽ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان: ادارهﮐﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ.
13) خاکي، غلامرضا (1379). روش تحقيق در مديريت. تهران: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي.
14) خسروي،‌امير (1388)،‌بررسي تاثير عوامل كيفيت خدمات بر رضايت و وفاداري و توصيه خريد به ديگران در بيمه ايران استان لرستان، پايان نامه،‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك.
15) دادگران،محمد، (1385).مباني ارتباطات جمعی، تهران: انتشارات مرواريد، چاپ نهم .
16) دستباز، هادی (1384)، اصول وکلیات بیمه های اشخاص، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
17) رابینز، استیفن.پی. (1386). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان. تهران: انتشارات امیر کبیر.
18) راﺳﺘﮕﻮ، ﻣﻬﺮداد،(1380). از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎري ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ، ﺗﻬﺮان : ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺸﺮ آﯾﻨﺪﮔﺎن.
19) رسولی، محمدرضا، (1386 الف) .” پژوهشنامه تبلیغات، تهران : انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
20) روستا، احمد- ونوس، داور- ابراهيمي، عبدالحميد (1385)، مديريت بازاريابي ، تهران: انتشارات سمت،‌چ 10.
21) روستا، احمد، (1380) . ” تبليغات آينده و آينده تبليغات در ايران”، مجموعه مقالات دومين همايش صنعت تبليغات ايران، تهران: اداره کل تبليغات معاونت امور مطبوعاتی وتبليغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول .
22) ریاحی فر، مهدی (1385)، نقش مدیریت تبلیغات در عرصه رقابت، پیام بیمه ایران ( ویژه نامه تخصصی)، شماره 9.
23) زمانی، حميده(1390). بررسی تطبیقی تبلیغات بازرگانی شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی (تحلیل محتوای آگهیهای مطبوعاتی شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی). پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي، پردیس آموزشهای نیمه حضوری.
24) ساترلند، م.(۱۳۸۰). روانشناسی تبلیغات تجاری، ترجمه: سینا قربانلو، تهران: انتشارات مبلغان.
25) سرمد، زهره-بازرگان، عباس-حجازی، الهه (1380)، روش تحقیق در علوم رفتار، تهران :انتشارات آگاه.
26) شادرام آبپرده، زهرا (1390). بررسي نقش ارتباطات و اعتماد در وفاداري مشتريان شرکت بیمه توسعه شیراز از طريق بسط مدل شاخص رضايت مشتري اروپا ECSI. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پيام نور ، دانشكده علوم انساني. مركز شيراز.
27) شمس، راحیل 1386، “بررسی ارتباط میان فعالیتهای بازاریابی در ایجاد ارزش ویژه برند با استفاده از مدل تعمیم یافته آکر”، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
28) صحت، سعید- گراوند، عادله- قبادی، لیدا (1390)، بررسی نقش اصلی تبلیغات در صنعت بیمه، تازه های جهان بیمه، شماره 156.
29) ﻃﺎﻫﺮﻧﺴﺒﯽ، ﮐﻮروش، (1381). ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، آﮔﻬﯽ، ﺗﺮوﯾﺞ، ﺗﺒﻠﯿﻎ، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮزﯾﻦ.
30) عبدالوند، محمد علي- غفاري آشتياني، پيمان (1388)،‌ ارائه الگويي براي ارزيابي عوامل موثر بر تبليغات شفاهي در بازار خدمات ( مطالعه موردي: بانك‌هاي شهرستان اراك)، مجله پژوهش‌هاي مديريت،‌ شماره 81.
31) فتحی، سیده فروغ (1389)، بررسی تاثیر ابزارهای تبلیغاتی بر جذب مشتریان بیمه آتش سوزی در استان زنجان، پایان نامه، دانشگاه پیام نور واحد تهران.
32) فرهنگی، علی اکبر- صفرزاده، حسین (1386).، روش های تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات پویش.
33) فرهنگی، علی اکبر- محب علی، داود (1385)، مدیریت بازار، تهران: انتشارات امیر کبیر.
34) ک. هاوالدار، کریشنا، ترجمه و تلخیص عبدالوند، محمدعلی- نیکومرام، هاشم (1385)، بازاریابی صنعتی، تهران : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
35) كاووسي،‌سيد محمد رضا (1384)،‌روش‌هاي اندازه گيري رضايت خدمات، تهران: انتشارات سبزان.
36) کرچ، د. کراچ فیلد، ر. س. بلاکی، ا. اس.(۱۳۴۷). فرد در اجتماع، ترجمه محمود صناعی، تهران: چاپ زوار.
37) کریتنر، رابرت و کینیکی، آنجلو(1386). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه ی علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده، جلد دوم، تهران، مؤسسه انتشارات و پخش کتاب پویش.
38) کریستوفر، لاولاک –رایت، لان، ترجمه فروزنده، بهمن (1385)، اصول و مدیریت بازاریابی خدمات، تهران: انتشارات آموخته.
39) لاليان پور، نوشين ( 1388)، عوامل موثر بر وفاداري بيمه گذاران (مورد مطالعه بيمه ايران)،‌پايان‌نامه،‌دانشگاه علامه طباطبايي.
40) محمودی، بهزاد ،( 1382). ” معرفی روش های متداول تبليغات در اينترنت و مزايای آن “، مجموعه مقالات دومين همايش صنعت تبليغات ايران، تهران: اداره کل تبليغات معاونت امورمطبوعاتی و تبليغاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
41) مرادي، محسن(1389)، طراحي و تبيين مدل وفاداري مشتري در صنعت بيمه (مورد مطاعه: شركت بيمه كارآفرين)،‌ فصلنامه مديريت صنعتي دانشكده علو مانساني دانشگاه آزاد اسلامي،‌شماره 14.
42) ﻣﺴﺎري، ﭘﺎل، ﭘﺎﯾﯿﺰ،(1379). ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺗﺒﻠﯿﻎ؛ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزي دﯾـﺪاري، ﻣﺘـﺮﺟﻢ: ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ ﺣﮑﯿﻢآرا، رﺳﺎﻧﻪ، ﺳﺎل11ش 3، ﺗﻬﺮان: ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارﺷـﺎد اﺳﻼﻣﯽ.
43) مساری، پال، ( 1379) . نقش تصوير در تبليغ : متقاعد سازی ديداری، ترجمه محمد علی حکيم آرا، فصلنامه مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، شماره پاييز .
44) مسعودی، امید، (1381). جادوی تبلیغ، بررسی و شناخت فن تبلیغ، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 29، مرکز تحقیقات صدا وسیما .
45) معتمدنژاد،کاظم، (1385) .وسایل ارتباط جمعی، تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ پنجم .
46) مقیمی، سید محمد(1385). سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی. تهران: انتشارات ترمه
47) نقيب السادات، سيد رضا، (1381 ). ” چشم انداز تبليغات بازرگانی در عصر اطلاعات”، رسانه، فصلنامه مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، شماره زمستان.
48) هراتی ثانی، محبوبه (1385)، ارزیابی اثربخشی تبلیغات صنعت بیمه (شرکت سهامی بیمه ایران)، پایان نامه،دانشگاه تهران.
49) ﻫﻮﮔﺘﻮن، ﻣﯿﺘﻠﯿﻦ، (1381) .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺻـﺎدق ﻣﺤﻤـﻮدي ﻓـﻀﻠﯽ، ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﻨﺠﺶ، ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ش 29.
50) وودرف، هلن، ترجمه گوهریان، ابراهیم- کوهستانی، مصطفی (1382)، بازاریابی خدمات، تهران: انتشارات امیر کبیر.
51) ويندال، سون و ديگران ،( 1376 ). کاربرد نظريه های ارتباطات ، ترجمه : عليرضا دهقان، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ه

منابع لاتین:
1) Aaker, D.A. & Joachimsthaler, E. 2000, “Brand Leadership”, The Free Press, New York, NY.
2) Atilgan, E., Aksoy, S. & Akinci, S. 2005, “Determinants of the brand equity: A verification approach in the beverage industry in Turkey”, Journal of Marketing Intelligence & Planning, Vol. 23, no. 3, PP. 237-248.
3) Ball, D., Coelho P.S., & Vilares M. J. (2007). Service personalization and loyalty. Journal of Services Marketing, vol. 20, no. 6, pp. 391-403.
4) Ball, D.,Coelho P.S., & Macha´s, A. (2004). The role of communication and trust in explaining customer loyalty An extension to the ECSI model. European Journal of Marketing, vol. 38 no. 9/10, pp. 1272-1293.
5) Beristain, J.J, Zorrilla, P, (2011) ,”The relationship between store image and store brand equity: A conceptual framework and evidence from hypermarkets”, Journal of Retailing and Consumer Services 18 ,562–574
6) Brett A.S. Martin, Andrew C. Bhimy, Tom Agee, (2002),”Infomercials and advertising effectiveness: an empirical study”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 19 Iss: 6 pp. 468 – 480
7) Brodie, R., Whittome, J.R.M. & Brush G.J. 2008, “Investigating the service brand: A customer value perspective”, Journal of Business Research.
8) Business Week 2003, “The 100 top brands”, Vol. 8, no. 4, pp. 72-8.
9) Ciavolino, E. & Dahlgaard, J. J.(2007), “ECSI- Customer Satisfaction Modeling and Analysis: A case study”, Journal of Total Quality Management, Vol. 18, No.5, pp. 545-554.
10) Clew, Kenneth E.james. Karen E.kranenburg.kiristine E.berry chiristine t(2006), The relationshing of the visual element of an advertisement to servise quality expectations and source credibility, Journal of Services Marketing, Vol: 20, No: 6, pp404-411.
11) Coelho and Esteves (2007) “The choice between a five-point and a ten-point scale in the framework of customer satisfaction measurement”. Retrieved from www.google.com.
12) Davis, D.F., Golicic, S.L. & Marquardt, A.J. 2008, “Branding a B2B service: Does a brand differentiate a logistics service provider?”, journal of Industrial Marketing Management, Vol. 37, pp. 218-227.
13) de Chernatony, L. & Segal-Horn, S. 2003, “The criteria for successful service brands”, European Journal of Marketing, Vol. 37, no. 7/8, pp. 1095-1118.
14) Décaudin, Jean-Marc (2010), Are services advertised differently? An empirical examination, Journal of Services Marketing, Vol: 24 Issue: 7.
15) Degraffenreid, Scott (2006),”Beyond advertising: why people are the new media”, Handbook of Business Strategy, Vol. 7 Iss: 1 pp. 81 – 85
16) Devlin, J.F. & Azhar, S. 2004, “Life would be a lot easier if we were a Kit Kat’: practitioners’ views on the challenges of branding financial services successfully”, Journal of Brand Management, Vol. 12, no. 1, pp. 12-30.
17) Feldwick, P. 2002, “What is Brand Equity, Anyway?”, World Advertising Research Center, Henley-on-Thames.
18) Fung So,K. King,C,(2010),”When experience matters”:building and measuring hotel brand equity, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 22 No. 5, pp. 589-608.
19) Gable, M., Fairhurst, A., Dickinson, R. and Harris, L. (2000), Improving students’ understanding of the retail advertising budgeting process, Journal of Marketing Education, Vol. 22 No. 2, pp. 120-8.
20) Gremler, D.D. & Gwinner, K.P. 2000, “Customer-employee rapport in service relationships”, Journal of Service Research, Vol. 3, no. 1, pp. 82-104.
21) Hackley, Chris (2005), “Advertising g promotion: Communicating Brands”, SAGE Publications.
22) Hatch, M.J. & Schultz, M. 2003, “Bringing the corporation into corporate branding”, European Journal of Marketing, Vol. 37, no. 7/8, pp. 1041-1064.
23) Herrington,J.D.and Henley,J.A.Jr (2000), Comparing the relative impact of services and non-services advertising: the case of insurance automobiles, Journal of Promotion Management, Vol: 5, No: 2,pp 101-108.
24) Hill, D.J., Bodegett,J. ,Baer,R. and Wakefield,k.(2004), An investigation of visualization and documentation strategies in services advertising, Journal of Services Research, Vol: 7, No: 3, pp155-166.
25) Hong-Youl Ha, Joby John, Swinder Janda, Siva Muthaly, (2011), The effects of advertising spending on brand loyalty in services, the European Journal of Marketing, Vol. 45 Iss: 4 pp. 673 – 691
26) Jung, J. & Sung, E.Y. 2008, “Consumer-based brand equity: Comparisons among Americans and south Koreans in the USA and south Koreans in the Korea”, Journal of Fashion Marketing and Management, Vol. 12, no. 1, pp. 24-35.
27) Kalyanaram, G.K. (2009), The endogenous modeling of the effect of direct-to-consumer advertising in prescription drugs, International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, Vol: 3, Issue: 2.
28) Kayaman, R. & Arasli, H. 2007, “Customer based brand equity: Evidence from the hotel

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد اعتماد به برند، کیفیت خدمات، کارشناسی ارشد، میزان فروش Next Entries پایان نامه با کلید واژه های معماری ایران، مراکز فرهنگی، فضای معماری، مبانی نظری