منبع پایان نامه درمورد شبکه عصبی، مدل سازی

دانلود پایان نامه ارشد

گل گهر1………………………………………………………………………………………………………………………………..116
جدول 4-6 مقادیر مختلف پارامترهای طراحی آتشباری با استفاده از
روش های تجربی در خاک ……………………………………………………………………………………………………………..118
جدول 6-5 معرفی پارامترهای ورودی و پارامتر هدف در مدل سازی …………………………………………121
جدول 6-6مقدار ماکسیمم ،مینیمم و میانگین پارامترهای مختلف ورودی و خروجی …………. …..122

فهرست نمودار ها
شماره صفحه عنوان
نمودار1-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل…………………………61….
نمودار2-5 رابطه فاصله مقیاس شده (n=2)با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی مماسی …………………. 61
نمودار3-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی قائم………………………… 62
نمودار4-5 رابطه فاصله مقیاس شده (n=2)با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی طولی ……………………. 62
نمودار5-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقدار ماکسیمم سرعت جابجایی طولی.قائم.مماسی….63
نمودار6-5 رابطه فاصله مقیاس شده ( (n=2با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(50%)……………..64
نمودار7-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(95%)………………64
نمودار8-5 رابطه فاصله مقیاس شده (n=2)با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(50%) خاک……66
نمودار9-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(95%) خاک…..67
نمودار10-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(50%) سنگ….67
نمودار11-5 رابطه فاصله مقیاس شده (n=2)با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(95%) سنگ.. 68
نمودار12-5 سرعت کل بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت……………………………69
نمودار13-5 سرعت مماسی بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت……………………..69
نمودار14-5 سرعت قائم بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت………………………….70
نمودار15-5 سرعت طولی بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت……………………..70
نمودار16-5 سرعت max(l v t )بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت………….71

فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
شکل3- 1موقعیت معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان…………………………………………………………………..16
شکل3- 2پراکندگی آنومالی های موجود در معدن گل گهر…………………………………………………………..17
شکل 3- 4مقطعی عرضی از توده شماره 1 معدن………………………………………………………………………….19
شکل 3- 3نمایی از الگوی انفجاری در معدن…………………………………………………………………………………20
شکل1-4 سه جهت عمود بر هم جهت اندازه گیری موج………………………………………………………………..24
شکل 2-4انواع موج…………………………………………………………………………………………………………………………..25
شکل 3-4 الگوی شماتیک از امواج الاستیک اطراف یک خرج……………………………………………………….27
شکل4-4 لرز ه های تولیدی ناشی از شمع کوبی شامل یک پالس منفرد……………………………………..27
شکل 5-4 امواج ایده ال برای دو موقعیت مختلف ژئوفن……………………………………………………………….28
شکل 6-4تولید و گسترش امواج سطحی………………………………………………………………………………………….28
شکل7-4تقریب سینوسیa)جابجایی سینوسی در یک نقطه ثابت(xثابت)،b)جابجایی
سینوسی دریک لحظه(tثابت)……………………………………………………………………………………………………………29
شکل 8-4 روابط پایه استهلاک…………………………………………………………………………………………………………35
شکل 9-4سرعت ذره ای حداکثر بر حسب فاصله مقیاس شده در ریشه سوم……………………………….39
شکل 10-4سرعت ذره ای حداکثر بر حسب فاصله مقیاس شده در ریشه دوم…………………………….39
شکل11-4استانداردOSRME برای تعیین سرعت ذره ای بر حسب فرکانس غالب…………………..49
شکل12-4 سرعت ذره ای بر حسب فاصله مقیاس شده برلی 1500 رکورد جمع آوری شده..… 50
شکل13-4محدوده خسارت بر اساس سرعت ذره ای حداکثر – فاصله مقیاس شده…………………..52
شکل14-4 پیش بینی حداکثر مقدار خرج بر تاخیر مجاز برای سازهای مختلف
در معیارهای خسارت مختلف برای انفجار در سنگ……………………………………………………………………….53
شکل15-4 پیش بینی حداکثر مقدار خرج بر تاخیر مجاز برای سازهای مختلف
در معیارهای خسارت مختلف برای انفجار در خاک………………………………………………………………………..54
شکل 16-4 موقعیت ساختمانها نسبت به معدن………………………………………………………………………….55
شکل 17-4برنامه ریزی برای مطالعه لرزش……………………………………………………………………………………56
شکل 1-5رابطه بین حداکثر خرج هر تاخیر وحداکثر سرعت ذرات……………………………………………..58
شکل2-5 تاثیر زاویه سطوح لایه بندی بر روی قوانین انتشار امواج لرزشی…………………………………..72
شکل 3-5تشدید امواج لرزش به هنگام نزدیک بودن فرکانس های طبیعی ساختمانها
با فرکانسهای غالب لرزش(clark etal)………………………………………………………………………………………….79
شکل4-5 تشدید در درون ساختمان(clark et al)………………………………………………………………………79
شکل 5-5تاثیر امواج p و s بر روی ساختمانها……………………………………………………………………………….80
81…………………………………………………………………………………………………………… نواع آسیب ا7-5شکل
شکل 8-5تاثیر شرایط محیطی بر روی لرزش زمین ناشی از آتشکاری………………………………………..81
شکل 9-5گزارش fft مربوط به ثبت لرزش با کمترین فاصله بین مرکز انفجار تا
محل کار گذاری دستگاه………………………………………………………………………………………………………………..82
شکل 10-5گزارش fft مربوط به ثبت لرزش با حداکثر فاصله بین مرکز انفجار تا محل کار گذاری دستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
شکل 11-5 گزارش event مربوط به ثبت لرزش با کمترین فاصله بین مرکز
انفجار تا محل کار گذاری دستگاه…………………………………………………………………………………………………….84
شکل 12-5گزارش event مربوط به ثبت لرزش با حداکثر فاصله بین مرکز
انفجار تا محل کار گذاری دستگاه…………………………………………………………………………………………………….85
شكل 6-1 قسمت‌هاي اصلي ساختمان يك نرون……………………………………………………………………………91
شكل 6-2 اتصال يك سيناپس بين دو نرون…………………………………………………………………………………..91
شکل 6-3 ساختار يک نرون تک ورودي…………………………………………………………………………………………97
شکل 6-4 ساختار يک نرون R ورودي…………………………………………………………………………………………..97
شکل 6-5 يک ساختار نمونه از شبکه عصبی مصنوعي………………………………………………………………….98
شكل 6-6 نحوه اتصالات در شبكه‌هاي عصبي……………………………………………………………………………….99
شكل 6-7 نماي كلي آموزش بدون سرپرست………………………………………………………………………………102
شكل 6-8 نماي كلي آموزش با سرپرست…………………………………………………………………………………….103
شكل6-9 ساختار يک شبکه تک لايه……………………………………………………………………………………………105
شكل 6-10 ساختار يک شبکه چند لايه………………………………………………………………………………………106
شكل 6-11 ساختار يک پرسپترون……………………………………………………………………………………………….107
شكل6-12 نمودار تابع سيگموئيد…………………………………………………………………………………………………108
شكل6-13 نمودار تابع Hard-limit …………………………………………………………………………………………109
شكل 6-14 نمودار تابع تانژانت سيگموئيد…………………………………………………………………………………..109
شکل15-6 نمایی از یک پله انفجاری و مشخصات آن………………………………………………………………..117
شکل 16-6پارامترهای مورد استفاده در فرمولهای تجربی………………………………………………………117
شکل 6-17 الگوریتم شبکه مورد استفاده جهت مدل سازی انفجار………………………………………….125
شکل 18-6نمایش شماتیک ساختار شبکه عصبی مورد استفاده در خاک…………………………….125
شکل 19-6کد نویسی برنامه در حالت کل مواد………………………………………………………………………..128
شکل20-6 نمودار ضرایب همبستگی شبکه برای کل مواد ………………………………………………………129

شکل21-6 نمودار عملکرد شبکه در حالت کل مواد …………………………………………………………………130

شکل 22-6کد نویسی برنامه در آهن و باطله……………………………………………………………………………131
شکل23-6 نمودار ضرایب همبستگی شبکه برای آهن و باطله…………………………………………………132

شکل24-6 نمودار عملکرد شبکه برای آهن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد شبکه عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، پردازش اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه درمورد شبکه عصبی، عصر اطلاعات، دارایی ها