منبع پایان نامه درمورد شاخص توده بدنی، نقطه مرجع، دانشجویان دختر، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

بود.

3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل دختران مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود.

3-4 نمونه آماری و نحوه انتخاب آزمودنی ها
نمونه آماری شامل 30 نفر از دختران دانشجوی مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی که به صورت در دسترس انتخاب شدند، می باشد.

3-5 متغیرهای تحقیق
1-3-5متغیر مستقل
-تمرینات ثبات دهنده گردن

2-3-5 متغیر وابسته
-میزان تعادل
-میزان حس وضعیت گردن
-میزان درد

3-6 ابزار گرد آوری اطلاعات
ابزار تحقیق
1.مقیاس دیداری درد
برای بررسی میزان گردن درد از مقیاس پیوسته بصری (VAS)33 که دارای اعتبار 76/0 تا 84/0 است(بونسترا34 و همکاران 2008) استفاده گردید. این مقیاس شامل خط صاف افقی 100 میلی متری است که روی یک سر آن عبارت (عدم وجود درد) و روی سر دیگر آن عبارت(شدید ترین درد ممکن) نوشته شده است می باشد. فرد میزان درد خود را که در غالب اوقات احساس می کند روی پیوستار 100 میلی متری این خط صاف علامت گذاری می نماید. شیوه اندازه گیری میزان درد با استفاده از یک خط کش از ابتدای پیوستار تا جایی که بیمار علامت گذاشته است محسوب می -شود.(اکبری1388)

2.قد سنج : براي اندازه گيري قد آزمودني ها از متر نواري بر حسب سانتي متر ، نصب شده بر روي ديوار استفاده شد. هر يك از آزمودني ها بدون كفش درحالي كه پاها نزديك به يكديگر و سر، پشت، باسن و پاشنه كاملاً در امتداد یکدیگر بودند، ايستاده و اندازه قد آن ها به سانتي متر ثبت گرديد.
3. ترازو : براي اندازه گيري وزن آزمودني ها از ترازوي ديجيتالي سهند ساخت کشور ایران با دقت 1 گرم استفاده شد.
4. دستگاه بایودکس: برای سنجش تعادل در افراد گردن دردی از این دستگاه که دارای درجه اعتبار 95/0 و ساخت کشور آمریکا(Balance SD, System115, VAC) است، استفاده شد (جواهری 1390) .
5. دستگاه سنجش حس وضعیت گردن با درجه اعتبار 52/0 تا 81/0: (کلاه با نشانگر لیزری). (آرامی 1390، بینرت 2013).
6. توپ والیبال و بسکتبال
7. برگه ثبت اطلاعات دموگرافیک(پیوست 1).
8. تشک
9. چشم بند
3-7 شیوه اجرای تحقیق
1- محقق با مراجعه به اتاق های واقع در خوابگاه دانشجویی و سوال کردن از آنها در خصوص گردن درد آنها مطلع و بعد از دعوت به همکاری و رضایت آنها، پزشک گردن درد غیراختصاصی آنها را تایید کرد .
2. از مقیاس دیداری درد (VAS) برای ارزیابی میزان درد استفاده شد و فرم شاخص ناتوانی گردن توسط شرکت کنندگان تکمیل شد.
3. از دانشجویان با امضاي رضايت نامه دعوت به عمل آمد تا جهت ادامه تحقيق همكاري هاي لازم را انجام دهند (پیوست 2) .
4. اندازه گیری قد و وزن آزمودنی ها
5. محل انجام آزمون های تعادل و حس وضعیت، آزمايشگاه حركات اصلاحي دانشكده تربيت بدني دانشگاه شهید باهنر کرمان بود، كه پس از هماهنگي هاي انجام شده با مسئولين مربوطه در مورد زمان حضور افراد و آماده كردن وسايل، در يك روز مشخص از آزمودني ها دعوت به عمل آمد و پس از توضیح در مورد هدف كلي تحقيق و اهميت نتايج حاصله، به منظور دست يابي به نتايج دقيق، نحوه انجام صحيح هر يك از آزمون ها به صورت شفاهي توضیح داده شده و سپس به شكل عملي به نمايش گذاشته شد.
6. سنجش تعادل توسط دستگاه بایودکس و حس وضعیت گردن توسط کلاه با نشانگر لیزری قبل از اجرای پروتکل تمرینی.
7. انجام تمرینات ثبات دهنده و پروتکل تمرینی در طی 8 هفته.
8. سنجش تعادل و حس وضعیت بعد از اجرای پروتکل تمرینی.

3-7-1 نحوه انجام تست تعادل:
براي اندازه گیري تعادل از دستگاه تعادلی بایودکس(درجه اعتبار 95/. =ICC) ساخت کشور آمریکا (Balance SD, System115, VAC) استفاده گردید. صفحه تعادل سنج داراي نواحی چهارگانه است، نواحی چهار گانه به ترتیب محل استقرار پنجه پای راست در ربع اول، پنجه پای چپ در ربع دوم، پاشنه پای چپ در ربع سوم و پاشنه پای راست در ربع چهارم است. برای اندازه گیری تعادل کل و جانبی و قدامی- خلفی از برنامه پایداري بدن استفاده شد که بعد از توضیحات شفاهی در مورد دستگاه و نحوه انجام آزمون هر یک از آزمودنی ها بدون کفش، پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده، دستها در دو طرف لگن قرار داشت و نگاه روبرو با سکوت و تمرکز کامل تست را اجرا می کرد(تصویر 3-1). هر آزمودنی دو بار بر روی دستگاه قرار می گرفت و تست را اجرا می کرد تا با چگونگی انجام تست آشنا گردد و بعد از آن تست اصلی اجرا شد.
در برنامه پایداري بدن باید یکی ازسطوح لغزندگی از 1براي بیشترین سطح لغزندگی و تا 12 براي کمترین سطح لغزندگی انتخاب می شد که در این تحقیق از سطح پایداری 12 برای تعادل ایستا و سطح پایداری 6 برای تعادل پویا استفاده شد. مدت زمان اجراي هر تست 15 ثانیه با دو تکرار و10 ثانیه استراحت بودکه مختصات پای هر آزمودنی با تعیین محل قرار گیری پاشنه پاها روی صفحه و زاویه قرارگیری محور پاها(امتداد انگشت دوم) ثبت می گردید(تصویر3-2). معدل انحرافات در این تکرار به عنوان شاخص انحرافات مرکز ثقل در جهات مختلف براي آن تست منظور می گردیدآزمودنی در تمام مدت آزمون باید تلاش می کرد، مرکز گرانش را بر روی صفحه بایودکس منطبق سازد و مارکر متحرک را به نقطه وسط صفحه می رساند.
نتایج اندازه گیری های دستگاه تعادل سنج بایودکس به صورت شاخص های زیر ارائه شد:

شاخص ثبات قدامی- خلفی: توانایی فرد در حفظ تعادل در جهت قدامی-خلفی با واریانس جابجایی صفحه تعادل سنج در جهت قدامی-خلفی نسبت به حالت اولیه(اشمید35 2007).
شاخص ثبات داخلی خارجی: توانایی فرد در حفظ تعادل در جهت داخلی-خارجی با واریانس جابجایی صفحه تعادل سنج در جهت طرفی نسبت به حالت اولیه(اشمید 2007).
شاخص ثبات کلی: توانایی فرد در حفظ تعادل در کلیه جهات که از مجموع دو شاخص فوق(با حساسیت بیشتر نسبت به شاخص ثباتی قدامی-خلفی) بدست می آید.(اشمید 2007).

تصویر3-1: وضعیت ایستادن بر روی دستگاه تعادل تعادل سنج تصویر3-2: مختصات پای آزمودنی ها

3-7-2 نحوه انجام تست حس وضعیت مفصل
آزمودنی در فاصله 90سانتی متری که از یک صفحه دایره ای فاصله داشت، روی یک صندلی با چشمان بسته می نشست، یک کلاه کم وزن که برای هر فرد قابل تنظیم بود روی سر قرار می گرفت. بر روی این کلاه یک قلم لیزری یا نشانگر نور لیزری متصل بود که دارای درجه اعتبار 52/0تا 81/0 می باشد. نقطه نورانی به صفحه ای در جلو که مرکز آن به عنوان نقطه مرجع بود، می تاببد.(تصویر 3-3) هر آزمودنی یک حرکت فلکشن حداکثر انجام می داد، انقباض را دو ثانیه نگه داشته و مجددا به همان نقطه برمی گشت. حرکت را سه بار تکرار و میانگین آن محاسبه می شد. این مراحل برای چرخش به راست و چرخش به چپ هم تکرار شد. .فاصله بین نقطه مرجع و نقطه انتهایی را به سانتی متر محاسبه و سپس با استفاده از فرمول به درجه تبدیل نموده و میزان خطای بازسازی سر و گردن محاسبه گردید(چین 2013، آرامی 1390)
زاویه=〖tan〗^(-1) op/oh
Oh=فاصله بین نشانگر لیزر و نقطه مرجع
Op=فاصله بن نقطه مرجع و نقطه انتهایی
O=نقطه مرجع(هدف)
P=نقطه انتهایی

تصویر3-3: کلاه با نشانگر لیزری

3
-7-3 نحوه اجرای پروتکل
برنامه تمرینی به مدت هشت هفته، سه بار در هفته به صورت یک روز در میان که هر جلسه حدود0 5 دقیقه طول می کشید، برای گروه تجربی انجام شد. اساس تمرینات استفاده شده در پروتکل، تمرینات ثبات دهنده گردن بود(پیوست 3). تقسیم بندی زمان ، بر اساس 10 دقیقه گرم کردن که در این قسمت از تمرینات کششی و جنبشی متنوع استفاده شد، 35 – 30 دقیقه تمرینات ثبات دهنده گردن و 10 دقیقه سرد کردن بود. طبق رعایت قوانین تطابق فیزیولوژیکی، برای افزایش حجم تمرینات، بسته به نوع تمرین و درد بیمار از افزایش تعداد، مدت زمان، استفاده از ابزار جدید و تغییر حرکت استفاده شد. در این پروتکل تمرینات از نوع حفظ وضعیت به مدت 30 ثانیه و از نوع انقباضی با ده تکرار ده ثانیه ای انجام گرفت. بین هر تکرار ده ثانیه وبین هر تمرین یک دقیقه استراحت داده شد (صالحی 1391) . در پایان هر جلسه برای افزایش انگیزه و مشارکت بهتر آزمودنی ها در اجرای بهتر تمرینات، به آن ها تشویقی هایی ارائه می شد.

3-8 روش های آماری
پس از انجام آزمون ها و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر، داده ها جهت انجام عملیات آماری مرتب و منظم گردید. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری، و از آزمون t همبسته و وابسته برای تاثیر متغیر مستقل استفاده شد همچنین از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی انطباق داده ها با توزیع عددي نرمال استفاده گردید . سطح معنا داری در آزمون فرضیه های مربوطه05/0p در نظر گرفته شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss، نسخه 16 استفاده شد.

4-1 مقدمه
در اين فصل اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفتند بنابراين ابتدا نتايج اندازه گيري هاي انجام شده در خصوص آزمودني ها بيان شده
است و سپس تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق ارايه شده است.

4-2 ویژگی های فردی آزمودنی ها

اطلاعات توصیفی آزمودنی ها شامل سن، قد ، وزن، شدت درد و شاخص توده بدنی 36در جدول
4-1 ارائه گردیده است.

جدول 4-1 : ویژگی های فردی آزمودنی ها

متغیر گروه
تعداد
تجربی
تعداد
کنترل
معنی داری
سن(سال)

15

29/2 ±83/23

15
55/1 ±62/23
388/0
قد(cm)

65/4 ±33/160

89/6 ±38/163
242/0
وزن(kg)

46/9 ±56

88/7 ±92/55
610/0
شاخص توده بدنی
(kg/m2)

47/3 ±73/21

81/2 ±93/20
209/0
شدت درد

63/3±50/25

23/4±42/26
56/0

با توجه به جدول4- 1، آزمودنی های تحقیق در ابتدا به لحاظ سن، قد، وزن ، شدت درد وشاخص توده بدنی در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند.15 آزمودنی مبتلا به گردن درد غیراختصاصی در گروه تجربی با میانگین سن29/2 ±83/23 سال، میانگین قد 65/4 ±33/160 سانتی متر، میانگین وزن 46/9 ±56 کیلوگرم و میانگین شاخص توده بدنی 47/3 ±73/21به لحاظ متغیرهای سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی همتا بودند و با توجه به سطوح معناداری بدست آمده (سن 388/.=P، قد242 /.=P، وزن 610/.=P، شاخص توده بدنی 209/.=P و شدت درد 56/0 P= اختلاف معناداری در بین دو گروه تجربی و کنترل وجود ندارد.
4-1 آزمون فرضیه های تحقیق
4-3-1 آزمون فرضیه اول
فرضیه اول: تمرینات ثبات دهنده بر میزان تعادل دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معناداری ندارد.
جهت بررسی تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان تعادل از آزمون t وابسته استفاده شد. نتایج جدول 4-11 نشان می دهد که اختلاف معناداری بر میزان تعادل در هر سه شاخص وجود دارد (05/0p). بنابراین فرض صفر تحقیق رد می شود.

جدول 4-2 : مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی در قبل و بعد از تمرین

گروه
تعادل
قبل از تمرین
بعد از تمرین
معنی داری

تعداد
انحراف استاندارد ± ميانگين
تعداد
انحراف استاندارد ± ميانگين

تعادل کلی
(میزان خطا)

15
55/. ±62/1

12
29/. ±90/0

004/0*

تعادل قدامی-خلفی(میزان خطا)

46/. ±15/1

27/. ±66/0
01/0*

تعادل داخلی-خارجی
(میزان خطا)

37/.±90/0

13/. ±52/0
007/0*

* معنی داری در سطح 05/0

نمودار 4-1: مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی در قبل و بعد از تمرین

4-3-2 آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم: تمرینات ثبات دهنده بر میزان حس وضعیت در دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معناداری ندارد.
جهت بررسی تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان حس وضعیت از آزمون t وابسته استفاده شد. نتایج جدول 4-11 نشان می دهد که اختلاف معناداری در میزان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد درد مزمن، بیماران مبتلا، ایزومتریک، سیستم عصبی Next Entries منبع پایان نامه درمورد دانشجویان دختر، آزمون فرضیه، گروه کنترل