منبع پایان نامه درمورد سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، مدیریت کیفیت، نیازمندی ها

دانلود پایان نامه ارشد

نتایج باید حداقل به عنوان شاهدي بردستیابی به موارد ذیل ثبت شود:
• اهداف مشخص شده در طرح تجارت
• رضایت مشتري از محصولات عرضه شده
بند 5-6-2- ورودي هاي بازنگري مدیریت
باید شامل اطلاعاتی درباره موارد ذیل باشد:
الف) نتایج ممیزي ها
ب) بازخورهاي دریافتی از مشتریان
ج) گزارشات دریافتی پیرامون عملکرد فرآیندها و میزان تطابق محصول با مشخصات تعیین شده
د) وضعیت انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
ه) اقدامات مربوط به پیگیري نتایج بازنگري قبلی
و) طرح هاي تغییر که می تواند بر سیستم مدیریت کیفیت اثر بگذارد
ز) پیشنهادات بهبود
بند 5-2-6-1-ورودي هاي بازنگري مدیریت -متمم
ورودیهاي بازنگري مدیریت باید شامل تجزیه و تحلیل زمینه هاي بالقوه و بالفعل شکست و تأثیرات
آن بر روي کیفیت، ایمنی یا محیط زیست باشد.
بند 5-6-3- خروجی هاي بازنگري مدیریت
خروجی هاي بازنگري مدیریت باید شامل تصمیمات و اقداماتی درارتباط با موارد زیر می باشد:
• بهبود سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهاي آن
• بهبود محصول درارتباط با نیازمندیهاي مشتري
• شناسایی منابع مورد نیاز
بند 6 – مدیریت منابع
بند 6-1-تامین منابع
سازمان باید منابع لازم براي موارد ذیل را شناسایی و فراهم نماید:
• اجرا و نگهداري سیستم مدیریت کیفیت و بهبود اثربخشی آن
• دستیابی به رضامندي مشتري از طریق تامین نیازمندیهاي وي
بند 6-2- منابع انسانی
بند 6-2-1- کلیات
کارکنانی که فعالیت هاي موثر بر کیفیت را برعهده دارند باید از نظرتحصیلات،آموزش،مهارت و
تجربه واجد صلاحیت هاي لازم باشند.
بند 6-2-2- صلاحیت،آگاهی و آموزش
سازمان باید نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:
• شناسایی صلاحیت هاي مورد نیاز کارکنان انجام دهنده فعالیت هاي مؤثربر کیفیت
• تامین آموزش هاي مورد نیاز و یا اقدامات جهت دستیابی به صلاحیت هاي فوق
• ارزیابی اثربخشی آموزش هاي تامین شده
• اطمینان از آگاهی پرسنل در زمینه نقش و اهمیت فعالیت هایشان در دستیابی به اهداف کیفیت
• نگهداري سوابق مناسب از آموزش،تحصیلات،تجربیات و صلاحیت هاي کارکنان
بند 6-2-2-1- مهارتهاي طراحی محصول
سازمان باید اطمینان حاصل کند که کارکنان داراي مسئولیت طراحی محصول واجد صلاحیت هاي
لازم جهت تأمین نیازمندیهاي طراحی بوده و در استفاده از ابزارها و فنون اجرایی طراحی داراي
مهارت لازم می باشند.
فنون و ابزارهاي اجرایی طراحی باید توسط سازمان شناسایی شده باشد.
بند 6-2-2-2- آموزش
سازمان باید روشهاي اجرایی مکتوبی براي شناسایی نیازهاي آموزشی و دستیابی به صلاحیت هاي
لازم تمامی کارکنانی که فعالیت آنان برکیفیت محصول تأثیر می گذارد، ایجاد نموده و برقرار نگهدارد.
کارکنانی که براي انجام وظیفه خاصی تخصیص می یابند باید واجدصلاحیت هاي لازم بوده و
برحسب مورد باید توجه خاصی به تأمین نیازمندیهاي مشتري داشته باشند .
لازم به ذکر است که این موارد شامل کلیه کارکنانی که در تمام سطوح سازمان بر کیفیت تأثیر
می گذارند می باشد.
بند 6-2-2-3- آموزش حین کار
سازمان باید آموزش هاي حین کار را براي تمامی کارکنان (شامل نیمه وقت،تمام وقت، رسمی در
هریک از مشاغل (جدید یا تغییر یافته) مؤثر بر کیفیت محصول داشته باشد.
کارکنان مؤثر بر کیفیت باید از نتایج و پیامدهاي بروز عدم تطابق بر نیازمندیهاي کیفی مشتري آگاهی
یابند.
بند 6-2-2-4- ایجاد انگیزش و تفویض اختیار کارکنان
• سازمان باید فرآیندي براي ایجاد انگیزه کارکنان جهت حصول به اهداف کیفیت، بهبود مداوم و خلق محیطی جهت ترویج خلاقیت داشته باشد.این فرآیند بایدشامل ترویج کیفیت و آگاهی هاي تکنولوژیکی در سراسر سازمان باشد.
• سازمان باید فرآیندي جهت اندازه گیري میزان آگاهی کارکنان نسبت به ارتباط و اهمیت فعالیت- های شان و چگونگی مشارکت در دستیابی به اهداف کیفیت، داشته باشد.
بند 6-3- زیر ساخت ها
شناسایی،تامین و نگهداري زیر ساخت هاي مورد نیاز جهت دستیابی به انطباق محصول بامشخصات
تعیین شده زیر ساخت ها به مواردي نظیر زیر اطلاق می گردد:
• ساختمان ها، فضاهاي کاري و تسهیلات مرتبط
• تجهیزات مورد نیاز فرآیندها شامل سخت افزارها و نرم افزارها
• خدمات پشتیبانی نظیر حمل و نقل و یا ارتباطات
بند 6-3-1- طرح ریزي کارخانه، تجهیزات و تسهیلات
• سازمان باید از یک رویکرد چند تخصصی براي توسعه طرح ریزي کارخانه تجهیزات و تسهیلات استفاده نماید.
• چیدمان کارخانه باید حمل و نقل و جابجاي مواد و ارزش افزوده در استفاده از آن را بهینه کرده و جریان هماهنگ مواد را تسهیل نماید.
این نیازمندی ها بایستی بر اصول تولید ناب متمرکز بوده و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را دنبال
نماید.
بند 6-3-2- طرح هاي اقتضایی
سازمان باید برنامه هاي اضطراري براي تأمین رضایت مشتري در هنگام وقوع یک حالت اضطراري
مانند قطع آب و برق، کمبود نیروي کار، خرابی تجهیزات کلیدي و تحولات محیطی مهیا سازد.
بند 6-4- محیط کار
سازمان باید محیط کار لازم را براي دستیابی به انطباق با الزامات محصول تعیین کرده و ایجاد نماید.
بند 6-4-1- ایمنی کارکنان براي دستیابی به کیفیت محصول
ایمنی محصول و وسایل به منظور به حداقل رساندن ریسک هاي بالقوة مرتبط با کارکنان به ویژه در
فرآیند طراحی و توسعه و در فرآیندهاي ساخت باید توسط سازمان نشان داده شود.
بند 6-4-2- پاکیزگی محیط کار
سازمان باید محیط کار را بگونه اي منظم و پاکیزه نگاهدارد که با نیازهاي محصول و فرآیند ساخت
تناسب داشته باشد .
بند 7- شکل گیري و تحقق محصول
بند 7-1- طرح ریزي فرآیند هاي تحقق محصول
سازمان باید فرآیندهاي مورد نیاز براي تحقق محصول را طرح ریزي کرده و توسعه دهد.طرح ریزي
تحقق محصول باید با الزامات سایر فرآیندهاي سیستم مدیریت کیفیت سازگار باشد.در طرح ریزي شکل گیري محصول موارد زیر باید به شکل مناسبی تعیین گردد:
• اهداف کیفیت براي نیازمندیهاي محصول
• لزوم ایجاد فرآیندها،مستندات و تأمین منابع خاص براي محصول
• فعالیت هاي تصدیق،صحه گذاري، نظارت، بازرسی و آزمون مورد نیاز محصول و معیارهاي پذیرش آن ها
• تعیین سوابق و شواهدي که نشان دهنده تامین نیازمندیها معین شده بوسیله این طرح ریزي می- باشد.
سندي که مشخص کننده فرآیندهاي سیستم مدیریت کیفیت شامل فرآیندهاي شکل گیري محصول
و منابع بکارگرفته شده دریک محصول،پروژه و با قرارداد باشد، طرح کیفیت خوانده می شود.
بعضی از مشتریان کنترل پروژه یا طرح ریزي پیشاپیش کیفیت143 محصول را به عنوان ابزاري جهت شکل گیري محصول می دانند، طرح ریزي پیشاپیش کیفیت محصول بیانگر مفهوم پیشگیري از خطا و بهبود مداوم می باشد و با تشخیص عیب تفاوت دارد و براساس یک رویکرد چند تخصصی صورت می پذیرد.
بند 7-1-1- طرح ریزي تحقق محصول – متمم
نیازمندیهاي مشتري و توجه به مشخصات فنی اعلام شده از سوي وي باید در طرح ریزي شکل گیري محصول به عنوان جزئی از طرح کیفیت مطرح گردد.
بند 7-1-2- معیار پذیرش
معیار پذیرش باید توسط سازمان تعریف شده و در صورت نیاز توسط مشتري مورد تأیید قرار گیرد .
براي داده هاي وصفی معیار پذیرش نمونه باید نقص صفر باشد.
بند 7-1-3- حفظ اسرار
سازمان باید از حفظ اسرار و اطلاعات مربوط به محصولات ویا پروژه هاي توسعه مورد قرارداد با
مشتري اطمینان حاصل نماید.
بند 7-1-4- کنترل تغییرات
موارد زیر را شامل می شود:
• سازمان باید فرآیندي براي کنترل و عکس العمل نشان دادن نسبت به تغییراتی که بر شکل گیري محصول تأثیر می گذارد داشته باشد.اثرات هر تغییر (شامل تغییراتی که بوسیله هر یک از تأمین -کنندگان بوجود می آید) باید ارزیابی شده و فعالیت هاي تصدیق و صحه گذاري متناسب با آن ها تعریف تا از تطابق با نیازمندیهاي مشتري اطمینان حاصل گردد.تغییرات باید قبل از اجرا صحه- گذاري شوند.
• طراحی هاي اختصاصی (مربوط و تحت اختیار سازمان) که برروي شکل ظاهري، مونتاژپذیري و عملکرد (شامل دوام و یا عملکرد) محصول تأثیر می گذارند باید با همراهی مشتري به گونه اي بازنگري گردد که تمامی اثرات بطور کامل بتواند ارزیابی شود.
• در صورت درخواست مشتري، نیازمندیهاي تصدیق/شناسایی اضافی همانند آن نیازمندی هایی که براي معرفی محصول جدید دارد باید تأمین گردد.
هر تغییر در شکل گیري محصول که بر نیازمندیهاي مشتري تأثیر گذارد، باید به اطلاع مشتري رسیده شده و موافقت او اخذ گردد.همچنین نیازمندي هاي بالا در مورد تغییر در فرآیند ساخت و تولید نیزبکار می رود.
بند 7-2- فرآیندهاي مرتبط با مشتري
بند 7-2-1-تعیین الزامات مرتبط با محصول
تعیین نیازمندي هاي مرتبط با محصول شامل:
• نیازمندي هاي مشخص شده توسط مشتري براي محصول؛ نظیر شرایط تحویل و یا فعالیتهاي پس از تحویل
• نیازمندي هاي اعلام نشده توسط مشتري که براي استفاده خاص وي مورد نیاز هستند
• الزامات قانونی مرتبط با محصول
• هرگونه نیازمندي دیگري که بوسیله سازمان تعیین گردد
فعالیت هاي بعد از تحویل شامل هر گونه خدمات بعد از فروش می شودکه به عنوان بخشی از قرارداد با مشتري یا سفارش خرید ارائه می گردد.همچنین این نیازمندیها شامل بازیافت، اثرات زیست محیطی و مشخصه هاي شناسایی شده به عنوان نتیجه اي از دانش سازمان از فرآیند ساخت و تولید می باشد. تطابق با مورد سوم شامل کلیه مقررات مرتبط دولتی، ایمنی و محیط زیستی اعمال شده در: تامین144،انبارداري، بازیافت، حذف یا تعیین مواد می شود.
بند 7-2-1-1- مشخصه هاي ویژه تعیین شده از سوي مشتري
سازمان باید تطابق با نیازهاي مشتري در زمینه شناسایی، مستندسازي و کنترل مشخصه هاي ویژه را
اثبات نماید.
بند 7-2-2- بازنگري الزامات مربوط به محصول
سازمان باید الزامات مرتبط با محصول را مورد بازنگري قرار دهد. این بازنگري باید قبل از تعهد
سازمان براي تامین یک محصول براي مشتري صورت پذیرد و اطمینان حاصل شود که:
• نیازمندي هاي مرتبط با محصول تعریف شده اند
• هرگونه اختلاف بین قرارداد و پیشنهاد مرتفع شده است
• سازمان توانایی تامین نیازمندي هاي مورد نظر را دارد
سوابق نتایج بازنگري و اقدامات ناشی از آن ها باید نگهداري شوند. در مواردي که مشتري الزامات خود را بصورت مکتوب بیان نمی کند، الزامات مشتري باید قبل از پذیرش توسط سازمان تایید شوند. در مواردي که الزامات محصول تغییر یابد، سازمان باید از اینکه مستندات مرتبط اصلاح شده -اند و کارکنان ذیربط نسبت به الزامات تغییر یافته آگاهی یافته اند اطمینان حاصل نماید.
بند 7-2-2-1- بازنگري الزامات مربوط به محصول – متمم
صرف نظر کردن از الزامات بازنگري رسمی که در یادآوري بالا ذکر شده، نیاز به کسب اجازه از مشتري دارد.
بند 7-2-2-2- امکان سنجی ساخت توسط سازمان
سازمان باید امکان سنجی ساخت محصول پیشنهاد شده را در فرآیند بازنگري قرارداد بررسی، تأیید و
مکتوب کند . این بررسی شامل تجزیه و تحلیل ریسک نیز می شود .
بند 7-2-3- ارتباط با مشتري
شناسایی و برقراري تمهیدات لازم جهت ارتباط با مشتري درزمینه هاي زیر:
• اطلاعات مربوط به محصول
• پیشنهاد،قرارداد،پذیرش سفارش و یا الحاقیه
• بازخور مشتري و از جمله شکایات وي
بند 7-2-3-1- ارتباط با مشتری- متمم
سازمان باید توانایی برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات ضروري از جمله داده ها را به زبان و شکل
مشخص شده توسط مشتري، داشته باشد. (به عنوان مثال داده هاي طراحی به کمک کامپیوتر و
تبادل الکترونیکی داده ها)

بند 7-3- طراحی و توسعه
الزامات این بند مشتمل بر طراحی و توسعه محصول و فرآیند ساخت می باشد و بر روي پیشگیري
از خطا به جاي کشف آن تاکید دارد.
بند 7-3-1- طرح ریزي طراحی و توسعه
سازمان باید طراحی و توسعه محصول را طرح ریزي و کنترل نماید. در حین طرح ریزي طراحی
و توسعه، سازمان باید موارد ذیل را معین نماید:
الف) مراحل طراحی و توسعه
ب) فعالیت هاي بازنگري، تصدیق و صحه گذاري متناسب با هر مرحله از طراحی و توسعه
ج) مسئولیت ها و اختیارات مرتبط با طراحی و توسعه سازمان باید نقاط تلاقی بین گروه هاي مختلف دست اندرکار در طراحی و توسعه را

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، نیازمندی ها Next Entries منبع پایان نامه درمورد طراحی محصول، عرضه کننده، سیستم مدیریت، سیستم مدیریت کیفیت