منبع پایان نامه درمورد سیستم بانکی، مواد مخدر، سازمان ملل متحد، فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

أ عواید مزبور صورت می گیرد.28

3-10-1 یكپارچه سازی29
 آخرین مرحله در فرایند پول شویی یكپارچه سازی یا فراهم كردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرح های یكپارچه سازی به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می‌شود كه در بازگشت به سیستم مالی، وجوه شكل و ظاهری قانونی مي‌يابد. فرایند پول شویی ممكن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور هم زمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پول شویی و شرایط سازمان های مجرم بستگی دارد.30

1.11. جرايم منشأ پول‌شويي
در خصوص معرفي جرايم منشا پول شويي براي نخستين بار بايستي برگرديم به سال 1988 و كنوانسيون وين كه در آن تمام پول ها و درآمدهاي حاصل از خريد و فروش مواد مخدر را شامل مي شد،‌اما در سال 2000 در كنوانسيون پالرمو جرايم سازمان يافته به عنوان جرايم منشا پول شويي معرفي شدند، ليكن نيروي ضربت اقدام مالي در خصوص جرايم منشا پول شويي چنين مي گويد كه كشورها مي بايست پول شويي را به گونه اي تعريف نمايند كه شامل درآمدها و پول هاي حاصل از جرايم ذكر شده در كنوانسيون وين و پالرمو باشد. علاوه بر آن جرايم عمده و درجه اول مي بايست به عنوان جرايم منشا تعيين شوند.31
1. شركت در گروه‌هاي جنايي‌سازمان يافته.
2. تروريسم، از جمله تامين مالي تروريسم.
3. قاچاق انسان و قاچاق مهاجر.
4. قاچاق مواد مخدر.
5. قاچاق كالا.
6. استثمار جنسي.
7. قاچاق اسلحه.
8. قاچاق اشياء مسروقه.
9. فساد و رشوه.
10. جعل و تقلب.
11. پول‌ تقلبي.
12. سرقت هنري.
13. جرايم محيط زيستي.
14. قتل و وارد نمودن جراحات شديد به بدن.
15. آدم‌ربايي و گروگان گيري.
16. دزدي.
17. اخاذي.
18. جعل اسناد .
19. دزدي دريايي.
20. خيانت در امانت.

12. 1. ويژگي هاي جرم پول‌شويي:
پول شويي به عنوان يك پديده مجرمانه و همانند ساير جرايم از ويژگي هايي برخوردار است كه همين ويژگي ها چهره اي خاص و ممتاز به آن بخشيده و بر شتاب و توسعه آن افزوده و شناخت و مبارزه با آن را دشوار نموده است.32
افزايش چشم گير تعداد جرايم ارتكابي در سال هاي اخير امري غير قابل پوشش است. بر اساس گزارش دبيرخانه سازمان ملل متحد، ميزان جرايم گزارش شده در سطح جهان به طور متوسط سالانه 5% افزايش دارد كه از رشد جمعيت و رشد اقتصادي كشورها بالاتر است.33
1-12-1 فرايندي پيچيده و مستمر است.
2-12-1 پول‌شويي جرم ثانويه است. براي ارتكاب اين جرم بايد جرم ديگري از قبيل قاچاق مواد مخدر، آدم ربايي، فروش اعضاي بدن و غيره اتفاق بيفتد. ماهيت ثانويه اين جرم سبب شده اذهان عمومي جامعه نسبت به آن زياد حساس نباشد.34
طبق بند 5 ماده 1 كنوانسيون شوراي اروپا، “منظور از جرم مبنا يا مقدم، هر جرم جزايي است كه در نتيجه آن درآمدي به دست آيد.”
3-12-1 پول‌شويي جرمي سازمان يافته است. جرم سازمان يافته تركيبي است از تجارت، سياست و جرم.35
در عصر حاضر كه با استفاده از فن آوري جديد عملا مرزها از بين رفته اند، ارسال اطلاعات در سرتاسر جهان بدون صرف هيچ گونه زماني صورت مي پذيرد،‌تجارت از وراي مرزها، گسترش قابل ملاحظه اي يافته است و جهاني شدن نيز به گسترش و تسهيل ارتباطات فرامرزي و اساسا بي اثر شدن مرزهاي بين المللي بيشتر دامن مي زند، تجارت غير قانوني فراملي براي تحصيل منافع نامشروع نيز به موازات فعاليت هاي مشروع با يافتن امكانات بهتر، گسترش يافته است.36 جرم سازمان يافته شامل فعاليت هاي غيرقانوني از سوي گروه هاي مجرمانه اي ميشود كه با داشتن تشكيلات منسجم و براي كسب منافع مالي با تباني بكديگر مرتكب جرم مي شوند.
جنايات سازمان يافته زماني رخ مي دهد كه گروه هايي كه عمدتا بر روي تحصيل منافع غير قانوني متمركز شده اند، به طور سيستماتيك مرتكب جناياتي مي شوند كه اين جنايات با توسل به خشونت فيزيكي يا برداشتن موانع با افساد مامورين، متقابلا بر جامعه اثر مي گذارد و براي فعاليت هاي جنايتكاران چتر امنيتي ايجاد مي كنند.37
4-12-1 پول‌شويي جرمي فراملي است. يكي از اوصاف مهم پول شويي فراملي بودن آن است.گروه هاي سازمان يافته جنايي اگرچه ابتدائا در قلمرو يك كشور ايجاد شده است ولي تمايل دارند به وراء مرزها وارد شوند. پول‌شويي لزوماً در يك محدوده جغرافيايي خاص يا در مرزهاي حاكميت يك كشور اتفاق نمي‌افتد.يك جرم در صورتي ماهيتا فرا ملي تلقي مي گرددكه در قلمرو بيش از يك دولت ارتكاب يابد يا عليرغم وقوع در سرزمين يك دولت، بخش مهمي از مقدمات، طرح ريزي، هدايت يا كنترل آن در دولت ديگري صورت پذيرد،يا جرم در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد ولي توسط يك گروه جنايتكارانه سازمان يافته كه در سرزمين بيش از يك دولت به فعاليت اشتغال دارد ارتكاب يابد ، يا جرم در يك دولت ارتكاب يابد ولي آثار آن در دولت ديگري بروز كند.38
5-12-1 پول‌شويي جرم فرهيختگان است. معمولاً در پول‌شويي از افراد متخصص از جمله حسابداران، حقوقدانان، وكلا و كارمندان بانك استفاده مي‌شود.ساترلند، جامعه شناس و جرم شناس آمريكايي، در سال 1940 آن را به عنوان اصطلاحي در نظر گرفت كه شامل جرايمي است كه اصولا از سوي طبقه بالا ارتكاب مي يابد.
بزهكار يقه سفيد، فردي منظم و از نظر اجتماعي، سازش يافته و انطباق پذير است. اين نوع بزهكار فردي است كه متعلق به رده اجتماعي – اقتصادي بالاي جامعه است و قوانيني را كه حاكم بر فعاليت هاي حرفه اي او مي باشد، كرارا نقض مي كند.
اين گونه بزهكاران را بايد از يك سو مجرميني كه به همان رده اجتماعي – اقتصادي تعلق دارند، ليكن به طور تصادفي و گاه گاه – ونه خيلي منظم – قواعد حرفه ي خود را نقض مي كند (مثلا وكلا و كارمندان نادرست و متقلب ، محضر داران پولدوست، پزشكان سودجو) و از سوي ديگر از افرادي كه وابسته به رده اجتماعي و اقتصادي بالا هستند، اما مقررات عادي قانون جزا را نقض مي كنند. يعني مرتكب جرايم عادي نا مرتبط با حرفه ي خود مي شوند، تفكيك كرد.39
مبناي بسياري از انتقاداتي كه در مورد كار ساترلنددر اين زمينه به عمل آمد، عدم ثبات و استحكام آن است.يكي از منتقدين گفته است كه نوعي ناهمخواني آشكار و اساسي در برخورد با مديران جامعه و عناصر مسئول تر، به عنوان كساني كه مجرم نيز مي باشند به چشم مي خورد.40
6-12-1 عمدتاً در مقياس بزرگ انجام مي گيرد.

 

13. 1. رابطه جرم پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم
پول‌شويي فرايندي است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مشروع جلوه دادن درآمدهاي نامشروع و غير قانوني انجام مي‌دهند تا منشأ مجرمانه وجوه پنهان گردد. پس در پول شويي دو جرم وجود دارد. اول جرمي كه اموال نامشروع در نتيجه آن حاصل شده است و به آن جرم منشأ گفته مي‌شود و دوم جرم پول‌شويي كه جرم ثانويه است كه به منظور پنهان كردن عوايد حاصل از جرم منشأ ارتكاب مي‌يابد، عوايد حاصل از هر جرمي مي‌تواند موضوع جرم پول شويي قرار گيرد. بنابراين تأمين مالي تروريسم مي‌تواند به عنوان يكي از جرايم منشأ در جرم پول‌شويي مطرح شود.
دومين وجه از رابطه بين پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم اين است كه چون مجرمان در هر دو نياز به پنهان‌سازي منشأ وجوه دارند، روش‌هاي مورد استفاده در هر دو يكي است و در مرحله جايگذاري و لايه‌گذاري در هر دو وجود دارد. اما تفاوت اين دو در اين است كه منابع قابل استفاده در تأمين مالي تروريسم هم شامل منابع مشروع وهم منابع غيرمشروع مي‌شود ليكن درجرم پول‌شويي منابع مورد استفاده صرفاً نامشروع و غير قانوني است.41
14. 1. روش های پول شویی
پول شويي از جمله جرايمي است كه نيازمند شبكه گسترده اي از افراد واسطه و بهره برداري از سيستم هاي مبادلاتي و غير مبادلاتي و در نتيجه سوء استفاده از قوانين و دادن رشوه به مجريان قانون در سراسر دنيا مي باشد. در نتيجه باعث به وجود امدن و گسترش ارتشا در سطح بانك ها و موسسات مالي و حكومتي خواهد شد.42
در دهه های اخیر به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده، پیچیده ترشدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت جریان های پولی در گستره جهان، روش های پول شویی بسیار مبتکرانه تر شده است. با وجود این در مجموع، می توان روشهای پول شویی را در سه بخش طبقه بندی کرد:43
الف- پول شویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری.
ب- پول شویی از طریق سازمان های مالی غیربانکی.
ج- پول شویی از طریق مؤسسات یا فعالیتهای اقتصادی.

 

1-14-1 پول شویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری:
همان گونه كه گفته شد امروزه بانك ها و موسسات مالي اصلي ترين مجراي تطهير پول و راحت ترين كانال عبور و انتقال سيلابي از پول هاي آلوده به سرزمين هاي دوردست خصوصا مناطقي كه به حق “بهشت مالياتي” نام گرفته مي باشند.44 به نظر بعضي از محققين دنياي بانكداري و مالي بين المللي را محيطي است كه مي توان از آن براي گول زدن و تاثير گذاري روي قربانيان بالقوه استفاده نموده و براي ضربه زدن به آنها به راحتي نقشه كشيده و اجرا كرد.45
مرسوم ترین اشکال پول شویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری عبارت اند از:
1. سپرده گذاری مبالغ قابل توجه و انتقال سپرده ها: پول شویان عمدتاً پول‌های کثیف در حجم بالا را تقسیم کرده و در حجم‌های کوچک‌تر وارد سیستم بانکی‌ می‌نمایند. در این حالت آنها از حساب اشخاص ثالث، ایجاد حساب‌های متعدد در بانک‌های مختلف، و حساب‌های راکد استفاده می‌‌کنند.معمولاً استفاده پول شویان از سپرده‌پذیری، مربوط به مرحله اول فرایند پول شویی (مرحله جایگذاری) است.
2. گشایش حساب بانکی با نام های مجعول: در كشور ما مطابق ماده يك آيين نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري براي اشخاص، مشخصات كامل شناسنامه و نشاني كامل آنان را دريافت و در كارت هاي مربوط درج مي نمايند.46از لحاظ عملي نيز بانكها دستورات اين ماده را هنگام افتتاح حساب جاري رعايت نموده و قبل از استعلام و شناخت مشتري، اقدام به افتتاح حساب براي وي نمي كنند.47
3. گشایش حساب های اشتراکی با اعضای خانواده یا دوستان حسابهای جمعی48 
(پول‌شویان با استفاده از این حسابها، پول های خود را به کشور زادگاهشان  منتقل می‌کنند. آنان از حسا ب های فوق برای نقل و انتقال وجوه بین کشورها استفاده نیز می‌کنند.)
4. به کارگیری چک های مسافرتی.
5. به کارگیری حواله‌های تلفنی و غیره. استفاده از اين ابزار براي اقدامات پول شويي به گونه اي صورت مي گيرد كه طرفين حواله (حواله دهنده، حواله دار، كسي كه با حواله دار ارتباط دارد و كسي كه پول بايد به دست او برسد) با انجام سازو كاري به پاياپاي كردن وجوه بين خود مي پردازند.اين فرايند از آن جهت براي تبهكاران حائز اهميت است كه خصوصياتي همچون سادگي، سرعت، عدم نگهداري سابقه و ارزاني خدمت را داراست.49
6. به کارگیری بانک های تحت نفوذ پول شویان.
7. به کارگیری حساب های کارگزاری قابل پرداخت50.‌ این حساب ها دیداری هستند که بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نزد یک بانک امریکایی افتتاح می کنند و از طریق این حساب‌ها به مشتریان خارجی خود خدمات ارائه می‌دهند.
8.  استفاده از بانک کارگزار و حساب کارگزاری. بانک کارگزار51 بانکی است در خارج از کشور که به نمایندگی از طرف بانک اصلی، که خود دفتری در خارج از کشور ندارد، عمل می کند. حساب کارگزاری 52حسابی است که یک بانک یا مؤسسه مالی نزد بانکی در خارج از کشور باز می کند و در این حساب سپرده گذاری کرده، همچنین پرداخت هایی از طریق این حساب به طرف های معامله خود در خارج از کشور انجام می‌دهد.
9. به کارگیری پول الکترونیکی و بانکداری اینترنتی.کارت‎های هوشمند53 که به آنها پول الکترونیک آف‎لاین هم گفته می‎شود و در قالب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تجارت جهانی، مواد مخدر، بازار تجارت جهانی، توسعه بانکداری الکترونیک Next Entries منبع پایان نامه درمورد اعتبار اسنادی، مواد مخدر، ارزش واقعی، تجارت جهانی