منبع پایان نامه درمورد سهم بازار، سودآوری، تحقیق و توسعه، سود تقسیمی

دانلود پایان نامه ارشد

(2001)، هو، لام و سامی (2004)، دی آنجلو و ديگران (2006)، چی و سا (2009) همگی موید تاثیر منفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر میزان سود نقدی تقسیمی‌ شرکت‌ها هستند.
2-3-15 سودآوری و تقسیم سود
به طور کلی در ادبیات مالی، سود نقدی سهام را بیشتر با وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی شرکت، و همچنین جریان‌های نقدی آتی مورد انتظار آن در ارتباط دانسته‌اند. باتاکاریا (1979) و میلر و راک (1985) سود تقسیمی بهینه را نشانه‌ای از سودآوری آتی مورد انتظار شرکت تفسیر نمودند؛ لینتنر (1956) نشان داد که شرکت‌ها در تعیین میزان سود نقدی خود به سطح سودآوری فعلی و آتی، و همچنین نوسانات سود خالص به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود توجه می‌نمایند. روزف (1982) نیز شواهدی در تایید برقراری رابطه مثبت و مستقیم بین سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها یافت نمود.
یکی از دلایل چنین دیدگاهی این است که شرکت‌ها بایستی اصولاً سودی کسب کرده باشند تا بتوانند آن را بین سهام‌داران خود توزیع نمایند؛ به این معنی که سطح سودآوری منطقاً زیربنای تصمیمات تقسیم سود است. مسئله دیگر، بحث عدم تقارن تابع زیان و چسبندگی سود تقسیمی است، به این معنی که شرکت‌ها در صور کاهش سود نقدی خود با واکنش منفی به مراتب شدیدتری در مقایسه با واکنش مثبت بازار در پی افزایش سود نقدی سهام مواجه خواهند شد. به همین دلیل، شرکت‌ها در تصمیمات افزایش سود نقدی، به توانایی خود در حفظ سود نقدی در سطح جدید توجه ویژه مبذول می‌دارند. از طرفی، سود نقدی اصولاً دو جنبه اصلی، یعنی برخورداری از سود خالص (سودآوری) قابل توزیع و وجود منابع مالی برای توزیع بین سهام‌داران (نقدینگی) دارد؛ بنابراین همان‌طور که لینتنر (1965) نیز در مطالعه معروف خود نشان داد، شرکت‌ها در تعیین سود نقدی خود علاوه بر وضعیت نقدینگی و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی، وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی را نیز درنظر خواهند داشت.
یکی دیگر از مباحث مطروحه در این‌باره، وجود الزامات قانونی مبنی بر حداقل میزان سود تقسیمی در صورت سودآور بودن شرکت است؛ قوانین حاکم بر هر کشور عموماً در جهت حمایت از منافع سهامداران جزء در باب تقسیم تمهیدات خاصی اندیشیده‌اند. به عنوان مثال طبق قانون تجارت ایران چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد ملزم است 10حداقل % آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند (ماده 90 قانون تجارت).
از دیگر شواهد تجربی در تایید رابطه سطح سودآوری با میزان سود تقسیمی شرکت‌ها می‌توان به پژوهش جنسن و ديگران (1992) اشاره نمود؛ ایشان دریافتند که میزان سود نقدی شرکت‌ها با افزایش سطح سودآوری آن‌ها افزایش می‌یابد، و بالعکس. پژوهش ها فاما و فرنچ (2001)، دنیس و اوسوبو (2008) و چی و سا (2009) نیز شواهدی مطابق با این دیدگاه ارائه نمودند.
سطح سودآوری و سود خالص برای مدت‌های زیادی به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین کننده میزان سود تقسیمی شرکت‌ها مطرح بوده و در مطالعات متعددی (که در بالا به چند مورد از آن‌ها نیز اشاره گردید) مورد آزمون قرار گرفته است؛ نتیجه این سلسله بررسی‌ها پژوهشگران حوزه مالی را به این اجماع رهنمون گردیده که سطح سودآوری همواره یکی از عوامل مهم تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها خواهد بود. لذا در بیشتر مطالعات جدید بر روی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، این عامل به عنوان یک متغیر کنترلی که اثرگذاری آن برای همگان به اثبات رسیده در نظر گرفته می‌شود.(حیدرپور و کاظم پور1392)
2-4 گفتار چهارم؛ سرمایهگذاری
يكي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي كشورها، فراهم نمودن سرمايه كافي براي تأمين مالي سرمايه‏گذاري مي‏باشد. بدين جهت، كشورهاي در حال توسعه سعي نموده‏اند كه به تراكم سرمايه از طريق منابع داخلي و يا تكميل سپس توسط سرمايه خارجي بپردازند.که در این پژوهش به شرح و توضیح دو نوع سرمایه گذاری میپردازیم
2-4-1 سرمایهگذاری سرمایهای
سرمایه گذاری عبارت است از هر گونه فدا كردن ارزشی در حال حاضر ( كه معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( كه معمولاً اندازه یا كیفیت آن نامعلوم است ). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می كند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی كه مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده.سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می كنند
2-4-1-1 بر اساس موضوع سرمایهگذاری
سرمایهگذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایهگذاری واقعی و سرمایهگذاری مالی تقسیم می شود. سرمایهگذاری واقعی نوعی سرمایهگذاری است كه فرد با فدا كردن ارزشی در زمان حاضر ، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایهگذاری ، دارایی واقعی است. خرید ملك یا آپارتمان ، نمونه ای از این سرمایه گذاری است . در سرمایهگذاری مالی ، فرد در ازای فدا كردن ارزش حاضر ، نوعی دارایی مالی كه نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشاركت ، كه فرد در ازای پرداخت پول ، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شكل سود می شود ، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.
2-4-1-2 بر اساس زمان یا مدت سرمایهگذاری
بر حسب زمان ، سرمایهگذاری را می توان به كوتاه مدت یا حداكثر بر حسب زمان ، سرمایهگذاری را میتوان به كوتاهمدت یا حداكثر تا یكسال و بلند مدت یا بیش از یك سال تقسیم كرد.
2-4-1-3 بر حسب خطر یا ریسك سرمایه گذاری
از آنجا كه منافع حاصل از سرمایهگذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایهگذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایهگذار یا ریسك مواجهند. بر اساس اینكه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی ( یا ریسك ) چقدر باشد ، سه نوع سرمایهگذاری را می توان از یكدیگر متمایز ساخت. سرمایهگذاری با ریسك متناسب، سرمایهگذاری با ریسك نسبی بیشتر ( سفته بازی) ،سرمایهگذاری پر خطر یا ریسكی ( قمار )
سرمایهگذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایهگذاری ، نوعی سرمایهگذاری است كه ریسك آن متناسب با بازده ای است كه از آن انتظار می رود. سرمایهگذاری با ریسك نسبتاً بیشتر یا سفته بازی ، نوعی سرمایهگذاری است كه در آن سرمایهگذار برای كسب بازده ، رسیك بیشتری تقبل می كند و بالاخره سرمایهگذاری بسیار ریسكی یا قمار ، نوعی سرمایهگذاری است كه در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار كم ، ریسك بسیار زیادی متحمل می شود.
2-4-2 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه
هرگونه فعالیت منسجم و خلاق درجهت افزایش تحقیق و توسعه سطح دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش براي کاربردهاي جدید است(علی احمدي، 1377) به بیانی دیگر، تحقیق و توسعه، فرآیند تبدیل اندیشهها به تولیدات جدید و با کیفیتتر شدن تولیدات موجود است. این تولیدات مربوط به موارد سوددهی به مصرف کنندهي نهایی یا مربوط به فناوريهاي فرآیند تولید است. نقش اساسی تحقیق و توسعه در رشد اقتصادي، تا حدي است که از آن به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد نام برده میشود.( جفري، 1989)
با ورود جهان به مرحلهي نوینی از توسعه، اقتصاد مبتنی بر تولید جاي خود را به اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات داده است. دانش و اطلاعات نقش اساسی در رشد و ایجاد ارزش افزوده در جوامع توسعه یافته و پسا صنعتی دارد، به طوري که روند پیشرفت جوامع صنعتی در طول تاریخ نشان میدهد اطلاعات، فناوري و دانش از مهمترین عوامل هدایت کنندهي این جوامع به دورهي توسعه یافتگی و پسا صنعتی بوده است(طیبی، واعظ وقنبری،1386)
امروزه به دلیل اینکه فعالیتهاي تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوري است و به طور مداوم زمینه را براي تقاضاهاي جدید فراهم میکند، این تقاضاها خود محرك سرمایه گذاري و تضمین کنندهي رشد و شکوفایی اقتصاد شده است. از این رو، تحقیقات امري ضروري و یکی از ارکان لازم براي رشد و توسعهي اقتصادي است، به طوري که لازمهي ورود به بازارهاي جهانی و توسعهي صنایع پیشرفته در هر کشور محور قرار دادن تحقیقات اعم از بنیادي و کاربردي است. ضرورت و انگیزهي تحقیق حاضر به دلیل اهمیت سرمایهگذاري در تحقیق و توسعه در راستاي افزایش کیفی عوامل و دستیابی به سطوح بالاي تولید و جایگاه قابل تامل تحقیقات در برنامههاي توسعه، به لحاظ دستیابی به توسعهي پایدار اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است.
دانش و تکنولوژي مهمترین نیروي ارتقاء توسعهي اقتصادي و اجتماعی است. با روند جهانی شدن اقتصاد، دانش و تکنولوژي، تشدید کنندهي تقاضا براي استعدادها، منابع فیزیکی، انتقال تکنولوژي و سرمایه گذاري در جهان است. در این راستا، نه تنها صنایع با فناوري بالا 106 موتور رشد اقتصادي جهان خواهند بود،
بلکه، این صنایع امتیاز مهمی در راستاي باقی ماندن کشورها در بازار رقابتی جهان هستند. از اینرو، سطح صنایع با فناوري بالا عامل تعیین کنندهي سطح توسعهي اقتصادي و اجتماعی یک کشور و نوع نقش آن کشور در اقتصاد جهانی است(لارنس107، 1998).
ناکائو108 (1993) با استفاده از سیستم معادلات همزمان به بررسی ارتباط متغیرهاي سهم بازار، هزینه هاي پژوهش و توسعه، تبلیغات و سود آوري در صنایع تولیدي ژاپن پرداختهاست. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش کیفیت محصولات بنگاه ها منجر به افزایش سهم بازار و سود آوري صنایع گردیده است.
هال و واپل 109(1997) در مطالعه اي به بررسی رابطه بین نوآوري110، سهم بازار و ارزش بازار111 می پردازند. آنها در این مطالعه به این نتیجه می رسند که ارزش بازاري بنگاه ها، که با ارزش سهام آنها اندازه گیري می شود، براي بنگاه هایی که از سهم بالاتر بازار برخوردار هستند ،بالاتر بوده و هزینه هاي پژوهش و توسعه و نوآوري در فرآیندها و محصولات تولیدي از عوامل افزایش سهم بازاري بنگاه ها تلقی می شوند.
گالتولیست112 (2001) با استفاده از آزمون ریشه واحد به بررسی بی ثباتی سهم بازار در صنایع دخانیات و سیگار سازي113آمریکا می پردازند. آن ها با استفاده از داده هاي مربوط به سهم بازار بنگاه هاي تولیدکننده سیگار و محصولات دخانیاتی آمریکا طی سال های 1994-1934به این نتیجه می رسند که سهم بازاري بنگاه ها در طول زمان بی ثبات بوده و در حال نوسان می باشد. نتایج همچنین حاکی از وجود رقابت قوي114 در این صنعت در آمریکا می باشد.
کلی115 (2002) در مقاله اي به بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت هزینههاي تبلیغات به سهم بازار میپردازد. وي در این مطالعه در صنایع دخانیات ا ندونزي طی سال هاي2001-1990به این نتیجه میرسد که هزینههاي تبلیغات در کوتاهمدت داراي تأثیر مثبت و معنیدار برسهم بازار بوده ولی رابطه بلندمدت بین هزینههاي تبلیغات و سهم بازار برقرار نمی باشد.
لیو و سیوکیس116 (2003)در مطالعه اي به بررسی عوامل مؤثر بر سهم بازار صنایع خدمات بازاریابی می پردازد. آن ها در این مطالعه تأثیر مستقیم تبلیغات و سایر هزینه هاي بازاریابی از یکسو و هزینه هاي پژوهشی و نوآوري ازسوي دیگر بر سودآوري و سهم بازار را نتیجه گیري می نمایند.
ماتراوسوروندي117در مطالعه اي به بررسی تأثیر متغیرهاي تمایز محصول و (2005- 1997 ) تمرکز بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع تولیدي آمریکا طی سال های 1997-1987می پردازد. یافته هاي این مطالعه نشان می دهد که درجه بی ثباتی سهم بازار با افزایش اندازه بازار افزایش یافته اما سرمایهگذاري در هزینه هاي تبلیغات و تحقیق و توسعه بی ثبات یسهم بازار را تشدید نمی کند.
کیم و یانگ لی 118مطالعه خود به بررسی ارتباط متقابل متغیرهاي هزینههاي کیم ویانگلی (2008) تحقیق و توسعه و سهم بازار در قالب آزمون فرضیه اش می پردازند . آنها در مطالعه خود با استفاده از رهیافت کنترل بهینه به این نتیجه می رسند که بین متغیرهاي نوآوري فرایند و نوآوري در تولید محصول با سهم بازار ارتباط معنی داري برقرار بوده است.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، تقسیم سود، تامین مالی Next Entries منبع پایان نامه درمورد کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، تقسیم سود