منبع پایان نامه درمورد سلسله‌مراتب، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

(2003) پایایی را به میزانی که ابزارهای اندازه گیری فاقد خطای تصادفی ونتایج ثابتی را ارائه می دهند , تعریف می کند . در واقع هدف اصلی پایایی حداقل سازی اشتباهات و تعصبات است و نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر موقتی آن را می سنجد یکی از روشهای محاسبه قابلیتهای اعتماد ضریب آلفای کرونباخ است . این روش برای محاسبه ی هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند , به کارمی رود ( سرمد و همکاران , 1387 ) .
بر اساس نظر فیلد82 (2006 ) ضریب آلفای کرونباخ عددی بین 0 و 1 است که مقادیر کمتر از 7/0 نشان دهنده پایایی ضعیف , 7/0 پایایی قابل قبول , و بیش از 8/0 پایایی خوب است . پایایی ابزار تحقیق به وسیله آلفای کرونباخ و به کمک نرم افزار spss انجام شده است .
قابليت پايائي83 يكي از ويژگي‌هاي فني ابزار اندازهگيري است كه نشان ميدهد ابزار اندازهگيري تا چه اندازه نتايج يكساني در شرايط مشابه به دست ميدهد. يكي از روشهاي محاسبه پايايي, ضريب آلفاي كرونباخ است. جهت محاسبه آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمرات هر سؤال پرسشنامه و واريانس كل آزمون را محاسبه كرد و سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آن را محاسبه نمود (سرمد, 1386). چنانچه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از 7/0 محاسبه گردد, پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي مي شود.

α = ضريب آلفاي كرونباخ
K = تعداد سوال‌ها ي پرسشنامه
Si² = واريانس سوال iام
Sx² = واريانس كل آزمون

جدول 3-4- برونداد نرم افزار SPSS براي محاسبه آلفاي کرونباخ پرسشنامه کانو
Cronbach’s Alpha
N of Items
.798
21

ضريب آلفاي كرونباخ 798/0 محاسبه گرديد. بنابراين پايائي پرسشنامه مطلوب است.
همچنین در پرسشنامه خبره به دلیل اینکه در پرسشنامه تمامی عوامل مدل در نظر گرفته شده و با یکدیگر مقایسه می‌گردند لذا تمام احتمالات مرتبط با در نظر نگرفتن یک متغیر از بین خواهد رفت. از طرفی چون پرسشنامه تمامی معیارها را به صورت دو به دو مقایسه و سنجش می‌کند لذا حداکثر سوالات ممکن باساختاری مطلوب از مخاطب پرسیده می‌شود و چون تمامی معیارها در این سنجش مورد توجه قرار گرفته است و طراح قادر به جهت گیری خاصی در طراحی سوالات نمی باشد نیازی به سنجش پایایی وجود نخواهد داشت از طرفی با توجه به اینکه پرسشنامه براساس تحلیل سلسله مراتبی و از نوع مقیاس ساعتی می‌باشد لذا برای بررسی پرسشنامه از شاخصی به نام شاخص ناسازگاری استفاده می‌گردد که در فصل دوم به آن اشاره شد. این شاخص‌ها بیان می‌کند که اگر میزان ناسازگاری مقایسات زوجی بیشتر از 1/0 باشد بهتر است در مقایسات تجدید نظر گردد. (همان, 1387 , ص 91) .
3-7- ابزار و مراحل انجام پژوهش
متغيرهاي اين پژوهش با استفاده از يک مقياس بسته 5 گزينه‌اي ليکرت مورد سنجش قرار خواهند گرفت. جهت بررسي و توصيف ويژگي‌هاي عمومي پاسخدهندگان از روشهاي آمار توصيفي مانند جداول توزيع فراواني, درصد فراواني, درصد فراواني تجمعي و ميانگين استفاده شده است. جهت آزمون فرضيه‌هاي تحقيق از آزمون t دو نمونه وابسته استفاده مي‌شود. لازم به ذکر است تجزيه و تحليل دادههاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS صورت مي‌گيرد .
3-7-1- آزمون نرمال بودن داده‌ها
پيش از استفاده از آزمون‌هاي آماري پژوهش ابتدا بايد آزمون نرمال بودن داده انجام شود. زيرا قبل از هر گونه آزموني که با فرض نرمال بودن داده‌ها صورت مي‌گيرد بايد از نرمال بودن داده ها اطمينان حاصل شود. هنگام بررسي نرمال بودن داده‌ها ما فرض صفر مبتني بر اينکه توزيع داده‌ها نرمال است را در سطح خطاي 5%تست مي‌کنيم. بنابراين اگر مقدار معناداری بزرگتر مساوي 05/0 بدست آيد، در اين صورت دليلي براي رد فرض صفر مبتني بر اينکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر توزيع داده‌ها نرمال خواهد بود. براي آزمون نرماليته فرض‌هاي آماري به صورت زير تنظيم مي‌شود:
H0 : توزيع داده‌هاي مربوط به هر يک از متغيرها نرمال است .
H1 : توزيع داده‌هاي مربوط به هر يک از متغيرها نرمال نيست .

بطور مشخص در اين پژوهش از آزمون کولموگروف-اسميرنوف84 براي بررسی نرمال بودن داده‌ها استفاده شده است.
3-7-2- آزمون t تک نمونه
جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش و تحليل سوالات تخصصي مربوط به آنها از اين آزمون استفاده شده است. آزمون پارامتريک t دو نمونه وابسته جهت مقايسه ميانگين جامعه استفاده مي‌شود. از آزمون t تك نمونه جهت بررسي فرضيه‌هاي پژوهشي که عموماً با توزيع پرسشنامه با طيف ليکرت مورد آزمون قرار مي‌گيرند, استفاده مي‌شود. در خروجي آزمون با استفاده از نرم افزار SPSS‌ منظور ازSig(2-tailed) همان P-Value است. اساس تحليل نيز براساس همين P-Value است. نمايش آماري فرضيه‌هاي پژوهش به صورت زير است. چون از طيف ليکرت 5 درجه استفاده شده عدد 3 به عنوان عدد وسط يا ممتنع اساس تحليل خواهد بود.
H0 : µ ≤ 3
H1 : µ 3
3-7-3- تحلیل عاملی تائیدی (CFA)
از روش تحلیل عاملی85 جهت پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یك پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده‌ها استفاده می‌شود. داده‌های اولیه برای تحلیل عاملی, ماتریس همبستگی بین متغیرها است. تحلیل عاملی, متغیرهای وابسته از قبل تعیین شده ای ندارد. موارد استفاده تحلیل عاملی را به دو دسته كلی می‌توان تقسیم كرد:مقاصد اكتشافی و مقاصد تاییدی .
در تحلیل اکتشافی86 یا پژوهشگر به دنبال بررسی داده‌های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخصها و نیز روابط بین آنهاست. در اینجا از پیش مدل معینی وجود ندارد. به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می‌تواندساختارساز, مدل ساز یا فرضیه ساز باشد.تحلیل اکتشافی وقتی به کار می‌رود که پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پیش تجربی برای تشکیل فرضیه درباره تعداد عاملهای زیربنایی داده‌ها نداشته و به واقع مایل باشد درباره تعیین تعداد یا ماهیت عامل‌هایی که همپراشی

بین متغیرها را توجیه می‌کنند داده‌ها را بکاود. بنابراین تحلیل اکتشافی بیشتر به عنوان یک روش تدوین و تولید تئوری و نه یک روش آزمون تئوری در نظر گرفته می‌شود.
در تحلیل عاملی تاییدی87پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندک, توصیف تبیین یا توجیه می‌کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده‌ها است که می‌تواند به شکل یک تئوری یا فرضیه, یک طرح طبقه بندی کننده معین برای گویه‌ها در انطباق با ویژگی‌های عینی شکل و محتوا،شرایط معلوم تجربی و یا دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده‌های وسیع باشد. روش‌های تاییدی (آزمون فرضیه) تعیین می‌کنند که داده‌ها با یک ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ هستند یا نه.
لازم به توضیح است سازه‌ها یا متغیرهای پنهان88و متغیرهای مشاهده شده89 دو مفهوم اساسی در تحلیل‌های آماری بویژه بحث تحلیل عاملی و مدل‌یابی معدلات ساختاری هستند. متغیرهای پنهان که از آنها تحت عنوان متغیر مکنون نیز یاد می‌شود متغیرهائی هستند که به صورت مستقیم قابل مشاهده نیستند. به همین منظور برای سنجش متغیرهای پنهان از سنجه‌ها یا گویه‌هائی استفاده می‌کنند که همان سوالات پرسشنامه را تشکیل می‌دهند. این سنجه‌ها متغیرهای مشاهده شده هستند.
3-7-4 -متغیر پنهان و متغیر قابل مشاهده
سازه‌ها یا متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده دو مفهوم اساسی در تحلیل‌های آماری به ویژه بحث تحلیل عاملی و مدل‌یابی معدلات ساختاری هستند. متغیرهای پنهان که از آنها تحت عنوان متغیر مکنون نیز یاد می‌شود متغیرهائی هستند که به صورت مستقیم قابل مشاهده نیستند. برای مثال متغیر انگیزه را در نظر بگیرید. انگیزه فرد را نمی‌توان به صورت مستقیم مشاهده کرد و سنجید. به همین منظور برای سنجش متغیرهای پنهان از سنجه‌ها یا گویه‌هائی استفاده می‌کنند که همان سوالات پرسشنامه را تشکیل می‌دهند. این سنجه‌ها متغیرهای مشاهده شده هستند .
3-7-5- شاخص‌های برازندگی
ازشاخص‌هاي برازندگي90 براي تعيين برازندگي و اعتبار مدل‌هاي طراحي شده استفاده مي‌شود. لازم به تذکر است درباره اين آزمون‌ها توافق همگاني وجود ندارد و شاخص‌هاي متعددي براي سنجش برازندگي مدل استفاده مي‌شود. معمولاً براي تائيد مدل، استفاده از سه تا 5 شاخص کافي است . در نرم

افزارهائي مانندlisrel, Amos, EQS نيز تعداد زيادي از شاخص‌هاي برازندگي به وجود دارد. برخي از مهمترين اين شاخص‌ها عبارتند از: CFI ،NNFI ،NFI ،AGFI ،GFI ،RMR. با اين وجود دو شاخص اصلي كه بسيار مورد تاكيد است و در خروجي ليزرل به وضوح مشاهده مي‌شود شاخص خي‌دو بهنجار و شاخص RMSEA است. تمامي اين شاخص‌ها در ادامه توضيح داده خواهد شد.
3-7-6- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
درعلم تصمیم‌گیری كه درآن انتخاب یك راهكار ازبین راهكارهای موجود و یا اولویت‌ بندی راهكارها مطرح است، ‌چندسالی است كه روش‌های تصمیم‌گیری بامعیار‌های چندگانه91یا (MCDM )جای خود را بازكرده‌اند. (قدسی‌پور،1387) دراینگونه تصمیم گیریها چندین شاخص یا هدف که گاه باهم متضاد هستند درنظرگرفته می‌شوند. اگردرتصمیم‌گیری بامعیارهای چندگانه منظور از معیار شاخص92باشد آن رابه نام تصمیم‌گیری باشاخص‌های چندگانه93(MADM)می ‌شناسند واگر منظور ازمعیارهای چندگانه هدف94 باشدآن رابه نام تصمیم‌گیری با اهداف چندگانه95(MODM)گویند (مهرگان، 1383) .
یکی ازنخستین روشهای تصمیم‌گیری باشاخص‌های چندگانه روش تحلیل سلسله ‌مراتبی96 (AHP) می باشدکه بیش ازسایر روش‌هادرعلم مدیریت مورداستفاده قرارگرفته است .فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی یكی ازمعروفترین فنون تصمیم‌گیری چند منظوره است كه اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل دردهه1970ابداع گردید . فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی منعكس كننده رفتار طبیعی و تفكرانسانی است. این تكنیك,مسائل پیچیده را براساس آثارمتقابل آنها مورد بررسی قرارمی‌دهد وآنهارابه شكلی ساده تبدیل كرده به حل آن می‌پردازد .
فرایندتحلیل سلسله‌مراتبی درهنگامی كه عمل تصمیم‌گیری باچندگزینه رقیب ومعیارتصمیم‌گیری روبروست می‌توانداستفاده گردد .معیارهای مطرح شده می‌تواندكمی ویاكیفی باشند .اساس این روش تصمیم‌گیری برمقایسات زوجی نهفته است .تصمیم گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله‌مراتبی تصمیم آغازمی‌كند . درخت سلسله مراتب تصمیم, عوامل موردمقایسه وگزینه‌های رقیب مورد ارزیابی درتصمیم را نشان می‌دهد.سپس یك سری مقایسات زوجی انجام می‌گیرد .این مقایسات وزن هر یك از فاكتورها را درراستای گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم نشان می‌دهد.درنهایت منطق فرآیند

تحلیل سلسله‌مراتبی به گونه‌ای ماتریس‌های حاصل ازمقایسات زوجی را با یكدیگر تلفیق می‌سازدكه تصمیم بهینه حاصل آید.
جهت اولویت‌بندی معیارها از تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) استفاده شده است. اساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی بر مقایسه‌های زوجی براساس دیدگاه خبرگان استوار است. (ساعتی، 2002) روش انجام فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی براساس الگوی کلی شکل 3-2 قابل تشریح است.

شکل 3-2- مدل مفهومی تحقیق با رویکرد AHP

در این مدل بردار W1 نشان‌دهنده وزن معیارهای اصلی براساس هدف پژوهش است. به همین ترتیب بردار W2 نشان‌دهنده وزن هریک از زیرمعیارها براساس معیار اصلی (وزن عناصر هر خوشه) است. بنابراین مدل تحقیق از یک ارتباط سلسله مراتبی برخوردار می‌باشد. اگر روابط درونی معیارها درنظر گرفته نشود از مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده می‌شود.
در هر تحقیق که با تکنیک AHP و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی صورت می‌گیرد نخست باید معیارهای اصلی مطالعه شناسائی شود. معیارهای اصلی براساس ادبیات پژوهش، مطالعات کتابخانه ‌ای یا مصاحبه‌های ساخت یافته و نیم‌ساخت یافته شناسائی می‌گردد. پس از آنکه معیارهای اصلی شناسایی شد در گام نخست از تکنیک AHP براساس هدف اصلی تحقیق هریک از این معیارها بصورت زوجی مقایسه و با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، جمع آوری اطلاعات، روایی محتوا Next Entries منبع پایان نامه درمورد ناسازگاری، تحلیل شبکه، حمل و نقل، نیازمندی‌ها