منبع پایان نامه درمورد سرمایه اجتماعی، بهبود عملکرد، سرمایه انسانی، کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

عضویت در گروه‌های سرود مذهبی و محافل ادبی، باشگاه‌های نیکوکاران و باشگاه‌های فوتبال- نشانه‌های موفقیت یک منطقه است.
برخی مناطق ایتالیا از قبیل املیا رومانا و توسکانی دارای سازمان‌های مدنی بسیار فعال هستند. شهروندان این مناطق در مسائل عمومی مشارکت دارند و نه در شبکه‌های مبتنی بر ارباب مشتری. آن‌ها اطمینان دارند که دیگران نیز عادلانه عمل می‌کنند و از قوانین پیروی می‌کنند. رهبران این جوامع نسبتاً صادق هستند و به برابری پایبندند. شبکه‌های اجتماعی سیاسی به‌صورت افقی سازمان‌دهی شده‌اند نه سلسله مراتبی. این جوامع مدنی همبستگی، مشارکت مدنی و درستکاری را ارزشمند می‌شمارند. در اینجا دموکراسی حکم‌فرماست.
در سوی دیگر مناطق غیر مدنی همچون کالابریا و سیسیل قرار دارند که واژه فرانسوی انسیوزم (نامتمدن) توصیف دقیقی از آن است. در آن مناطق مفهوم شهروندی از رشد بازمانده است. میزان مشارکت در انجمن‌های اجتماعی و فرهنگی بسیار ناچیز است. از دید ساکنان مسائل عمومی به دیگران‌ یعنی به روسا و سیاست‌مداران ربط دارد نه به آن‌ها. تقریباً همه بر این باورند که قوانین برای نقض کردن نوشته‌شده‌اند، ولی از ترس بی‌قانونی دیگران همه خواستار انضباط شدیدتر هستند. همه در این دورهای باطل به‌هم‌پیوسته گرفتار آمدند و بااحساس ضعف، استثمار و ناخشنودی دست به گریبان‌اند. تعجبی ندارد که در اینجا حکومت مبتنی بر نمایندگی، ناکارآمدتر از جوامعی است که در آن مدنیت بیشتر است(تاج‌بخش، 1389:91).
2- پژوهش توماس کوساک: سرمایه اجتماعی ساختار نهادی و عملکرد دموکراتیک: مطالعه تطبیقی حکومت‌های محلی آلمان
کوساک در این پژوهش به دنبال پاسخ این‌سوال بود که چرا برخی حکومت‌های شهرداری در ارزیابی موکلانشان(شهروندان)، عملکرد خوبی دارند و بقیه عملکرد ضعیفی دارند؟ او با بهره‌گیری از دو رهیافت تحقیقاتی فرهنگ سیاسی و نهاد سیاسی به این پرسش پاسخ می‌دهد. داده‌های تجربی مطالعه کوساک از دو پیمایشی بود که در سال 1995 انجام شد.
پژوهش اول از متخصصین حکومت18 محلی 77 شهرداری متوسط از شرق و غرب آلمان که به‌طور تصادفی انتخاب‌شده بودند صورت گرفت. توجه اصلی این پژوهش به ارزش‌های سیاسی، مسائل، منابع و سیاست‌های حکومت‌های شهرداری متخصصین محلی بود. پژوهش دوم 30 نمونه فرعی از شهروندان 77 منطقه شهرداری که در پژوهش اول موردبررسی قرارگرفته بودند، را دربر گرفته، که هدف اصلی آن ارزش‌های سیاسی شهروندان، مشارکت آن‌ها در زندگی مدنی اجتماعی‌شان و ارزیابی آن‌ها از عملکرد مؤسسات متعدد شهرداری بود.
نتایج مطالعه کوساک نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی یا به‌طور مشخص اعتماد (موجود در فرهنگ سیاسی متخصصین محلی) بر عملکرد بهتر حکومت محلی مؤثر است. این یافته مؤید نظر پاتنام است که در مناطقی که مشخصه فرهنگ همانا اعتماد است، عملکرد حکومت‌ها کارآمدتر است و موجب رضایت شهروندان می‌گردد (Cusack, 1997:147).
3- تحقیقی که در سال 2000 توسط دسی در دانشگاه پانجب هند صورت پذیرفته رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه محلی را اثبات نموده است در این مقاله روند شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، تأثیر تغییر در ساختار کلان بر سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه پرداخت‌شده است.
4- تحقیقی که توسط جیمز آلم و لویس گومز در سال 2008 در اسپانیا انجام شد به در خصوص پرداخت مالیات که به‌عنوان روحیه مالیاتی نامیده شده است و نشان داده‌شده است که سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم بر آن دارد و بیان می‌نماید نگرش فرد مالیات‌دهنده به میزان قابل‌توجهی به درك فرد از منافع حاصل از جامعه بستگی دارد.
5- تحقیقی که در سال 2010 توسط کارماتو و آپوستوپلوس 65 در یونان انجام‌شده است رابطه منطقه‌ای بین سرمایه اجتماعی و توسعه محلی را تأیید نموده‌اند این تحقیق به‌صورت تطبیقی در دو ناحیه انجام‌شده است و علاوه بر بررسی رابطه فوق ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی را نیز نسبت به هم بررسی نموده است.
2-11-2- برخی از اهم پیشینه‌ها در قالب پایان‌نامه عبارت‌اند از
1- بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی موسسه اعتباری توسعه)
صدیقی در مطالعه خود تحت عنوان بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، به‌ضرورت حرکت از جامعه صنعتی به‌سوی جامعه دانشی با استفاده از رشد دارائی-های نامشهود و فعالیت‌های اجتماعی نسبت به منابع مشهود، اشاره‌کرده است. وی در پژوهش خود بر آن است تا ضمن شناخت و بررسی سرمایه اجتماعی، به بررسی و اندازه‌گیری میزان کارایی در موسسه اعتباری توسعه بپردازد و درنهایت میزان رابطه سرمایه اجتماعی با کارایی در آن موسسه را موردمطالعه قرار دهد. وی در این راستا ابتدا سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (شناختی، ارتباطی و ساختاری) در سطح شعب را اندازه‌گیری و میزان کارایی هر شعبه را نیز با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و با استفاده از مدل‌های BCC و CCR محاسبه کرده است. سپس داده‌های به‌دست‌آمده را، با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرارداد. که نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که میزان سرمایه اجتماعی در شعب دارای تفاوت معناداری هست و رابطه بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با مدل BCC، رابطه بعد شناختی سرمایه اجتماعی با مدل BCC و CCR در سطح اطمینان 95%، معنادار است. اما رابطه بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با هردو مدل ذکرشده معنادار نیست و درنهایت مشخص گردید بین سرمایه اجتماعی و میزان کارایی در موسسه مذکور رابطه معناداری وجود دارد.
2- بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره‌وری در شبکه بانکی (مطالعه موردی بانک سپه استان کردستان)
پویا عابدین در سال 1387 به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره‌وری در شبکه بانکی پرداخته است. در این تحقیق سنجش بهره‌وری در شعب بانک سپه توسط مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) صورت پذیرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین سرمایه اجتماعی (بعد شناختی و بعد ساختاری) و میزان بهره‌وری در شبکه بانکی رابطه معناداری وجود دارد.
3- اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران
صدیقه قلی زاده در این تحقیق اثر سرمایه اجتماعی (شناختی نهادی، ساختاری نهادی، شناختی تعمیم‌یافته، ساختاری تعمیم‌یافته، شناختی غیررسمی و ساختاری غیررسمی) بر بهره‌وری نیروی کار با استفاده از داده‌های مقطعی میان استانی موردبررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه شاخص‌های شناختی تعمیم‌یافته، ساختاری غیررسمی و شناختی غیررسمی با بهره‌وری معنادار نبوده درحالی‌که متغیرهای ساختاری نهادی، شناختی نهادی و ساختاری تعمیم‌یافته، اثر مثبت و معنادار بر بهره‌وری داشته است.
4- اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران
حسن دلیري با موضوع اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادي در سال 88 انجام گردیده است و در این پژوهش با استفاده از چارچوب تئوریک اقتصاد خرد و مفهوم هزینه مبادله، چارچوب نظري تازه‌ای براي تبیین چگونگی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تولید و رشد اقتصادي ارائه گردیده است و در قسمت مطالعه تجربی نیز، با استفاده از داده‌هاي دوره 79-84 براي تمامی استان‌های ایران فروض تحقیق آزمون شده است. نتایج حاصل از مطالعه تجربی نشان داده است که در دوره موردمطالعه سرمایه اجتماعی همچون سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی داراي اثر مثبت و معنی‌داری روي رشد اقتصادي بوده است.
5- رابطه سرمایه اجتماعی شهروندان با درآمدهای پایدار شهری با توجه به نقش سرمایه انسانی
محمدحسین سلیمی پور در تاریخ 1391 به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی شهروندان و چهار مؤلفه آن اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، مشارکت اجتماعی با درآمدهای پایدار شهرداری با توجه به نقش سرمایه انسانی پرداخته است. نتایج بیانگر این است که بین سرمایه اجتماعی و درآمدهاي پایدار رابطه همبستگی مستقیم برقرار می‌باشد و سرمایه انسانی نقشی در تعدیل این رابطه ندارد.
2-11-3- گزیده‌ای از پیشینه‌ها در قالب مقالات عبارت‌اند از
1- بررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه‌ی موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران)
در این پژوهش که توسط احمدی، فیض‌آبادی در سال 1390 صورت پذیرفته، اثر سرمایه اجتماعی در سه اداره زیرمجموعه حوزه معاونت بخش مالی و اداری سازمان شهرداری موردبررسی قرارگرفته است. در این مقاله پس از بیان ادبیات موضوع در سه بخش سرمایه اجتماعی، بهبود سازمان و رابطه سرمایه اجتماعی و بهبود سازمان اصطلاحات شبکه‌های رسمی، هنجار اعتماد و هنجار عمل برای سرمایه اجتماعی و اصطلاحات اثربخشی، کارایی، بهره‌وری، علوم رفتاری برای بهبود سازمان انتخاب‌شده است. در این مقاله ارزیابی سرمایه اجتماعی افراد با توجه به نظریه‌ی سرمایه اجتماعی پاتنام و ارزیابی بهبود عملکرد افراد سازمان با توجه به الگوی بکهام انجام‌شده است.
نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهد، اعتماد افراد با بهبود عملکرد رابطه مستقیم و همچنین شبکه‌های رسمی با بهبود عملکرد رابطه غیرمستقیم دارد و هنجارهای عمل با بهبود عملکرد هیچ رابطه مستقیم یا غیرمستقیم ندارد. میزان سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد حد متوسط است و بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد رابطه مستقیم وجود دارد.
2- بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون‌سازمانی
مصطفی آشنا در این مقاله رابطه بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی درون‌سازمانی را در بین 151 مدیر از یک شرکت صنعتی (واگن پارس اراک) موردبررسی قرار داده است.
نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن یعنی شناختی و ساختاری با کارآفرینی درون‌سازمانی رابطه‌ای مثبت وجود دارد. به عبارتی روشن‌تر، با افزایش سرمایه اجتماعی کارآفرینی درون‌سازمانی افزایش می‌یابد.
3- سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی در کلان‌شهر تهران
این مقاله به همت فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی در سال 1385 تدوین‌شده است. در این مقاله سعی شده است به سؤال: آیا بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل‌دهنده آن در سطح تحلیل مناطق و میزان توسعه‌یافتگی مناطق در شهر تهران ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ داده شود.
جامعه آماری این پژوهش افراد 16 سال به بالای 22 منطقه تهران هستند. نتایج نشان می‌دهد که رابطه مثبت میان سرمایه اجتماعی و توسعه‌یافتگی در این 22 منطقه وجود دارد. دو نکته در این پژوهش حائز اهمیت است:
• سازوکار انجام کنش جمعی در مناطق با یکدیگر فرق دارد به‌گونه‌ای که در مناطق توسعه‌یافته سازوکار رسمی و در مناطق کمتر توسعه‌یافته سازوکار غیررسمی عمومیت دارد.
• در نوع سرمایه اجتماعی میان مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته تفاوت وجود دارد.
4- سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری(مطالعه موردی: شهر یزد)
حسن حکمت نیا در سال 1386 در مقاله‌ای به سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری پرداخته است. ایشان رضایت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، مشارکت شهروندی، سن و.. را بر رضایتمندی شهروندان مؤثر دانسته‌اند.
5- بررسي اثرات مشارکت‌های شهروندي در بهبود خدمات شهري با تأکید بر بازارهاي روز (مطالعه‌ی موردي: کلان‌شهر مشهد)
محمد صالحی فرد در سال 1388 به بررسی اثرات مشارکت‌های شهروندی در بهبود خدمات شهری پرداخته است و توانسته است به یک ارتباط معنی‌دار میان مشارکت مردمی و بهبود خدمات شهری دست پیدا کند.
2-12- جمع بندی
امروزه با توجه به تغییرات گسترده در عملیات سازمانی، شکل های سنتی سرمایه ای دگرگون شده و سرمایه های جدیدی مطرح شده اند. این سرمایه های غیر ملموس نقش زیادی در توسعه و رشد سازمان دارند. یکی از این سرمایه ها، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی بر خلاف سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، بسیار فراتر از دارایی هایی است که یک سازمان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سرمایه اجتماعی، بهبود کیفیت، نیروی انسانی، نیروی کار Next Entries منبع پایان نامه درمورد سرمایه اجتماعی، خدمات شهری، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها