منبع پایان نامه درمورد سرمایه اجتماعی، خدمات شهری، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها

دانلود پایان نامه ارشد

واریانس20 مجموعه‌ای از مدل‌های آماری است که به بررسی میانگین در گروه‌ها و توابع وابسته به آن‌ها (مثل واریانس در یک گروه یا بین چند گروه) می‌پردازد. در این روش ابتدا میانگین و واریانس نمونه های هر کدام از گروه‌ها مشخص می‌شود، سپس بیان می‌شود که این واریانس بین گروه‌ها ناشی از متغیر یا متغیرهای مستقل یا ناشی از خطا و شانس است. در این روش واریانس بدست آمده از یک متغیر تصادفی به اجزاء کوچکتری که منابع واریانس هستند تقسیم می‌شوند. از آنجایی که در این روش نه‌تنها رابطه میان دو متغیر بلکه جهت و شدت آن رابطه نیز مشخص می‌شود، این ابزار آماری انتخاب گردید.
3-5- جمع بندی
هر تحقیق را میتوان مطالعهای هدفمند و روشمند دانست که برای شناخت ویژگیهای یک متغیر یا روابط دو یا چند متغیر در مجموعه موردنظر انجام میشود.
این متغیرها در قالب مسئله اساسی، پرسشها و فرضیههای تحقیق مطرح میشوند و شناخت آنها از طریق اندازهگیری صورت میگیرد. نتایج نهایی هر تحقیق نوعاً پس از اطمینان از روایی و پایایی اندازهگیری و ضرورتاً، آزمون فرضیهها اعلام میشود(نوبخت، 1392:38).
در این فصل سعی شد تا ابزار مناسب برای سنجش و تحلیل فرضیه تحقیق معرفی شود. ازاین‌رو جهت سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه استفاده‌شده است که دارای روایی و پایایی مناسب است و برای سنجش بهره‌وری خدمات شهری از روش تحلیل پوششی داده‌ها و نرم‌افزار DEA Master استفاده‌شده است و در آخر نیز با بهره‌گیری از نرم‌افزار Spss و تحلیل آنالیز واریانس به بیان ارتباط دو متغیر سرمایه اجتماعی و بهره‌وری در بخش خدمات شهری پرداخته می شود.

فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق

۴-۱- مقدمه
یک از مراحل روش علمی تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده است. در هر تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات براي بررسی صحت و سقم فرضیات از اهمیت خاصی برخوردار است و از اصلی ترین و مهم ترین بخش هاي تحقیق محسوب می شود.
تا به اینجای کار و در فصل ۱ و ۲ کلیات تحقیق و ادبیات نظری موضوع موردبررسی یعنی اثر سرمایه اجتماعی بر روی بهره‌وری خدمات شهری، مشخص شدند. مؤلفه‌های اعتماد و مشارکت از میان مؤلفه‌های سنجش سرمایه اجتماعی انتخاب و در فصل ۳ تصمیم گرفته شد برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه، سنجش بهره‌وری از روش تحلیل پوششی داده‌ها و در انتها برای کشف رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری خدمات شهری از آماره آزمون آنالیز واریانس استفاده شود. در این فصل در پی فصول قبلی به‌منظور پاسخ به سؤالات پژوهشی و فرضیه‌های مرتبط با آن، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در ۴ بخش زیر پیگیری می‌شود.
1- بررسی عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی
2- سنجش بهره‌وری خدمات شهری
3- سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان
در این بخش داده های گرداوری شده توسط پرسشنامه با بیان آمارتوصیفی مورد بررسی قرار می گیرند. بخش آمار توصیفی به بررسی متغییرهاي جمعیت شناختی پاسخ دهندگان شامل سن، جنسیت، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل مورد بررسی قرار می گیرند.
4- بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری
بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره وری خدمات شهری تحت یک فرضیه اصلی و دو زیر فرضیه فرعی از طریق آنالیز واریانس مورد بررسی قرار می گیرد.
۴-۲- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه موردبررسی (شهر قم)
همان‌طور که در فصل دو در بخش عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی عنوان کردیم، عوامل نهادی بسیاری هستند که منجر به ارتقاء سرمایه اجتماعی می‌شوند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نهادهای دین، فرهنگ و نهادهای مدنی اشاره کرد. آنچه که مسلم است برای به نتیجه رسیدن استفاده از این عوامل نهادی برای تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی و صدالبته ظهور و بروز آن در جامعه و بهره‌گیری از فواید آن باید ابتدا جامعه موردنظر از منظر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس با توجه به شرایط و ویژگی‌های بومی آن منطقه، شهر یا کشور به ارائه راهکار عملیاتی مختص آن پرداخت.
با توجه به آنکه جامعه موردبررسی ما شهروندان شهر قم هستند و ما به دنبال افزایش سرمایه اجتماعی میان این شهروندان با شهرداری شهر قم هستیم بهتر آن است که ملاحظات زیر را در نظر بگیریم.
۱- شهر قم به علت وجود بارگاه حضرت معصومه (س) یکی از قطب‌های مذهبی کشور به‌حساب می‌آید.
۲- وجود حوزه علمیه قم سبب شده است که این شهر به يکی از کانون‏های اصلی تربيت و پرورش شخصيت‏های بزرگ شيعه محسوب ‏شود.
پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که جامعه شهری قم از دیرباز با دین، فرهنگ و هویت دینی ارتباطی تنگاتنگ داشته است. با توجه به روند شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در سازمان، از چند مجرا می‌توان برای افزایش مشارکت میان شهروندان با شهرداری اقدام کرد.
1- ارزش‌های درونی
2- جریان اطلاعات + بهینه یابی
3- اعتماد + پاسخ مناسب
۴-۲-۱- ارزش‌های درونی
ارزش‌های درونی نقطه شروع و مهم‌ترین مجرا و صدالبته سخت‌ترین راه برای ایجاد سرمایه اجتماعی است. چنانچه در جامعه‌ای تعهد، صداقت، اعتماد و مشارکت به شکل ارزش‌های درونی دربیاید، آن جامعه در برخورد با مشکلات با کمک روحیه جمع‌گرایی معضلات کمتری داشته و مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بستری مناسب و با سرعت و سهولت بیشتری رفع رجوع خواهند شد.
استان قم با جمعيتی حدود یک‌میلیون نفر و صدها سال سابقه تاريخی يکی از استان‏هايی است که ازلحاظ فرهنگی, اجتماعی در تاريخ و تمدن ملت ايران و توسعه فرهنگ دينی از سهم بسزايی برخوردار است. و در حال حاضر نيز، استان قم به لحاظ مذهبی و هويت دينی يکی از کانون‏های اصلی تربيت و پرورش شخصيت‏های بزرگ شيعه محسوب می‏شود. حضور هزاران طلبه فاضل و صاحب‌نظر در حوزه دين در اين استان مؤيد اين مطلب است. این‌ها همه نشان از توان بالقوه این استان برای افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی از مجرای دین است، که نیاز به یک اهتمام برای استفاده از این ویژگی و سوق دهی آن در جهت افزایش مشارکت میان مردم و شهرداری دارد
چنانچه در جامعه‌ای تعالیم دینی به شکل ارزش در درون افراد شکل‌گرفته باشد، نتایج و فواید حاصل از آن در جامعه نمود پیدا می‌کند. برای اینکه مشخص شود شهر قم باوجود توان بالقوه خود در شکل‌دهی و ایجاد ارزش‌های درونی اسلامی تا چه میزان در بالفعل کردن آن‌ها موفق بوده است از آمار و داده‌های مربوط به جرم و جنایت که توسط سازمان آمار کشور به‌صورت سالانه گزارش داده می‌شود استفاده‌شده است.
در زیر داده‌های مربوط به آمار جرم و جنایت در شهرهای از کشور که دارای جمعیت ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ هستند مربوط به سال 1391 به‌صورت نموداری آورده شده است.

نمودار ۴-۱- آمار جرم و جنایت در شهرهای منتخب در سال ۱۳۹۱

نمودار ۴-۲- آمار سرقت در شهرهای منتخب در سال ۱۳۸۹
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شهر قم در سال ۱۳۹۱ در ضرب‌وجرح بین شهرهای برگزیده (دارای جمعیت مشابه) دارای رتبه ۲ و در سال ۱۳۸۹ در سرقت انواع وسیله نقلیه رتبه ۱ را دارا است. برداشت‌های مختلفی از داده‌های گرداوری شده می‌توان داشت، باکمی اغماض می‌توان چنین برداشت کرد که در شهر قم آن‌چنان‌که باید تعالیم اسلامی به ورطه ظهور درنیامده‌اند و احتیاج به فعالیت بیشتر در این زمینه است. اما برای بیان کامل‌تر و برداشت قطعی باید عوامل بیشتری را مدنظر قرارداد زیرا که شهر قم یک شهر زیارتی و مهاجرپذیر است که هردوی این عوامل می‌توانند اثر بسیاری روی مقوله موردبررسی داشته باشند. ۴-۲-۲- جریان اطلاعات
شهرداری‌ها برای جلب اعتماد مردم نیاز به ارتباط تنگاتنگ با مردم دارند، تا از این طریق جریان اطلاعات بین مردم و شهرداری‌ها شکل بگیرد و مشکلات شهری با سهولت بیشتری حل شود. برای آگاهی دادن به شهروندان راه‌های مختلفی وجود دارد ازجمله مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷، پورتال جامع شهرداری، صداوسیمای شهر و دیگر رسانه‌ها و همچنین تبلیغات شهری می‌توانند درزمینهٔ اطلاع‌رسانی و ارتباط با مردم به‌خوبی عمل نمایند.
مرکز ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری قم از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ تا تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲، ۱۱۱۹۱۴ تعداد تماس از سرتاسر مناطق ۸ گانه شهر قم داشته است. در جدول زیر اهم محور تماس‌ها و تعداد آن‌ها در حوزه خدمات شهری به تفکیک مناطق آمده است.
جدول ۴-۱- اهم محور تماس‌ها به ۱۳۷ در حوزه خدمات شهری شهرداری قم

منطقه
کل تماس‌ها
سد معبر
خاک و نخاله
نظافت
زباله
آسفالت
۱
منطقه ۱
۷۴۸۳
۱۳۰۵
۶۴۵
۱۰۹۷
۵۱۷
۷۰۸
۲
منطقه ۲
۷۳۳۹
۹۴۸
۴۵۴
۱۷۹۰
۱۰۰۰
۷۵۸
۳
منطقه ۳
۱۰۹۶۲
۱۲۲۳
۶۶۳
۲۵۵۹
۱۴۸۳
۱۱۹۷
۴
منطقه ۴
۸۰۶۳
۱۳۴۲
۸۲۲
۷۱۴
۹۱۲
۶۶۹
۵
منطقه ۵
۴۸۴۰
۵۰۸
۲۵۴
۱۰۲۶
۷۸۱
۳۶۰
۶
منطقه ۶
۹۳۷۴
۱۳۵۵
۵۳۷
۱۲۹۳
۱۴۱۷
۱۰۸۱
۷
منطقه ۷
۵۷۰۷
۲۲۶۰
۳۸۵
۳۹۶
۳۳۴
۶۷۴
۸
منطقه ۸
۲۱۸۹
۱۶۲
۱۷۵
۱۹۴
۴۱۹
۲۴۳
مأخذ: شهرداری قم، مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷
همان‌طور که در جدول مشاهده می‌کنید، به ترتیب مناطق ۳، ۶ و ۴ بالاترین میزان تماس و مناطق ۸، ۵ و ۷ کمترین میزان تماس با مرکز ۱۳۷ را داشتند. ولی برای مقایسه صحیح میزان تعاملات مردم در ۸ منطقه از طریق این سامانه با شهرداری قم جمعیت مناطق نیز باید در نظر گرفته شود. که بر این اساس در نمودار زیر مشاهده می‌کنید با اکتساب جمعیت منطقه ۷ با ۱۲٫۳۴ درصد از جمعیت بالاترین میزان تماس و منطقه ۳ با ۳٫۹۱ درصد از جمعیت کمترین میزان تماس را با سامانه ۱۳۷ برقرار کرده‌اند.

نمودار 4-3- میزان تماس با سامانه 137 به نسبت جمعیت مناطق
مأخذ: شهرداری قم، مرکز ارتباطات مردمی 137
تعداد تماس با سامانه 137 شهرداری قم از یک‌سو نمادی از اعتماد مردم به این سازمان و از طرف دیگر بیان‌کننده میزان مشارکت مردم این مناطق با شهرداری است. ازاین‌رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که در منطقه 7 جریان اطلاعات بین مردم و شهرداری منطقه به‌خوبی شکل‌گرفته و رضایتمندی و مشارکت مردم را به همراه داشته است.
4-2-3- اعتماد + پاسخ مناسب
همسویی اهداف مدیریت شهری با نیازهای جامعه، وفای به عهد، شفافیت اطلاعات، درستکاری، تبعیت از استانداردهای اخلاقی پاسخگویی در برابر شهروندان، صداقت، رفتار توأم با احترام به شهروندان و توانایی انجام وظایف ازجمله مواردی است که در شهروندان ایجاد اعتماد به شهرداری را شکل می‌دهد.
4-3- تحلیل سنجش بهره‌وری خدمات شهری
خدمات شهری به 7 بخش زیر تقسیم می‌شود، که تعدادی از این زیر بخش‌ها ازجمله مدیریت میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری، مدیریت کشتارگاه صنعتی، مدیریت آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، ساماندهی زیباسازی شهری و مدیریت آرامستان های شهری به‌صورت مرکزی توسط شهرداری و خدمات شهری مرکزی اجرا و مورد نظارت قرار می¬گیرند. همچنین با درنظر گرفتن محدودیت‌هایی ازجمله:
1- در دسترس نبودن اطلاعات و داده‌های موردنیاز جهت تخمین بهره‌وری بخش مدیریت پسمان شهری ازجمله تعداد نیروی کار و هزینه سالانه این بخش به تفکیک مناطق.
2- عدم گزارش عملکرد سالانه توسط بخش مدیریت پارک‌ها و فضای سبز شهری منطقه 7 شهرداری قم.
3- اعلام گزارش ناقص عملکرد سالانه توسط بخش مدیریت پارک‌ها و فضای سبز شهری منطقه 8 شهرداری قم.
جامعه آماری، بخش مدیریت پارک‌ها و فضای سبز شهری کلیه مناطق شهرداری شهر قم است که با درنظر گرفتن محدودیت داده از 8 منطقه، 6 منطقه در سال 1390 موردبررسی قرارگرفته است.
داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق نرم‌افزار DEA MASTER، پس از طبقه‌بندی و انجام محاسبات مربوطه و استانداردسازی به کمک نرم‌افزار Excell، موردبررسی و تحلیل قرارگرفته‌اند.
همان‌طور که در فصل قبلی عنوان شد دو ورودی و یک خروجی جهت مدل تحلیل پوششی داده‌ها انتخاب گردید.
جدول 4-2- ورودی‌ها و خروجی در نظر گرفته‌شده در مدل تحلیل پوششی داده‌ها
متغیر
نوع
علامت اختصاری
تعداد کارگر بر هزینه سالانه
ورودی
I1
تعداد کارگر بر جمعیت و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سرمایه اجتماعی، خدمات شهری، دوراهی اجتماعی، پرسش نامه Next Entries منبع پایان نامه درمورد سرمایه اجتماعی، خدمات شهری، ضریب تعیین، متغیر مستقل