منبع پایان نامه درمورد سبک زندگی، مسئولیت پذیری، فعالیت جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

سی مقایسه ای نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت به تفکیک حیطه ها ابتدا از آزمون کولموگراف اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج بیانگر این بود که اکثر این حیطه ها در جامعه مورد بررسی، توزیع سبک زندگی از توزیع نرمال پیروی نمی کردند، لذا جهت مقایسه نمره سبک زندگی به تفکیک حیطه ها در دو جامعه مورد مطالعه از آزمون نان پارامتریک من ویتنی استفاده گردید. همچنین جهت مقایسه رتبه تک تک حیطه ها در دو جامعه از همین آزمون استفاده شد. از آنجایی که نمره سبک زندگی در دو جامعه مورد مطالعه از توزیع نرمال پیروی می کرد لذا جهت مقایسه نمره سبک زندگی در دو جامعه از آزمون پارامتریک Independent t- test استفاده شد.

جدول شماره 13: مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در حیطه فعالیت جسمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان
سوالات حیطه فعالیت جسمانی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه گیلان
آزمون من ویتنی

فراوانی
تعداد(درصد)
میانگین رتبه ای
فراوانی
تعداد(درصد)
میانگین رتبه ای

4- برنامه منظمی برای ورزش کردن دارم.

هرگز
115 (4/34)
636/33
327 (2/33)
668/03
0/167

گاهی اوقات
131 (2/39)

357 (2/36)

اغلب
63 (9/18)

173 (6/17)

همیشه
25 (5/7)

128 (13)

10-حداقل 3 بار در هفته به مدت 20 دقیقه یا بیشتر ورزش شدید می‌کنم (دوچرخه سواری، پیاده روی سریع، دویدن، …).
هرگز
125 (4/37)
620/69
328 (3/33)
673/33
0/023

گاهی اوقات
108 (3/32)

296 (1/30)

اغلب
62 (6/18)

186 (9/18)

همیشه
39 (7/11)

175 (8/17)

16-در فعالیت‌های بدنی سبک تا متوسط شرکت می‌کنم (مانند پیاده‌روی استقامتی 5 روز در هفته هر روز 40-30 دقیقه).
هرگز
88 (3/26)
651/82
248 (2/25)
662/77
0/630

گاهی اوقات
143 (8/42)

436 (3/44)

اغلب
80 (24)

200 (3/20)

همیشه
23 (9/6)

101 (3/10)

22-اوقات فراغتم را با فعالیت های بدنی می‌گذرانم ( مانند شنا، دوچرخه سواری).
هرگز
115 (4/34)
636/67
311 (6/31)
667/91
0/166

گاهی اوقات
149 (6/44)

433 (44)

اغلب
55 (5/16)

181 (4/18)

همیشه
15 (5/4)

60 (1/6)

28-تمرینهای کششی را حداقل 3 بار در هفته انجام می‌دهم.
هرگز
126 (7/37)
626/92
375 (1/38)
671/22
0/053

گاهی اوقات
140 (9/41)

321 (6/32)

اغلب
47 (1/14)

132 (4/13)

همیشه
21 (3/6)

157 (9/15)

34-در جریان فعالیت‌های معمول روز ورزش می کنم (مانند قدم زدن زمان ناهار، استفاده از پله بجای آسانسور، پارک ماشین در محلی دورتر از مقصدم و پیاده روی تا محل کار و غیره).
هرگز
53 (9/15)
664/60
184 (7/18)
658/44
0/791

گاهی اوقات
111 (2/33)

298 (3/30)

اغلب
99 (6/29)

287 (1/29)

همیشه
71 (3/21)

216 (9/21)

40-زمان انجام فعالیت ورزشی ضربان قلبم را چک می‌کنم.
هرگز
134 (1/40)
686/86
432 (9/43)
650/89
0/111

گاهی اوقات
112 (5/33)

341 (6/34)

اغلب
71 (3/21)

164 (6/16)

همیشه
17 (1/5)

48 (9/4)

46-هنگام فعالیت ورزشی ضربان قلبم به میزان مطلوب میرسد.
هرگز
51 (3/15)
657/83
152 (4/15)
660/73
0/899

گاهی اوقات
123 (8/36)

358 (3/36)

اغلب
121 (2/36)

354 (9/35)

همیشه
39 (7/11)

121 (3/12)

میانگین، انحراف معیار و میانه حیطه فعالیت جسمانی
17، 80/4±87/16
639/26
17، 13/5±35/17
667/03
0/249

بر اساس اطلاعات جدول بالا دو جامعه مورد مطالعه در سوال 10(حداقل 3 بار در هفته به مدت 20 دقیقه یا…) (p=0/023) از لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشتند اما به طور کلی در دو جامعه مورد مطالعه در حیطه فعالیت جسمانی اختلاف معنی داری نداشتند. (p=0/249).
جدول شماره 14: مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در حیطه مسئولیت پذیری سلامتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان
سوالات حیطه مسئولیت پذیری سلامتی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه گیلان
آزمون من ویتنی

فراوانی
تعداد(درصد)
میانگین رتبه ای
فراوانی
تعداد(درصد)
میانگین رتبه ای

3-نشانه‌های غیرمعمولی بیماری را به پزشک یا سایر پرسنل بهداشتی گزارش می‌کنم.
هرگز
17 (1/5)
710/10
120 (2/12)
643/01
0/003

گاهی اوقات
136 (7/40)

418 (4/42)

اغلب
143 (8/42)

327 (2/33)

همیشه
38 (4/11)

120 (2/12)

9-مطالب یا برنامه‌های تلویزیونی را در مورد حفظ و بهبود سلامتی می‌خوانم و می بینم.
هرگز
32 (6/9)
731/47
189 (2/19)
635/76
0/000

گاهی اوقات
175 (4/52)

517 (5/52)

اغلب
99 (6/29)

212 (5/21)

همیشه
28 (4/8)

67 (8/6)

15-از پرسنل بهداشتی مانند پزشکان و پرستاران برای فهم دستورات آنها سؤال می‌کنم.
هرگز
25 (5/7)
746/09
185 (8/18)
630/81
0/000

گاهی اوقات
132 (5/39)

423 (9/42)

اغلب
138 (3/41)

267 (1/27)

همیشه
39 (7/11)

110 (2/11)

21-زمانی که از کارشناسان بهداشتی، پزشکان و پرستاران در مورد مسایل مربوط به سلامتی سؤال می کنم دوست دارم اطلاعات زیادی به من بدهند.
هرگز
13 (9/3)
694/23
60 (1/6)
648/39
0/045

گاهی اوقات
64 (2/19)

236 (24)

اغلب
136 (7/40)

361 (6/36)

همیشه
121 (2/36)

328 (3/33)

27-در مورد مسائل نگران کننده مربوط به سلامتم با متخصصان بهداشت و درمان گفتگو می‌کنم.
هرگز
56 (8/16)
697/93
189 (2/19)
647/14
0/024

گاهی اوقات
141 (2/42)

481 (8/48)

اغلب
107 (32)

216 (9/21)

همیشه
30 (9)

99 (1/10)

33-بدنم را حداقل ماهی یکبار برای نشانه‌های خطر و تغییرات فیزیکی بررسی می‌کنم.
هرگز
100 (9/29)
726/85
386 (2/39)
637/33
0/000

گاهی اوقات
144 (1/43)

434 (1/44)

اغلب
73 (9/21)

122 (4/12)

همیشه
17 (1/5)

43 (4/4)

39-اطلاعاتی را از افراد متخصص، در مورد نحوه مراقبت درست از خودم، درخواست می‌کنم.
هرگز
34 (2/10)
680/39
162 (4/16)
653/09
0/226

گاهی اوقات
165 (4/49)

428 (5/43)

اغلب
107 (32)

316 (1/32)

همیشه
28 (4/8)

79 (8)

45-در برنامه‌های آموزشی در زمینه مراقبت بهداشت فردی شرکت میکنم.
هرگز
64 (2/19)
733/90
324 (9/32)
634/94
0/000

گاهی اوقات
157 (47)

400 (6/40)

اغلب
85 (4/25)

196 (9/19)

همیشه
28 (4/8)

65 (6/6)

51-اگر لازم باشد درخواست مشاوره یا راهنمایی می‌کنم.
هرگز
29 (7/8)
646/22
114 (6/11)
664/67
0/421

گاهی اوقات
122 (5/36)

308 (3/31)

اغلب
130 (9/38)

365 (1/37)

همیشه
53 (9/15)

198 (1/20)

میانگین انحراف معیار و میانه حیطه مسئولیت پذیری سلامتی
23،13/4±23/22
751/75
21، 53/4±91/20
628/89
0/000

بر اساس اطلاعات جدول بالا دو جامعه مورد مطالعه در سوال 3 (نشانه‌های غیرمعمولی بیماری را به پزشک یا…) (p=0/003)، سوال 9 (مطالب یا برنامه‌های تلویزیونی را در مورد حفظ…) (p=0/000)، سوال 15 (از پرسنل بهداشتی مانند پزشکان و پرستاران…) (p=0/000)، سوال 21 (زمانی که از کارشناسان بهداشتی، پزشکان و پرستاران…) (p=0/045)، سوال27 (در مورد مسائل نگران کننده مربوط به سلامتم با…) (p=0/024)، سوال 33 (بدنم را حداقل ماهی یکبار برای نشانه‌های خطر…) (p=0/000) و سوال 45 (در برنامه‌های آموزشی در زمینه مراقبت بهداشت…) (p=0/000) از لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشتند و هم چنین به طور کلی در دو جامعه مورد مطالعه در حیطه مسئولیت پذیری سلامتی اختلاف معنی داری داشتند. (p=0/000).

جدول شماره 15: مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در حیطه عادات تغذیه ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان
سوالات حیطه عادات تغذیه ای
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه گیلان
آزمون من ویتنی

فراوانی
تعداد(درصد)
میانگین رتبه ای
فراوانی
تعداد(درصد)
میانگین رتبه ای

2-رژیم غذایی را که کم چربی، یا دارای چربی های اشباع شده و کم کلسترول باشد، انتخاب می‌کنم
هرگز
45(5/13)
50/684
177(18)
69/651
145/0

گاهی اوقات
158(3/47)

452(9/45)

اغلب
104(1/31)

272(6/27)

همیشه
27(1/8)

84(5/8)

8-استفاده از شکر و شیرینی ها را محدود می‌کنم
هرگز
67(1/20)
79/665
226(9/22)
04/658
733/0

گاهی اوقات
159(6/47)

430(7/43)

اغلب
80(24)

246(25)

همیشه
28(4/8)

83(4/8)

14-هر روز 11- 6 وعده نان، برنج و ماکارونی می‌خورم
هرگز
123(8/36)
54/669
383(9/38)
77/656
575/0

گاهی اوقات
121(2/36)

345(35)

اغلب
70(21)

196(9/19)

همیشه
20(6)

61(2/6)

20-4-2 بار در روز میوه می‌خورم
هرگز
43(9/12)
28/672
174(7/17)
84/656
471/0

گاهی اوقات
154(1/46)

416(2/42)

اغلب
93(8/27)

241(5/24)

همیشه
44(2/13)

154(6/15)

26-روزانه 5-3 وعده سبزی می‌خورم.

هرگز
111(2/33)
03/693
382(8/38)
80/648
047/0

گاهی اوقات
156(7/46)

439(6/44)

اغلب
52(6/15)

127(9/12)

همیشه
15(5/4)

37(8/3)

32-روزانه 3-2 وعده شیر، ماست یا پنیر می‌خورم.
هرگز
45(5/13)
02/697
178(1/18)
45/647
030/0

گاهی اوقات
143(8/42)

424(1/43)

اغلب
91(2/27)

253(7/25)

همیشه
55(5/16)

129(1/13)

38-روزانه فقط 3-2 وعده گوشت قرمز، مرغ، حبوبات خشک، تخم مرغ و آجیل مصرف می‌کنم.
هرگز
30(9)
54/703
166(9/16)
24/645
010/0

گاهی اوقات
151(2/45)

424(43)

اغلب
114(1/34)

281(5/28)

همیشه
39(7/11)

114(6/11)

44-برچسب مواد غذایی بسته‌بندی شده حاوی روغن‌ها و سدیم مانند کنسرو ها و غیره را می‌خوانم.
هرگز
41(3/12)
57/678
157(9/15)
70/653
284/0

گاهی اوقات
103(8/30)

320(5/32)

اغلب
108(3/32)

246(25)

همیشه
82(6/24)

262(6/26)

50-صبحانه می‌خورم.

هرگز
33(9/9)
01/657
112(4/11)
01/661
862/0

گاهی اوقات
98(3/29)

264(8/26)

اغلب
88(3/26)

260(4/26)

همیشه
115(4/34)

349(4/35)

میانگین انحراف معیار و میانه حیطه عادات تغذیه ای
33/21±11/4,21
95/694
75/20±17/4,21
15/648
052/0

بر اساس اطلاعات جدول بالا دو جامعه مورد مطالعه در سوال 26 (روزانه 5-3 وعده سبزی…) (p=0/47)، سوال 32 (روزانه 3-2 وعده شیر، ماست یا…) (p=0/03) و سوال 38 (روزانه فقط 3-2 وعده گوشت قرمز، مرغ…) (p=0/01) از لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشتند اما به طور کلی در دو جامعه مورد مطالعه در حیطه عادات تغذیه ای اختلاف معنی داری وجود نداشت. (p=0/052) (اختلاف نزدیک به معنی داری بوده است).

جدول شماره 16: مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در حیطه رشد معنوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان
سوالات حیطه رشد معنوی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه گیلان
آزمون
من ویتنی

فراوانی
تعداد(درصد)
میانگین رتبه ای
فراوانی
تعداد(درصد)
میانگین رتبه ای

6- احساس می‌کنم که در حال ترقی هستم و در مسیر مثبتی رشد می‌کنم.
هرگز
(6)20
656/53
(7/7)76
661/18
0/838

گاهی اوقات
(9/32)110

(7/34)342

اغلب
(2/48)161

(8/37)372

همیشه
(9/12)43

(8/19)195

12- اعتقاد دارم که زندگی‌ام هدفمند است.
هرگز
(7/5)19
661/96
(9/7)78
659/34
0/909

گاه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، تربیت بدنی، سبک زندگی Next Entries منبع پایان نامه درمورد روابط بین فردی، مدیریت استرس، انحراف معیار