منبع پایان نامه درمورد سبک زندگی، مدیریت استرس، فعالیت جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

یت تحصیلی) و بخش دوم، پرسشنامه نیم رخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بود که شامل 52 سؤال و ابعاد مسئولیت پذیری سلامتی، فعالیت جسمانی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، مدیریت استرس و روابط بین فردی را میسنجید. و به صورت مقیاس چهار گزینه ای لیکرت (هرگز=1، گاهی اوقات=2، اغلب=3 و همیشه=4) نمره گذاری شد. حداقل نمره در این پرسشنامه 52 و حداکثر 208 بود. پایایی و روایی این پرسشنامه توسط زیدی و همکاران به اثبات رسیده بود. نمره هر حیطه از نمرات پاسخ های داده شده به سؤال های هر حیطه بدست میآمد. نمره کسب شده در هر حیطه به سه طبقه تقسیم میشد. چنانچه افراد مساوی و کمتر از 49 درصد نمره را کسب میکردند در وضعیت ضعیف، 50 تا 74 درصد نمره در وضعیت متوسط و مساوی و بیشتر از 75 درصد در وضعیت خوب قرار میگرفتند. پس از جمع آوری با استفاده از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، تی مستقل، من ویتنی یو و همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و نتایج در سطح معنی داری 95 درصد از طریق نرم افزار spss نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه 244 نفر از 250 نفر وارد مطالعه شدند. میزان پاسخگویی به سؤالات 6/97 درصد بود. میانگین سن افراد 5/3± 7/22 سال، 1/45 درصد پسر، 4/9 درصد متأهل و 8/14 درصد شاغل بودند. 121 نفر(6/49 درصد) در مقطع کارشناسی، 55 نفر(5/22 درصد) در مقطع کارشناسی ارشد و 68 نفر (9/27 درصد) در مقطع دکتری عمومی مشغول به تحصیل بودند. میانگین نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در این پژوهش 3/20 ± 119 بود. بالاترین نمره به حیطه رشد معنوی و پایین ترین نمره به حیطه مدیریت استرس مربوط میشد. طبق نتایج بدست آمده، میانگین رشد روحی، روابط بین فردی و عادات تغذیه ای در دختران بیشتر از پسران ، ولی از نظر آماری این تفاوت معنی دار نبود. همچنین میانگین نمره مسئولیت پذیری سلامت، مدیریت استرس و فعالیت جسمانی در پسران بیشتر از دختران،ولی اختلاف معنی داری در حیطه فعالیت جسمانی دیده شد. بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با متغیرهای وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، سن و نمره معدل فرد ارتباط معنی داری وجود داشت، ولی بین میانگین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت کل و متغیرهای جنس و مقطع تحصیلی ارتباط معنی داری نبود. نتایج این مطالعه نشان داد که 9/70 درصد وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان در سطح متوسطی بود. بنابراین نیاز به برنامه ریزی های دقیق تر جهت بهبود وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در این دانشجویان احساس میشود(46).
از مجموع مطالعات مورد بررسی می توان به این نکته رسید که سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار داشته و با توجه به اهمیت توجه به رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در کاهش بار بیماری ها و اثرات آن در کاهش هزینه های ناشی از بیماری در سیستم های بهداشتی میتوان با ایجاد تغییر مثبت خصوصا در امر پیشگیری اولیه توجه ویژه ای لحاظ نمود.

روش پژوهش:
این فصل مشتمل بر مباحث روش پژوهش و ملاحظات اخلاقی است و مطالبی که تحت عنوان روش پژوهش ارائه می گردد، شامل بیان نوع پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری، مشخصات واحد های مورد پژوهش، ابزار گردآوری داده ها، اعتبار و اعتماد علمی، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.
نوع پژوهش:
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که در آن به مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان در سال 93-92 پرداخته شده است.
جامعه پژوهش:
کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان که در سال تحصیلی 93-1392مشغول به تحصیل بودند، جامعه پژوهش را تشکیل دادند. این دانشجویان در رشته های پرستاری و مامایی رشت، پرستاری و مامایی لنگرود، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پرتوشناسی، اتاق عمل، هوشبری، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی، پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان و رشته های مختلف در دانشگاه گیلان مشغول به تحصیل بودند.
نمونه پژوهش، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:
از بین تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 93-1392 که 16206 نفر بودند، نمونه آماری به تعداد 1400 نفر تعیین گردید. در این میان 81 نفر از دانشجویان به علت عدم همکاری پرسشنامه را تکمیل نکردند. در نهایت داده های 1319 دانشجو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
حجم نمونه لازم جهت تعیین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان پرستاری بر اساس ابزار HPLP Π و بر اساس تحقیق انجام شده توسط کان و همکاران55(3) جهت بدست آوردن فاصله اعتماد 95% نمره سبک زندگی و با در نظر گرفتن حد اشتباه برآورد نسبی 10% انحراف بدست آمده به تعداد 100 نفر در گروه پرستاری تعیین شد. از آنجایی که در این مطالعه سبک زندگی دانشجویان رشته های مختلف دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان مد نظر است لذا همین تعداد برای هر گروه در نظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به 14 دانشکده، نمونه آماری به تعداد 1400 نفر تعیین گردید.

حجم نمونه مورد نظر به صورت زیر محاسبه گردید:
1-α=0/95, d=0/10α
34/0= انحراف معیار نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان پرستاری(3)
n=( z_(〖1-a/2〗^2× σ^2 ))/d^2
n=〖(〖1/96〗^2×〖0/34〗^2)〗^2/〖(0/1×0/34)〗^2 =100
n_i=N_i/N×n
ni=حجم نمونه هر دانشکده
Ni=تعداد دانشجویان هر دانشکده
N=حجم کل دانشجویان هر دانشکده
n=تعداد نمونه ها در هر دانشکده

انتخاب نمونه ها در داخل طبقات (دانشکده) بر اساس جمعیت دانشکده ها انجام گردید.
روش نمونه گیری این مطالعه به صورت تصادفی می باشد. بدین گونه که حجم نمونه برآورد گردیده (n=1400)، در کسر N_i/N ضرب می گردد. (Ni حجم نمونه هر دانشکده و N حجم کل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان است). از این رو با ضرب Ni در n مقدار ni هر دانشکده برآورد گردید.
محاسبه حجم نمونه در هر یک از دانشکده ها:
N1=تعداد کل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
N2=تعداد کل دانشجویان دانشگاه گیلان
N=تعداد کل دانشجویان دو دانشگاه
N1 + N2 = N
3863 + 12343 = 16206

=دانشکده پرستاری و مامایی رشت762/16206×1400=66
=دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود259/16206×1400=23
=دانشکده پزشکی1410/16206×1400=122
=دانشکده دندانپزشکی286/16206×1400=25
=دانشکده بهداشت424/16206×1400=37
=دانشکده پیراپزشکی لنگرود722/16206×1400=62
=دانشکده ادبیات و علوم انسانی3525/16206×1400=304
=دانشکده تربیت بدنی561/16206×1400=49
=دانشکده علوم پایه1907/16206×1400=165
=دانشکده علوم ریاضی542/16206×1400=46
=دانشکده علوم کشاورزی1296/16206×1400=112
=دانشکده فنی و مهندسی3202/16206×1400=276
=دانشکده معماری و هنر722/16206×1400=63
=دانشکده منابع طبیعی588/16206×1400=50
تعداد دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان 334 نفر و در دانشگاه گیلان 985 نفر بدست آمد.

مشخصات واحد های مورد پژوهش:
معیار های ورود به مطالعه، عدم اشتغال به تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی، سال سوم و چهارم تحصیل ( سال های اول و دوم هر رشته، دروس پایه خود را می گذرانند ، جهت همسانی دو گروه، سال های سوم و چهارم برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند) ، سن زیر 35 سال، عدم ابتلا به بیماری های مزمن و صعب العلاج، معلولیت و رضایت برای شرکت در مطالعه بودند.
محیط پژوهش:
محیط پژوهش حاضر، در دانشگاه علوم پزشکی گیلان مشتمل بر شش دانشکده: پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت، پرستاری و مامایی لنگرود، پیراپزشکی لنگرود(رشته های علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پرتوشناسی، اتاق عمل و هوشبری)، بهداشت(رشته های مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و بهداشت عمومی)، پزشکی و دندانپزشکی، در دانشگاه گیلان در بر گیرنده هشت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، علوم کشاورزی، معماری و هنر، فنی و مهندسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، منابع طبیعی و علوم ریاضی می باشد.
ابزار گردآوری داده ها:
ابزار این پژوهش، پرسشنامه استاندارد نیمرخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت56 بود که توسط دانشجویان به شیوه خود گزارش دهی تکمیل می شد.
پرسشنامه شامل دو بخش می باشد. بخش اول شامل اطلاعات فردی و اجتماعی(سن، جنس، رشته تحصیلی، سال تحصیلی، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، محل سکونت، وزن، قد، متوسط درآمد ماهیانه خانواده) می باشد.
بخش دوم، پرسشنامه استاندارد نیم رخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، شامل 52 عبارت می باشد که رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت را در شش بعد اندازه گیری می کند و شامل حیطه های مسئولیت پذیری سلامتی57 با 9 سؤال(51، 45، 39، 33، 27، 21، 15، 9، 3)، فعالیت جسمانی58 با 8 سؤال(46، 40، 34، 28، 22، 16، 10، 4)، عادات تغذیه ای59 با 9 سؤال(50، 44، 38، 32، 26، 20، 14، 8، 2)، مدیریت استرس60 با 8 سؤال(47، 41، 35، 29، 23، 17، 11، 5)، روابط بین فردی61 با 9 سؤال(49، 43، 37، 31، 25، 19، 13، 7، 1) و رشد معنوی62 با 9 سؤال(52، 48، 42، 36، 30، 24، 18، 12، 6) می باشد.
پاسخ به این سؤالات بر اساس مقیاس چهار گزینه ای لیکرت (هرگز، گاهی اوقات، اغلب، همیشه) بود که به صورت 1 (هرگز)، 2 (گاهی اوقات)، 3 (اغلب)، 4 (همیشه) نمره داده می شود. بنابراین دامنه نمرات 208-52 می باشد. که نمره 52 و 208 به ترتیب پایین ترین و بالاترین نمره در این ابزار محسوب می شود. با توجه به میانگین نمره، افرادی که نمره بالای میانگین (نمره 130) داشته اند به عنوان سبک زندگی مطلوب و افرادی که نمره پایین میانگین (نمره 130) داشته اند به عنوان سبک زندگی نامطلوب دسته بندی شده اند.

اعتبار علمی یا روایی و اعتماد علمی یا پایایی ابزار:
روایی و پایایی ابزار نیم رخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت توسط حسینی و همکاران در سال 1390 انجام شده است. که در این مطالعه، ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار 95/0 و ضریب همبستگی درون گروهی خرده مقیاس ها بین 67/0 تا 87/0 به دست آمد(73).
روش گردآوری داده ها:
ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسش نامه بود که در یک مرحله در سطح دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان در میان واحد های مورد پژوهش توزیع گردید. پژوهشگر و یک نفر همکار که با هدف پژوهش و روش نمونه گیری کاملاً آشنا بودند، پس از دریافت معرفی نامه از معاونت تحقیقات و فناوری و ارائه‌ی آن به رئوسای دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان و کسب اجازه از مسئولین دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان در شهر رشت و بیان اهداف تحقیق برای آن ها، از 1700 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 1319 نمونه واجد شرایط تحقیق را به روش تصادفی انتخاب کردند. پژوهشگر با مراجعه به اداره آموزش دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان لیست کلاس های دانشجویان را دریافت نموده و بر اساس سال تحصیلی آن ها نسبت به انتخاب نمونه های مورد نیاز برای مطالعه اقدام نمود. با توجه به کلاس های تشکیل شده در روز نمونه گیری k تعداد کلاس به طور تصادفی انتخاب تا به حجم نمونه مورد نظر برسیم. پس از مشخص شدن نمونه ها، ضمن هماهنگی با آموزش هر دانشکده با استفاده از فرصت استراحت بین کلاس های درسی تکمیل پرسشنامه ها انجام شد. بدین ترتیب که بعد از معارفه، اهداف پژوهش، نحوه تکمیل پرسشنامه، توضیح در مورد سؤالات و گزینه های پرسشنامه، اختیاری بودن مشارکت در پژوهش و محرمانه بودن اطلاعات به نمونه ها یادآوری گردید و سپس پرسشنامه ها در اختیار آنان قرار داده شد. پژوهشگر آن ها را تنها گذاشت تا آزادانه به سؤالات پاسخ دهند اما در صورت درخواست آن ها در کنارشان می ماند. در غیر اینصورت در مراحل تکمیل پرسش نامه به صورت مرتب به آن ها مراجعه می کرد تا مشکلات احتمالی آن ها را رفع نماید. پرسشنام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد فعالیت جسمانی، سبک زندگی، مسئولیت پذیری Next Entries منبع پایان نامه درمورد سبک زندگی، انحراف معیار، شاخص توده بدنی