منبع پایان نامه درمورد سبک زندگی، انحراف معیار، شاخص توده بدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ه تکمیل شده در طی همان روز از واحد های مورد پژوهش جمع آوری شد. مدت زمان تقریبی تکمیل پرسشنامه توسط هر کدام از واحد های مورد پژوهش 5 دقیقه بود. جمع آوری داده ها به مدت یک ماه از 28 فروردین ماه تا 28 اردیبهشت ماه 1393 انجام گرفت.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
یافته های پژوهش بر حسب نوع متغیر ها، کمی و کیفی می باشند. بدین ترتیب که متغیر های سن و شاخص توده بدنی (وزن و قد) به صورت متغیر “کمی-پیوسته” و متغیر سال تحصیلی به صورت متغیر “کمی-گسسته” در نظر گرفته شدند. متغیر های جنس، وضعیت تأهل، رشته تحصیلی، شغل پدر، شغل مادر، محل سکونت از نوع “کیفی اسمی” و متوسط درآمد ماهیانه خانواده تحصیلات پدر و مادر از نوع “کیفی رتبه ای” می‌باشند. متغیر اصلی این پژوهش، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت می‌باشد که جزء متغیرهای “کمی پیوسته” می‌باشد.
در ابزار سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، پاسخ به سؤالات بر اساس مقیاس لیکرت چهارگزینه ای (هرگز، گاهی اوقات، اغلب و همیشه) می‌باشد که به ترتیب از 1 تا 4 نمره داده شد. بنابراین دامنه نمرات بین 208-52 بود.
جهت تجزیه و تحلیل، داده های جمع آوری شده پس از کد گذاری وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 شده و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور دسته بندی و خلاصه نمودن داده ها از آمار توصیفی مانند جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. جهت انجام آزمون های استنباطی ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص شد که داده ها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند یا نه. سپس جداول توافقی تنظیم گردید و برای میانگین و انحراف معیار متغیر های اصلی و عوامل فردی – اجتماعی در صورت نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون های آماری t test و ANOVA و در صورت غیر نرمال بودن داده ها از آزمون های نان پارامتریک کروسکال والیس و من ویتنی یو استفاده شد. همچنین بین متغیر های اصلی و دموگرافیک با استفاده از رگرسیون چندگانه بررسی گردید. متغیر اصلی این پژوهش، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت به عنوان متغیر وابسته و عوامل فردی – اجتماعی به عنوان متغیر های مستقل مطرح بودند. سطح معنی داری در همه‌ی آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.

ملاحظات اخلاقی:
کسب اجازه از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و کمیته اخلاق جهت اجرای پژوهش
کسب اجازه از رؤسای محترم دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان
ارائه توضیحات لازم به دانشجویان جهت اختیاری بودن شرکت در مطالعه
معرفی پژوهشگر به صورت رسمی و کتبی به مسئولین محیط های پژوهش و توضیح اهداف پژوهش
اختیاری بودن نمونه های پژوهش جهت شرکت در پژوهش
بیان این نکته که در صورت تمایل و درخواست مسئولین محیط های پژوهش و یا نمونه های مورد پژوهش، خلاصه ی نتایج این تحقیق در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
دادن اطیمنان به واحد های مورد پژوهش جهت محرمانه ماندن اطلاعات شخصی و عدم ذکر نام و نام خانوادگی در پرسشنامه
تشکر و قدردانی از تمامی افراد شرکت کننده در پژوهش

یافته های پژوهش:
در این فصل یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آماری در قالب جداول با توجه به اهداف پژوهش تنظیم شده است.
جداول شماره 1 تا 3 مربوط به توزیع فراوانی عوامل فردی اجتماعی واحد های مورد پژوهش شامل دانشکده های محل تحصیل، جنس، سال تحصیلی، وضعیت تأهل، شغل پدر، شغل مادر، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، محل سکونت، میزان درآمد ماهیانه خانواده، سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی می باشد.
جدول شماره 4 در ارتباط با هدف اول و دوم پژوهش” تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی و تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی ” تنظیم شده است و نشان دهنده مجموع میانگین نمره و انحراف معیار رفتارهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی و اجتماعی می باشد.
جدول شماره 5 در ارتباط با هدف اول و دوم پژوهش” تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی و تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی ” تنظیم شده است و نشان دهنده وضعیت ابعاد رفتارهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در واحد های مورد پژوهش می باشد.
جداول 6 تا 11 در ارتباط با اهداف 6-1 هدف ویژه 1 ” تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی در حیطه های فعالیت جسمانی، مسئولیت پذیری سلامتی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس” و نیز در ارتباط با اهداف 6-2 هدف ویژه 2 “تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های غیر علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی در حیطه های فعالیت جسمانی، مسئولیت پذیری سلامتی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس” تنظیم شده است و نشان دهنده میانگین و انحراف معیار واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت فعالیت جسمانی، مسئولیت پذیری سلامتی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس می باشد.
جدول شماره 12 در ارتباط با هدف سوم پژوهش” مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان با کنترل مشخصات فردی و اجتماعی ” تنظیم شده است و نشان دهنده توزیع نرمال سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت می باشد.
جداول شماره 13 تا 18 در ارتباط با هدف سوم پژوهش ” مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان با کنترل مشخصات فردی و اجتماعی” تنظیم شده است و نشان دهنده مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در حیطه های وضعیت فعالیت جسمانی، مسئولیت پذیری سلامتی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس در دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه گیلان می باشد.
جدول شماره 19 در ارتباط با هدف سوم پژوهش ” مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان با کنترل مشخصات فردی و اجتماعی ” تنظیم شده است و نشان دهنده میانگین و انحراف معیار بعد کلی سبک زندگی سلامت در دو جامعه مورد مطالعه می باشد.
جدول شماره 20 به ارتباط ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با عوامل فردی و اجتماعی بر اساس مدل لوجستیک رگرسیون چندگانه می پردازد.

جدول شماره 1: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب دانشکده های محل تحصیل
فراوانی
دانشگاه(دانشکده)

تعداد
درصد
پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
122
2/9
دندانپزشکی

23
7/1
بهداشت

37
8/2
پرستاری و مامایی رشت

66
5
پرستاری و مامایی لنگرود

23
7/1
پیراپزشکی لنگرود

63
8/4
جمع

334
3/25
ادبیات وعلوم انسانی

دانشگاه گیلان

290
22
علوم پایه

153
6/11
منابع طبیعی

51
9/3
علوم کشاورزی

89
7/6
تربیت بدنی و علوم ورزشی

49
7/3
فنی و مهندسی

254
3/19
معماری و هنر

53
4
علوم ریاضی

46
5/3
جمع
985
7/74
جمع کل
1319
100

جدول فوق نشان می دهد که اکثر واحدهای مورد پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دانشکده پزشکی (2/9 درصد) و دانشگاه گیلان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی (22 درصد)مشغول به تحصیل بودند.

جدول شماره 2: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی

درصد
تعداد
فراوانی
مشخصات فردی و اجتماعی
5/57
758
مونث
جنسیت

5/42
561
مذکر

100
1319

جمع
3/67
888
سوم
سال تحصیلی
7/32
431
چهارم

100
1319

جمع
6/91
1208
مجرد
وضعیت تأهل

4/8
111
متاهل

100
1319

جمع
2/38
504
کارمند

شغل پدر
8/5
76
کارگر

6/40
536
آزاد

3/3
43
بیکار

1/12
160
سایر

100
1319

جمع
5/14
191
کارمند

شغل مادر
4/0
5
کارگر

8/2
37
آزاد

4/80
1060
خانه دار

100
1319

جمع

3/4
57
بیسواد

تحصیلات پدر
3/22
294
زیر دیپلم

43
567
دیپلم

3/30
400
دانشگاهی

100
1319

جمع
2/9
122
بیسواد

تحصیلات مادر
9/29
395
زیر دیپلم

9/44
592
دیپلم

9/15
210
دانشگاهی

100
1319

جمع
7/50
669
با خانواده

محل سکونت

1/1
14
منزل اقوام و دوستان

5/42
560
خوابگاه

8/5
76
خانه مجردی

100
1319

جمع
7/12
167
زیر 500 هزار تومان

میزان درآمد ماهیانه خانواده
2/41
543
بین پانصد هزارتومان تا یک میلیون

2/46
609
بالاتر از یک میلیون

100
1319

جمع
ادامه جدول شماره 2 …

جدول فوق (شماره 2)نشان می دهد که اکثر واحدهای مورد پژوهش مؤنث( 5/57 درصد)، مجرد (6/91 درصد) و در سال سوم تحصیلی(3/67 درصد) مشغول به تحصیل بودند. شغل پدرشان آزاد ( 6/40 درصد) و مادران شان خانه دار (4/80 درصد) بود،تحصیلات پدر(43 درصد) و مادر (9/44 درصد) دیپلم و اکثراً همراه با خانواده شان (7/50 درصد) زندگی می کردند و میزان در آمد ماهیانه خانواده (2/46 درصد) نیز بالاتر از یک میلیون بود.
جدول شماره 3: میانگین و انحراف معیار متغیر های کمی واحدهای مورد پژوهش
بیشترین مقدار
کمترین مقدار
میانگین و انحراف معیار
مشخصات فردی و اجتماعی
33
20
61/1± 75/21
سن(سال)
210
148
35/9± 89/170
قد(سانتی متر)
115
40
94/11± 41/65
وزن(کیلوگرم)
09/38
34/11
10/3± 30/22
شاخص توده بدنی(BMI)
فراوانی

درصد
تعداد

3/8
109

زیر 5/18: لاغر

2/72
952

9/24-5/ 18: طبیعی

4/16
216

9/29-25: اضافه وزن

7/1
22

30 و بالاتر: چاق

5/1
20

عدم پاسخگویی
100
1319

جمع

جدول فوق نشان می دهد که واحدهای های مورد پژوهش در محدوده سنی 61/1± 75/21 قرار گرفته بودند. میانگین شاخص توده بدنی 10/3±30/22 بود که بر اساس تقسیم بندی وضعیت BMI، اکثریت (2/72 درصد) دارای شاخص توده بدنی طبیعی بودند.

جدول شماره 4: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره رفتارهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی

آزمون آنالیز
واریانس یکطرفه
نمره رفتارهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت
مشخصات فردی اجتماعی

انحراف معیار
میانگین

df=1
F=5/347
P0/021
47/18
44/129
مؤنث

جنسیت

91/18
04/127
مذکر

df=1
F=2/569
P0/109
30/18
85/127
سوم

سال تحصیلی

43/19
60/129
چهارم

df=1
F=2/248
P0/134
60/18
19/128
مجرد

تأهل

57/19
96/130
متأهل

df=3
F=5/887
P0/001
06/17
12/123
بیسواد

تحصیلات پدر

90/17
41/125
زیر دیپلم

53/18
08/129
دیپلم

35/19
42/132
دانشگاهی

df=3
F=5/898
P0/001
07/16
80/121
بیسواد

تحصیلات مادر

94/18
78/128
زیر دیپلم

41/18
97/128
دیپلم

74/19
02/130
دانشگاهی

df=3
F=3/073
P0/027
09/19
87/129
خانواده

محل سکونت

87/12
29/129
منزل اقوام و دوستان

11/18
10/127
خوابگاه

43/19

16/125
خانه مجردی

df=2
F=19/129
P0/000
12/17
49/120
زیر 500 هزار تومان
میزان درآمد خانواده

16/18
59/128
500 هزار تا یک میلیون

02/19
44/130
بالاتر از یک میلیون

df=1
F=1/830
P0/176
74/19
02/130
خانه دار
شغل مادر

48/18
12/128
غیر خانه دار

df=3
F=2/701
P0/044
52/19
75/129
کارمند
شغل پدر

48/19
82/123
کارگر

72/17
28/128
آزاد

54/18
20/127
سایر

ادامه جدول شماره 4

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سبک زندگی، مدیریت استرس، فعالیت جسمانی Next Entries منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، تربیت بدنی، سبک زندگی