منبع پایان نامه درمورد سازمان تامین اجتماعی، عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان، موفقیت سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

تشكيلات كتاب برنامه و بودجه سازمان را تهيه و ارائه مينمايد. شايان ذكر است كه از لحاظ زماني, مراحل توضيح داده شده فوق(فرآيند تهيه و تنظيم بودجه سالانه سازمان) حدود 6 ماه به طول ميانجامد, به نحويكه فعاليتهاي مربوط به تهيه و تنظيم بودجه سالانه سازمان, از اواخر نيمه اول سال مالي قبل(شهريورماه) شروع و تا اواسط اسفندماه كه در آن زمان, مبادله موافقتنامه بين ستاد و واحدهاي استاني صورت ميگيرد, بطول ميانجامد.

2-16-5- کاستیها و نقاط ضعف نظام فعلی بودجهریزی سازمان تامین اجتماعی:
نظام فعلی بودجهریزی سازمان علی رغم نقاط قوتی که دارد، دارای یکسری کاستیها ناکارآمدیهاست که  برخی از آنها را می توان به روش مورد استفاده و برخی دیگر را به فرآیند انجام کار، نسبت داد. ناكارآمدي روشي ناشي از نقاط ضعف ساختاري و ذاتي روش بودجهبندي سنتي است كه متناسب با كاركردهاي سازمان تامين اجتماعي نيست. همچنين نظام موجود بودجهريزي در سازمان در فرآيند اجرای نظام انتخابی فعلی نیز با يكسري ناكارآمديها مواجه است. لذا در اصلاح نظام بودجهریزی سازمان، “فرآیند بودجهریزی و روش بودجهریزی می بایست همزمان مورد توجه و اصلاح قرار گیرد. با توجه به مطالب فوق, ايرادات و نقاط ضعف کلی  نظام بودجهريزي فعلي سازمان را ميتوان به شرح ذيل برشمرد:

2-16-5-1- عدم توجه به نقش حساس بودجه در سازمان 
بودجه در سازمانها میتواند کارکردهای  مختلفی نظیر کارکرد مدیریتی، برنامهریزی و راهبردی داشته باشد. عوامل سیاستگذاری، برنامهریزی و بودجهریزی سه مقولهای میباشد که میبایست در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر باشند و بودجه سالانه بر اساس این سه محور صورت گیرد. به عبارتی میبایست راهبردهای کلان تدوین گردد و درادامه معاونتهای مختلف می بایست برنامه های خود را  بر تحقق اهداف فوق تدوین کنند و در پایان بودجه بر اساس برنامههای تدوین شده معاونتها، تهیه و تدوین گردد. در برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه، روند فوق تا حدودی رعایت شده است (ریاضی، محسن، مقاله فرآیند بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی).
در این راستا اعتقاد بر این است که دلايل ناکارائي نظامهاي بودجهاي، علاوه براينکه به شيوههاي فني بودجهریزی و يا مديريت اجرائي برنامههاي يکساله بستگي دارد، و ناشي از عدم تصمیمگیری صحیح و وجود اختلاف نظرها در سطح بالاي تصميمگيري براي تخصيص منابع مالي است. به همين دليل عنوان میشود که اصلاح نظام بودجهریزی کشورها وسازمانها بيش از آنکه به شيوههاي فني و توانمندي کارشناسان بستگی داشته باشد، به نیات، خواستهها و هدفگذاریهای مدیران ارشد بستگی دارد.
2-16-5-2- فقدان  سیاستها و اهداف مشخص در بودجه
در روشهای نوین بودجهریزی، در ابتدا اهداف و راهبردهای کلان سازمانی مد نظر قرار میگیرد و در ادامه  بر اساس اهدف و راهبردهای تعیین شده، برنامههای میان مدت و سالانه تدوین میگردد و بودجه سالانه و ارقام درآمدها و هزینههای سالانه بر اساس برنامههای مذکور شکل میگیرد. در این نوع روش بودجهریزی،مشخص میگردد که هر هزینهای برای تحقق چه هدف یا برنامهای صورت میگیرد و در این حالت هنگام بررسی بودجه( تصویب بودجه) میتوان برآوردهای انجام شده را از لحاظ بیشینه یا کمینه نمودن مورد سنجش قرار داد. ضمن اینکه در زمان اجرای بودجه، نظارت و کنترل بر روند انجام هزینهها، نیز سهل تر و آسانتر خواهد بود.
تهيه و تدوين و تنظيم بودجه بر اساس نظام فعلي امكانات لازم براي نظارت صرفاً‌ مالي را فراهم ميكند. عوامل و نهادههاي نظارت بر بودجه تحقق هزينهها در قالب سقفها و چارچوبهاي تعيين شده (نظارت مالي) تاكيد دارند و نظارت و حسابرسي عملياتي بر فعاليتها کمتر مورد توجه قرار میگیرد. لذا امكان سنجش همبستگي بين متغيرهاي فعاليت و جذب هزينه‌ها وجود ندارد و كارائي عوامل توليد در سازمان به طور شفاف مورد ارزيابي قرار نمي‌گيرد. بعبارتي نوع نظارت منحصراً نظارت مالي يعني ثبت مواد هزينه دستگاهها مي‌باشد و هدفي كه در اين سيستم تعقيب ميشود صرفاً كنترل مالي فعاليتها است. بطوریکه برای بودجه سازمان بایستی هدفهاي ميان مدت و بلند مدت سازمان، همراه با سيستم نظارت بر عمليات را باید مد نظر داشت.
2-16-5-3- همزمان نبودن فصل بودجه سازمان با بودجه دولت
فصل بودجه سازمان از اوایل تابستان شروع و تا اوایل دی ماه ادامه پیدا میکند ( مطابق قانون، بودجه سالانه سازمان میبایست تا اوایل دی ماه هرسال تقدیم شورای عالی گردد) حال آنکه فصل بودجه دولت از نیمه دوم سال شروع و تا اواخر سال نیز ادامه پیدا میکند. بعبارتی فصل بودجه سازمان زودتر از فصل بودجه دولت آغاز و قبل از فصل بودجه دولت، پایان مییابد. از سوی دیگر عملکرد سازمان بشدت از محیط بیرونی خود تاثیر پذیر است و محیط اقتصادی و اجتماعی کشور به شدت بر عملکرد سازمان تاثیرگذار است.
اما بسیاری از متغیرهای اثر گذار بر بودجه سازمان نظیر سیاستها و خط مشی های اقتصادی، بودجههای   عمرانی ( که بشدت بر عملکرد سازمان تاثیر گذار است)، میزان برخی از متغیرهای اقتصادی نظیر ضریب حقوق و دستمزد در بودجه سالانه سازمان، مشخص میگردد. بعبارتی بودجه سازمان اطلاع دقیقی از این سیاستها و نرمها، تهیه و تدوین گردیده است را ندارد، که این چنینً تدوین بودجهای، عدم اطلاع کافی از عوامل اثرگذار بر آن،  بودجهریزی کمتر منطبق بر واقعیت خواهد بود و در عمل با انحراف مواجه خواهد بود.
علاوه بر آن، میزان برخی از شاخصهای مهم اثر گذار بر منابع و مصارف سازمان نظیر میزان افزایش  واقعی دستمزدها، میزان حداقل دستمزد، میزان افزایش مستمریها، تعرفههای درمانی و … بعد از فصل بودجه سازمان و بعبارتی در آغاز سال مالی بودجه، مشخص خواهد شد و به این دلیل  که در زمان تهیه و تدوین بودجه سازمان، میزان واقعی این متغیرها مشخص نیست، لذا بودجه عملکردی از بودجه پیشنهادی انحراف زیادی خواهد داشت.
2-16-5-4- در نظر گرفتن برخی از عوامل تاثیر گذار بر بودجه
همانگونه که عنوان شد سازمان تامين اجتماعي هم مي تواند از وضعيت اقتصادي كشور تاثيرپذير باشد و هم ميتواند بر وضعيت اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد. متغيرهاي كلان اقتصادي و اجتماعي نظير, اشتغال, بيكاري, تورم, ويژگيهاي جمعيتي و…. از جمله مهمترين متغيرهاي كلان كشوري ميباشد كه بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي (از بعد منابع و مصارف) تاثيرگذار ميباشد. از سوي ديگر سازمان تامين اجتماعي از طريق سرمايه‌گذاريهاي خود در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور, ايجاد اطمينان خاطر در نيروي كار كه خود از جمله عوامل موثر بر بهرهوري نيروي كار ميباشد, تحت پوشش قراردادن شاغلين بيكار شده و … ميتواند بر عملكرد متغيرهاي كلان كشوري تاثيرگذار باشد.
اما در تدوین بودجه، برخی از متغیرهای اثرگذار بر بودجه سازمان، لحاظ نمیگردد. برخی از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی نظیر ویژگیهای جمعیتی، اشتغال، بیکاری، ویژگیهای منطقهای، سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و عمومی،و … بشدت بر عملکرد سازمان در بخش منابع و مصارف تاثیرگذار است ولی در زمان تهیه و تنظیم بودجه به این عوامل کمترتوجه میشود. بعبارتی شاخصهای مورد استفاده در تهیه و تدوین بودجه کفایت چندانی ندارند و تاثیر متغیرهای کلان کشوری بر عملکرد سازمان و بودجه سازمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بودجه سازمان بدون در نظر گرفتن این عوامل تنظیم میگردد. این امر باعث میشود که بودجه سازمان، بودجهای منطبق بر واقعیت نباشد و در عمل بودجه با انحراف زیادی مواجه باشد.

2-16-5-5- مناسب نبودن روش انتخابی بودجهریزی:
در نظام فعلی بودجهریزی سازمان تامین اجتماعی، تنها کارکردهای سنتی بودجه ( نظارت و کنترل) مد نظر میباشد و هیچگونه کارکرد برنامهای، مدیریتی یا راهبردی از آن انتظار نمیرود و از اینرو نظام بودجهریزی نیز بر این اساس انتخاب شده است. سازمان تامين اجتماعي از بين روشهاي موجود بودجهريزي, روش متداول يا سنتي را برگزيده و تا امروز فارغ از هر تغيري آن را به كار گرفته است. بودجه متداول, بودجهاي است كه در آن اعتبارات به تفكيك فصول و مواد هزينه مشخص مي شوند و در عين حال هيچگونه عملياتي كه اجراي آن مورد نظر است در آن منعكس نمي گردد. اين نوع بودجه كه  يك بودجه افزايشي و مبتني بر عملكرد روندي است و بر صرفه جويي و كنترل در صرف اعتبارات تاكيد دارد.  انتخاب این روش بودجهریزی باعث شده که اعمال هر گونه برنامهریزی، اعمال مدیریت و گونه فرآیند توسعهای از طریق این روش بودجهریزی امکانپذیر نباشد. این در حالی است که در شرایط فعلی، روش های بودجهریزی نوینی طراحی شده است که از طریق اعمال آنها، انجام اموری نظیر برنامهریزی، سیاستگذاری، اعمال مدیریت و … به راحتی امکانپذیر است.
2-17- پیشینه تحقیق:
آقايان كياني و عزيزي در پروژه تحقيقاتي، با عنوان شناسایی و تبیین الگوهاي بودجهريزي در سازمان تامين اجتماعي شهرستان مشهد شعبه چهار و با هدف اينکه کداميک از الگوها در بودجهريزي اهميت بيشتري دارند و با استفاده از روش هبستگي، به اين نتيجه دست يافتند كه از ميان الگوهاي مورد بررسي بين رشد تعداد بيمه شدگان با هزينههاي سازمان و بين حداقل و حداکثر دستمزد روزانه با درآمدهاي سازمان ارتباط تنگاتنگي وجود دارد.
دكتر محسن رسوليان سيد حسينعلي ابريشم دراين مقاله كه حاصل مطالعات ميداني است در سال1385 تحت عنوان آسيب شناسي و بررسي نارسايي هاي ناشي از عدم بكارگيري بودجه ريزي عملياتي در شهرداري كاشان” در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد توسط محقق، انجام داده است
يافتههاي اين پژوهش حكايت ازآن دارد كه بودجهريزي عملياتي قابليت محاسبه بهاي تمام شده خدمات را به ساختار حسابداري شهرداريها ميافزايد و كارايي سيستم بودجهريزي را در شهرداري ها به نحو چشمگيري ارتقاء ميبخشد
بودجه و بودجهريزي درسازمان تامین اجتماعی توسط محسن ریاضي، در این مقاله شرایط و مراحل پیاده سازی این الگو برای تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است
مقاله بودجهريزي کارآمد و نقش آن در موفقیت سازمان. تحقیق کاربردی – پژوهشی بررسی نقش بودجهریزی کارآمد و نقش آن در موفقیت سازمان؛ توسط هانیه اورجلو – فاطمه شجاعیان، در شرکت خصوصی واقع در مشهد انجام شده است كه مشخص گردید، بودجهریزی عملیاتی یکی ازمهمترین مشخصههای رشد و پیشرفت است که موجب موفقیت سازمان میشود. استفاده از متخصصان مجرب و وجود امکانات مالی مناسب و ابزارهای لازم میتواند ضریب موفقیت سازمان در برنامههای مطرح شده را افزایش دهد
بودجهریزی عملیاتی درزمینههای گوناگون کاربرد دارد که ممکن است در بعضی اوقات با موفقیت همراه نباشد.
کشورهای پیشرفته، بودجهریزیهای عملیاتی دقیق را یکی از عوامل پیشرفتهای اقتصادی میدانند.        
مقاله شناخت وضعیت موجود نظام بودجه‌ریزی در سازمان تامین اجتماعی به مسؤليت عادل آذر و نوشته همكاران، براساس جمع‌بندی، شناخت و مشکلات و نارسائیهای بودجه فعلی، چارچوب نظام بودجه‌ریزی مطلوب سازمان تامین اجتماعی را در این پژوهش ترسیم كرده است .
در نظام بودجه‌ریزی مطلوب سازمان، بودجه‌ریزی در سطح کلان با محاسبات بیمه‌ای، در سطح خرد به صورت بودجه عملیاتی و تخصیصی بهینه منابع به فعالیتهای مختلف با مدل عمومی بودجه در محیط فازی صورت خواهد گرفت. برای حرکت از نظام فعلی به نظام مطلوب پنج گروه کاری:
1- محاسبات بیمه‌ای 2 – تعیین شاخص‌ها، معیارها و روشهای پیش‌بینی 3- سیستم‌های اطلاعاتی پنج گروه کاری 4- تعیین برنامه‌ها و فعالیتهای سازمان 5- تعیین پارامترهای بودجه برنامه‌ریزی در مدلسازی تشکیل خواهد شد.
مقاله بررسی روند بودجهریزي عملیاتی در صنعت آب و فاضلاب توسط آقايان خشاِئي و خطيبي1386 دراین مقاله با بررسی روند بودجهریزي عملیاتی در صنعت آب و فاضلاب و بیان مراحل تشکیل و پیگیري آن، روشهاي برنامهریزي وکنترل بودجه و همچنین تعیین نیازهاي اطلاعاتی براي استقرار نظارتهاي قانونی در سطح شرکتها و صنعت آب و فاضلاب مورد بررسی قرار میگیرد.
در شرکتهاي آب و فاضلاب به دلیل کاراییهایی که بودجهریزي مبتنی بر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سلسله مراتب، قیمت تمام شده، منابع سازمان، اجرای برنامه Next Entries منبع پایان نامه درمورد سازمان تامین اجتماعی، روش تحقیق، روش پژوهش، جامعه آماری