منبع پایان نامه درمورد سازمان تامین اجتماعی، روش تحقیق، روش پژوهش، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

عملکرد، نسبت به سایر روشهاي بودجهبندي داشته است برگزاري کارگاههاي آموزشی جهت آشنایی مدیران و کارشناسان با نحوه استفاد ه از ضوابط ناظر بر تهیه بودجه واستفاده از نقطه نظرات معاونتهاي تخصصی، سعی در بهبود و توسعه این روند داشته است.
اولين مجموعه از پژوهشها درباره بودجهريزي عملياتي را ماتيو آندريوس همراه با همكارش هرب هيل در دانشگاه ويرجينيا با عنوان، تأثير سيستم بودجهريزي سنتي بر اثر بخشي سيستم بودجهريزي عملياتي، نگاهي متفاوت به يافته هاي جديد، انجام دادند. در سال 2004 نيز آندريوس در پژوهشي با عنوان، توانايي، اختيار، مقبوليت در اتخاذ بودجهريزي عملياتي، سه عامل مؤثر بر بودجهریزی، به بررسي چگونگي اجراي نظام بودجهريزي عملياتي در ايالتهاي كشور آمريكا و كشف عوامل مؤثر در اجراي نظام مذكور پرداخته اند(گيلمور، 2006).
كلاس و دوگرتي نيز در پژوهشي با عنوان، تأثير بودجهريزي عملياتي بر درآمدهاي ايالت ها، چگونگي اجراي بودجهريزي عملياتي و آثار مثبت و منفي آن در ايالتها را مورد بررسي قرار دادند (كلاس و دوگرتي، 2008 ). مارك رابينسون و دونكانلست در پژوهشي با عنوان، يك مدل پايهاي براي بودجهريزي عملياتي، مدل چندجانبه اي را براي اجراي اثربخش بودجهريزي عملياتي تدوين كردند. (رابينسون و لست، 2009.(
گان به نقل از هانتر و ماركس (2002) در پاسخ به اين پرسش كه چرا اجرای بودجهریزی با مشكل مواجه میشود، ده دليل را بيان كرده است: 1 -شرايط خارجي 2- نبود زمان و منابع كافي -3عدم دسترسي به تركيب لازم از منابع 4 – عدم پشتيباني نظريه علت و معلولي معتبر از خط مشى – 5 نبود ارتباط علت و معلولي روشن6 – روابط همبستگي چندگانه -7 درك ضعيف از اهداف و عدم توافق درباره آن 8- مشخص نكردن وظايف با توالي صحيح 9- ارتباطات و هماهنگي ناكافي – 10صاحبان قدرت نمى توانند مورد پذيرش كامل همه افراد قرار بگيرند.
به اعتقاد ادواردز ( 1980 ) به نقل از كويي 2007 ))، عوامل مهم و مؤثر بر اجراى خط مشى، )ارتباطات، منابع، تمايل مجريان، و ساختار ديوان سالارانه هستند. همچنين به اعتقاد اسميت(73(19 يك خط مشى ايدهآل، يك مؤسسه مجري، گروه هدف، و عوامل محيطي، چهار عامل مهم در اجراي خط مشى هستند. به اعتقاد ون متر و ون هورن (1975) متغيرهاى ذيل، خط مشى و عملكرد مؤسسات مجري را پيوند مىدهند:1 –ويژگيهاى مربوط به خود خط مشى كه اهداف و استانداردها و منابع خطمشى را شامل مىشوند 2 – ارتباطات بين سازماني و فعاليتهاى اجباركننده -3 ويژگىهاى مؤسسات مجري 4 – گرايش مجريان به خط مشى 5 – شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاكم بر خط مشى. با گذشت چندين سال از اجراي نظام بودجهريزي عملياتي در كشورهاي پيشرو در اين زمينه، به ويژه ايالت متحده آمريكا، پژوهشها و تجربههاي متعدد نشان داده است كه اين كشور و ايالتها و سازمانهاي آن و ساير كشورها به همه نتايج مورد انتظار از اجراي بودجهريزي عملياتي دست نيافتهاند و اجراي بودجهريزي عملياتي در كشورهاي مذكور، اثربخش نبوده است.
در ادامه، نتايج برخي از پژوهشها در اين زمينه بيان ميشود. اولين مجموعه از پژوهشها درباره بودجهريزي عملياتي را ماتيو آندريوس همراه با همكارش هرب هيل در دانشگاه ويرجينيا با عنوان، تأثير سيستم بودجهريزي سنتي بر اثربخشي سيستم بودجهريزي عملياتي، نگاهي متفاوت به يافتههاي جديد، انجام دادند. در سال 2004 نيز آندريوس در پژوهشي با عنوان، توانايي، اختيار، مقبوليت در اتخاذ بودجهريزي عملياتي، سه عامل مؤثر در بررسي چگونگي اجراي نظام بودجهريزي عملياتي در ايالتهاي كشور آمريكا و كشف عوامل مؤثر در اجراي نظام مذكور پرداختهاند (گيلمور، 2006). كلاس و دوگرتي نيز در پژوهشي با عنوان، تأثير بودجهريزي عملياتي بر درآمدهاي ايالتها چگونگي اجراي بودجهريزي عملياتي و آثار مثبت و منفي آن در ايالتها را مورد بررسي قرار دادند (كلاس و دوگرتي، 2008 ). مارك رابينسون و دونكان لست در پژوهشي با عنوان، يك مدل پايهاي براي بودجهريزي عملياتي، مدل چند جانبهاي را براي اجراي اثربخش بودجهريزي عملياتي تدوين كردند (رابينسون و لست، 2009.(
خلاصه فصل :
سازمانها به سه دليل به بودجهریزی نياز دارند :1- نشان دادن مفهوم مالی برنامهها 2- شناساندن منابع مورد نياز اجرای برنامهها 3- کسب معيارهای سنجش، نظارت و کنترل نتيجهها در مقايسه با برنامهها
 فرآیند بودجهریزی در دولت، موسسات غیردولتی وخصوصی در ظاهر به یک شکل است ولی در داخل این مراحل تفاوتهای وجود دارد. بخشنامه بودجه از طرف سازمان و برنامهریزی کشور تهیه میشود و پس از تایید  وتدوین شورای اقتصاد و بررسی و تصویب در دولت به بخشنامه بودجه منتهی میشود و از طریق رئیس جمهور به دستگاه اجرای ابلاغ میشود. ولی در این سازمان هر ساله ستادي به نام ستاد برنامه و بودجه در سازمان تشكيل ميشود, اين ستاد علاوه بر آنكه اهداف, سياستها و برنامههاي اجرائي سازمان را بر حسب بخشهاي مختلف بررسي, ‌تصحيح و تلفـيق مينمايد, بودجه پيشنهادي واحدهاي اجرائي را نيز مورد رسيدگي قرار ميدهد. بودجه پس از تائيد توسط هيات مديره براي تصويب نهائي به شوراي عالي سازمان فرستاده ميشود.
 نظام فعلی بودجهریزی سازمان علی رغم نقاط قوتی که دارد، دارای یکسری کاستیها ناکارآمدیهاست که  برخی از آنها را میتوان به روش مورد استفاده و برخی دیگر را به فرآیند انجام کار، نسبت داد. براي اصلاح نظام بودجه نويسي، سازمان نیازمند است تا در بالاترين سطح تصميمگيري سازمان ، اشتراک نظري در خصوص کارآمد کردن نظام بودجهاي به وجود آورد که البته به معني شفاف کردن فرآيند هزينهها، رعايت اکيد انظباط مالي، تاکيد بر رعايت اولويتهاي راهبردي در تخصيص منابع و بهبود شيوههاي مديريت اجرائي منابع مالي بخش عمومي است. بدون اصلاحات فوق، تاکيد صرف بر تغيير شيوههاي نگارشي و گزارشدهي سند بودجه و مکانيسم تنظيم فرايند بودجه، به حل مسائل بنيادي بودجهريزي نخواهد بود.
بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در این فصل، پس از شناسایی الگوهای رایج بودجهریزی (جدول 2-1) ، که برای رسیدن به یک بودجه کارآمد، نیازمند لحاظ کردن عواملی مانند: 1- تخصیص بهینه منابع 2- سازگاری با وظایف سازمان 3- كارآيي 4- عقلاییتربودن بودجه 5- تامینکننده اهداف سازمان 6- امكان مقايسه پروژهها و برنامهها 7- سادگی اجرا 8- سهولت کنترل عملیات 9- پاسخگوبودن 10- شفاف بودن بودجه 11- انعطافپذیری 12- مشارکت گروهی 13- سهولت کنترل بودجه، میباشد تا بتوان یک الگوی مناسب بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی بهوجود آورد. (جدول 2-2).

جدول 2-1 الگوهای بودجهریزی
الگوهای بودجهریزی
منابع
سنتي
فخاریان (1384) و (فرج وند، اسفندیار،1380) و (فرزیب،1380).
افزايشي
( فرزیب، 1381) و (فخاریان،1384) و (پناهی، 1385،ص7).
متمرکز
( مهدوی،1386) و (فرزیب ،1380).
برمبنای هدف
(عباسی، 1387، ص45) و (الماسی، 1387، ص179و180).
برنامهاي
(فرجوند، اسفندیار،1380) و (عباسی، ابراهیم، 1390) .
عملياتي
(فرزیب،1381و هاتري،1989( و )آندريوس،2004( و )توگن و همكاران2008( و (يوسف نژاد، 1386(.
طرح و برنامه
(فرج وند، 1381 .(و (فخاریان،1384).
برمبناي صفر
(مکی،2003( و (فرجوند، 1381 ). و )فرجوند، اسفندیار. 1381) و (عباسی، ابراهیم، 1390).
مولفههای ارزیابی الگوهای بودجهریزی
منابع
تخصیص بهینه منابع
(مکی، 2003) و (فرجوند، 1381) و (عباسی، ابراهیم، 1390) و (پناهي ،1384)
تامین کننده اهداف سازمان
(ميلر، 2002) و (فرجوند، 1381)
سازگاری با وظایف سازمان
(انصاري، شاهرخ، 1384) و (پناهی، 1384 )
كارايي
(هاتري،1989) و (پناهی، 1385،ص7).
عقلاییتربودن بودجه
(صفری، سعید و غلامرضایی، داوود، 1385)
امكان مقايسه پروژهها و برنامهها
فرج وند.) 1381) و (فخاریان، 1384)
مشارکت گروهی
مهدوی، داود (1386) و (عباسی، ابراهیم، 1390)
انعطافپذیری
مهدوی، داود (1386) و فرزیب، 1380)
شفاف بودن بودجه
(حسنآبادی، نجارصراف،) و (ميلر، 2002) و (عباسی، ابراهیم، 1390)
پاسخگوبودن
ميلر.(2002) و (پناهي ،1384)
سهولت كنترل بودجه
فرزیب، علیرضا.(1380) و (فرجوند، اسفندیار،1380)
سهولت کنترل عملیات
(طالع، هوشمند،1392) و (فرجوند، اسفندیار،1380) و (عباسی، ابراهیم، 1390)
سادگی اجرا
(مکی، 2003) و (پناهی، 1385) و (فرزیب، 1381)
جدول 2-2 مولفههای ارزیابی در الگوهای بودجهریزی

فصل سوم

روش پژوهش

مقدمه
در هر پژوهشی پژوهشگر تلاش میکند تا مناسبترین روش را انتخاب کند و واقعیت را کشف کرده و آن روشی است که دقیقتر از سایر روشهای دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین کند. در واقع روشهای پژوهشی ابزارهای دستیابی به واقعیتها به حساب میآیند.
بنابراین شناخت واقعیتهای موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب یک روش پژوهشی مناسب میباشد. در واقع اثربخشی یک کار پژوهشی مستلزم انتخاب روش درست پژوهشی است که مناسب با آن نوع خاص پژوهش باشد. در این بخش کلیاتی راجع به روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزارهای گردآوری دادهها، پرسشنامه و غیره ارایه میگردد.

3-1- روش تحقیق:
پژوهشهای توصیفی عموما از روشهای مطالعه کتابخانهای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه استفاده میشود. به طورکلی پژوهشهای توصیفی به سه روش، پیمایشی یا زمینه یاب، یا ژرفانگر وتحلیل محتوا تقسیم میشود. پژوهش توصیفی- پیمایشی به مطالعه ویژگیها و صفات افراد میپردازد و وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار میدهد.(حافظ نیا، 1384)
از آنجایی که این تحقیق قصد دارد به منظور انتخاب الگوی مناسب بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی، به توصیف و تشریح میپردازد و دادهها بدون دستکاری گردآوری میشوند و جمع آوری اطلاعات برای بررسی متغیرها از اطلاعات خبرگان و متخصصین اقدام شده است و در یک مقطع زمانی خاص انجام میگیرد، بنابراین روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش در زمره روش تحقیق توصیفی- پیمایشی طبقهبندی میگردد.
بنابراین پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، كاربردي، به لحاظ ماهيت پژوهش، توصيفي و از نوع پيمايشی است، که بر اساس نظرات کارشناسان مالی مدیریت درمان استان یزد، جهت انتخاب مناسبترین الگوی بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.

3-2- روشهای گردآوری اطلاعات و دادهها
از آنجایی که برای جمعآوری اطلاعات ابزارهای گونگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل:
الف) مطالعات کتابخانهای: که در این تحقیق، برای جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانهای استفاده شده است. این مطالعات شامل، بررسی برخی از کتب، مقالات فارسی و لاتین مرتبط، پایاننامهها و همچنین با استفاده پایگاههای اینترنتی بوده است.
ب) یکی از روشهای بسیار متداول گردآوری دادهها، روش پرسشنامهای است که با استفاده از آن میتوان اطلاعات زیادی در سطح وسیعی گردآوری نمود، از نکات بارز این روش، جمعآوری اطلاعات در سطح زیاد و با هزینه بسیار پایین میباشد.(حافظ نیا، 1384) بنابراین ابزار اصلی گردآوری دادههای این پژوهش، پرسشنامه میباشد.
این پژوهش شامل دو پرسشنامه میباشد:
اولین پرسشنامه مربوط به تعیین شاخصهای ارزیابی بودجهریزی میباشد که با استفاده از مبحث ادبیات موضوع، این مؤلفهها شناسایی شدند. سپس این عوامل، توسط 5 تن از خبرگان (کارشناسان بودجه و اساتید دانشگاه ) درقالب یک پرسشنامه و با استفاده از مقیاس5 درجه لیکرت، مورد نظرخواهی قرار گرفت، و در پایان با بکارگیری نرم افزار تکنیک تاپسیس فازی، این عوامل رتبه بندی شدند.
دومین پرسشنامه، پرسشنامه تعیین الگوی مناسب بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی میباشد. با شناسایی روشها و الگوهای بودجهریزی رایج در سازمانها، در فصل ادبیات موضوع و به با توجه به مؤلفههای ارزیابی رتبهبندی شده در پرسشنامه اول، 8 الگوی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سازمان تامین اجتماعی، عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان، موفقیت سازمان Next Entries منبع پایان نامه درمورد درصد تجمعی، تاپسیس فازی، جمعیت شناختی، تحلیل داده