منبع پایان نامه درمورد زیست محیطی، جهاد کشاورزی، تسهیلات بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

برآورد گردید. به این صورت که با توجه به تعداد 5965 نفر از شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده حداقل حجم نمونه مورد نیاز 119 نفر و برای تعداد 10515 نفر از شالیکاران دارای اراضی سنتی حداقل حجم نمونه مورد نیاز 125 نفر محاسبه گردید، و در مجموع 244 پرسشنامه توزیع شد. جهت توزیع یکنواخت پرسشنامهها در سطح شهرستان شفت، حجم نمونه مورد نیاز به نسبت تعداد شالیکار مناطق مختلف شالیکاری شهرستان شفت، زیر نظر کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی تابعه و همچنین شوراهای اسلامی آن مناطق توزیع، و در روستاهای دارای اراضی شالیکاری تجهیز شده و نیز سنتی به نسبت تقسیم گردید. از تعداد 244 پرسشنامه توزیع شده در شهرستان، تعداد 225 پرسشنامه تکمیل شدهی قابل استفاده دریافت گردید که نرخ بازگشت آن را92 درصد نشان میدهد و نیز تعداد4 پرسشنامه دریافت شده از سطح شهرستان شفت غیرقابل استفاده تشخیص داده شده بود و در تجزیه و تحلیل دادهها استفاده نگردید.
از آنجا که نرخ بازگشت پرسشنامهها بیش از 90 درصد میباشد، بر اساس تحقیقات لیندنر20 و همکاران (2001) نتایج حاصل از این پرسشنامهها قابل استناد بوده و دارای قابلیت تجزیه و تحلیل میباشد.
چارچوب نمونهگیری این تحقیق که مورد تأیید کارشناسان آب و خاک سازمان جهادکشاورزی استان گیلان و همچنین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شفت میباشد، روستاهای دارای اراضی شالیکاری تجهیز شده و نیز سنتی در سال 1392 است.
3-4- ابزار پژوهش
برای جمعآوری داده در این تحقیق دادههای اولیه و ثانویه مورد استفاده قرار گرفته است. دادههای اولیه از طریق پرسشنامه جمعآوری گردیده است که توسط دو گروه تكميل گرديده كه شامل پرسشنامههاي «کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده» و «کشاورزان دارای اراضی سنتی» ميباشد.
پرسشنامه کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده از هفت بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به «مشخصات فردی پاسخگویان» است که شامل نام شهرستان، دهستان و روستای محل اقامت، سن، جنس، سطح تحصیلات، نوع گویش، تعداد اعضای خانواده، تعداد اعضای خانواده مهاجرت کرده به شهر، سابقه فعالیت کشاورزی و سابقه فعالیت شالیکاری، مورد بررسی قرار میگیرد. بخش دوم مربوط به «ویژگیهای نظام زراعی» میباشد که دارای هفده گویه و شامل، مساحت کل اراضی کشاورزی، مساحت اراضی شالیکاری، تعداد قطعات شالیکاری، نوع مالکیت، مقدار مصرف کودهای اوره، پتاس و فسفات در یک هکتار شالیکاری، مقدار مصرف کود حیوانی در یک هکتار شالیکاری، مقدار مصرف علفکش و قارچکش مورد استفاده در یک هکتار شالیکاری، نوع روش کنترل کرم ساقهخوار برنج، مقدار سم مصرفی برای کنترل ساقهخوار برنج، منابع تأمین آب برای شالیکاری، متوسط مساحت هر کرت، پرکاربردترین ماشینآلات کشاورزی برای شالیکاری، نوع رقم کشت برنج و رضایت از اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی میباشد. بخش سوم این پرسشنامه در خصوص «ویژگیهای اقتصادی» میباشد. این بخش دارای 9 گویه و شامل، مقدار بذر مصرفی در یک هکتار، متوسط عملکرد شلتوک در هکتار، منبع درآمد غیکشاورزی، درآمد سالانه، درآمد سالانه از شالیکاری، درآمد سالانه از فعالیتهای متفرقه، نیاز به تسهیلات بانکی، استفاده از تسهیلات بانکی و منبع تأمین نیروی کار میباشد. بخش چهارم این پرسشنامه به «فعالیتهای آموزشی- ترویجی» اختصاص دارد که که دارای چهار گویه بوده و در قالب طيف ليكرت پنج سطحي (از خيلي زياد=5 تا خيلي كم=1) سنجيده شده است. بخش پنجم این پرسشنامه به «ابعاد زیستمحیطی» اختصاص دارد که دارای شش گویه و شامل، اجرای کشت دوم در اراضی شالیکاری، کاهش آفات و امراض برنج به واسطه اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی، استفاده از زنبور تریکوگراما برای کنترل کرم ساقهخوار برنج، تغییر کاربری در اراضی شالیکاری، استفاده از بذور اصلاح شده برنج و استفاده از کودهای بیولوژیک در اراضی شالیکاری میباشد. بخش ششم این پرسشنامه به «دانش ابعاد زیست محیطی» اختصاص دارد که که دارای پنج گویه بوده و در قالب طيف ليكرت پنج سطحي (خیلی زیاد=4 تا هیچ=0) سنجيده شده است. بخش هفتم این پرسشنامه به « اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری » اختصاص دارد که که دارای هشت گویه بوده و در قالب طيف ليكرت پنج سطحي (کاملاً موافقم=5 تا کاملاً مخالفم=1) سنجيده شده است.
پرسشنامه کشاورزان دارای اراضی سنتی از شش بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به «مشخصات فردی پاسخگویان» است که شامل نام شهرستان، دهستان و روستای محل اقامت، سن، جنس، سطح تحصیلات، نوع گویش، تعداد اعضای خانواده، تعداد اعضای خانواده مهاجرت کرده به شهر، سابقه فعالیت کشاورزی و سابقه فعالیت شالیکاری مورد بررسی قرار میگیرد. بخش دوم مربوط به «ویژگیهای نظام زراعی» میباشد که دارای هفده گویه و شامل، مساحت کل اراضی کشاورزی، مساحت اراضی شالیکاری، تعداد قطعات شالیکاری، نوع مالکیت، مقدار مصرف کودهای اوره، پتاس و فسفات در یک هکتار شالیکاری، مقدار مصرف کود حیوانی در یک هکتار شالیکاری، مقدار مصرف علفکش و قارچکش مورد استفاده در یک هکتار شالیکاری، نوع روش کنترل کرم ساقهخوار برنج، مقدار سم مصرفی برای کنترل ساقهخوار برنج، منابع تأمین آب برای شالیکاری، متوسط مساحت هر کرت، پرکاربردترین ماشینآلات کشاورزی برای شالیکاری، نوع رقم کشت برنج و موافقت با اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی میباشد. بخش سوم این پرسشنامه در خصوص «ویژگیهای اقتصادی» میباشد. این بخش دارای 9 گویه و شامل، مقدار بذر مصرفی در یک هکتار، متوسط عملکرد شلتوک در هکتار، منبع درآمد غیکشاورزی، درآمد سالانه، درآمد سالانه از شالیکاری، درآمد سالانه از فعالیتهای متفرقه، نیاز به تسهیلات بانکی، استفاده از تسهیلات بانکی و منبع تأمین نیروی کار میباشد. بخش چهارم این پرسشنامه به «فعالیتهای آموزشی- ترویجی» اختصاص دارد که که دارای چهار گویه بوده و در قالب طيف ليكرت پنج سطحي (از خيلي زياد=5 تا خيلي كم=1) سنجيده شده است. بخش پنجم این پرسشنامه به «ابعاد زیستمحیطی» اختصاص دارد که دارای پنج گویه و شامل، استفاده از کودهای بیولوژیک، استفاده از زنبور تریکوگراما برای کنترل کرم ساقهخوار برنج، تغییر کاربری در اراضی شالیکاری، استفاده از بذور اصلاح شده برنج و استفاده از کودهای بیولوژیک در اراضی شالیکاری میباشد. بخش ششم این پرسشنامه به «دانش ابعاد زیست محیطی» اختصاص دارد که که دارای پنج گویه بوده و در قالب طيف ليكرت پنج سطحي (خیلی زیاد=4 تا هیچ=0) سنجيده شده است.
جدول 3-2- ارزشهاي عددي گويههاي پرسشنامه
دامنه پاسخ
خيلي زياد
زياد
متوسط
كم
خيلي كم
ارزش عددي
5
4
3
2
1

از این جدول برای بخش فعالیتهای آموزشی-ترویجی استفاده گردیده است.
جدول 3-3- ارزشهاي عددي گويههاي پرسشنامه
دامنه پاسخ
خيلي زياد
زياد
متوسط
كم
هیچ
ارزش عددي
4
3
2
1
0
از این جدول برای بخش دانش ابعاد زیستمحیطی استفاده گردیده است.
جدول 3-4- ارزشهاي عددي گويههاي پرسشنامه
دامنه پاسخ
کاملاً موافقم
موافقم
متوسط
مخالفم
کاملاً مخالفم
ارزش عددي
5
4
3
2
1
از این جدول برای بخش اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری استفاده گردیده است.
دادههای ثانویه در این تحقیق از روشهای زیر جمعآوری گردیده است:
– مطالعات کتابخانهای شامل مطالعه کتب، مقالات، نشریات، پایاننامهها و طرحهای پژوهشی
– جستجو در اینترنت و استفاده از منابع اینترنتی
– استفاده از قوانین، و دستورالعملهای فنی مورد استفاده در مدیریت آب و خاک سازمان جهادکشاورزی استان گیلان.
3-5- روایی21 و پایایی22 ابزار اندازهگیری
3-5-1- روایی (اعتبار)
با توجه عدم وجود یک پرسشنامه استاندارد در این زمینه، سوالات پرسشنامه متناسب با موضوع پایاننامه براساس مرور منابع صورت گرفته در فصل دوم و چارچوب نظری پژوهش طراحی گردید و روایی آن توسط گروهی از کارشناسان آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان متخصص در این زمینه تأیید و نظرات اصلاحی آنها در تدوین پرسشنامه نهایی مورد توجه قرار گرفت (روایی محتوایی).
3-5-2- پایایی
در این تحقیق، بخشهای چهار، شش و هفت پرسشنامه کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده بهصورت طیف ليكرت پنج گزینهای، و بخشهای چهارم و ششم پرسشنامه کشاورزان دارای اراضی سنتی بهصورت طیف ليكرت پنج گزینهای طراحی شده و برای سنجش پایایی پرسشنامهها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای آزمون مقدماتی پرسشنامه، تعداد 10 پرسشنامه بین کشاورزان دارای اراضی شالیکاری تجهیز شده و 10 پرسشنامه بین کشاورزان دارای اراضی شالیکاری سنتی در شهرستان شفت که خارج از نمونه آماری بودند، توزیع و پس از جمعآوری پرسشنامهها مقدار آلفاي كرونباخ برای پرسشنامه اراضی تجهیز شده 832/0و برای پرسشنامه اراضی سنتی 757/0 بدست آمد كه نشاندهنده پايايي خوب پرسشنامه ميباشد (جداول 3-5 و 3-6).
جدول 3-5- ميزان اعتماد (پايايي) پرسشنامه اراضی تجهیز شده با استفاده از روش آلفاي كرونباخ
مقدار آلفاي كرونباخ
بخش
ردیف
722/0
فعالیتهای آموزشی- ترویجی
1
730/0
دانش ابعاد زیستمحیطی
2
718/0
اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری
3
832/0
کل پرسشنامه
مأخذ: یافتههای پزوهش

جدول 3-6- ميزان اعتماد (پايايي) پرسشنامه اراضی سنتی با استفاده از روش آلفاي كرونباخ
مقدار آلفاي كرونباخ
بخش
ردیف
846/0
فعالیتهای آموزشی- ترویجی
1
710/0
دانش ابعاد زیستمحیطی
2
757/0
کل پرسشنامه
مأخذ: یافتههای پزوهش
3-6- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی
3-6-1- متغیرهای مستقل
متغير مستقل متغيري كه پژوهشگران آن را دستكاري يا انتخاب ميكنند تا تاثير آن را بر روی متغير وابسته مورد بررسي قرار دهند. متغیرهای مستقل این تحقیق «اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی» بوده که این اثرات در مقایسه بین اراضی شالیکاری تجهیز شده و اراضی سنتی مشخص میگردد.
3-6-2- متغیر وابسته
متغیر وابسته متغيري است كه تحت تاثير متغير مستقل قرار ميگيرد و بر اثر تغييرات آن تغيير ميكند. متغیر وابسته در این تحقیق «ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار» میباشد.
3-7- فرضیههای تحقیق
3-7-1- بین اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی و ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
3-7-2- ابعاد زیست محیطی کشاورزی در واحدهای با اجرای طرح تجهیز و نوسازی و واحدهایی که اجرا نکرده اند اختلاف معنی داری وجود دارد.
3-7-3- بین ویژگیهای فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده با کشاورزان دارای اراضی شالیزاری سنتی، از نظر آماری تفاوت معنیدار وجود دارد.
3-7-4- بین دانش ابعاد زیستمحیطی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده با کشاورزان دارای اراضی شالیزاری سنتی، از نظر آماری تفاوت معنیدار وجود دارد.
3-7-5- بین فعالیتهای آموزشی-ترویجی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده با کشاورزان دارای اراضی شالیزاری سنتی، از نظر آماری تفاوت معنیدار وجود دارد.
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها
3-8-1- آمار توصیفی
برای تعیین میزان فعالیتهای آموزشی-ترویجی، دانش ابعاد زیستمحیطی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده و سنتی و اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده، درقالب طیف لیکرت 5 تایی از فرمولی استفاده شده که در این روش نحوه تبدیل امتیازات کسب شده به چهار سطح به شرح زیر برآورد شده است (اللهیاری و همکاران، 1388).
Aضعیف = : A Mean – SD
Bمتوسط = : Mean –SD ≤ B ≤ Mean
Cخوب = : Mean C ≤ Mean + SD
Dعالی = : Mean + SD D
3-8-2- آمار استنباطی
گام بعدی جهت تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد نیروی کار، مکانیزاسیون، هزینه تولید Next Entries منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، توزیع فراوانی، درصد تجمعی