منبع پایان نامه درمورد زیست محیطی، انحراف معیار، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

ح تجهیز

بلی
112
2/98
2/98
نما: بلی

خیر
2
8/1
8/1

منبع: یافتههای پژوهش
4-2-3- ویژگیهای اقتصادی
از بررسی جدول زیر مشخص میگردد که بیشترین مقدار بذر مصرفی در هکتار، 70-51 کیلو در هکتار با 9/64 درصد و کمترین فراوانی متعلق به کمتر از 30 کیلو در هکتار با 8/1درصد میباشد. همچنین بیشترین فراوانی متوسط عملکرد برنج در هکتار، مربوط به 4-1/3 تن در هکتار با 3/62 درصد و کمترین فراوانی متعلق به 6-1/5 و بیش از 6 تن در هکتار با 9/0 درصد بود. ضمناً بیشتریافراد درآمدی غیر از شالیکاری نداشتند که 7/73 درصد را تشکل دادهاند. همچنین بیشترین فراوانی میزان درآمد سالانه ، مربوط به طبقه 10-1/5 میلیون تومان با 2/48 درصد و کمترین فراوانی متعلق به طبقه بیشتر از 3-1/1 میلیون تومان با 9/0 درصد میباشد. بیشترین فراوانی میزان درآمد سالانه از شالیکاری، مربوط به طبقه 10-1/5 میلیون تومان با 2/48 درصد و کمترین فراوانی متعلق به طبقه بیشتر از 3-1/1 میلیون تومان با 8/1 درصد میباشد. در ضمن بیشترین فراوانی میزان درآمد متفرقه، مربوط به طبقه کمتر از 1 میلیون تومان با 4/68 درصد و کمترین فراوانی متعلق به طبقات بیشتر از 10 میلیون تومان و 5-1/3 میلیون با 4/4 درصد میباشد.
درمورد نیاز به تسهیلات بانکی، 2/84 درصد از شالیکاران نیاز به تسهیلات بانکی برای فعالیت کشت و کار برنج داشته و 8/15 درصد برای چنین فعالیتی نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند. همچنین 7/66 درصد از شالیکاران برای انجام فعالیتهای مرتبط با شالیکاری، از تسهیلات بانکی استفاده و 5/32 درصد ازشالیکاران از تسهیلات بانکی برای فعالیتهای شالیکاری استفاده ننمودهاند. ضمناً بیشتر شالیکاران از نیروهای روزمزد و خانوادگی با فراوانی 9/57 درصد برای کشت و کار برنج استفاده مینمایند.
جدول (4-3) توزیع فراوانی ویژگیهای اقتصادی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده (114=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
مقدار بذر مصرفی در هکتار
کمتر از 30
2
8/1
8/1
میانگین: 66/70
(کیلوگرم)
50-31
8
0/7
8/8
انحراف معیار: 05/21

70-51
74
9/64
7/73
کمینه: 30

90-71
15
2/13
8/86
بیشینه: 130

110-91
5
4/4
2/91

بیشتر از 110
10
8/8
100

متوسط عملکرددر هکتار

(تن)
کمتر از 1 تن
0
0
0
میانگین: 49/3

2-1/1
8
0/7
0/7
انحراف معیار: 72/0

3-1/2
24
1/21
1/28
کمینه: 2

4-1/3
71
3/62
4/90
بیشینه: 6

5-1/4
9
9/7
2/98

6-1/5
1
9/0
1/99

بیشتر از 6
1
9/0
100

منبع: یافتههای پژوهش

ادامه جدول (4-3) توزیع فراوانی ویژگیهای اقتصادی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده (114=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
منبع در آمد غیر از شالیکاری
بلی
29
4/25
7/25
نما: بدون درآمد

خیر
84
7/73
100

بدون پاسخ
1
9/0

درآمد

(میلیون تومان)
کمتر از 1میلیون
12
5/10
5/10
میانگین: 01/13

3-1/1
1
9/0
4/11
انحراف معیار: 26/27

5-1/3
7
1/6
5/17
کمینه: 5/0

10-1/5
55
2/48
8/65
بیشینه: 200

بیشتر از 10 میلیون
39
2/34
100

درآمد سالانه شالیکاری

(میلیون تومان)
کمتر از 1میلیون
4
5/3
5/3
میانگین: 33/9

3-1/1
2
8/1
3/5
انحراف معیار: 00/6

5-1/3
5
4/4
6/9
کمینه: 5/0

10-1/5
83
8/72
5/82
بیشینه: 40

بیشتر از 10 میلیون
20
5/17
100

درآمد متفرقه سالانه

(میلیون تومان)
کمتر از 1میلیون
78
4/68
4/68
میانگین: 04/2

3-1/1
12
5/10
9/78
انحراف معیار: 57/3

5-1/3
5
4/4
3/83
کمینه: 0

10-1/5
14
3/12
6/95
بیشینه: 15

بیشتر از 10 میلیون
5
4/4
100

نیاز به تسهیلات بانکی

بلی
96
2/84
2/84
نما: نیاز به تسهیلات

خیر
18
8/15
100

منبع: یافتههای پژوهش

ادامه جدول (4-3) توزیع فراوانی ویژگیهای اقتصادی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده (114=n)

ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
دریافت تسهیلات برای شالیکاری

بلی
76
7/66
7/66
نما: دریافت تسهیلات

خیر
37
5/32
100

بدون پاسخ
1
9/0

منبع تامین نیروی کار

روزمزد
17
9/14
9/14
نما: روزمزد و خانوادگی

خانوادگی
28
6/24
5/39

استخدام
3
6/2
1/42

روزمزد و خانوادگی
66
9/57
100

منبع: یافتههای پژوهش
4-2-4- فعالیتهای آموزشی-ترویجی
به جهت بررسی فعالیتهای آموزشی- ترویجی شالیکاران، 4 گویه طرح گردید که به ترتیب اولویت در جدول (4-4) ذکر شده است. بر اساس نتایج جدول، شرکت در کلاسهای آموزشی – ترویجی در بالا بردن آگاهی (858/0 =SD و 25/3M=) مهمترین اولویت شالیکاران در زمینه فعالیتهای آموزشی-ترویجی، و شرکت در کلاسهایآموزشی – ترویجی (763/0=SD و 81/2M=) کم اهمیتترین موضوع برای فعالیتهای آموزشی-ترویجی شالیکاران شناخته شد. ضمناً برای سنجش میزان فعالیتهای آموزشی شالیکاران مورد مطالعه وگروهبندي پاسخگویان ازرابطه (1) استفاده شد. بر این اساس نمرات کمتر از 327/2 برای فعالیتهای آموزشی ضعیف، از نمره 327/2 تا 01/3 برای فعالیتهای آموزشی متوسط، بیش از 01/3 و کمتر از 693/3 برای فعالیتهای آموزشی خوب، و بیش از نمره 693/3 برای فعالیتهای آموزشی عالی در گروهبندی استفاده شد.

جدول (4-4) میزان مشارکت در فعالیتهای آموزشی-ترویجی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع(114 n=)
ویژگی
میانگین
انحراف معیار
شرکت در کلاسهای آموزشی – ترویجی در بالا بردن آگاهی
25/3
858/0
شرکت در کلاسهای آموزشی- ترویجی در افزایش انگیزه
18/3
02/1
برگزاری سالانه کلاسهای آموزشی- ترویجی در زمینه مسائل مرتبط با کشاورزی
83/2
030/1
من در کلاسهای آموزشی- ترویجی شرکت میکنم.
81/2
763/0
کل گویهها
01/3
683/0
منبع: یافتههای تحقیق
یافتههای پژوهش نشان داد که از 114 شالیکار مورد مطالعه از لحاظ فعالیتهای آموزشی-ترویجی، بیشتر افراد (7/30 درصد، 35n=) در گروه افراد با فعالیتهای آموزشی خوب هستند (جدول 4-5).
جدول 4-5- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان فعالیتهای آموزشی- ترویجی(114 n=)
فعالیتهای آموزشی- ترویجی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
ضعیف
23
2/20
2/20
متوسط
33
9/28
1/49
خوب
35
7/30
8/79
عالی
23
2/20
100
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-5- ابعاد زیستمحیطی
از بررسی جدول زیر مشخص میگردد که 8/51 درصد شالیکاران در اراضی تجهیز و نوسازی شده هیچگونه کشت دومی انجام نداده و بیشتر کشاورزان به واسطه اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی، در مزارع خود کاهش آلودگی به آفت ساقهخوار برنج داشتهاند که فراوانی آن 4/75 درصد میباشد. در ضمن 2/77 درصد از شالیکاران مورد مطالعه برای کنترل آفت ساقهخوار برنج از زنبور تریکوگراما استفاده نمودهاند. 5/96 درصد جامعه مورد مطالعه پس از اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی در مزارع خود هیچگونه تغییر کاربری انجام نداده و همچنین 9/28 درصد از شالیکاران مورد مطالعه از بذور اصلاح شده برای کشت برنج استفاده نمودهاند و مابقی که 1/71 درصد از جامعه مورد مطالع را تشکیل میدهند از بذور اصلاح شده برنج برای کشت در اراضی شالیکاری خود استفاده ننمودهاند. در زمینه استفاده از کودهای بیولوژیک، 3/62 درصد از شالیکاران از هیچگونه کود بیولوژیکی برای کشت و کار برنج استفاده نکردهاند.
جدول 4-6- توزیع فراوانی ویژگیهای ابعاد زیستمحیطی کشاورزان دارای اراضی تجهیز شده (114=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کشت دوم در اراضی تجهیز شده

بلی
55
2/48
2/48

خیر
59
8/51
100
کاهش آفات و امراض برنج

بلی
86
4/75
4/75

خیر
28
6/24
100
استفاده از زنبور تریکوگراما

بلی
88
2/77
2/77

خیر
26
8/22
100
تغییر کاربری

بلی
4
5/3
5/3

خیر
110
5/96
100
استفاده از بذور اصلاح شده

بلی
33
9/28
9/28

خیر
81
1/71
100
استفاده از کودهای بیولوژیک

بلی
42
8/36
8/36

خیر
71
3/62
100

بدون پاسخ
1
9/0

منبع: یافتههای پژوهش
4-2-6- دانش ابعاد زیست محیطی
به جهت بررسی دانش ابعاد زیست محیطی شالیکاران، 5 گویه طرح گردید که به ترتیب اولویت در جدول (4-7) ذکر شده است. بر اساس نتایج جدول، استفاده صحیح و دقیق از کودهای شیمیایی (865/0 =SD و 24/3M=) مهمترین اولویت شالیکاران در زمینه دانش ابعاد زیست محیطی، و استفاده از کودهای ریزمغذی (792/0=SD و 45/2M=) کم اهمیتترین موضوعی بود که شالیکاران مورد مطالعه در آن زمینه دانش داشتند. ضمناً برای سنجش میزان دانش ابعاد زیست محیطی شالیکاران مورد مطالعه وگروهبندي پاسخگویان ازرابطه (1) استفاده شد. بر این اساس نمرات کمتر از 286/2 برای دانش ابعاد زیست محیطی ضعیف، از نمره 286/2 تا 85/2 برای دانش ابعاد زیست محیطی متوسط، بیش از 85/2 و کمتر از 414/3 برای دانش ابعاد زیست محیطی خوب، و بیش از نمره 414/3 برای دانش ابعاد زیست محیطی عالی در گروهبندی استفاده شد.
جدول (4-7) میزان دانش ابعاد زیست محیطی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (114 n=)
اولویت
ویژگی
میانگین
انحراف معیار
1
استفاده صحیح و دقیق از کودهای شیمیایی
24/3
865/0
2
استفاده از کنترل تلفیقی برای مبارزه با کرم ساقهخوار
89/2
10/1
3
استفاده از کود حیوانی برای تقویت خاک
886/2
890/0
4
انجام آزمون خاک قبل از کشت محصول
77/2
912/0
5
استفاده از کودهای ریزمغذی
45/2
792/0

کل گویهها
85/2
564/0
منبع: یافتههای تحقیق
یافتههای پژوهش نشان داد که از 114 شالیکار مورد مطالعه از لحاظ دانش ابعاد زیست محیطی ، بیشتر افراد (4/40 درصد، 46n=) در گروه افراد با دانش ابعاد زیست محیطی خوب هستند (جدول 4-8).
جدول 4-8- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان دانش ابعاد زیست محیطی (114 n=)
دانش ابعاد زیست محیطی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
ضعیف
21
4/18
4/18
متوسط
35
7/30
1/49
خوب
46
4/40
5/89
عالی
12
5/10
100
منبع: یافتههای تحقیق

4-2-7- اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری
جهت بررسی اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری ، 8 گویه طرح گردید که به ترتیب اولویت در جدول (4-9) ذکر شده است. بر اساس نتایج جدول، سهولت حمل و نقل نهادهها و محصول (689/0 =SD و 57/4M=) مهمترین اولویت در زمینه اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری، و امکان فراهم شدن کشت دوم (831/0=SD و 56/3M=) کم اهمیتترین موضوع اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری بود. ضمناً برای سنجش میزان اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری مورد مطالعه وگروهبندي پاسخگویان ازرابطه (1) استفاده شد. بر این اساس نمرات کمتر از 847/3 برای اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری ضعیف، از نمره 847/3 تا 26/4 برای اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری متوسط، بیش از 26/4 و کمتر از 673/4 برای اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری خوب، و بیش از نمره 673/4 برای اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری عالی در گروهبندی استفاده شد.
جدول (4-9) میزان اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیکاری به ترتیب اهمیت موضوع (114 n=)
اولویت
ویژگی
میانگین
انحراف معیار
1
سهولت حمل و نقل نهادهها و محصول
57/4
689/0
2
دارای جاده دسترسی به مزارع
50/4
714/0
3
سهولت انجام مراحل داشت محصول(وجین، سمپاشی و کودپاشی)
38/4
685/0
4
امکان استفاده از برداشت مکانیزه
34/4
759/0
5
سهولت انجام آبیاری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، توزیع فراوانی، درصد تجمعی Next Entries منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، توزیع فراوانی، درصد تجمعی