منبع پایان نامه درمورد زیست محیطی، انحراف معیار، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

آماری

پرکاربردترین ماشینآلات

تیلر
85
4/79
4/79
نما: تیلر

دروگر
3
8/2
2/82

نشاکار
3
8/2
0/85

تراکتور
16
0/15
100

نوع رقم کشت برنج

هاشمی
87
3/81
3/81
نما: هاشمی

علیکاظمی
12
2/11
5/92

سایر
8
5/7
100

موافقت با اجرای طرح تجهیز

بلی
89
2/83
2/83
نما: بلی

خیر
18
8/16
100

منبع: یافتههای پژوهش
4-2-3- ویژگیهای اقتصادی
به منظور آشنایی با ویژگیهای اقتصادی جامعه شالیکاران دارای اراضی سنتی، برخی از مهمترین ویژگیهای اقتصادی به تفکیک در جدول (4-13) ذکر شده است.
از بررسی جدول زیر مشخص میگردد که بیشترین مقدار بذر مصرفی در هکتار، 50-31 کیلو در هکتار با 2/40 درصد و کمترین فراوانی متعلق به 110-91 کیلو در هکتار با 6/5 درصد میباشد. همچنین بیشترین فراوانی متوسط عملکرد برنج در هکتار، مربوط به 4-1/3 تن در هکتار با 9/43 درصد و کمترین فراوانی متعلق به 6-1/5 تن در هکتار با 9/0 درصد بود. ضمناً بیشتر افراد درآمدی غیر از شالیکاری داشتند که 53 درصد را تشکل دادهاند. همچنین بیشترین فراوانی میزان درآمد سالانه، مربوط به طبقه 10-1/5 میلیون تومان با 6/33 درصد و کمترین فراوانی متعلق به کمتر از 1 میلیون تومان با 9/0 درصد میباشد. بیشترین فراوانی میزان درآمد سالانه از شالیکاری، مربوط به طبقه 3-1/1 میلیون تومان با 6/34 درصد و کمترین فراوانی متعلق به طبقه کمتر از 1 میلیون تومان با 7/3 درصد میباشد. در ضمن بیشترین فراوانی میزان درآمد متفرقه، مربوط به طبقه کمتر از 1 میلیون تومان با 7/46 درصد و کمترین فراوانی متعلق به طبقه بیشتر از 10 میلیون تومان با 6/5 درصد میباشد.
درمورد نیاز به تسهیلات بانکی، 6/77 درصد از شالیکاران نیاز به تسهیلات بانکی برای فعالیت کشت و کار برنج داشته و 4/22 درصد برای چنین فعالیتی نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند. همچنین 4/36 درصد از شالیکاران برای انجام فعالیتهای مرتبط با شالیکاری، از تسهیلات بانکی استفاده و 6/63 درصد ازشالیکاران از تسهیلات بانکی برای فعالیتهای شالیکاری استفاده ننمودهاند. ضمناً بیشتر شالیکاران از نیروهای روزمزد با فراوانی 8/59 درصد برای کشت و کار برنج استفاده مینمایند.
جدول (4-13) توزیع فراوانی ویژگیهای اقتصادی کشاورزان دارای اراضی سنتی (107=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
مقدار بذر مصرفی در هکتار

(کیلوگرم)
کمتر از 30
9
4/8
4/8
میانگین: 96/61

50-31
43
2/40
6/48
انحراف معیار: 53/28

70-51
31
0/29
6/77
کمینه: 25

90-71
10
3/9
9/86
بیشینه: 150

110-91
6
6/5
5/92

بیشتر از 110
8
5/7
100

متوسط عملکرددر هکتار

(تن)
کمتر از 1 تن
2
9/1
9/1
میانگین: 45/3

2-1/1
13
1/12
0/14
انحراف معیار: 72/2

3-1/2
37
6/34
6/48
کمینه: 9/0

4-1/3
47
9/43
5/92
بیشینه: 5/5

5-1/4
7
5/6
1/99

6-1/5
1
9/0
100

بیشتر از 6
0
0
100

منبع: یافتههای پژوهش

جدول (4-13) توزیع فراوانی ویژگیهای اقتصادی کشاورزان دارای اراضی سنتی (107=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
منبع در آمد غیر از شالیکاری

بلی
53
5/49
5/50
نما: دارای درآمد

خیر
52
6/48
100

بدون پاسخ
2
9/1

درآمد سالانه

(میلیون تومان)
کمتر از 1میلیون
3
8/2
8/2
میانگین: 85/11

3-1/1
16
0/15
8/17
انحراف معیار: 11/15

5-1/3
26
3/24
1/42
کمینه: 7/0

10-1/5
36
6/33
7/75
بیشینه: 120

بیشتر از 10 میلیون
26
3/24
100

درآمد سالانه شالیکاری

(میلیون تومان)
کمتر از 1میلیون
4
7/3
7/3
میانگین: 54/7

3-1/1
37
6/34
3/38
انحراف معیار: 37/7

5-1/3
21
6/19
9/57
کمینه: 1

10-1/5
24
4/22
4/80
بیشینه: 40

بیشتر از 10 میلیون
21
6/19
100

درآمد متفرقه سالانه

(میلیون تومان)
کمتر از 1میلیون
50
7/46
7/46
میانگین: 04/3

3-1/1
26
3/24
0/71
انحراف معیار: 15/4

5-1/3
14
1/13
1/84
کمینه: 0

10-1/5
11
3/10
4/94
بیشینه: 20

بیشتر از 10 میلیون
6
6/5
100

نیاز به تسهیلات بانکی

بلی
83
6/77
6/77
نما: نیاز به تسهیلات

خیر
14
4/22
100

منبع: یافتههای پژوهش

ادامه جدول (4-13) توزیع فراوانی ویژگیهای اقتصادی کشاورزان دارای اراضی سنتی (107=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
دریافت تسهیلات برای شالیکاری

بلی
39
4/36
4/36
نما: عدم دریافت تسهیلات

خیر
68
6/63
100

منبع تامین نیروی کار

روزمزد
64
8/59
8/59
نما: روزمزد

خانوادگی
11
3/10
1/70

استخدام
4
7/3
8/73

روزمزد و خانوادگی
28
2/26
100

منبع: یافتههای پژوهش
4-2-4- فعالیتهای آموزشی-ترویجی
به جهت بررسی فعالیتهای آموزشی- ترویجی شالیکاران دارای اراضی سنتی، 4 گویه طرح گردید که به ترتیب اولویت در جدول (4-14) ذکر شده است. بر اساس نتایج جدول، افزایش انگیزه بهواسطه شرکت در کلاسهای آموزشی- ترویجی (27/1/0 =SD و 68/2M=) مهمترین اولویت شالیکاران در زمینه فعالیتهای آموزشی-ترویجی، و برگزاری سالانه کلاسهای آموزشی- ترویجی در زمینه مسائل مرتبط با کشاورزی (991/0=SD و 36/2M=) کم اهمیتترین موضوع برای فعالیتهای آموزشی-ترویجی شالیکاران شناخته شد. ضمناً برای سنجش میزان فعالیتهای آموزشی شالیکاران مورد مطالعه وگروهبندي پاسخگویان ازرابطه (1) استفاده شد. بر این اساس نمرات کمتر از 385/1 برای فعالیتهای آموزشی ضعیف، از نمره 385/1 تا 36/2 برای فعالیتهای آموزشی متوسط، بیش از 36/2 و کمتر از 335/3 برای فعالیتهای آموزشی خوب، و بیش از نمره 335/3 برای فعالیتهای آموزشی عالی در گروهبندی استفاده شد.

جدول (4-14) میزان فعالیتهای آموزشی-ترویجی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (107 n=)
ویژگی
میانگین
انحراف معیار
افزایش انگیزه بهواسطه شرکت در کلاسهای آموزشی- ترویجی
68/2
27/1
شرکت در کلاسهای آموزشی- ترویجی در افزایش انگیزه
58/2
32/1
من در کلاسهای آموزشی- ترویجی شرکت میکنم.
25/2
07/1
برگزاری سالانه کلاسهای آموزشی- ترویجی در زمینه مسائل مرتبط باکشاورزی
00/2
991/0
کل گویهها
36/2
975/0
منبع: یافتههای تحقیق
یافتههای پژوهش نشان داد که از 107 شالیکار مورد مطالعه از لحاظ فعالیتهای آموزشی-ترویجی، بیشتر افراد (7/46 درصد، 50n=) در گروه افراد با فعالیتهای آموزشی خوب هستند (جدول 4-15).
جدول 4-15- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان فعالیتهای آموزشی- ترویجی(107 n=)
فعالیتهای آموزشی- ترویجی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
ضعیف
25
4/23
4/23
متوسط
18
8/16
2/40
خوب
50
7/46
9/86
عالی
14
1/13
100
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-5- ابعاد زیستمحیطی
از بررسی جدول زیر مشخص میگردد که در زمینه استفاده از کودهای بیولوژیک، 7/60 درصد از شالیکاران از هیچگونه کود بیولوژیکی برای کشت و کار برنج استفاده ننمودهاند. در ضمن 7/60درصد از شالیکاران مورد مطالعه برای کنترل آفت ساقهخوار برنج از زنبور تریکوگراما استفاده نمودند. 0/86 درصد جامعه مورد مطالعه در مزارع خود هیچگونه تغییر کاربری انجام ندادهاند. فقط 6/20 درصد از شالیکاران مورد مطالعه از بذور اصلاح شده برای کشت برنج استفاده نموده و مابقی که 4/79 درصد از جامعه مورد مطالعه را تشکیل میدهند از بذور اصلاح شده برنج برای کشت در اراضی شالیکاری خود استفاده ننمودهاند.

جدول 4-16- توزیع فراوانی ویژگیهای ابعاد زیستمحیطی کشاورزان دارای اراضی سنتی (107=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
استفاده از کودهای بیولوژیک

بلی
42
3/39
3/39

خیر
65
7/60
100
استفاده از زنبور تریکوگراما

بلی
65
7/60
7/60

خیر
42
3/39
100
اجرای کشت دوم

بلی
14
1/13
1/13

خیر
93
9/86
100
تغییر کاربری

بلی
15
0/14
0/14

خیر
92
0/86
100
استفاده از بذور اصلاح شده

بلی
22
6/20
6/20

خیر
85
4/79
100
منبع: یافتههای پژوهش
4-2-6- دانش ابعاد زیست محیطی
به جهت بررسی دانش ابعاد زیست محیطی شالیکاران درای اراضی سنتی، 5 گویه طرح گردید که به ترتیب اولویت در جدول (4-17) ذکر شده است. بر اساس نتایج جدول، استفاده صحیح و دقیق از کودهای شیمیایی (04/1 =SD و 20/3M=) مهمترین اولویت شالیکاران در زمینه دانش ابعاد زیست محیطی، و انجام آزمون خاک قبل از کشت محصول (868/0=SD و 76/1M=) کم اهمیتترین موضوعی بود که شالیکاران مورد مطالعه در آن زمینه دانش داشتند. ضمناً برای سنجش میزان دانش ابعاد زیست محیطی شالیکاران مورد مطالعه وگروهبندي پاسخگویان ازرابطه (1) استفاده شد. بر این اساس نمرات کمتر از 661/1 برای دانش ابعاد زیست محیطی ضعیف، از نمره 661/1 تا 32/2 برای دانش ابعاد زیست محیطی متوسط، بیش از 322 و کمتر از 015/3 برای دانش ابعاد زیست محیطی خوب، و بیش از نمره 015/3 برای دانش ابعاد زیست محیطی عالی در گروهبندی استفاده شد.
جدول (4-17) میزان دانش ابعاد زیست محیطی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (107 n=)
اولویت
ویژگی
میانگین
انحراف معیار
1
استفاده صحیح و دقیق از کودهای شیمیایی
20/3
04/1
2
استفاده از کنترل تلفیقی برای مبارزه با کرم ساقهخوار
49/2
17/1
3
استفاده از کود حیوانی برای تقویت خاک
23/2
05/1
4
استفاده از کودهای ریزمغذی
93/1
949/0
5
انجام آزمون خاک قبل از کشت محصول
76/1
868/0

کل گویهها
32/2
659/0
منبع: یافتههای تحقیق
یافتههای پژوهش نشان داد که از 107 شالیکار مورد مطالعه از لحاظ دانش ابعاد زیست محیطی، بیشتر افراد (3/38 درصد، 41n=) در گروه افراد با دانش ابعاد زیست محیطی متوسط هستند (جدول 4-18).
جدول 4-18- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان دانش ابعاد زیست محیطی (107 n=)
دانش ابعاد زیست محیطی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
ضعیف
17
9/15
9/15
متوسط
41
3/38
3/38
خوب
30
0/28
2/82
عالی
19
8/17
100
منبع: یافتههای تحقیق
4-3- آمار استنباطی
4-3-1- مقایسه ویژگیهای فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان دوگروه با استفاده از آزمون t

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، توزیع فراوانی، درصد تجمعی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، وضعیت اجتماعی