منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، متغیر مستقل، جمعیت شناختی، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

روایی139 تعیین میکند که ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه میگیرد. به بیان دیگر روایی به ما میگوید که آیا مفهوم واقعی (آنچه مد نظر بوده است) را اندازه میگیریم؟
در این تحقیق با توجه به اینکه پرسشنامه برگرفته از ادبیات تحقیق تدوین گردیده بود، برای روایی آن از روش اعتبار محتوا استفاده شده است.
3-6-1-2- روش اعتبار محتوا
اعتبار محتوا که به آن اعتبار منطقی نیز گفته می شود، به این امر دلالت دارد که آیا شیوه یا ابزار جمع آوری داده ها به خوبی معرف همان محتوایی است که باید اندازه گیری شود یا خیر. اعتبار محتوا توسط افراد خبره صورت می گیرد. در اعتبار محتوا پرسش نامه ای برای افراد خبره طراحی می شود که که در آن خبره ها هر متغیر و سوالات مربوط به آن را مشاهده می کنند و به جای مقیاس لیکرت از دو گزینه سودمند است و سودمند نیست برای اندازه گیری استفاده می شود.
یک روش پر کاربرد برای سنجش اعتبار محتوا ضریب لاوشه است. در این روش میزان موافقت میان ارزیابان یا داوران در خصوص مناسب یا اساسی بودن یک گویه ی خاص را اندازه گیری می کند. لاوشه پیشنهاد کرد که هر گویه یا پرسش به مجموعه ای از ارزیابان یا داوران داده شود و از آنها پرسیده شود که آیا گویهی مورد نظر برای سنجش سازه یا متغییر مورد نظر سودمند هست یا نه؟ طبق نظر لاوشه اگر بیش از نیمی از ارزیابان یا داوران بیان داشتند که آن گویه سودمند است، آن سازه از اعتبار محتوا برخوردار است. هر چه میزان موافقت ارزیابان بالاتر باشد، اعتبار محتوا نیز بالاتر خواهد بود. فرمول لاوشه (فرمول 3-2) به صورت زیر است:
فرمول 3-2) CVR= (( ne- N/2))/(N/2)
:CVRنسبت اعتبار محتوا
ne: تعداد ارزیابان یا داورانی است که بیان می دارند گویه ی مورد نظر اساسی یا سودمند است.
:Nتعداد کل ارزیابان یا داوران
در جدول 3-2 حداقل میزان مورد قبول برایCVR با توجه به تعداد ارزیابان آمده است.

جدول 3-2 : حداقل میزان مورد قبول برای روایی محتوا (CVR)
تعداد ارزیابان
حداقل مقدار مورد قبول
تعداد ارزیابان
حداقل مقدار مورد قبول
5
99/0
13
54/0
6
99/0
14
51/0
7
99/0
15
49/0
8
75/0
20
42/0
9
78/0
25
37/0
10
62/0
30
33/0
11
59/0
35
31/0
12
56/0
40
29/0

بر این اساس از نظرات 15 نفر از کارگزاران و به ویژه نظرات خبرگان دانشگاهی و اساتید راهنما و مشاور استفاده گردید که پس از دریافت نظرات مقدار CVR جهت روایی محتوا عدد 60/. بدست آمد که طبق جدول فوق ، پرسشنامه مورد استفاده از روایی قابل قبولی برخوردار است.
3-6-2- پایایی پرسشنامه
در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه های طراحی شده در یک مطالعه آزمایشی توسط تعداد30 نفر تکمیل و سپس با استفاده از نرمافزار spss آلفای کرونباخ متغیرها محاسبه گردید. همانگونه که در جدول شماره 3-3 مشاهده می شود، چون ضریب آلفای کرونباخ حاصله برای هر یک از متغیرها و برای پرسشنامه از میزان شاخص 7/0 بزرگتر است، لذا
می توان گفت که پرسشنامه مربوطه از پایایی مطلوب برخوردار می باشند.
جدول3- 3 محاسبه ضریب آلفا و پایایی پرسشنامه ها
متغیرها
تعداد سوالات
سوالات مربوط
ضریب آلفا
عدم اطمینان محیطی
7
7-1
8973/0
تعصب توهم کنترل
5
12-8
8442/0
تعصب اعتماد
5
17-13
8859/0
تعصب اسناد به خود
5
22-18
8910/0
مغالطه سرمایه گذاری
4
26-23
7909/0
مشخصات شناختی سهامداران
19
26-8
9379/0
تبادل اطلاعات
7
33-27
8695/0
تورش های رفتاری
5
38-34
8703/0
رفتار توده ای
7
45-39
9229/0
کل پرسشنامه
45
45-1
9453/0
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها (روش آماری)
تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود. روشهای مختلف تجزیه و تحلیل را میتوان به سه طبقه به شرح زیر تقسیم کرد :
توصیفی، 2- مقایسهای، 3- علیّت
در تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگر دادههای جمعآوری شده را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی، خلاصه و طبقهبندی میکند (دلاور، 1388، ص 244).
به یک مجموعه از مفاهیم و روشهای بهکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف دادههای جمعآوری شده آمار توصیفی گفته میشود (خاکی،1383، ص 285).
در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونهگیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماری یا جمعیت اصلی سروکار دارد (همان منبع، ص 298).
در این پژوهش برای بررسی سوالات عمومی پرسشنامه که شامل(جنسیت، سن، تحصیلات، تجربه معامله، نحوه معامله و مکان معامله) می باشد از جداول فراوانی و نمودارهای ستونی استفاده شده است و برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون تک متغیره استفاده می شود که برای انجام کلیه آزمون ها از نرم افزارSpss20 استفاده شده است.
3-7-1- پیش فرض های رگرسیون
ضريب همبستگي نشان دهنده ارتباط دو متغير است اما زماني كه بدنبال اثر يك متغير بر متغير ديگر هستند نمي توان از آن استفاده كرد. از طرفي گاهي تخمين تغيير در يك متغير با تغيير متغير ديگر براي ما مهم است كه باز هم ضريب همبستگي نمي تواند تخميني از اين تغييرات ارائه دهد. براي پاسخ به سؤالات فوق بايد به سراغ رگرسيون رفت. در رگرسيون يك متغير كه تاثير پذير(Y) از ساير متغيرهاست متغير پاسخ (متغير وابسته) ناميده مي شود. متغير يا متغيرهايي كه بر متغير پاسخ اثر مي گذارند (X) متغير توضيحي (متغير مستقل) ناميده
مي شود. رگرسيون خطي ساده ترين و پركاربردترين نوع رگرسيون است. به اين دليل آنرا ساده گويند چون نمودار آن نشان دهنده يك خط راست است.
این پژوهش نیز با توجه به اینکه در هر یک از فرضیات به دنبال بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته
می باشد، لذا برای بررسی آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون استفاده شده است. برای بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می توان از رگرسیون تک متغیره یا چند متغیره استفاده کرد ولی از آنجایی که در هر یک از فرضیات یک متغیر مستقل وجود دارد لذا از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. از رگرسیون تک متغیره زمانی که یک متغیر مستقل وجود دارد استفاده کرده و از رگرسیون چند متغیره زمانی که چند متغیر مستقل داریم استفاده می شود. البته برای انجام هر رگرسیون مفروضاتی مورد نیاز است که تا این مفروضات برقرار نباشد اعتبار رگرسیون خدشه دار خواهد بود. یکی از این مفروضات مستقل بودن خطاها و دیگری اینکه نرمال بودن متغیر هاست.که برای بررسی مستقل بودن خطاها از آزمون دوربین واتسون و برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است.
3-8- خلاصه فصل
در این فصل به بررسی روش تحقیق پرداخته شد. ابتدا جامعه، نمونه و روش نمونهگیری بررسی و سپس پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش معرفی شد و در ادامه نیز روشهای مورد استفاده جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بررسی و در نهایت روشهای آماری که جهت آزمون فرضیهها مورد استفاده قرار گرفتهاند به تفضیل بیان گردید.

فصل چهارم : اجرای تحقیق و تحلیل نتایج
مقدمه
آمار توصیفی
مشخصات جمعیت شناختی
سؤال های تخصصی
آمار استنباطی
آزمون پیش فرض های رگرسیون
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آزمون دوربین-واتسون
آزمون فرضیه های پژوهش (تحلیل رگرسیون)
خلاصه فصل

4-1- مقدمه
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های مناسب آماری که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه حلی) برای پرسش تحقیق بیابد. در این فصل با توجه به مطالب بیان شده در فصل قبل به تجزیه و تحلیل دادهها و همچنین مناسب بودن ابزار پژوهش میپردازیم. درتجزیه وتحلیل تحقیق حاضر یک بُعد کمّی وجود دارد که محاسبات آماری خاص است و یک بُعد کیفی که تحلیلها، استدلالها واستنتاجهایی است که بر نتایج به دست آمده ازمحاسبات آماری صورت میگیرد تا بتوان نتایج حاصل از مشاهدات در نمونه انتخابی را به جامعه آماری مورد نظر تعمیم داد.
این فصل در 4 بخش به ارائه تحلیل های آماری درباره داده های جمع آوری شده می پردازد. در بخش اول این فصل بخشی از اطلاعات جمعیت شناختی (شامل جدول فراوانی و نمودارهای دایره ای سه بعدی) مربوط به نمونه آماری مورد مطالعه، مورد بحث قرار گرفته، در قسمت دوم به بررسی گویه های پرسشنامه پرداخته شده، در بخش سوم به بررسی پیش فرض های رگرسیون و در قسمت چهارم نیز به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شده است.
4-2- اطلاعات جمعیت شناختی
در این پژوهش به ارائه اطلاعات جمعیت شناختی شامل جنسیت، تحصیلات، سن، شغل، تجربه معامله، نحوه معامله و مکان معامله که سوالات عمومی پرسشنامه را در برمی گیرد به صورت جداول فراوانی و نمودار دایره ای گزارش شده است .

4-2-1- جنسیت
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای متغیر جنسیت بصورت جدول شماره 4-1 می باشد:
جدول4- 1 توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب جنسیت
کمیت پاسخ
نوع پاسخ

فراوانی

درصد فراوانی
زن
135
2/35
مرد
249
8/64
جمع
384
100

در جدول 4-1 توزیع نمونه مورد مطالعه بر اساس جنسیت نشان داده شده است، همانگونه که ملاحظه می شود تعداد 135نفر(2/35 درصد) از اعضای نمونه مورد مطالعه زن و تعداد 249 نفر (8/64 درصد) مرد بوده اند. توزیع پاسخگویان براساس متغیر جنسیت در نمودار دایره ای 4-1 نشان داده شده است.

نمودار4- 1 نمودار دایره ای برای جنسیت پاسخگویان
4-2-2- سطح تحصیلات
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای سطح تحصیلات نمونه مورد مطالعه بصورت جدول شماره 4-2 می باشد :

جدول4- 2 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تحصیلات
کمیت پاسخ
نوع پاسخ

فراوانی

درصد فراوانی
دیپلم
107
9/27
فوق دیپلم
34
9/8
لیسانس
162
2/42
فوق لیسانس و بالاتر
81
1/21
جمع
384
100

در جدول 4-2 توزیع نمونه مورد مطالعه بر اساس وضعیت تحصیلات نشان داده شده است، همان گونه که ملاحظه می شود، تعداد 107 نفر (9/27 درصد) دیپلم، تعداد 34 نفر (9/8 درصد) فوق دیپلم، تعداد 162 نفر (2/42 درصد) لیسانس و تعداد 81 نفر (1/21 درصد) دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر می باشند. توزیع نمونه مورد مطالعه براساس وضعیت سطح تحصیلات در نمودار دایره ای 4-2 نشان داده شده است.

نمودار4- 2 نمودار دایره ای برای سطح تحصیلات پاسخگویان
4-2-3- سن
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای متغیر سن پاسخگویان بصورت جدول شماره 4-3 می باشد :

جدول4- 3 توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری بر حسب سن
کمیت پاسخ
نوع پاسخ

فراوانی

درصد فراوانی
زیر 30 سال
73
0/19
31 تا 40 سال
132
4/34
41 تا 50 سال
118
7/30
بالای 50سال
61
9/15
جمع
384
100

در جدول 4-3 توزیع پاسخگویان براساس سن نشان داده شده است، همانگونه که ملاحظه می شود تعداد 73 نفر (19درصد) زیر 30 سال، تعداد 132 نفر(4/34 درصد) از پاسخگویان بین 31 تا40 سال، تعداد 118 نفر(7/30 درصد) از پاسخگویان بین 41 50 سال و تعداد 61 نفر (9/15 درصد) از پاسخگویان در گروه سنی بالاتر از 50 سال قرار دارند. توزیع پاسخگویان براساس متغیر سن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جامعه آماری، جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه، روش پژوهش Next Entries پایان نامه با موضوع مدیریت استعداد، رگرسیون، فناوری اطلاعات، رگرسیون خطی