منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، متغیر مستقل، تورش رفتاری، عدم اطمینان

دانلود پایان نامه ارشد

تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.
فرضیه فرعی1: تعصب توهم کنترل بر تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد.
این فرضیه درصدد بررسی تاثیر متغیرمستقل(تعصب توهم کنترل) بر روی متغیر وابسته (تبادل اطلاعات) می باشد که برای آزمون این فرضیه از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. که مقدار ضریب همبستگی(915/0) بیانگر میزان رابطه بین تعصب توهم کنترل با تبادل اطلاعات بوده و مقدار ضریب تعیین (837/0) نشان می دهد متغیر مستقل (تعصب توهم کنترل) به تنهایی حدود 84% از کل تغییرات متغیر وابسته (تبادل اطلاعات) را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست. در جدول رگرسیونی فرض های0 =1β, 0β H0: را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری ان ها از میزان خطای قابل پذیرش(05/0=α)کمتر می باشد رد می کنیم. یعنی تعصب توهم کنترل بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد. که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 856/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد لذا می توان گفت که تعصب توهم کنترل بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. همینطور نتایج حاصل از پژوهش محزون (1389) تحت عنوان بررسی” ارتباط میان ویژگی های فردی ، حرفه ای، و شخصیتی با تورش های رفتاری متداول در میان سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه ” نیز نشان داد که تعصب توهم کنترل بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.

فرضیه فرعی2: تعصب اعتماد بر تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد.
این فرضیه درصدد بررسی تاثیر متغیرمستقل(تعصب اعتماد) بر روی متغیر وابسته(تبادل اطلاعات) می باشد باشد که برای آزمون این فرضیه از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. که مقدار ضریب همبستگی (789/0) بیانگر میزان رابطه بین تعصب اعتماد با تبادل اطلاعات می باشد و مقدار ضریب تعیین (622/0) نشان می دهد متغیر مستقل (تعصب اعتماد) به تنهایی حدود 62% از کل تغییرات متغیر وابسته (تبادل اطلاعات) را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست. در جدول رگرسیونی فرض های0 =1β, 0β H0: را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری ان ها برابر 000/0 بوده و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α)کمتر می باشد رد می کنیم. به عبارت دیگر می توان گفت تعصب اعتماد بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 594/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد لذا می توان گفت که تعصب اعتماد بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیم دارد. همینطور نتایج حاصل از پژوهش محزون (1389) تحت عنوان بررسی” ارتباط میان ویژگی های فردی ، حرفه ای، و شخصیتی با تورش های رفتاری متداول در میان سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه ” نیز نشان داد که تعصب اعتماد بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد .
فرضیه فرعی3: تعصب اسناد به خود بر تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد.
این فرضیه که به بررسی تاثیر متغیر مستقل(تعصب اسناد به خود) بر روی متغیر وابسته(تبادل اطلاعات) می پردازد باشد که برای آزمون این فرضیه از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. که ضریب همبستگی(544/0) بیانگر میزان رابطه بین تعصب اسناد به خود با تبادل اطلاعات می باشد و مقدار ضریب تعیین (R2) (296/0) نشان می دهد متغیر مستقل (تعصب اسناد به خود) به تنهایی حدود 30% از کل تغییرات متغیر وابسته (تبادل اطلاعات) را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست. در جدول رگرسیونی فرض های0 =1β, 0β H0: را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری ان ها برابر 000/0 بوده و از میزان خطای قابل پذیرش(05/0=α)کمتر می باشد رد می کنیم. یعنی تعصب اسناد به خود بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 407/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد لذا می توان گفت که تعصب اسناد به خود بر تبادل اطلاعات تاثیر مستقیم دارد. همینطور نتایج حاصل از پژوهش محزون (1389) تحت عنوان بررسی” ارتباط میان ویژگی های فردی ، حرفه ای، و شخصیتی با تورش های رفتاری متداول در میان سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه ” نیز نشان داد که تعصب اسناد به خود بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد .
فرضیه فرعی4: مغالطه سرمایه گذاران141 بر تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد.
این فرضیه که به بررسی تاثیر متغیر مستقل(مغالطه سرمایه گذاران) بر روی متغیر وابسته(تبادل اطلاعات) می پردازد باشد که برای آزمون این فرضیه از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. که ضریب همبستگی(693/0) بیانگر میزان رابطه بین مغالطه سرمایه گذاری با تبادل اطلاعات می باشد و مقدار ضریب تعیین (R2) (481/0) نشان می دهد متغیر مستقل (مغالطه سرمایه گذاران) به تنهایی حدود 48% از کل تغییرات متغیر وابسته (تبادل اطلاعات) را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست. در جدول رگرسیونی فرض های0 =1β, 0β H0: را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری ان ها برابر 000/0 بوده و از میزان خطای قابل پذیرش(05/0=α)کمتر می باشد رد می کنیم. یعنی مغالطه سرمایه گذاران بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 708/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد لذا می توان گفت که مغالطه سرمایه گذاران بر تبادل اطلاعات تاثیر مستقیم دارد. همینطور نتایج حاصل از پژوهش محزون (1389) تحت عنوان بررسی” ارتباط میان ویژگی های فردی ، حرفه ای، و شخصیتی با تورش های رفتاری متداول در میان سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه ” نیز نشان داد که مغالطه سرمایه گذاران بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد .
فرضیه اصلی3: تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری آنها تاثیر معناداری دارد.
این فرضیه درصدد بررسی تاثیر متغیر مستقل(تبادل اطلاعات) بر روی متغیر وابسته(تورش رفتاری) می باشد که برای آزمون این فرضیه از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. که مقدار ضریب همبستگی (678/0) بیانگر میزان رابطه تبادل اطلاعات با تورش رفتاری می باشد و مقدار ضریب تعیین(460/0) نشان می دهد متغیر مستقل (تبادل اطلاعات) به تنهایی حدود 46% ازکل تغییرات متغیر وابسته (تورش رفتاری) را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست. در جدول رگرسیونی نیز فرض 0 =1β H0: را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری ان برابر 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش(05/0=α)کمتر می باشد رد می شود. یعنی تبادل اطلاعات بر تورش رفتاری تاثیر دارد. که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 837/0بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد لذا می توان گفت که عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. همینطور نتایج حاصل از پژوهش فلاح پور و عبداللهی (1390) تحت عنوان بررسی” شناسایی و وزن دهی تورش های رفتاری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران ” نیز نشان داد که تبادل اطلاعات بر تورش رفتاری تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.
فرضیه اصلی4: تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها تاثیر معناداری دارد.
این فرضیه درصدد بررسی تاثیر متغیر مستقل(تورش های رفتاری) بر روی متغیر وابسته(رفتار توده ای) می باشد که برای آزمون این فرضیه از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. که مقدار ضریب همبستگی (688/0) بیانگر میزان رابطه تورش های رفتاری با رفتار توده ای می باشد و مقدار ضریب تعیین(473/0) نشان می دهد متغیر مستقل (تورش های رفتاری) به تنهایی حدود 47% ازکل تغییرات متغیر وابسته (رفتار توده ای) را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست. در جدول رگرسیونی نیز فرض های0 =1β 0β H0: را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری ان ها برابر 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش(05/0=α)کمتر می باشد رد می شود. یعنی تورش های رفتاری بر رفتار توده ای تاثیر دارد. که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 687/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد لذا می توان گفت که تورش های رفتاری بر رفتار توده ای تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. همین طور نتایج حاصل از پژوهش سعیدی و جواد فرهانیان (1391) تحت عنوان بررسی” وجود رفتار توده وار بين سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار تهران طی سال های(1386-1382) ” نیز نشان داد که تورش های رفتاری بر رفتار توده ای تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.

جدول5- 1 خلاصه نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق
فرضیات
نوع مقیاس
توزیع متغیرها
نوع آزمون
نتیجه آزمون
فرضیه اصلی 1: عدم اطمینان محیطی و تبادل اطلاعات
رتبه ای
نرمال
رگرسیون
قبول فرضیه
فرضیه اصلی2 :مشخصات شناختی سهامداران –
تبادل اطلاعات
رتبه ای
نرمال
رگرسیون
قبول فرضیه
فرضیه فرعی2-1: تعصب توهم کنترل –
تبادل اطلاعات
رتبه ای
نرمال
رگرسیون
قبول فرضیه
فرضیه فرعی2-2: تعصب اعتماد – تبادل اطلاعات
رتبه ای
نرمال
رگرسیون
قبول فرضیه
فرضیه فرعی2-3: تعصب اسناد به خود – تبادل اطلاعات
رتبه ای
نرمال
رگرسیون
قبول فرضیه
فرضیه فرعی2-4: مغالطه سرمایه گذاری –
تبادل اطلاعات
رتبه ای
نرمال
رگرسیون
قبول فرضیه
فرضیه اصلی3: تبادل اطلاعات – تورش های رفتاری
رتبه ای
نرمال
رگرسیون
قبول فرضیه
فرضیه اصلی4: تورش رفتاری – رفتار توده وار
رتبه ای
نرمال
رگرسیون
قبول فرضیه
5-4- جمع بندی و نتیجه گیری
این پژوهش به بررسی رابطه بین تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای در قالب 4 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی براساس مدل و فرضیات بآتریز فرناندز و همکاران (2010) پرداخته است که در این فرضیات عدم اطمینان محیطی و مشخصات شناختی سهامداران (مشخصات تعصب توهم کنترل، تعصب اعتماد، تعصب اسناد به خود و مغالطه سرمایه گذاری) به عنوان متغیر های مستقل و متغیر های تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری به عنوان متغیر میانجی و رفتار توده ای به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. که برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل 52 سوال(7 سوال عمومی و 45 سوال تخصصی) طراحی شد که در نهایت 384 پرسشنامه جمع آوری شد که با توجه به نرمال بودن متغیرهای پژوهش و مستقل بودن خطاها از یکدیگر، از رگرسیون تک متغیره در نرم افزار Spss برای بررسی فرضیات پژوهش استفاده شد، به طوری که نتایج حاصل نشان داد که تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. همینطور نتایج حاصل از پژوهش بآتریز فرناندز و همکاران (2010) تحت عنوان ” بررسی نقش تعامل بین اطلاعات و تعصب رفتاری در توضیح رفتار توده وار ” نشان داد که تبادل اطلاعات درشکل گیری رفتار توده ای تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.
5-5- پیشنهادات تحقیق
5-5-1- پیشنهادات بر اساس فرضیات:
با توجه به مطالعات صورت گرفته در فرآیند تحقیق و نتایج به دست آمده، می توان پیشنهاداتی را ارائه کرد:
پیشنهادات در مورد فرضیه اول تحقیق:
همانگونه که نتایج تحقیق نشان می دهد بین عدم اطمینان محیطی و تبادل اطلاعات تاثیر معناداری وجود دارد. عوامل متعددی بر افزایش عدم اطمینان تاثیرگذار است پیشنهاد می شود سهامداران با بکار گیری استراتژی های کاهش عدم اطمینان آن ها را کنترل نمایند. اين عوامل را دقيقاً زير نظر داشته باشند که با کاهش عدم اطمینان محیطی ، تبادل اطلاعات به صورت اثر بخش میان سهامداران صورت می گیرد.

پیشنهادات در مورد فرضیه دوم تحقیق:
همانگونه که نتایج تحقیق نشان می دهد بین مشخصات شناختی سهامداران و تبادل اطلاعات میان آنها تاثیر معناداری دارد. همه سهامداران دارای مشخصاتی هستند که دراین پژوهش شامل تعصب توهم کنترل، تعصب اعتماد، تعصب اسناد به خود و مغالطه سرمایه گذاران می باشد. به سهامداران پیشنهاد می شود که هرچه این مشخصه ها را در رفتار های خود کاهش دهند و از آن ها به دور باشند می توانند تصمیمات منطقی تر در خرید و فروش سهام بگیرند و میزان مغالطه ای که در بین سهامداران صورت می گیرد کاهش یابد. بر این اساس هرچه تصمیمات عقلایی تر باشد نحوه صحیح تبادل اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد.

پیشنهادات در مورد فرضیه سوم تحقیق:
همانگونه که نتایج تحقیق نشان می دهد بین تبادل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شخص ثالث، حقوق فرانسه، سوره بقره، دانشگاه تهران Next Entries پایان نامه با موضوع مدیریت استعداد، منابع انسانی، نیروی کار، مدیریت منابع انسانی